خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه ۹۷

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۱۳۲۲تحول حقوق کيفري در جنايت بيشتر از مقصود، اشتباه در هويت و ترک فعل از منظر قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)/ محمد مصدق، محمدصادق مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۳-‎۷.
۳۱۳۲۳دريافت و پذيرش سياست جنايي مقنن در قوانين کيفري مصوب ۱۳۹۲ – قسمت اول/ رحيم رحيمي ميلاشي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۸-‎۱۴.
۳۱۳۲۴عقد مضاربه در نظام بانکداري اسلامي ايران و مالزي – قسمت اول/ سيدسجاد موسوي حسني، عبدالله کيائي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۱۵-‎۲۰.
۳۱۳۲۵وضعيت جنين منجمد در حقوق موضوعه و ديدگاه فقها/ ايمان حطمي، پروين شريف نيا.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۲۱-‎۳۰.
۳۱۳۲۶مسئوليت پزشکي در امور مدني و جزايي/ رمضانعلي عين الکمالي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۳۱-‎۳۸.
۳۱۳۲۷اصل شخصي بودن مجازات در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – قسمت پاياني/ سيدرضا درويشي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۳۹-‎۴۸.
۳۱۳۲۸مفهوم و مباني نظري لزوم استدلال در آراء مدني دادگاه ها/ مجيد عارفعلي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۴۹-‎۵۲.
۳۱۳۲۹جايگاه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در صيانت از حقوق شهروندي با نگاهي به قوانين آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ علي تقوي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۵۳-‎۶۱.
۳۱۳۳۰مسئوليت مدني کارکنان نيروهاي مسلح در پرتو قاعده تحذير/ سيدبهزاد رضائي، عبدالمجيد آقايي، سعيد حکيمي ها.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۶۲-‎۶۸.
۳۱۳۳۹DM13390صلح و سازش با تکيه بر آموزه هاي ميانجيگري کيفري با نگاهي به آيين نامه اجرايي ميانجيگري کيفري/ مهري زمان زاده بهبهاني، علي آقاجري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱-‎۱۲.
۳۱۳۴۰DM13391رفع ابهام از وظايف زوجيت در قانون مدني/ کبري پورعبدالله.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۳-‎۲۸.
۳۱۳۴۱DM13392بررسي شرايط اقرار در فقه اماميه و حقوق ايران/ نادر مختاري افراکتي، محمدرضا ملک رئيسي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۲۹-‎۴۲.
۳۱۳۴۲DM13393حقوق سياسي اقليت ها در حقوق اساسي ايران/ اصغر زاهدي تير.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۴۳-‎۵۲.
۳۱۳۴۳DM13394بازپژوهي مباني حجيت علم قاضي در جرايم حدي/ فيصل شريفي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۵۳-‎۶۵.
۳۱۳۴۴DM13395بررسي تطبيقي رجوع در عقد هبه در فقه و حقوق مدني و کيفري ايران/ يوسف نورائي، مليکه قدير.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۶۶-‎۷۸.
۳۱۳۴۵DM13396بررسي فقهي حقوقي قاعده اعانت بر اثم و معاونت در جرايم/ يوسف نورائي، فاطمه رياحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۷۹-‎۸۸.
۳۱۳۴۶DM13397تجري و جرم محال از منظر فقه و حقوق جزا/ يوسف نورائي، رقيه غفوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۸۲-‎۸۹.
۳۱۳۴۷DM13398بررسي انتقادي کاربرد اصول لفظي در قوانين مدني و کيفري/ يوسف نورائي، سيده فاطمه مقدس نياک.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۹۰-‎۹۷.
۳۱۳۴۸DM13399تحليل معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ سيدرضا سيدقاسمي اکبرآباد، سيدمحسن سيدقاسمي اکبرآباد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۹۸-‎۱۰۸.
۳۱۳۴۹DM13400بررسي اعاده دادرسي در حقوق ايران/ بهرام نوش دخت فارس، سيامک لطفياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۰۹-‎۱۱۷.
۳۱۳۵۰DM13401بررسي داوري در حقوق تجارت داخلي/ ابوالفضل سلطاني، سيامک لطفياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۱۸-‎۱۲۶.
۳۱۳۵۱DM13402بررسي حقوق مالکيت فکري و معنوي در حقوق ايران/ اسداله نهاني، سيامک لطفياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۲۷-‎۱۴۱.
۳۱۳۵۲DM13403ادله اثبات دعوي در حقوق ايران/ اسداله نهاني، سيامک لطفياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۴۲-‎۱۵۴.
۳۱۳۵۳DM13404تاثير زمان و مکان بر تخيير بزهکار در پرداخت ديه/ علي طالع زاري، عقيل خادملو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۵۵-‎۱۶۴.
۳۱۳۵۴DM13405واخواهي: ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسي/ مسعود شمس نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۶۵-‎۱۷۷.
۳۱۳۵۵DM13406بررسي جرم سايبري پورنوگرافي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ يوسف نورائي، نعمت نوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۷۸-‎۱۸۷.
۳۱۳۵۶DM13407بررسي ادله مورد استناد فقها با تکيه بر شرط ذکورت در قضاوت/ افسانه سامري، سيدمحسن جلالي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۸۸-‎۱۹۴.
۳۱۳۵۷DM13408آثار نکاح با نگاه ويژه بر حقوق زوجه از ديدگاه اسلام و قوانين فقهي – حقوقي/ محمدعلي داوريار، مريم عباسي اول، فرزانه فريداني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۱۹۵-‎۲۰۱.
۳۱۳۵۸DM13409مقايسه ماهوي انتقال مال غير و معامله معارض/ رامين کاوياني فرد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۲۰۲-‎۲۱۰.
۳۱۳۵۹DM13410تحقق اکراه بر قتل در تهديد به هتک عرض و آبرو/ سيدمهدي انتظاري، احمد عباسزاده، حسين اسدزاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۲۱۱-‎۲۱۷.
۳۱۳۶۰DM13411سازگاري مجازات اسلامي با کرامت انسان/ محمدهادي يدالله پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۲۱۸-‎۲۲۵.
۳۱۳۶۱DM13412مراجع قضايي و شبه قضايي/ علي رحمتي وند.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد اول: ص ۲۲۶-‎۲۴۵.
۳۱۳۶۲DM13413بررسي مسئله ارث قبل و بعد از اسلام/ اکرم شکرالله بروجردي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۸-‎۱۷.
۳۱۳۶۳DM13414ماهيت حقوقي قراردادهاي مرتبط با حقوق نرم افزار در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ محدثه عابدکهخاژاله، عطاالله صالحي، محمدرضا اميرمحمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۱۸-‎۳۱.
۳۱۳۶۴DM13415درنگي در شرايط احصان زن و مرد در زناي محصنه/ طيبه بلوردي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۳۲-‎۴۴.
۳۱۳۶۵DM13416تحليل و بررسي معامله از ديدگاه حقوق و اقتصاد/ گلشاد گيلاني گيچه، دلشاد گيلاني گيچه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۴۵-‎۵۶.
۳۱۳۶۶DM13417نظريه غير منصفانه بودن قراردادي و بررسي معيار ضعف در قوانين ايران/ گلشاد گيلاني گيچه، سلمان عليپور قوشچي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۵۷-‎۶۶.
۳۱۳۶۷DM13418بررسي مفهوم اصل آزادي قراردادي و اهداف دولت ها از مداخله در قراردادها/ گلشاد گيلاني گيچه، سلمان عليپور قوشچي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۶۷-‎۷۲.
۳۱۳۶۸DM13419بررسي معامله با حق استرداد: نگاهي به بيع شرط از منظر قانون مدني و قانون ثبت/ گلشاد گيلاني گيچه، سلمان عليپور قوشچي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۷۸-‎۷۳.
۳۱۳۶۹DM13420بررسي مشروعيت جبران خسارات مازاد بر ديه/ فاطمه شوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۷۹-‎۸۷.
۳۱۳۷۰DM13421نقد و بررسي محدوديت هاي قانوني مديران تصفيه در حقوق ايران/ صمد سوري، محبوبه عبداللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۸۸-‎۹۸.
۳۱۳۷۱DM13422تاريخ تحولات مجازات جسماني در ايران/ عليرضا شايق.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۹۹-‎۱۰۷.
۳۱۳۷۲DM13423مطالعه تطبيقي رشا و ارتشا در بخش خصوصي/ عليرضا شايق، محمدجواد رحيمي نسب.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۱۰۸-‎۱۲۳.
۳۱۳۷۳DM13424بررسي حقوقي جعل رايانه اي در حقوق کيفري ايران/ عليرضا شايق.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۱۲۴-‎۱۳۷.
۳۱۳۷۴DM13425تفکيک قوا در فقه و قانون/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۱۳۸-‎۱۴۶.
۳۱۳۷۵DM13426ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن در فقه و حقوق ايران/ سيده نرجس فاطمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۱۸۱-‎۱۹۰.
۳۱۳۷۶DM13427کيفيت حمايت حقوقي از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي/ محدثه عابدکهخاژاله، عطاالله صالحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد دوم: ص ۱۹۱-‎۲۰۴.
۳۱۳۷۷DM13428اشتباه قاضي در مقام صدور و اجراي حکم و نحوه جبران خسارت آن/ فهيمه ملک زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد سوم: ص ۱۴-‎۲۷.
۳۱۳۷۸DM13429بررسي عوامل مرتبط با وقوع پديده همسرکشي بين سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۳ در استان کرمان/ محمد اميرمحمدي، امين الله زماني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۱، پاييز، جلد سوم: ص ۳۵-‎۴۳.
۳۱۳۷۹DM13430بررسي وضعيت فقهي – حقوقي شرط عدم تمکين و استمتاع در عقد نکاح از منظر فقه اماميه و آيات و روايات/ افسانه سامري، منصور اميرزاده جيرکلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۱-‎۸.
۳۱۳۸۰DM13431پيشگيري رشد مدار از بزهکاري اطفال و نوجوانان در فضاي سايبر/ عليرضا سايباني، ابوطالب خليلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۵۰-‎۵۹.
۳۱۳۸۱DM13432بررسي فقهي و قانوني مباشرت و تسبيب در قتل/ جمال رضايي حسين ابادي، هاجر عبودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۶۰-‎۶۸.
۳۱۳۸۲DM13433بررسي فقهي و حقوقي مباني جرم انگاري مباشرت در جرم انتقال مال غير/ جمال رضايي حسين ابادي، فاطمه اميرمحمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۶۹-‎۷۸.
۳۱۳۸۳DM13434اکراه در قتل/ جمال رضايي حسين ابادي، بيتا دستفرژ.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۷۹-‎۸۹.
۳۱۳۸۴DM13435بررسي قاعده درء از ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت/ حسين خرم دل، نادر مختاري افراکتي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۹۸-‎۱۰۷.
۳۱۳۸۵DM13436مفهوم عدالت در راستاي رعايت حقوق شهروندي در دادگاه ها و دادسراي نظامي/ صادق تبريزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۱۳۸-‎۱۵۰.
۳۱۳۸۶DM13437چالشهاي وکالت در دعاوي حقوقي/ صالح يمرلي، زهرا وحيدي قلانلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۱۵۱-‎۱۶۲.
۳۱۳۸۷DM13438تحليل حقوقي قرارداد پيش فروش آپارتمان با تاملي بر انتقال مالکيت در بيع مال آينده/ عادل خوشنوا.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۱۶۳-‎۱۷۱.
۳۱۳۸۸DM13439مباني حقوقي و محدوديت هاي صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به اتباع دولت هاي غير عضو/ کريم عليزاده، فريد آزادبخت.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۱۷۲-‎۱۸۲.
۳۱۳۸۹DM13440بررسي جامعيت و فراگير بودن مباني نظري پيشگيري از وقوع جرم از منظر قرآن/ مجتبي گودرزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۱۸۳-‎۱۸۹.
۳۱۳۹۰DM13441نقش اراده در تنظيم روابط حقوق خصوصي و مقايسه تطبيقي آن در فقه اماميه و قانون وضعي/ محمد شريعتي فرد، حسين شريعتي فرد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد اول: ص ۱۹۰-‎۲۰۲.
۳۱۳۹۱DM13442منابع و مباني حقوق بين الملل عمومي از ديدگاه اسلام/ احمد متقي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۱-‎۷.
۳۱۳۹۲DM13443تاثير الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر نظام حقوقي حاکم بر بازار سرمايه/ بهزاد شيخي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۸-‎۱۷.
۳۱۳۹۳DM13444جايگاه عدالت کيفري و عدالت ترميمي در نظام کيفري ايران؛ تقابل يا تکامل؟/ سيدسجاد کاظمي، مصطفي کبيرزاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۱۸-‎۳۱.
۳۱۳۹۴DM13445بررسي تطبيقي جايگاه عدالت در حقوق زنان در ايران و افغانستان و نقش آنان در مشارکت و توسعه/ محمدمهدي نوروزي، فاطمه رجايي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۳۲-‎۳۸.
۳۱۳۹۵DM13446مباني فقهي ضمان ناشي از جنايات حيوان/ موسي زرقي، سيدجواد خاتمي، افسانه نخعي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۳۹-‎۴۸.
۳۱۳۹۶DM13447حقوق دارنده اسناد تجاري در ايران/ نسيم عبداله زاده خامنه، محسن رسولوي بنيسي، عليرضا روستائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۴۹-‎۶۰.
۳۱۳۹۷DM13448تحليلي بر حقوق موزه خصوصي با نگاهي بر اساسنامه ايکوم (مطالعه موردي کنفرانس ايکوم – توکيو ۲۰۰۹)/ هاييده خمسه، احمدرضا فاطمي صدر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۶۱-‎۶۷.
۳۱۳۹۸DM13449پيشگيري وضعي و کاستن ميزان جرايم با شناخت بزهکاران از طريق تاسيس بانک داده هاي انگشت نگاري DNA/ يوسف نورائي، هادي توکلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۶۸-‎۷۳.
۳۱۳۹۹DM13450امر آمر قانوني در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و مقايسه آن با ساير جرائم/ يوسف نورائي، هادي توکلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۷۴-‎۸۸.
۳۱۴۰۰DM13451بررسي تطبيقي مرحله تحت نظر در آيين دادرسي کيفري ايران و فرانسه/ بهرام سالاري، عباس بابايي خانه سر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۸۹-‎۹۸.
۳۱۴۰۱DM13452بررسي رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ راجع به مفهوم شاکي و بزه ديده و آثار آن/ حسين رنجبر اصل، عباس بابايي خانه سر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۹۹-‎۱۰۷.
۳۱۴۰۲DM13453چالش هاي حقوق زنان و کودکان در ايالات متحده آمريکا/ مهرداد قرباني، روح اله موذني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۱۰۸-‎۱۱۸.
۳۱۴۰۳DM13454چالش هاي حريم خصوصي در مقررات و رويه هاي ايالات متحده آمريکا/ مهرداد قرباني، روح اله موذني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۱۱۹-‎۱۲۶.
۳۱۴۰۴DM13455مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ مريم دانشي کهني، سيدعطاالله صالحي، علي رفيعي مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد دوم: ص ۱۲۷-‎۱۳۸.
۳۱۴۰۵DM13456بررسي شخصيت حقوقي و قلمرو موضوعي در شرکت هاي عملي/ کاظم کاظمي جليسه، عيسي مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۸-‎۱۵.
۳۱۴۰۶DM13457بررسي روند قضائي دادگاه ها و دادسراهاي اطفال و نوجوانان در جرائم مواد مخدر/ شهلا معظمي، مرتضي آذريان قهفرخي، شيوا کشاورزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۲۹-‎۳۸.
۳۱۴۰۷DM13458درآمدي بر جرائم عليه محيط زيست در نظام حقوقي ايران/ ابوالحسن ابوالحسني، اميد دولاح، محمدباقر بصير.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۳۹-‎۴۵.
۳۱۴۰۸DM13459مطالعه تطبيقي اموالي که مالک خاص ندارد در فقه اماميه و قانون مدني ايران/ مريم فريدوني، مرضيه زنداقطاعي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۴۶-‎۵۶.
۳۱۴۰۹DM13460بررسي مرور زمان در برخي از کشورهاي جهان/ سيده رزيتا هاشمي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۵۷-‎۶۵.
۳۱۴۱۰DM13461حريم خصوصي در اعمال پزشکي/ سيدجعفر هاشمي باجگاني، علي تولائي، مهدي بيکي شورکي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۶۶-‎۷۹.
۳۱۴۱۱DM13462بررسي استرداد دعوي در حقوق ايران و فرانسه/ مونا انوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۸۰-‎۸۶.
۳۱۴۱۲DM13463معاينات پزشکي جنس مخالف از منظر فقه اسلام/ يزدان شيري، فاطمه احمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۸۷-‎۹۷.
۳۱۴۱۳DM13464بررسي حقوقي و فقهي قرارداد عقيم/ سيمين اسدزاده طالعي، منوچهر داور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۹۸-‎۱۰۶.
۳۱۴۱۴DM13465بررسي تطبيقي نکاح اتباع خارجه در حقوق ايران، انگليس و فرانسه/ معصومه عربي نوده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۱۰۷-‎۱۱۳.
۳۱۴۱۵DM13466بررسي مباني و آثار حق مکتسبه در حقوق ايران/ سارا ساساني نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۵، سال اول، شماره ‎۲، زمستان، جلد سوم: ص ۱۱۴-‎۱۲۴.
۳۱۴۱۶DM13467پژوهشي درباره نکاح فضولي/ خورشيد مهدي زاده جيرکل، حسين احمري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۳۱۴۱۷DM13468مباني فقهي نکاح موقت و ثبت آن/ ريحانه ايزدي، مصطفي رجائي پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۲۱-‎۲۹.
۳۱۴۱۸DM13469بررسي شرط عدم مسئوليت در فقه و حقوق ايران/ صالح يمرلي، زهرا وحيدي قلانلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۳۰-‎۳۸.
۳۱۴۱۹DM13470افراطي گري بين المللي و نقض حريم خصوصي/ محمد غلامعليزاده، فرشيد گودرزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۳۹-‎۴۸.
۳۱۴۲۰DM13471تعريف، پيشينه، اهداف و ويژگي هاي مجازات سالب آزادي/ حمزه اسفندياري بيات، ياسين مطهري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۴۹-‎۶۰.
۳۱۴۲۱DM13472نظريه برچسب زني در قواعد فقهي حقوق کيفري اسلام/ بهروز کم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۶۱-‎۷۰.
۳۱۴۲۲DM13473طراحي محيط (cpted)، با جستاري بر پيشگيري از جرم با نگاهي بر امنيت جامعه/ مجتبي محمدي زاده کرماني نژاد، نيلوفر نصيري مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۷۱-‎۷۸.
۳۱۴۲۳DM13474بررسي تطبيقي تمکين در حقوق ايران و فقه عامه/ مهران اردستاني، حسين انگورج تقوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۷۹-‎۸۸.
۳۱۴۲۴DM13475بررسي فقهي ماهيت وجودي نفقه زوجه و کميت و کيفيت آن در مذاهب خمسه/ مهران اردستاني، حسين انگورج تقوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۸۹-‎۹۹.
۳۱۴۲۵DM13476جايگاه خسارت معنوي در حقوق و مباني حقوقي آن/ کمال رئوف.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۰۰-‎۱۱۱.
۳۱۴۲۶DM13485اعاده دادرسي احکام قطعي نوجوانان محکوم به قصاص نفس قبل از سال ۹۲ و در پرتو قانون جديد/ نفيسه زايري، محمدجواد کريمي، محمود سرخه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۱-‎۱۷.
۳۱۴۲۷DM13486بررسي تطبيقي جرم سقط جنين در حقوق ايران و جمهوري عربي مصر/ محمود سرخه، اکبر برزگر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۱۸-‎۲۵.
۳۱۴۲۸DM13487ربا و انواع آن در فقه اسلامي/ محمدرضا شادمان فر، روح الله شريفي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۳۴-‎۴۸.
۳۱۴۲۹DM13488نقش و جايگاه عدالت کيفري در تحقق حقوق شهروندي/ سجاد احرامي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۴۹-‎۵۳.
۳۱۴۳۰DM13489بررسي تطبيقي نهاد فرزندخواندگي در حقوق ايران و انگليس/ ستار بهرامي، حميده ره انجام.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۵۴-‎۶۷.
۳۱۴۳۱DM13490بررسي ماهيت حقوقي – اقتصادي سپرده هاي بانکي/ يعقوب محموديان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۶۸-‎۸۲.
۳۱۴۳۲DM13491ماهيت قوانين حقوقي/ علي صابري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۸۳-‎۸۸.
۳۱۴۳۳DM13492حقوق شهروندي با تاکيد بر مردم و فرهنگ/ سيدروح اله موسوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۸۹-‎۹۵.
۳۱۴۳۴DM13493موازين حاکم بر اجراي داوري خارجي در دادگاه ايران/ شهروز جعفري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۱۰۵-‎۱۱۲.
۳۱۴۳۵DM13494بررسي شيوه ها و راهکارهاي پيشگيري از جرايم اينترنتي از ديدگاه اساتيد ارتباطات و فعالان حوزه فضاي مجازي/ علي گرانمايه پور، فرزانه طاهر سلطاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد اول: ص ۱۱۳-‎۱۲۷.
۳۱۴۳۶DM13495بررسي حقوق مولفين در قانون ايران و مصر/ علي پيلوا، حسين انگورج تقوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد دوم: ص ۱-‎۹.
۳۱۴۳۷DM13496بازخواني ادله فقهي اذن ولي در نکاح باکره رشيده/ ميکائيل صفائي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد دوم: ص ۱۰-‎۲۱.
۳۱۴۳۸DM13497قبض و تسليم در عقود و آثار آن در فقه و حقوق ايران/ زهرا وحيدي قلانلو، ابراهيم جعفري خورشيدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد دوم: ص ۲۲-‎۳۳.
۳۱۴۳۹DM13498مسئوليت مدني وزارت آموزش و پرورش در قبال افت تحصيلي دانش آموزان/ يوسف محمدحسيني حاجي ور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد دوم: ص ۶۰-‎۷۳.
۳۱۴۴۰DM13499مسئوليت مدني دولت در قبال ريزگردها ناشي از اراضي ملي رها شده و خشک نمودن تالاب هورالعظيم در استان خوزستان/ يوسف محمدحسيني حاجي ور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد دوم: ص ۷۴-‎۸۵.
۳۱۴۴۱DM13500بررسي تحليلي – انتقادي قاعده لا ديه لمن قتله الحد او التعزير/ سيده ساعده حسيني، سيدمهدي احمدي موسوي، زهرا صالح آبادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد دوم: ص ۸۶-‎۹۳.
۳۱۴۴۲DM13501بازخواني تحليلي – انتقادي قاعده لا کفاله في الحد/ زهرا صالح آبادي، سيده ساعده حسيني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۴، تابستان، جلد دوم: ص ۹۴-‎۱۰۳.
۳۱۴۴۳DM13502بررسي تفصيلي جرائم سايبري در ايران و ارائه راهکارهايي در مقابله با آن/ فرهنگ افراسيابي، ايمان رهبر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۱-‎۸.
۳۱۴۴۴DM13503جرم انگاري عدم ثبت ازدواج در آئينه فقه و حقوق اسلامي/ سهيلا صحرانشين ساماني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۹-‎۲۱.
۳۱۴۴۵DM13504مطالعه تطبيقي مصونيت کيفري نمايندگان مجلس با موازين دادرسي عادلانه/ فاطمه جعفريان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۲۲-‎۳۵.
۳۱۴۴۶DM13505قوانين حمايتي موجود از زنان شاغل در حقوق ايران تهديد يا فرصت؟/ ابوذر گلشني، سيدهاشم فرقاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۳۶-‎۴۲.
۳۱۴۴۷DM13506قوانين حمايتي موجود دولت جمهوري اسلامي ايران از زنان شاغل؛ تبعيض روا يا تضييع حقوق/ ابوذر گلشني، سيدهاشم فرقاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۴۳-‎۴۹.
۳۱۴۴۸DM13507بررسي مشروعيت جبران خسارت مازاد بر ديه/ فاطمه شوري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۵۰-‎۵۸.
۳۱۴۴۹DM13508ماهيت حقوقي تغيير کاربري اراضي و املاک در حقوق ايران/ هادي نمازي زاده، محمد روحاني مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۷۳-‎۸۴.
۳۱۴۵۰DM13509بازپژوهي رفع ابهام اماره مديونيت با تکيه بر قانون فرانسه/ احسان عوض پور، علي پورجواهري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۸۵-‎۹۶.
۳۱۴۵۱DM13510بررسي نهاد داوري در انگلستان/ آيين خضري عزيزي فر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۹۷-‎۱۰۲.
۳۱۴۵۲DM13511بررسي محدوديت هاي نيروي انتظامي در پيشگيري از وقوع جرايم (مطالعه موردي: نيروي انتظامي اروميه)/ شيرزاد عيوضي، سجاد احرامي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۱۱۲-‎۱۲۱.
۳۱۴۵۳DM13512مباني و مصاديق قاعده حرمت اعانت بر اثم در فقه اماميه/ مريم کاوه چليچه، فاطمه شمس، رقيه سادات مومن.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۱۲۲-‎۱۳۲.
۳۱۴۵۴DM13513رضايي بودن صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در رسيدگي به اختلافات کشورها/ سارا رستمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۵، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۴۲.
۳۱۴۵۵DM13522قوانين مربوط به ترتيب و پايان حضانت ابهام ها و خلاها/ بهروز جندقي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۱-‎۸.
۳۱۴۵۶DM13523قوانين حضانت کودک در قانون مدني ايران آسيب ها و راهکارها/ بهروز جندقي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۹-‎۲۰.
۳۱۴۵۷DM13524بررسي جاسوسي از منظر فقه اماميه/ يحيي ميرعلي، زينب السادات قره سيد رومياني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۲۱-‎۲۹.
۳۱۴۵۸DM13525ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامي/ يحيي ميرعلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۳۰-‎۳۹.
۳۱۴۵۹DM13526دادرسي غيابي در فقه اماميه و اهل سنت/ رسول آقايي، يحيي ميرعلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۴۰-‎۵۱.
۳۱۴۶۰DM13527نقش اجمال و تفصيل در جرم قذف/ يحيي ميرعلي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۵۲-‎۶۰.
۳۱۴۶۱DM13528مطالعه حد و قذف از ديدگاه کتاب هاي لغت و منابع فقهي/ حسن اسدي، هرمز قنبري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۶۱-‎۷۱.
۳۱۴۶۲DM13530بررسي حقوق شهروندي از ديدگاه قانون ايران/ سيدحسن آصفي، سيداحمد حبيب نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۹۷-‎۱۰۶.
۳۱۴۶۳DM13531بررسي تطبيقي مجازات هاي تبعي در قوانين قديم و جديد جزايي/ فرزانه رادمهر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۱۰۷-‎۱۱۶.
۳۱۴۶۴DM13532بررسي مجازات در قانون جزايي ايران/ ميلاد ميوه يان.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۱۱۷-‎۱۲۹.
۳۱۴۶۵DM13533بررسي فساد اداري و راهکارهاي مبارزه با آن در قانون جزايي ايران/ عليرضا رضائي سيابيدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۱۳۰-‎۱۴۵.
۳۱۴۶۶DM13529بررسي تطبيقي موارد فسخ عقد بيع در کنوانسيون بيع بين المللي کالا ۱۹۸۰ (وين) با حقوق ايران/ مصطفي انصاري نژاد، مراد مقصودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد اول: ص ۱۴۶-‎۱۵۷.
۳۱۴۶۷DM13477تبيين مقتضاي عقد و قاعده سياق با نگاهي ويژه به شرط توارث در عقد منقطع/ مريم صباغي ندوشن، محمدحسن حائري، حسين صابري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۷،بهار-تابستان: ص. ۳-‎۳۴.
۳۱۴۶۸DM13478ماهيت حقوقي قرارداد مشارکت در توليد از منظر حقوق ايران و فقه اماميه/ ابوطالب کوشا، مصطفي شفيع زاده خولنجاني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۷،بهار-تابستان: ص. ۳۵-‎۶۳.
۳۱۴۶۹DM13479نقدي بر تفاسير حقوقي ماده ۲۱۸ قانون مدني و ارائه تفسير بر پايه آموزه هاي فقه اماميه/ امين سليمان کلوانق، احمد باقري، احمد مرتاضي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۷،بهار-تابستان: ص. ۶۵-‎۸۸.
۳۱۴۷۰DM13480بررسي فقهي و حقوقي راهکارهاي تعيين ضامن در تداخل عرضي اسباب/ عبدالحسين رضائي راد، معصومه سياحي، خسرو نشان.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۷،بهار-تابستان: . ۸۹-‎۱۱۶.
۳۱۴۷۱DM13481بررسي انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوي در صورت اشتراط ضمان عامل/ صديقه سادات فقيه، حسين ناصري مقدم، علي اصغر ابوالحسني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۷،بهار-تابستان: ص. ۱۱۷-‎۱۳۶.
۳۱۴۷۲DM13482بازپژوهي ادله فقهي سقوط خيار غبن با تصرف قبل از علم/ سيد محمد مهدي صابر، محمد رضا کيخا، اميرحمزه سالارزايي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۷،بهار-تابستان: ص. ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۱۴۷۳DM13483امکان سنجي فقهي  وقف حقوق معنوي با نگاهي به ماده ۵۵ قانون مدني/ رضا نيکخواه سرنقي، محمدحسن جوادي، سيد علي حسيني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۷،بهار-تابستان: ص. ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۱۴۷۴DM13484جايگاه قاعده تحذير در مسئوليت مدني اشخاص و دولت/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، محمد دانش نهاد.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۷،بهار-تابستان: ص. ۱۸۹-‎۲۱۲.
۳۱۴۷۵DM13514بررسي تخصيص يا تخصص بودن استثنائات حرمت ربا/ مريم نقدي دورباطي، احمد عابديني نجف آبادي، جواد پنجه پور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۳، پاييز: ص. ۱۲-‎۴۹.
۳۱۴۷۶DM13515شناسايي و اجراي دستور موقت در داوري تجاري بين المللي/ زهره فهيمي، عبدالله خدابخشي، رضا معبودي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۳، پاييز: ص. ۵۰-‎۷۵.
۳۱۴۷۷DM13516اثبات نسب در حقوق ايران و مصر/ علي اعلامي قره بلاغ، ابوذر ابراهيمي ترکمان.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۳، پاييز: ص. ۱۱۱-‎۱۴۸.
۳۱۴۷۸DM13517بررسي امکان اجراي مجازات هاي سالب حيات از طريق پيوند اعضاي بدن جاني با توجه به قوانين موضوعه ايران و متون فقهي/ حامد حاتمي نيا.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۳، پاييز: ص. ۱۵۷-‎۱۷۹.
۳۱۴۷۹DM13518خيار شرط در صلح/ عبداله بهمن پوري، محمدحسن حائري، محمد تقي فخلعي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱۳)، تابستان: ص. ۹-‎۲۱.
۳۱۴۸۰DM13519چيستي شناسي  مهر در ازدواج دائم و موقت/ حسين حلبيان، حسين ناصري مقدم.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱۳)، تابستان: ص. ۴۳-‎۶۴.
۳۱۴۸۱DM13520تبعيض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ايران/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فاطمه اکبريان.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱۳)، تابستان: ص. ۶۵-‎۸۲.
۳۱۴۸۲DM13521بررسي اشکالات چهارگانه بر ديدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباري منافي با تعهد قراردادي/ جليل قنواتي …[و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۱۳)، تابستان: ص. ۸۳-‎۹۷.
۳۱۴۸۳DM13534ضرورت تحديد مجازات زندان با تکيه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبيات فقهي/ غلامحسين الهام، امير وطني، محبوبه حسن زاده.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۳۰.
۳۱۴۸۴DM13535بررسي فقهي ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک در بانکداري بدون ربا ج.ا.ايران/ حسينعلي سعدي، محمود اکبري.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-‎۶۹.
۳۱۴۸۵DM13536چيستي و چرايي تغيير حکم در فقه عامه/ حسين بيرشک، عبدالسلام امامي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۹۷-‎۱۲۰.
۳۱۴۸۶DM13537بيع کار در فقه اماميه/ سيامک جعفرزاده، سيد سلمان مرتضوي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-‎۱۴۴.
۳۱۴۸۷DM13538بررسي مباني فقهي و حقوقي تعدد و تداخل ديات در حقوق ايران (با محوريت قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲)/ عابدين مؤمني، محسن نورپور، علي زاهد، احسان آهنگري.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۶، سال ششم ، شماره ‎۱۱، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۵-‎۱۷۶.
۳۱۴۸۸DM13539بررسي تاثير اذن بر ضمان در حقوق ايران و فقه اماميه/ محسن اسماعيلي، هادي دهنوي، مهدي حبيبيان.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۳۳.
۳۱۴۸۹DM13540مضاربه با پول الکترونيک/ صادق الهام.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۶۳-‎۸۷.
۳۱۴۹۰DM13541بررسي ماهيت و شرايط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاري/ امير حسين ورشوچي منفرد، مهدي ساجدي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۸۹-‎۱۱۴.
۳۱۴۹۱DM13542خسارت تاخير تاديه بر مبناي ضمان منافع/ سيد امرالله حسيني.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۱۱۵-‎۱۴۳.
۳۱۴۹۲DM13543بررسي فقهي – حقوقي ابعاد جرم انگاري عزاداري هاي نوين/ محمود جمال الدين زنجاني، مسعود جهاندوست دالنجان، محمدجواد فلاح يخداني.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، بهار و تابستان: ص. ۱۴۵-‎۱۷۸.
۳۱۴۹۳DM13544تطبيق اختيارات دادستان با اصول دادرسي عادلانه و موازين فقهي در تحقيقات مقدماتي/ سعيد رازاني، محمدجواد فتحي، مهدي شيداييان، عباس منصورآبادي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۸۳-‎۴۰۴.
۳۱۴۹۴DM13545درنگي در روايي حبس انفرادي/ حميد مسجدسرايي، محمدحسن نجاري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۴۲۹-‎۴۵۲.
۳۱۴۹۵DM13546بررسي مرجع در تکفير معين/ محمد علي راغبي، محمود محامد، محمد جواد محمدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۴۵۳-‎۴۷۴.
۳۱۴۹۶DM13547بررسي اعتبار اصل صحت در ايقاعات/ عليرضا انتظاري نجف آبادي، روح الله مرتضايي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۵۲۵-‎۵۵۴.
۳۱۴۹۷DM13548قاعده نفي سبيل و تطبيق آن بر اقتصاد مقاومتي/ اکرم عبدالله پور، زهرا اميري فرد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۱-‎۱۶.
۳۱۴۹۸DM13549تضمينات حقوقي امنيت اجتماعي شهروندان در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدحسن آصفي، سيداحمد حبيب نژاد.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۱۷-‎۲۶.
۳۱۴۹۹DM13550مطالعه راهکارهاي مبارزه با فساد اداري در قانون حقوق عمومي/ بهمن فتاحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۲۷-‎۳۹.
۳۱۵۰۰DM13551بررسي و موشکافي تخلفات انتظامي قضات در نظام حقوقي ايران/ بهمن فتاحي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۴۰-‎۶۰.
۳۱۵۰۱DM13552بررسي ارتباط و تضادهاي دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني/ سيدمحمود موسوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۶۱-‎۶۹.
۳۱۵۰۲DM13553بررسي دعواي خلع يد از املاک مشاعي/ سيدمحمود موسوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۷۰-‎۷۶.
۳۱۵۰۳DM13554احکام مسابقات و برد و باخت در آنها/ قدرت اله نيازي، مهناز فرهادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۷۷-‎۹۳.
۳۱۵۰۴DM13555بررسي فقهي مهلت پرداخت ديه در قتل/ مجيد قورچه بيگي، مرتضي ميرزايي مقدم.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۹۴-‎۱۰۴.
۳۱۵۰۵DM13556بايسته هاي اجرايي اصل ۳۵ قانون اساسي/ شهرام محقق دولت آبادي، سيدجعفر هاشمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۱۰۵-‎۱۱۱.
۳۱۵۰۶DM13557مباني تفسير قرارداد در قانون تجارت الکترونيک/ شهرام محقق دولت آبادي، محمدرضا فلاح.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۱۱۲-‎۱۲۳.
۳۱۵۰۷DM13558تاملي در حکم نکاح معاطاتي يا ازدواج سفيد در فقه/ فرهنگ افراسيابي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۱۲۴-‎۱۳۲.
۳۱۵۰۸DM13559بررسي تطبيقي موارد فسخ ناشي از شرط ضمن عقد در حقوق ايران و فقه اماميه/ مصطفي انصاري نژاد، مراد مقصودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۶، سال دوم، شماره ‎۶، زمستان، جلد دوم: ص ۱۳۳-‎۱۴۱.
۳۱۵۰۹DM13560نظارت ديوان عدالت اداري و کميسيون اصل نودم قانون اساسي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ سيدمحمد حسيني، سنا قاسمي کهريزه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۳۱۵۱۰DM13561بررسي تاثير زمان و مکان در حقوق کيفري اسلامي/ منصف به آئين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۱۱-‎۲۶.
۳۱۵۱۱DM13562بررسي ماهيت محاربه و رابطه آن با افساد في الارض/ فاطمه زارع منشادي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۱۵۱۲DM13563بررسي تطبيقي خيارات عقود معاوضي در حقوق ايران و فقه اماميه/ مصطفي انصاري نژاد، مراد مقصودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۳۵-‎۴۷.
۳۱۵۱۳DM13564خصيصه هاي حقوقي تروريسم سايبري (با تاکيد بر ويژگي هاي جرم شناختي حملات سايبري هسته اي)/ نجمه احمدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۴۸-‎۵۸.
۳۱۵۱۴DM13565چالش هاي قانون گذاري تروريسم/ سيامک اصغرلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۵۹-‎۶۶.
۳۱۵۱۵DM13566بررسي تطبيقي موارد مختص فسخ عقد بيع در حقوق ايران و فقه اماميه/ مصطفي انصاري نژاد، مراد مقصودي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۶۷-‎۷۹.
۳۱۵۱۶DM13567تعليق تعقيب و جايگاه آن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ نسرين خدابنده لو، مريم حاجي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۹۱-‎۱۰۱.
۳۱۵۱۷DM13568تعهدات قوه قضايه در حمايت از حقوق متهمين/ کورش استکي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۷، بهار: ص ۱۰۲-‎۱۱۴.
۳۱۵۱۸DM13569احکام و مستندات فقهي اجاره ابدان و ظهور عيب در اجرت و تعدد اجرت از منظر فريقين/ عبداله رحيم خاني، حميد خادم مسجدي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد اول: ص ۱-‎۱۱.
۳۱۵۱۹DM13570مقايسه جرم محاربه و تروريسم در حقوق جزاي ايران و فرانسه/ سعيد پزشکي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد اول: ص ۱۲-‎۱۹.
۳۱۵۲۰DM13571مباني مسئووليت حقوقي پزشکان/ استاتيرا غلامي، مهدي يوسفي صادقلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد اول: ص ۲۰-‎۲۵.
۳۱۵۲۱DM13572واکاوي جرائم اوليه و ثانويه سبز و مجازات آن در قوانين جزائي ايران، با تاکيد بر مباني فقه اماميه/ طاهره سادات نعيمي، فاطمه باقري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد اول: ص ۲۶-‎۳۳.
۳۱۵۲۲DM13573بررسي مسقطات رد و ارش در خيار عيب از نظر مذاهب پنجگانه/ سيدحسين آل طاها.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد اول: ص ۳۴-‎۴۷.
۳۱۵۲۳DM13574صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور حقوقي و آيين دادرسي حاکم بر آن/ فاضله حسيبي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد اول: ص ۶۲-‎۸۲.
۳۱۵۲۴DM13575بررسي راهکارهاي حقوقي پيشگيري از خسارت هاي زيست محيطي با تاکيد بر حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ بهزاد اخزري، طيب افشارنيا.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد اول: ص ۸۳-‎۹۷.
۳۱۵۲۵DM13576ممنوعيت استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي از منظر ديوان بين المللي کيفري و اسلام/ بهمن بهري خياوي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد اول: ص ۹۸-‎۱۰۶.
۳۱۵۲۶DM13577بررسي جرم شناختي آزارهاي جنسي زنان در محيط هاي شغلي/ الناز گلبري، عذرا هدايتي آرا.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد دوم: ص ۱-‎۱۲.
۳۱۵۲۷DM13578حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي/ يوسف بي قامت کهريز.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد دوم: ص ۱۳-‎۲۶.
۳۱۵۲۸DM13579شرکت در قتل از منظر قانون و رويه قضايي/ سام اکرمي، سعيده اکرمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد دوم: ص ۲۷-‎۳۸.
۳۱۵۲۹DM13580نگرشي نو در اصل برائت در پرتو گونه هاي جديد بزه کاري/ کورش استکي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد دوم: ص ۳۹-‎۵۳.
۳۱۵۳۰DM13581قضازدايي در نظام عدالت کيفري اطفال و نوجوانان/ نفيسه زائري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد دوم: ص ۵۴-‎۵۹.
۳۱۵۳۱DM13582تعيين يا تخيير در حکم قصاص از منظر اولياي دم/ محمداسمعيل نصيري زارچ.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد دوم: ص ۶۰-‎۷۳.
۳۱۵۳۲DM13583بررسي خمس معادن از نظر فقه و قانون موضوعه/ سيدعلي هاشمي خانعباسي، محسن صادقي لاريمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد دوم: ص ۷۴-‎۸۱.
۳۱۵۳۳DM13584مفهوم کلمه “ولد” در آيات ارث و تاثير آن در سهم الارث نوه هاي يتيم/ نبي اله پاک منش.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۷، سال سوم، شماره ‎۸، تابستان، جلد دوم: ص ۸۲-‎۹۲.
۳۱۵۳۴DM13585واکاوي شرط اعتبار کارشناسي پزشکي در اثبات ديه ي منفعت عضو، از منظر فقه اماميه/ محمد حکيم، حبيب اله طاهري.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۴۲.
۳۱۵۳۵DM13586گستره مفهومي قاعده نفي عسر و حرج در ابواب فقهي و نسبت آن با واژه هاي مشابه/ خاطره شاهين فرد… [و ديگران].- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۴۳-‎۶۷.
۳۱۵۳۶DM13587حکم فقهي قيمت گذاري در بازار اسلامي/ محمدصادق فاضل، حسن خدابخشي، اصغر عربيان.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۶۹-‎۸۷.
۳۱۵۳۷DM13588رابطه فقهي-حقوقي متقاضيان انجماد گامت با گامت هاي منجمد موجود در بانک هاي انجماد/ نازلي محموديان، سيد محمد رضا آيتي، محمود عباسي.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۱۵۳۸DM13589تاثير پيوند اعضا بر سقوط حق قصاص/ حسين ناصر خاکي، عليرضا عسگري، احمد مرادخاني.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۹-‎۱۴۲.
۳۱۵۳۹DM13590نسبت سنجي فقهي-حقوقي بخت آزمايي با قمار/ ميثم نظري علوم، محمدحسين اسفنديارپور.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۳-‎۱۶۵.
۳۱۵۴۰DM13591شرط متاخر و کاربرد آن در حقوق ايران/ سيد ابوالقاسم نقيبي، محمد خاني.- مباني فقهي حقوقي اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۲۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۷-‎۱۹۲.
۳۱۵۴۱DM13592جرم شناسي پست مدرن و رويکرد آن به جرم و علت شناسي جنايي/ علي حسين نجفي ابرند آبادي، حسين گلدوزيان.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۹-‎۴۶.
۳۱۵۴۲DM13593نظام حقوقي جبران خسارت ناشي از بازداشت متهمان بي گناه؛ پژوهشي در حقوق ايران و حقوق تطبيقي/ اسماعيل شايگان، محمد آشوري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۴۷-‎۷۹.
۳۱۵۴۳DM13594جبران خسارت متهمان بازداشت شده بي گناه در نظام عدالت کيفري ايران و فرانسه/ محمد باقر مقدسي، ابراهيم رضا قلي زاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۸۱-‎۱۱۱.
۳۱۵۴۴DM13595نقش و جايگاه بزه ديده در حقوق تحقيقات جنايي/ عباس شيري ورنامخواستي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۱۱۳-‎۱۴۲.
۳۱۵۴۵DM13596واکنش بازارهاي خريد و فروش مواد مخدر در برابر تدابير کنترلي پليسي: کاهش يا جابجايي/ آزاده صادقي، محمد فرجيها.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۱۴۳-‎۱۷۰.
۳۱۵۴۶DM13597کاستي هاي تقنيني در کاهش فساد در معاملات دولتي در پرتو رهنمودهاي OECD/ مهدي فضلي، ابوالفتح خالقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۱۷۱-‎۲۱۲.
۳۱۵۴۷DM13598تاثير عدالت ترميمي بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالي/ پونه طبيب زاده، رضا اسلامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۲۱۳-‎۲۴۷.
۳۱۵۴۸DM13599بررسي جايگزين هاي زندان با تکيه بر ديدگاه زندانيان/ اعظم مهدوي پور، نجمه شهراني کراني، شهين دارابي پناه.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۲۸۱-‎۳۱۷.
۳۱۵۴۹DM13600تاملي در ديه صدمات وارده بر ستون فقرات/ محمد حسين شاکر، حميد صديق آخا.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص. ۲۴۹-‎۲۸۰.
۳۱۵۵۰DM13603مسئوليت مدني اشخاص دخيل در عمليات تخريب ساختمان/ بهزاد فرجام، مهرداد شکراني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، زمستان: ص ۱۱-‎۳۱.
۳۱۵۵۱DM13604حقوق زن در نکاح از ديدگاه شهيد ثاني و محقق اردبيلي/ پژمان برزعلي، نادر مختاري افراکتي، فرشته ابراهيم آبادي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، زمستان: ص ۳۳-‎۶۹.
۳۱۵۵۲DM13605حق مرگ در اسناد بين المللي حقوق بشر/ سروناز مستفيضي، مهدي بالوي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، زمستان: ص ۷۱-‎۹۶.
۳۱۵۵۳DM13606احراز قاعده حقوق بين الملل عرفي خاص در قضيه رودخانه سن خوان/ محمد ستايش پور.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۹.
۳۱۵۵۴DM13607ارزيابي اجراي دکترين مسئوليت حمايتي در بحران يمن/ بهمن بهري خياوي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۲، بهار: ص ۱۳-‎۴۶.
۳۱۵۵۵DM13608پيش بيني حق فسخ ضمن عقود وثيقه اي/ جواد پيري.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۲، بهار: ص ۴۷-‎۶۵.
۳۱۵۵۶DM13609اعتبار و آثار شرط منع فرزندآوري در نکاح/ راضيه حسنخاني، فريبا اکبري.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۲، بهار: ص ۶۷-‎۹۷.
۳۱۵۵۷DM13610بررسي تطبيقي قرار نظارت قضائي در حقوق ايران و فرانسه/ فريبرز حيدري.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۲، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۷.
۳۱۵۵۸DM13611مطالعه تطبيقي نظارت بر عملکرد مديران شرکت هاي سهامي توسط نهادهاي بيرون از شرکت در حقوق ايران و انگليس/ محسن غني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۲، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۳۶.
۳۱۵۵۹DM13612مطالعه تطبيقي بين حقوق اصيل در معامله غيرنافذ در حقوق ايران و معامله باطل نسبي در حقوق فرانسه/ عباس کريمي، محسن غني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۱۵۶۰DM13613مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي در نظام حقوق بين الملل/ مهريار داشاب، مهرداد محمدي، وحيده نجفي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۳۱-‎۵۳.
۳۱۵۶۱DM13614تاملي حقوقي بر نظام آمريکايي حقوق بشر/ محمد ستايش پور.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۳۱۵۶۲DM13615پيشگيري وضعي از جرم قاچاق اسلحه، نگاه تطبيقي به حقوق ايران و آمريکا/ شيدا بناساز نوائي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۲.
۳۱۵۶۳DM13616انصاف در اسناد و رويه داوري سرمايه گذاري خارجي/ بهزاد آهنگري.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۶.
۳۱۵۶۴DM13617تحليل اقتصادي اصل حسن نيت/ حميد باقرزاده، فاطمه محسني.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۳.
۳۱۵۶۵DM13618تحقيقات ديوان کيفري بين المللي در وضعيت کنگو و چالش هاي آن؛ از تکاليف دادستان ديوان کيفري تا نقش مخبرين/ جواد صالحي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۰.
۳۱۵۶۶DM13619دستيابي به حقوق بشر کودکان از رهگذر بررسي تفصيلي مفهوم بهترين مصلحت کودک در آموزه هاي حقوقدانان بين المللي/ احمدرضا توحيدي، مهدي کيخسروي.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۱.
۳۱۵۶۷DM13620کاهش پرونده ها با فصل خصومت: احياي رسيدگي مرحله سوم (پارادوکس يا حقيقت؟)/ مجيد شايگان فرد.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۰۹.
۳۱۵۶۸DM13621گفتاري پيرامون حقوق ديپلماسي علم/ سعيد عليزاده مالک.- تحقيقات حقوقي معاهده. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۳، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۶۳.
۳۱۵۶۹DM13601حق تعويض و تعمير کالا در کنوانسيون بيع بين المللي کالا ۱۹۸۰ و حقوق ايران/ محمدرضا شرافت پيما، جعفر کاملي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎۲۶، زمستان: ص. ۷۹-‎۱۰۴.
۳۱۵۷۰DM13602الگوي حقوقي تعادل بين خودمختاري مناطق و يکپارچگي ملت در انديشه دادگاه قانون اساسي اسپانيا (مطالعه موردي: استقلال طلبي کاتالان)/ احمد اعتماد، حسين رحمت اللهي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎۲۶، زمستان: ص. ۱۲۳-‎۱۵۵.
۳۱۵۷۱DM13622مالکيت عمومي بر منابع نفتي و تاثير آن بر انتخاب الگوي قراردادي در حوزه بالادستي صنعت نفت و گاز/ محمدعلي بهمئي، محمد آرين.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۳۶.
۳۱۵۷۲DM13623اثر بازگشت تحريم هاي ثانويه آمريکا بر صنعت نفت و گاز ايران: فرصت ها و تهديدها/ سيد محمد حسن رضوي، فاطمه زين الديني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۳۷-‎۶۰.
۳۱۵۷۳DM13624آسيب شناسي قوانين ايران در قبال صيانت و حفظ منابع آب هاي سطحي و زيرزميني/ محمود روح الاميني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۶۱-‎۹۰.
۳۱۵۷۴DM13625قرارداد اجاره کشتي گاز  طبيعي  مايع شده و ارتباط آن با قرارداد فروش/ محمد ساردوئي نسب، حامد رسولي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۹۱-‎۱۱۸.
۳۱۵۷۵DM13626چالش کثرت سازماني در حقوق بين الملل انرژي/ حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۱۱۹-‎۱۳۸.
۳۱۵۷۶DM13627مديريت دانش در سير تاريخي قراردادهاي بالادستي صنعت نفت ايران/ فيصل عامري، عباس کاظمي نجف آبادي، سيدمهدي ميرفتاح.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۸۶.
۳۱۵۷۷DM13628نقض اصل لزوم وفاي به عهد به موجب اصل حاکميت دايمي دولت بر منابع طبيعي: جبران خسارت يا پرداخت غرامت؟/ مهدي عباسي سرمدي، مسعود اماني، محمدجواد گوهريان.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۱۸۹-‎۲۱۶.
۳۱۵۷۸DM13629توسعه صنعت ساخت داخل تجهيزات بخش بالادستي نفت کشور؛ ارزيابي نظام حقوقي در چارچوب سياست‌هاي کلي علم و فناوري/ عباس کاظمي نجف آبادي، عليرضا غفاري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۲۱۷-‎۲۴۵.
۳۱۵۷۹DM13630قرارداد ائتلاف استراتژيک در حقوق تجارت بين الملل با تاکيد بر صنعت نفت و گاز/ جعفر نوري يوشانلويي، سميرا غلام دخت.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۷، دوره چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۲۴۷-‎۲۷۱.
۳۱۵۸۰DM13632خصوصي سازي وظايف واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي در حقوق ايران و فرانسه/ علي مشهدي، اسماعيل کشاورز.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۹-‎۲۶.
۳۱۵۸۱DM13633جايگاه معاون اول به عنوان کفيل رئيس جمهور و مسئوليت هاي پيش بيني شده وي در نظام حقوقي ايران/ محمد مظهري، مرتضي قاسم آبادي، علي رضا ناصري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۲۷-‎۵۳.
۳۱۵۸۲DM13634درآمدي بر ويژگي هاي مقررات اقتصادي خوب و کارامد در حقوق رقابت/ مرتضي اصغرنيا، ولي رستمي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۵۵-‎۷۳.
۳۱۵۸۳DM13635شايسته گزيني در نظام حقوق استخدامي ايران و آمريکا/ سيد محمد مهدي غمامي، سيد حسن حسيني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۷۵-‎۱۰۲.
۳۱۵۸۴DM13631تسهيم مسئوليت بين المللي دولت ها ناشي از عمل دولت ديگر يا سازمان بين المللي/ مهدي حدادي، محمد ستايش پور.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، تابستان: ص. ۱۴۹-‎۱۸۲.
۳۱۵۸۵DM13636نحوه اجبار به انجام تعهدات قراردادي (حقوق ايران – فقه اماميه)/ هادي آقاپور.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۷-‎۲۱.
۳۱۵۸۶DM13637خسارت ناشي از بازداشت با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس/ مريم سيدحاتمي، فاطمه کريميان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۲۲-‎۴۵.
۳۱۵۸۷DM13638مطالعه تطبيقي تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ايران انگلستان و جمهوري آذربايجان/ محمد غفاريان، ولي ساساني کورعباسلو.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۴۶-‎۷۳.
۳۱۵۸۸DM13639مطالعه تطبيقي حقوق بشر در اعلاميه جهاني حقوق بشر و رساله حقوق امام سجاد (ع)/ سيدباقر سيدي بنابي، ميثم ندايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۷۴-‎۱۰۰.
۳۱۵۸۹DM13640شناخت علامت تجارتي در نظام حقوقي ايران با نگرشي در کنوانسيون هاي بين المللي/ جواد ساساني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۷، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.
۳۱۵۹۰توسعه نسل هاي حقوق بشر در تصميمات ديوان بين المللي دادگستري/ حسين يزداني … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۷-‎۳۲.
۳۱۵۹۱انتقال مالکيت و اجاره اشياء فضايي موجود در مدار در پرتو حقوق بين الملل فضايي/ حسنا خالوندي، سيدهادي محمودي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۳۳-‎۵۳.
۳۱۵۹۲ارتباط حق بر غذا و سياست هاي تجارت جهاني کشاورزي: تعامل يا تقابل؟/ فرهاد طلايي، علي رزم خواه.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۵۵-‎۸۲.
۳۱۵۹۳تحليل حقوقي – اقتصادي ماده ۲۱ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵/ فيصل عامري، مسلم حاج محمدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۸۳-‎۱۱۱.
۳۱۵۹۴دگرديسي مفهوم نظريه تفکيک قوا به مفهومي کارکردي/ محمدرضا ويژه، زهره سادات اميرآفتابي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۴۴.
۳۱۵۹۵برابري و عدم تبعيض در نظام حقوق بشر/ علي سالاري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۶۹.
۳۱۵۹۶اعتراض ثالث به راي ورشکستگي در آيينه رويه قضايي/ نعمت اله حاجعلي، ابوذر کوهنورد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۸.
۳۱۵۹۷ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ هاله حسيني اکبرنژاد، حوريه حسيني اکبرنژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۴۲.
۳۱۵۹۸گستره مسئوليت محقق در برابر خسارات زيست محيطي ناشي از تحقيقات دانشگاهي/ کوثر فيروزپور.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۶۲.
۳۱۵۹۹راهکارهاي برون رفت از بن بست هاي مذاکراتي و حل تعارض مسائل نفتي/ محمد عليخاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۲۶۳-‎۲۸۵.
۳۱۶۰۰تاثير فقه اسلامي در شکل گيري حقوق کامن لا/ برهام محمد عطاءالله؛ ترجمه حمزه اميني نسب.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۵، پاييز: ص ۲۸۷-‎۲۹۸.
۳۱۶۰۱DM13641اصل ترافعي بودن محاکمات کيفري در حقوق ايران/ عباس زراعت، محمود اشرافي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۱۱-‎۳۵.
۳۱۶۰۲DM13642بايسته هاي کيفرگزيني در رويارويي با جرايم سايبري با تاکيد بر رويه قضايي/ جلال توحيدي نافع، حسين اميرلي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۳۷-‎۶۰.
۳۱۶۰۳DM13643بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميه/ محمد روشن، علي اکبر جعفري، مجتبي جهان تيغي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۶۱-‎۸۳.
۳۱۶۰۴DM13644شرع گرايان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ايران/ محمد راسخ، فاطمه بخشي زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۸۵-‎۱۱۶.
۳۱۶۰۵DM13645رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ به جرايم منافي عفت/ مهدي شيدائيان، زينب شيدائيان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۹.
۳۱۶۰۶DM13646تحليل حقوقي ارکان دعواي اعتراض به تشخيص اراضي ملي/ حسن لطفي، ياسر غلامي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۶۵.
۳۱۶۰۷DM13647اثر حاکميت نوع نظام ادله اي بر هدف دادرسي مدني در حقوق ايران/ رحيم مختاري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۶.
۳۱۶۰۸DM13648بررسي تطبيقي مفهوم و معيارهاي تشخيص نقض اساسي قرارداد/ رسول قاسمي، سيدمحمدهادي مهدوي، داوود نصيران.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۱۸۷-‎۲۱۱.
۳۱۶۰۹DM13649زيرساخت فني – حقوقي تصديق هويت در بانکداري نوين با نگاهي به جرم دسترسي غيرمجاز/ حسين ميرمحمدصادقي، افشين آذري متين.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۳۱.
۳۱۶۱۰DM13650حق اتباع و سرمايه گذاران خارجي در دسترسي به شبکه انرژي/ حميدرضا نيک بخت، مهدي هفتاني، سارا ميرمحمدصادقي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۷، سال هشتاد و دوم، شماره ‎۱۰۱، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۵۸.
۳۱۶۱۱DM13651چشم انداز رهن منفعت از حيث اجرا در نظام حقوقي ايران/ محمدحسن صادقي مقدم، امين قاسم پور.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۷-‎۳۶.
۳۱۶۱۲DM13652حق بر فراموش شدن؛ از مفهوم شناسي تا چالش هاي فراروي آن/ نبي الله غلامي، حسن علي موذن زادگان.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۳۷-‎۶۶.
۳۱۶۱۳DM13653بررسي و نقد نظريه تفکيک قصد و فعل در استفاده از سلاح هسته اي/ محمود حکمت نيا، احمد احساني فر.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۶۷-‎۹۶.
۳۱۶۱۴DM13654بررسي فقهي – حقوقي شخصيت حقوقي/ حسن آقانظري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۹۷-‎۱۲۵.
۳۱۶۱۵DM13655تعارض علم اجمالي با قسم و قسامه (نقدي بر ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامي)/ اسماعيل آقابابايي بني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۴۲.
۳۱۶۱۶DM13656درنگي در مفهوم احساس عدالت قضايي/ علي رضا آذربايجاني، محسن کاظمي نجف آبادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۰.
۳۱۶۱۷DM13657شايستگي هاي اخلاقي پدر و اثر آن در ولايت قهري/ محسن اسماعيلي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۷-‎۲۶.
۳۱۶۱۸DM13658امکان فروش مبيع سلف پيش از سررسيد از ديدگاه فقيهان شيعه و اهل سنت/ عبدالحسين شيروي، هادي رحماني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۲۷-‎۵۸.
۳۱۶۱۹DM13659گستره نظارت شرعي شوراي نگهبان در اصل چهارم قانون اساسي (نسبت سنجي اصول چهارم و يکصد و دوازدهم قانون اساسي)/ محمدجواد ارسطا.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۵۹-‎۸۲.
۳۱۶۲۰DM13660مباني نظري سياست جنايي اسلام در برابر مفاسد اقتصادي/ محمد حسني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۰.
۳۱۶۲۱DM13661شرط پرداخت از مال معين در عقد ضمان/ اسماعيل نعمت اللهي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۸.
۳۱۶۲۲DM13662ضمان مدني ناشي از نقض حق فکري: دعواي مسئوليت يا استيفا؟/ عبدالله رجبي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۴.
۳۱۶۲۳DM13663قاعده احترام، تکليف يا مسئوليت/ احمد ديلمي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، بهار: ص ۷-‎۳۲.
۳۱۶۲۴DM13664تحليل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد/ علي اصغر گل محمدي، علي تولايي، سيدجعفر هاشمي باجگاني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، بهار: ص ۳۳-‎۵۶.
۳۱۶۲۵DM13665تحليلي بر ابزار نظارتي استيضاح وزيران در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و ايرادهاي حاکم بر آن/ حمزه اشکبوس، فيروز اصلاني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، بهار: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۱۶۲۶DM13666عناصر رهزن و مولفه هاي فهم صحيح تفاوت هاي حقوقي زن و مرد در اسلام با پافشاري بر ديدگاه هاي آيت الله معرفت/ محمد عرب صالحي، سعيد متقي فر.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، بهار: ص ۷۷-‎۱۰۶.
۳۱۶۲۷DM13667اثربخشي اجرايي به حکم کيفري خارجي: توجيه فقهي و کارايي قضايي/ ابراهيم شريفي، حسن پوربافراني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۳۰.
۳۱۶۲۸DM13668کيفرگذاري در پرتو اصل کرامت انسان/ غلام رضا پيوندي، سيدعلي رضا ميربد.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال پانزدهم، شماره ‎۵۶، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۶۶.
۳۱۶۲۹DM13669ماهيت فقهي و حقوقي قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۵.
۳۱۶۳۰DM13670بررسي رابطه تحريم و تجريم در پرتو قاعده التعزير لکل عمل محرم/ علي غلامي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۱۶۳۱DM13671اثر معاملات اضطراري ناشي از اکراه در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيدمصطفي سعادت مصطفوي، عليرضا نورآبادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۶۸.
۳۱۶۳۲DM13672نقش دادرسي اساسي در حفظ و صيانت از انتخاب (راي) مردم در فرانسه و ايران/ محسن ايرج، خيراله پروين.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۸۹.
۳۱۶۳۳DM13673رهيافتي بر ساختار حقوقي – سياسي دولت مدرن در کشورهاي اسلامي/ اسماعيل آجرلو، فيروز اصلاني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۷.
۳۱۶۳۴DM13674حمايت از انتقال گيرنده با حسن نيت در حقوق ايران و فرانسه/ پوريا رضي، ابراهيم عبدي پور فرد.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۲.
۳۱۶۳۵DM13675مباني فقهي و حقوقي نظريه تعديل قضايي قراردادها در نظام حقوقي ايران و مصر/ عبدالله خطيب، محمدرضا فلاح، علي تولايي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان.
۳۱۶۳۶DM13676از شناسايي منع تجسس به مثابه قاعده اي فقهي تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسي کيفري ايران/ غلامحسن کوشکي، رضا موسوي آزاده.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۰.
۳۱۶۳۷DM13677تبارشناسي مال: مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و غرب/ محمود کاظمي، رحيم پيلوار.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۷.
۳۱۶۳۸DM13678شروط صحت وصيت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامي/ سيدمهدي دادمرزي، روح الله رضايي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۴.
۳۱۶۳۹DM13679مطالعه تطبيقي فروش خودياري/ سيدمهدي موسوي، احمد امير معزي، احمد حسني کارمزدي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۵.
۳۱۶۴۰DM13680واکاوي تاثير اراده در تکوين ايقاعات/ ابوالحسن مجتهد سليماني، سيدمحمدصادق موسوي، محسن امامي قشلاقي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال نوزدهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۴۷)، بهار و تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۷.
۳۱۶۴۱DM13681تاملي در دعواي جلب شخص ثالث در حقوق ايران و قواعد آيين دادرسي مدني فدرال آمريکا/ خليل احمدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱-‎۲۵.
۳۱۶۴۲DM13682رابطه تجارت آزاد و حفاظت از محيط زيست در حقوق بين الملل/ محمود جلالي، عليرضا آرش پور، مهسا نوابي فرد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۲۷-‎۵۵.
۳۱۶۴۳DM13683کاوشي در بايسته هاي اعمال قاعده درا در اجراي مجازات از منظر فقه جزايي و حقوق موضوعه/ محمدجعفر حبيب زاده، سيددريد موسوي مجاب، عرفان خرمي عراقي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۵۷-‎۸۲.
۳۱۶۴۴DM13684جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسي ايران؛ حاکميت دوگانه يا واحد/ عليرضا دبيرنيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۳۱۶۴۵DM13685سلب مالکيت زيست محيطي در رويه داوري سرمايه گذاري خارجي/ الناز نساري، سيدقاسم زماني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۰۵-‎۱۳۶.
۳۱۶۴۶DM13686بررسي تطبيقي اصل انصاف و اصول عدل و انصاف/ انسيه مطيعي، مسعود البرزي ورکي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۶۱.
۳۱۶۴۷DM13687منافع سه گانه در خسارت هاي قراردادي/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و دوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۸۹.
۳۱۶۴۸DM13688گستره حق قيام و نسبت آن با بزه بغي/ غلامحسين الهام، اميرحسين بحيرايي، علي اصغر فرج پور اصل مرندي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۳۱۶۴۹DM13689عدالت نفساني قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران/ علي اکبر ايزدي فرد، حسين کاويار، سيدمجتبي حسين نژاد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۲۹-‎۵۱.
۳۱۶۵۰DM13690حقوق و اختيارات مالي پدر در حقوق ايران و فرانسه/ غلامعلي سيفي زيناب، مهرانگيز شاهمرادي زواره.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۵۳-‎۷۶.
۳۱۶۵۱DM13691حق بزه ديده در تعيين کيفر و نحوه اجراي آن/ عباس شيري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۷۷-‎۱۰۵.
۳۱۶۵۲DM13692حمايت از حقوق مصرف کننده در قراردادهاي مشارکت زماني/ محمود صادقي، زينب حسامي شهرضايي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۳۷.
۳۱۶۵۳DM13693کارآيي اقتصادي و دخالت دولت در قراردادها/ حسن لطفي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۶.
۳۱۶۵۴DM13694کاربرد عرف در مقام تفسير در حقوق قضايي مبتني بر مباني فقه اماميه/ سيدمصطفي محقق داماد، محمدامين کيخافرزانه.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۹۱.
۳۱۶۵۵DM13695اصل شفافيت قانون و جايگاه آن در رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر و حقوق کيفري ايران/ حسنعلي موذن زادگان، حامد رهدارپور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۲۰.
۳۱۶۵۶DM13696اقامه دعواي جبران خسارت زيست محيطي در نظام حقوق ايران/ مجتبي همتي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۸۱، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۵۳.
۳۱۶۵۷DM13697بررسي قاعده الخراج بالضمان با رويکردي بر نظرات امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، محدثه مقدم فر.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۷۸، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۱۶۵۸DM13698بازخواني حقوقي – فقهي ضرب زن در متون ديني و آراي امام خميني (س)/ جلال سلطان احمدي، مهري يزداني، آرزو ملکشاه.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۷۸، بهار: ص ۵۳-‎۷۹.
۳۱۶۵۹DM13699ارزيابي تطبيقي ديدگاه هاي کانت و ميل درباره منزلت انساني و حقوقي زنان/ سيدعلي محمودي.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۲.
۳۱۶۶۰DM13700مقايسه عملکرد کميسيون و شوراي حقوق بشر در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران/ مهدي عباس زاده فتح آبادي، زهرا شجاعي.- سياست (مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران). ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۶۹۱-‎۷۰۷.
۳۱۶۶۱DM13701اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي/ ولي اله نوري، سيدقاسم زماني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۸، بهار: ص ۹-‎۲۷.
۳۱۶۶۲DM13702حمايت هاي احتياطي و مساعدتي از حقوق مسافران هواپيما در صورت ورشکستگي شرکت هاي هواپيمايي/ محمدحسن صادقي مقدم، سيدعلي خزائي، ميلاد سلطاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۸، بهار: ص ۲۹-‎۵۵.
۳۱۶۶۳DM13703جايگاه رويه قضايي و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترين حقوقي/ حسن وکيليان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۸، بهار: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۱۶۶۴DM13704دولت ممتنع: خوانش انتقادي نظريه امتناع دولت مدرن اسلامي حلاق/ مهدي مرادي برليان، سيدعليرضا حسيني بهشتي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۸، بهار: ص ۸۱-‎۱۱۲.
۳۱۶۶۵DM13705حق فراموش شدن در ترازو: نياز ناشي از فضاي مجازي يا تهديدي براي آزادي بيان!؟/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند، اکرم آقامحمدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۸، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۳۵.
۳۱۶۶۶DM13706رابطه ميان عرف موخر و معاهده، در چارچوب ماده ۱۰ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ هيبت اله نژدي منش، هاجر راعي دهقي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۸، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۳.
۳۱۶۶۷DM13707نسل جديد موافقت نامه هاي بين المللي؛ برجام/ عليرضا ظاهري، مجتبي نظيف.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۸، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۹۲.
۳۱۶۶۸DM13708بررسي نهادهاي تنظيم کننده بازار برق در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ ام ليلا فقيه عبدالهي، روح الله موذني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۸، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۲۰.
۳۱۶۶۹DM13709مطالعه تطبيقي خسارت معنوي در حقوق ايران و مصر از منظر اخلاقي/ حسن اژدري، نجادعلي الماسي، ايرج پورعرفان.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۵-‎۲۰.
۳۱۶۷۰DM13710مسئوليت مدني و اخلاقي دولت در اعمال سياست هاي مالي بر مبناي ضابطه تقصير سنگين/ غفور خوييني، ابوالحسن مجتهد سليماني، سيداميرحسين بحريني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۶۱-‎۷۸.
۳۱۶۷۱DM13711بررسي مسئوليت مدني و اخلاقي در حوزه سنجش از دور/ ابوالحسن مجتهد سليماني، پرويز ضياييان فيروزآبادي، سيمين اسدزاده طالعي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۲۲.
۳۱۶۷۲DM13712مباني اخلاقي – روانشناختي ضرورت جرم انگاري جرايم دولتي با تاکيد بر مدل هاي حکومتي/ معاذ عبدالهي، سيدمحمود ميرخليلي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۳۸.
۳۱۶۷۳DM13713مباني و دلايل نظارت مردم بر دولت در قانون اساسي با تاکيد بر رويکرد اخلاقي/ علي کاظم زاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۱۶۷۴DM13714تحليل جرم شناختي عارضه هيپوگليسمي و بررسي تاثير آن بر رفتار مجرمانه/ صفورا محمدصالحي داراني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۲.
۳۱۶۷۵DM13715تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقي و موازين حقوق بشري/ اسلام مندني، محمد آشوري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۴.
۳۱۶۷۶DM13716جلوه هاي الزامات اخلاقي شهروندان در حقوق کيفري ايران/ عباس زراعت، ميثم نعمت الهي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۰۵-‎۲۲۸.
۳۱۶۷۷DM13717حفظ حقوق شهروند مجازي در راستاي منشور حقوق شهروندي/ نفيسه نکويي مهر، عاطفه حسيني فرد.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۲۹-‎۲۴۲.
۳۱۶۷۸DM13718استانداردهاي اخلاقي و رفتاري:/ محمدرضا ويژه، آزاد رضائي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۴۳-‎۲۶۸.
۳۱۶۷۹DM13719شناخت علامت تاييدي و انواع آن در قياس با ساير علايم و نشان هاي تجاري/ منصور اميني، محمدحسن خدادادي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۳۱۶۸۰DM13720تحليل مبناي حقوق مسئوليت مبتني بر توليد/ عليرضا باريکلو.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۴.
۳۱۶۸۱DM13721تاثير تقلب در معامله پايه بر اعتبار اسنادي با تاکيد بر رويکرد محاکم حقوقي ايران در پرونده سوء استفاده کلان بانکي (معروف به اختلاس سه هزار ميلياردي)/ فرشته گروئي، مرتضي شهبازي نيا.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۶۶.
۳۱۶۸۲DM13722آثار الزامات کنوانسيون تنوع زيستي بر قراردادهاي انتقال فناوري زيستي/ ابراهيم عبدي پور فرد، سيدجعفر موسوي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۸۶.
۳۱۶۸۳DM13723عقد ضمان، زوال يا بقاي تضمينات تعهد (با نگاهي به حقوق فرانسه)/ سيدعلي سيداحمدي سجادي، ايمان دهقاني دهج.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۳۱۶۸۴DM13724مطالعه تطبيقي حقوق مالي اجراکنندگان آثار ادبي و هنري (گستره، اسقاط، انتقال)/ سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۸.
۳۱۶۸۵DM13725ماهيت سهام وثيقه مديران شرکت هاي سهامي عام/ ميلاد ملائي خاص، محمدرضا اميرمحمدي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۸.
۳۱۶۸۶DM13726حق تصوير/ عباس ميرشکاري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۴.
۳۱۶۸۷DM13727مسئوليت اجير خاص در نقض قرارداد اجاره/ اسماعيل نعمت اللهي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره پانزدهم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۶.
۳۱۶۸۸DM13728راهکارهايي براي کاهش اطاله دادرسي مالياتي/ اسدالله ياوري، حامد ادريسيان.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۳، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۱۶۸۹DM13729تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک هاي غيردولتي با مقررات قانوني/ فردين قريشي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۳، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۴۶.
۳۱۶۹۰DM13730استانداردهاي بين المللي حمايت از سرمايه گذاري خارجي/ علي رضا انصاري مهياري، ليلا رئيسي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۳، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۸۸.
۳۱۶۹۱DM13731گفتمان اقتدارگراي سنتي و اقتصاد سياسي تعذيب/ سيدمحمدجواد ساداتي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۳، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۹.
۳۱۶۹۲DM13732الزامات مبارزه با پول شويي در حقوق کيفري ايران در پرتو حقوق کيفري فراملي/ توحيد شفيع زاده ديزجي، محمدعلي اردبيلي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۳، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۵.
۳۱۶۹۳DM13733يک مدل پويا براي بررسي ارتباط حقوق مالکيت فکري و پيچيدگي اقتصادي: مطالعه شاخص جديد نوآوري مبتني بر دانش/ مهلا آقايي، سيدسعيد ملک الساداتي، مصطفي سليمي فر.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و پنجم، شماره ‎۱۳، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *