خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های مقالات فارسی دی‌ماه ۹۶

تازه‌های مقالات فارسی دی‌ماه ۹۶

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۱۹۹شفافيت، شاه کليد عدم انحراف اقتصادي/ داور درخشان.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص.‎۱۱.
۱۳۲۰۰لزوم پيش بيني سوت زني در نظام تقنيني کشور/ صدوقي، اکبر.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص.‎۱۲.
۱۳۲۰۱گفت و گو با مسلم آقايي طوق پيرامون قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي: مشکلات قانون قبلي در قانون جديد احزاب حل نشده است.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۱۸-‎۱۹.
۱۳۲۰۲مفهوم حق الناس در انتخابات با تاکيد بر بيانات مقام معظم رهبري/ عليرضا قدسي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ‎۲۰.
۱۳۲۰۳نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پرتو سياست هاي کلي انتخابات/ کمال کدخدا مرادي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ‎۲۱.
۱۳۲۰۴گفت و گو با دکتر فيروز اصلاني درباره هزينه هاي انتخاباتي در پرتو سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري: عادلانه کردن فرآيند انتخابات در گرو شفافيت هزينه هاي انتخاباتي است.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۲۲-‎۲۴.
۱۳۲۰۵گفت و گو با دکتر محمد اسحاقي پيرامون اصول کلي حاکم بر برنامه هاي توسعه: ضرورت تحقق اهداف قانون اساسي در برنامه هاي توسعه.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۲۵-‎۲۷.
۱۳۲۰۶گفت و گو با دکتر علي بهادري پيرامون فرآيند انتخابات در ايران: لزوم تفسير انعطاف پذير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۲۸-‎۳۰.
۱۳۲۰۷تقي پور در نشست بررسي سند ۲۰۳۰ سازمان بسيج حقوقدانان و کارشناسان شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کرد: سند ۲۰۳۰ مغاير مباني ديني ماست.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۳۳-‎۳۷.
۱۳۲۰۸گفت و گو با دکتر ميلاد مشايخ پيرامون سند ۲۰۳۰ يونسکو: چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي از صلاحيت هاي نظارتي اش عقب نشيني کرده است؟.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۳۶-‎۳۷.
۱۳۲۰۹گزارش پژوهشي اختصاصي پژوهشکده سازمان بسيج حقوقدانان درباره سند آموزش ۲۰۳۰ يونسکو: مغايرت سند ۲۰۳۰ با اسناد بالادستي کشور.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۳۸-‎۴۰.
۱۳۲۱۰نشست بررسي جايگاه آموزش حقوق در ايران: لزوم قرابت بين آموزش حقوق در عرصه نظر و عمل/ عمراني، آقايي طوق.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۴۳-‎۴۴.
۱۳۲۱۱گفت و گو با دکتر عطاالله بيگدلي پيرامون آموزش حقوق: بحران استعداديابي در نظام آموزش حقوق، فقدان نياز به مطالعه دروس غيرکاربردي در جامعه لزوم طراحي دوره فوق ديپلم رشته حقوق.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۴۴-‎۴۵.
۱۳۲۱۲گفت و گو با حسن وکيليان پيرامون آموزش اصول و فنون قانون گذاري: لزوم تأسيس رشته آموزش قانون گذاري در مقطع تحصيلات تکميلي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۴۶-‎۴۸.
۱۳۲۱۳تعارض طرح عقيم سازي زنان کارتن خواب با منشور حقوق شهروندي/ نجمه آينه حيدري.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ‎۴۹.
۱۳۲۱۴گفت و گو با دکتر آرامش شهبازي پيرامون طرح عقيم سازي زنان کارتن خواب: تعارض طرح عقيم سازي زنان با اصول بنيادين حقوق بشر.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۵۰-‎۵۲.
۱۳۲۱۵تحليل و بررسي حقوقي توافقنامه پاريس: توافق پاريس مانع توسعه تاسيسات سوخت هاي فسيلي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۵۴-‎۵۶.
۱۳۲۱۶گفت و گو با دکتر نادر شکري رئيس کميته حقوقي و انضباطي فدراسيون کشتي درباره پديد دوپينگ: ضرورت تدوين لايحه مبارزه با دوپينگ براي اجراي برنامه ملي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۵۷-‎۵۸.
۱۳۲۱۷تحليل حقوقي وضعيت مديران دو تابعيتي در جمهوري اسلامي ايران: مخاطره امنيت ملي توسط مديران دو تابعيتي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۵۹-‎۶۱.
۱۳۲۱۸مسئوليت بين المللي همکاري کشور انگليس در استفاده عربستان از بمب هاي خوشه اي در يمن/ جعفر توانا.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۶۲-‎۶۴.
۱۳۲۱۹گفت و گو با دکتر محمد مهدي توکلي پيرامون قضازدايي: مزاياي داوري معايب سيستم قضايي کشور را از بين مي برد.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۶۶-‎۶۷.
۱۳۲۲۰داوري بايد توسعه خصوصي پيدا کند/ محمد نوري.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ‎۶۸.
۱۳۲۲۱داوري راهکاري به منظور اجراي سياست پيشگيري قضايي/ محمدعلي سنگبر.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ‎۶۹.
۱۳۲۲۲گفت و گو با دکتر رضا برادران پيرامون جايگاه و نقش داوري در نظام حقوقي ايران: بهبود جايگاه داوري از طريق تجويز قانون گذار.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ‎۷۰.
۱۳۲۲۳گفت و گو با زهرا شاکري پيرامون لايحه صمقابله با تقلب در آثار علمي : حذف بنگاه هاي پايان نامه نويسي هدف لايحه مقابله با تقلب در آثار علمي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۷۲-‎۷۳.
۱۳۲۲۴نبي اله غلامي در گفت و گو مطرح کرد: لزوم راه اندازي سامانه تقلب ياب توسط وزارت علوم براي کاهش تقلبات علمي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۷۴-‎۷۵.
۱۳۲۲۵بررسي حقوقي و قانوني حادثه پلاسکو: چه کسي در حادثه پلاسکو مقصر است؟.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۷۶-‎۷۷.
۱۳۲۲۶گفت و گو با عليرضا محمدنژاد دارياني پيرامون حادثه پلاسکو: قانون درباره حادثه پلاسکو شفاف است.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۷۸-‎۸۰.
۱۳۲۲۷گزارشي از نشست تحليل حادثه پلاسکو از منظر حقوقي: راه حلي جز مصالحه وجود ندارد/ ايرج بابايي…[و ديگران].- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۸۱-‎۸۲.
۱۳۲۲۸نبي خداکرمي در سخنراني اهميت انعقاد قراردادها در حقوق ايران مطرح کرد: شفافيت قراردادها عامل پيشگيري تورم قضايي.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۸۴-‎۸۵.
۱۳۲۲۹تحليل حقوقي افشاي فساد مالي در نظام حقوقي ايران/ ملکشاه.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۸۶-‎۸۷.
۱۳۲۳۰راهکارهاي مبارزه با زمين خواري: اجراي طرح کاداستر راه مقابله با زمين خواري.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۸۸-‎۸۹.
۱۳۲۳۱گفت و گو با دکتر ولي الله رستمي پيرامون لايحه اصلاحي قانون کار: ضرورت تضمين امنيت شغلي کارگران در لايحه اصلاحي قانون کار.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۹۰-‎۹۲.
۱۳۲۳۲گزارشي از نشست بررسي لايحه اصلاحي قانون کار از منظر حقوق عمومي و اقتصاد سياسي/ حسين قبادي…[و ديگران].- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۹۳-‎۹۴.
۱۳۲۳۳احسان پرنيان در گفت و گو مطرح کرد: سوت زني راهکار عملي مبارزه با فساد.- عدالت نامه. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۹، خرداد: ص. ۹۵-‎۹۶.
۱۳۲۳۴تنفيذ حکم طلاق صادر شده در آمريکا/ محمدجواد شريعت باقري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۹-‎۱۹.
۱۳۲۳۵فرجام يک پرونده طلاق به درخواست زوجه/ حميد ابهري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۱.
۱۳۲۳۶بررسي قلمرو نظارت ماهوي دادگاه بر راي داور/ قاسم شفيعي علويجه، علي نهادي کاشاني.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۵۶.
۱۳۲۳۷تعطيلي زمان اجراي تعهد/ عباس ميرشکاري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۶۲.
۱۳۲۳۸بررسي ماهيت تصميمات شوراي رقابت و قابليت رسيدگي به آن در ديوان عدالت اداري/ مرتضي اصغرنيا.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۶۳-‎۷۲.
۱۳۲۳۹تاثير تقصير سنگين بر انتفاي شرط عدم مسئوليت/ علي ملکي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۸۴.
۱۳۲۴۰پرداخت دين بدون اذن مديون/ فاطمه سادات حسيني دهنوي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۹۴.
۱۳۲۴۱الزام مالک رسمي يا وکيل قانوني در تنظيم سند رسمي ملک/ سيده مرضيه کيا.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۹۹.
۱۳۲۴۲شکايت از شهرداري و تقدم رسيدگي به موضوع در کميسيون مشاغل مزاحم/ علي مشهدي، سميه فرهادنيا.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۲۲.
۱۳۲۴۳خروج بانک تجارت از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري/ مسلم آقايي طوق.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۳۴.
۱۳۲۴۴آمره بودن مقررات تامين اجتماعي/ مجتبي همتي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۵-‎۴۱.
۱۳۲۴۵محاسبه مستمري بازماندگان بر اساس سخت و زيان آور بودن شغل مورث/ احمد رفيعي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۴۳-‎۵۰.
۱۳۲۴۶مدت تعهد خدمت پزشکان در مناطق محروم/ محمد برزگر خسروي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۵۸.
۱۳۲۴۷لزوم اخذ مجوز براي تشکيل همايش بين المللي، ملي، کشوري و استاني/ يحيي مزروعي ابيانه.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۵۹-‎۷۳.
۱۳۲۴۸عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به رسيدگي به امور ترافعي و مدني ناشي از فسخ قرارداد/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۷۵-‎۸۸.
۱۳۲۴۹تصديق خسارت نسبت به گم شدن پاسخ نامه آزمون دکتري/ مصطفي شفيع زاده خولنجاني، احسان سهرابي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۸۹-‎۹۷.
۱۳۲۵۰محاسبه خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه در سوابق بيمه پردازي/ سيده نگار موسوي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۹۹-‎۱۰۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *