خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه ۹۶

تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه ۹۶

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۲۵۱تبيين کرامت ذاتي انسان در رويکرد علامه جعفري/ سيدمحمد صادق احمدي.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۵، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۲۵.
۱۳۲۵۲آزادي آکادميک در نظام بين المللي حقوق بشر/ رضا اسلامي، پيمان مرادي.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۵، بهار و تابستان: ص. ۲۷-‎۷۱.
۱۳۲۵۳مصونيت پارلماني نمايندگان مجالس ايران و تاجيکستان/ مصطفي جعفري.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۵، بهار و تابستان: ص. ۷۳-‎۹۳.
۱۳۲۵۴فلسفه وجودي مجلس دوم در دولت هاي يکپارچه و فدرال/ بيژن عباسي، مرتضي همتي.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۵، بهار و تابستان: ص. ۹۵-‎۱۱۸.
۱۳۲۵۵انديشه سياسي جان ديويي/ علي قانعي، محمد حسنوند، فروغ حيدري شولي.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۵، بهار و تابستان: ص. ۱۲۱-‎۱۴۹.
۱۳۲۵۶مفهوم قانون در جدال فقيهان عصر مشروطه/ فردين مرادخاني.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۵، بهار و تابستان: ص. ۱۵۱-‎۱۷۴.
۱۳۲۵۷تحليل مفهوم و قلمرو آزادي از منظر جان رالز/ حسن خسروي، فاطمه نياوراني.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۱-‎۳۰.
۱۳۲۵۸اخلاق منشا هنجارگذاري قانون اساسي؟/ مسعود راعي، بابک باصري.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۳۳-‎۶۴.
۱۳۲۵۹انساني شدن حقوق بشر در پرتوي بکارگيري مفاهيم ايثار و صلح واقعي/ عباسقلي عسگريان، رسول رضايي آدرياني.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-‎۹۱.
۱۳۲۶۰تحليلي بر گستره حقوق و آزادي هاي فکري در پرتو اصل حاکميت قانون در قانون اساسي مصر(قانون اساسي مصوب ۲۰۱۴ ميلادي)/ محمد مظهري…[و ديگران].- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۹۳-‎۱۱۹.
۱۳۲۶۱تفويض اختيار قانونگذاري در حقوق اساسي ايران، کامرون و کنيا/ ناصرعلي منصوريان، محيا کامراني.- حقوق اساسي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۲۶، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-‎۱۵۴.
۱۳۲۶۲آينده اکنون رسيده است: ضرورت حضور موثر جامعه وکالت ايران در IBA/ سعيد دهفان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۷-‎۱۴.
۱۳۲۶۳ضرورت رسيدگي قضايي در بررسي صلاحيت ها/ سيدمحمود کاشاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۵-‎۲۱.
۱۳۲۶۴آثار حقوقي تلف عين مستاجره/ امير حسين آبادي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۴۵-‎۵۲.
۱۳۲۶۵حق مرخصي زندانيان: بررسي ماده ۵۲۰ قانون آيين دادرسي کيفري/ عبدالفتاح سلطاني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۵۳-‎۶۰.
۱۳۲۶۶نکات کليدي قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين الملل/ مهراب داراب پور، عرفان فيض مغربي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۶۱-‎۷۹.
۱۳۲۶۷تحليلي بر حقوق بنيادين در قانون اساسي ايران: جمهوريت؛ معيار سنجش اعتبار و مشروعيت نظام سياسي/ عليرضا دبيرنيا.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۸۱-‎۱۰۴.
۱۳۲۶۸مسئوليت توليدکننده و حقوق مصرف کننده/ سعيد رضايي.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۰۵-‎۱۲۸.
۱۳۲۶۹اصلاحات در ديوان عالي کشور فرانسه/ اسماعيل شايگان.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۲۹-‎۱۵۲.
۱۳۲۷۰تحديد تشريفاتي ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي/ سيداحمد باختر.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۵۳-‎۱۶۸.
۱۳۲۷۱بازخواني مقررات مربوط به جلب ثالث به دعوي در قانون آيين دادرسي مدني/ نصرالله قهرماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۶۹-‎۱۸۲.
۱۳۲۷۲هداياي دوران نامزدي و زندگي مشترک/ عباس ميرشکاري.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۸۳-‎۱۹۰.
۱۳۲۷۳جرم شناسي شيطان گرايي و کارآگاه نوپديد در نگاهي به سريال کارآگاه واقعي/ عباس ايماني.- کانون وکلاي دادگستري مرکز. ‎۱۳۹۶، سال شصت و نهم، شماره ‎۲۳۸، پاييز: ص. ۱۹۱-‎۲۰۴.
۱۳۲۷۴بررسي موضوع محروميت از تصدي سردفتري دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري در قانون مجازات اسلامي/ محمد عظيميان.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۱۵-‎۳۰.
۱۳۲۷۵آثار تعليق سردفتر و يا دفتريار در راستاي جرايم ارتکابي/ ميثم نعمت اللهي، ليلا خدادادي.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۳۱-‎۶۰.
۱۳۲۷۶شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود/ صابر ناظمي پول.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۶۱-‎۶۹.
۱۳۲۷۷بررسي بازنشستگي اختياري و عدم احتساب سوابق انفصال موقت/ خسرو عباسي داکاني.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۷۱-‎۷۸.
۱۳۲۷۸لزوم احراز هويت به روش ترکيبي در دفاتر اسناد رسمي/ سيدمحسن ميري.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۷۹-‎۹۷.
۱۳۲۷۹بررسي کاستي هاي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و مقايسه آن با قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب سال ۱۳۹۰/ محمدرضا غفاري، طلوع ابطحي.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۹۹-‎۱۳۶.
۱۳۲۸۰مقارنه عقود مخاطره با ساير عقود/ منصوره داورپناه.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۱۳۹-‎۱۸۰.
۱۳۲۸۱ضمان يد/ علي لعلي، سيامک لطفياني، سيدمحي الدين امام زاده.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۱۸۱-‎۱۹۶.
۱۳۲۸۲عنصرشناسي بزه اخلال در نظام اقتصادي ايران/ علي توسلي، بهنوش فلاحت پيشه.- کانون. ‎۱۳۹۶، سال پنجاه و هفتم، دوره دوم، شماره ‎۱۶۷ و ‎۱۶۸: ص. ۱۹۷-‎۲۱۸.
۱۳۲۸۳بررسي تطبيقي نقض حق اختراع در حقوق ايران و انگليس/ مريم قرباني فر.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۹، پاييز: ص. ۷-‎۴۴.
۱۳۲۸۴شاخص هاي دولت مدرن در انديشه ي سياسي ابن خلدون/ محمدرضا مجتهدي، فايقه چلبي، فرزاد جنگجوي(خراطا).- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۹، پاييز: ص. ۴۵-‎۷۳.
۱۳۲۸۵اعمال قواعد عمومي مجازات نسبت به اشخاص حقوقي/ بهروز قليزاده.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۹، پاييز: ص. ۷۵-‎۹۳.
۱۳۲۸۶تضمين عيني منافع کودک و نوجوان تحت سرپرستي/ سيدجعفر کاظم پور، مينا باراني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۹، پاييز: ص. ۹۵-‎۱۱۶.
۱۳۲۸۷رويه ي قضايي ديوان بين المللي دادگستري در تعيين اقدمات تاميني موقتي با تاکيد بر پرونده ي معبد پره ويهار/ سهيلا کوشا.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۹، پاييز: ص. ۱۱۷-‎۱۵۴.
۱۳۲۸۸حملات سايبري و ممنوعيت توسل به زور/ همايون حبيبي، وحيد بذار.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۹، پاييز: ص. ۱۵۵-‎۱۷۸.
۱۳۲۸۹اصل احترام به تنوع فرهنگي در اسناد بين المللي و رابطه ي آن با صلح/ رحمت اله فرخي، مصطفي اعلايي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۹، پاييز: ص. ۱۷۹-‎۲۱۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *