خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی‌ماه ۹۶

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی‌ماه ۹۶

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۲۹۶۶۳DM11952بازخواني فقهي حقوقي حق شفعه موقوف عليهم/ محمدحسن حائري، جواد يعقوبي، محمد يعقوبي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۳-‎۳۰.
۲۹۶۶۴DM11953ماهيت ايجاب/ حسين کاويار، فخرالدين اصغري آقمشهدي، علي اکبر ايزدي فرد.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۳۱-‎۵۷.
۲۹۶۶۵DM11954امکان سنجي حقوقي سقوط خيار غبن با پرداخت تفاوت قيمت/ يوسف نورائي، سيدمجتبي حسين نژاد، حسين شکريان اميري.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۵۹-‎۷۸.
۲۹۶۶۶DM11955نقدي بر مقاله “بررسي فقهي و حقوقي ضمانت اجراي تخلف از شرط ترک فعل حقوقي”/ قاسم نخعي پور، سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضوي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۹.
۲۹۶۶۷DM11956شرط تحديد انفاق در حقوق ايران و فقه اماميه/ احسان علي اکبري بابوکاني، امين اميرحسيني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۲۹۶۶۸DM11957رويکرد فقه اماميه درباره بيع ميته به مستحلين/ عبدالرضا اصغري، مهديه لطيف زاده.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۸.
۲۹۶۶۹DM11958عدالت سنجي “شغل خانه داري” زنان خانه دار/ الهام شريفي، سعيد رهايي، مسعود راعي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۳.
۲۹۶۷۰DM11959ماهيت لعان و اثر تحريم ابدي نکاح از منظر فقه فريقين/ محسن جهانگيري، مصطفي رفسنجاني مقدم.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۵، بهار – تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۴.
۲۹۶۷۱DM11960ماهيت قرارداد جانشيني در بارداري با بررسي در نظام حقوقي ايران/ عباس يدالهي باغلويي، محمد آذين، رضا عماني ساماني.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۶، سال بيست و سوم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۸۲)، تابستان: ص ۷۶-‎۸۳.
۲۹۶۷۲DM11961بررسي چگونگي مستندسازي صحنه قتل عمد در اصفهان/ فرشيد ناظم، فردين مرداني.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۶، سال بيست و سوم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۸۲)، تابستان: ص ۸۵-‎۹۴.
۲۹۶۷۳DM11962مقررات گذاري براي سايت هاي خبري در ايران؛ چالش ها و راهکارها/ حامد بابازاده مقدم، عباس اسدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۹-‎۳۴.
۲۹۶۷۴DM11963چالش هاي تاسيس ديوان ملي داوري ورزش: بررسي تطبيقي با ديوان داوري ورزش (CAS)/ همايون مافي، فراز شهلايي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۳۵-‎۶۲.
۲۹۶۷۵DM11964تحليل شيوه نظارت حکومت بر آثار نمايشي و سينمايي در نظام حقوقي ايران مشروطه (۱۳۵۷-۱۳۰۶)/ وحيد آگاه، محمد راسخ.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۶۱-‎۸۹.
۲۹۶۷۶DM11965اصل بيان دلايل، مستندات آرا، تصميمات اداري و انعکاس آن در رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ علي محمد فلاح زاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۹۱-‎۱۱۵.
۲۹۶۷۷DM11966“داوري پذيري” اختلافات مالياتي بين المللي/ حسن وکيليان، نعيم نوربخش، جاويد لکناهور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۴۲.
۲۹۶۷۸DM11967مشارکت شهروندي در حقوق بين الملل توسعه: زمينه ها، موانع و شيوه هاي حمايت/ رضا اسلامي، نگار رئيسي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۹.
۲۹۶۷۹DM11968جايگاه حاکميت قانون در حقوق بين المللي/ محمود حاجي زاده، هيبت اله نژندي منش، محمدحسين زارعي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۹۷.
۲۹۶۸۰DM11969درآمدي بر نظريه عمومي ترميم پذيري عمل اداري/ مهدي هداوند.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۱۹۷-‎۲۱۷.
۲۹۶۸۱DM11970در تکاپوي توسعه حقوق بين الملل اينترنت/ آرامش شهبازي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۴۵.
۲۹۶۸۲DM11971بررسي ابتکار تقنين از سوي نمايندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي/ سيداحمد حبيب نژاد، محمد منصوري بروجني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۲۴۷-‎۲۶۴.
۲۹۶۸۳DM11972نقش جامعه مدني در ايجاد قاعده حقوقي در دوران جهاني شدن با تاکيد بر سازمان هاي غير دولتي/ سمانه رحمتي فر.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۲۶۵-‎۲۸۸.
۲۹۶۸۴DM11973مشروعيت مداخله نظامي کشور ثالث بر اساس دعوت کشور ميزبان: بررسي تحليلي مداخلات نظامي در مالي، اوکراين، سوريه و يمن/ مسعود زماني، مجيد نيکوئي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۲۸۹-‎۳۱۷.
۲۹۶۸۵DM11974رويکرد امنيت انساني و اعمال مسئوليت حمايت در خصوص آوارگان داخلي ناشي از جنگ/ حميد الهويي نظري، مجيد کورکي نژاد قرايي، جواد بيژني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۳۱۹-‎۳۴۵.
۲۹۶۸۶DM11975حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداري از انرژي هاي تجديدپذير دريايي/ علي رضائي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۶، سال هجدهم، شماره ‎۵۴، بهار: ص ۳۴۷-‎۳۷۱.
۲۹۶۸۷DM11976ظرفيت هاي ترويجي صلح و آشتي در آموزش حقوق کيفري/ محمدرضا رهبرپور، مليحه خورشيدي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎۲۳، بهار: ص ۲۵۵-‎۲۷۵.
۲۹۶۸۸DM11977نقش نظام آموزش عالي در پيوند ميان توسعه علم و تحکيم صلح/ آرامش شهبازي، مجيدرضا مومني.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎۲۴، تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۳.
۲۹۶۸۹DM11978آموزش حقوق بشر پيش از آموزش عالي و در دوره ابتدايي/ اسماعيل زارعي زوارکي، سيدقاسم زماني، زهرا طاهايي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۳۹۶، دوره هفتم، شماره ‎۲۴، تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۵.
۲۹۶۹۰DM11979واکاوي صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بيمه هاي عمر و زندگي/ سعيد افشاري، محمدتقي قبولي درافشان، حسين ناصري مقدم.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۴۶۳-‎۴۸۴.
۲۹۶۹۱DM11980واکاوي وضعيت شرط خيار در نکاح/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۵۲۳-‎۵۵۴.
۲۹۶۹۲DM11981واکاوي فقهي تفکيک مقاطعه کاري از قرارداد کار/ رضا نيکخواه، سيدمهدي صالحي، سيدسلمان مرتضوي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۵۸۳-‎۶۱۰.
۲۹۶۹۳DM11982وصيت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث براي موصي/ سيدمهدي دادمرزي، حمزه اميني نسب.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۶۳۳-‎۶۵۳.
۲۹۶۹۴DM11983مالکيت سلول هاي بنيادي موجود در خون بند ناف/ امير مهاجر ميلاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۶۵۵-‎۶۸۶.
۲۹۶۹۵DM11984حکم استيفاي حق از راه پرداخت رشوه/ سيداحمد ميرحسيني نيري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۶۸۷-‎۷۰۳.
۲۹۶۹۶DM11985تحليل و بررسي فقهي اجراي فيلترينگ در فضاي مجازي/ سيدمجتبي حسين نژاد، حميدرضا منيري حمزه کلايي.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۷-‎۵۶.
۲۹۶۹۷DM11986اماني بودن مناصب عمومي در نظام حقوق اساسي ايران با تاکيد بر انديشه علوي/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري.- حکومت اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۰.
۲۹۶۹۸DM11987مفهوم و جايگاه حق تامين اجتماعي در اسناد بين المللي/ سيدقاسم زماني، علي آزاد دوين.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، پاييز: ص ۹-‎۴۰.
۲۹۶۹۹DM11988رهيافتي فقهي به معيار مشروعيت باروري زوجه توسط گامت بيگانه/ فتح الله قرباني، الهام رضايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، پاييز: ص ۴۲-‎۶۴.
۲۹۷۰۰DM11989مسووليت مدني ناشي از احتمال ابتلاي به بيماري در حقوق ايران و امريکا/ محمدمهدي مقدادي، مجتبي عيني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، پاييز: ص ۶۷-‎۸۲.
۲۹۷۰۱DM11990بررسي علل قصور کادر درماني در پرونده هاي ارجاع شده به سازمان پزشکي قانوني اروميه در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲/ نادر آقاخاني … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۰.
۲۹۷۰۲DM11991حقوق بزه ديدگان، شهود و مطلعان بيمار در فرآيند کيفري ايران/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۴.
۲۹۷۰۳DM11992ارزيابي پيش نويس سازمان جهاني مالکيت فکري براي حمايت از طب سنتي/ مهدي زاهدي، محمدحسين عرفان منش.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۶۴.
۲۹۷۰۴DM11993نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت عمومي/ مصطفي بختياروند، شيوا جمالي نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، پاييز: ص ۱۶۷-‎۱۹۰.
۲۹۷۰۵DM11994فناوري ويرايش ژن کريسپر ـ کس ۹ از منظر حقوق مالکيت فکري و ايمني زيستي/ محمدرضا پروين، علي سيدين.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، پاييز: ص ۱۹۳-‎۲۲۸.
۲۹۷۰۶DM11995جايگاه بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي/ شهرام ابراهيمي، حميد رئوفيان نائيني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۷۲، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۲۹۷۰۷DM11996رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادهاي تدارکات عمومي در دوران تحريم بر اساس قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران/ عبدالرضا برزگر، تهمينه رحماني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۷۲، زمستان: ص ۲۵-‎۶۴.
۲۹۷۰۸DM11997نظام اثبات دعوا در دادرسي اداري/ محمدحسين زارعي، آزيتا محسن زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۷۲، زمستان: ص ۶۵-‎۹۲.
۲۹۷۰۹DM11998واکاوي قانوني بودن و مشروعيت تحريم هاي يک جانبه اقتصادي به موجب حقوق بين الملل/ سيدقاسم زماني، کاظم غريب آبادي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۷۲، زمستان: ص ۹۳-‎۱۲۹.
۲۹۷۱۰DM11999درآمدي بر رويکردهاي نوين قانونگذار در نظام آزادي مشروط/ محمدابراهيم شمس ناتري، زهرا احمدي ناطور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۷۲، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۹.
۲۹۷۱۱DM12000تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و جلوه هاي آن در فقه و حقوق کيفري ايران/ اسدالله لطفي، سپيده ميرمجيدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۴، شماره ‎۷۲، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۳.
۲۹۷۱۲DM12001نقش سازمان هاي بين المللي در جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر حاکميت ملي/ داريوش اشرافي، رضا اسلامي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۱-‎۱۱.
۲۹۷۱۳DM12002دادرسي ترافعي در پرتو بزه ديده شناسي اوليه در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ طيبه بيژني ميرزا، باقر شاملو.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۱-‎۱۲.
۲۹۷۱۴DM12003اصل تناسب در آيين دادرسي مدني/ مجيد پوراستاد، مهسا سعادت.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۱-‎۱۱.
۲۹۷۱۵DM12004سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مطبوعاتي (سنتي و الکترونيکي)/ منصـور ده نمکي، عباس بابائي خانه سر، ايرج گلــــدوزيان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۱-‎۱۶.
۲۹۷۱۶DM12005مسئوليت مدني ارائه دهندگان خدمات حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران/ يوسف رضواني، غلامعلي سيفي زيناب.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۱-‎۱۱.
۲۹۷۱۷DM12006بررسي تطبيقي مباني انفساخ قراردادها در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ جليل قنواتي، مهدي کاظم زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۱-‎۱۲.
۲۹۷۱۸DM12007علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه هاي پيشگيري از آن/ حسنعلي مؤذن زادگان، سميه نوروزي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۱-‎۹.
۲۹۷۱۹DM12008جايگاه قدرت سياسي در تحول اجتماعي در نظريه علامه اقبال لاهوري/ محمود وزيري، محمد محمدي گرگاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۱-‎۱۰.
۲۹۷۲۰سهم ديوان بين المللي دادگستري در تجلي مفهوم بشريت/ ابراهيم بيگ زاده، اسماعيل تاور.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۲۹۷۲۱راهبرد قضايي براي درک مفهوم “اقدامات مغاير با حقوق بين الملل” در نظام حقوقي ايران (مطالعه موردي: تحريم هاي اقتصادي)/ حسين شريفي طراز کوهي، ساسان مدرس سبزواري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۲۹-‎۵۹.
۲۹۷۲۲محدوديت هاي اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو راي داوري يوکاس عليه روسيه/ محمدعلي بهمئي، مينا معيني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۶۱-‎۹۰.
۲۹۷۲۳سازمان تجارت جهاني و تجارت برق (آمادگي ايران براي الحاق)/ حميدرضا نيکبخت، مهدي هفتاني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۸.
۲۹۷۲۴بررسي وضعيت حقوقي شروط تحويل يا پرداخت در قراردادهاي بلندمدت فروش گاز/ محمود باقري، صديقه فهيمي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۸.
۲۹۷۲۵تحليل حقوقي جنايت ناپديدسازي اجباري اشخاص در حقوق بين الملل، به عنوان ناقض ماده ۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر/ مريم احمدي نژاد.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۶.
۲۹۷۲۶کنوانسيون حمايت در برابر ناپديدسازي اجباري و ضرورت پيوستن ايران به آن/ عبدالله عابديني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۶.
۲۹۷۲۷ظرفيت هاي نظم کنوني حقوق بين الملل در شناسايي مفهوم ژنوسيد فرهنگي/ عليرضا آرش پور، مجيد زحمتکش.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۵.
۲۹۷۲۸قانونگذاري در فضاي سايبر: رويکرد حقوق بين الملل و حقوق ايران/ سيدياسر ضيايي، احسان شکيب نژاد.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۷.
۲۹۷۲۹راه حل هاي تعارض صلاحيت در قلمرو حقوق جزاي بين الملل/ فضل اله فروغي، بهزاد جودکي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۸۵.
۲۹۷۳۰رژيم حقوقي بين المللي حاکم بر حفاظت از محيط زيست در فضاي ماوراي جو با تاکيد بر رهيافت ها و چالش ها و خلاها/ نادر مرداني، ابوذر بلاغي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۲۸۷-‎۳۱۲.
۲۹۷۳۱تشکيل دادگاه کيفري بين المللي شده (مختلط) کامبوج؛ مباني و چالش ها/ بهزاد رضوي فرد، محمد فرجي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۳۳.
۲۹۷۳۲ايجاب متقابل در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين ۱۹۸۰): طرح نقشه صلح کنوانسيون وين براي نبرد فرم ها با تکيه بر نظريه بهترين اقدام مبتني بر کارايي اقتصادي/ فخرالدين اصغري آقمشهدي، حسين کاويار.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۶، سال سي و چهارم، شماره ‎۵۷، پاييز – زمستان: ص ۳۳۵-‎۳۶۶.
۲۹۷۵۸DM12009بررسي تطبيقي ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامي/ اکبر احمدي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص ۹-‎۵۱.
۲۹۷۵۹DM12010نقدي بر قانون جديد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي از منظر فقه/ سلمان احمدي، عليرضا اميني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۸۲.
۲۹۷۶۰DM12011به کارگيري سلاح کشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل/ رضيه افضل زاده، مهدي رهبر.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۲۹۷۶۱DM12012تحليل شرايط احرازي رفع مسئوليت عامل زيان در قاعده هشدار/ پرويز اکبري، اصغر عربيان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۴۷.
۲۹۷۶۲DM12013مطالعه تطبيقي بيع اسپرم در فقه مذاهب اسلامي/ ايوب شافعي پور، حسين نورالديني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۸۶.
۲۹۷۶۳DM12014تقدم اصل و ظاهر بر يکديگر در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، سميه نجفي کشکولي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۹.
۲۹۷۶۴DM12015واکاوي تعهدات بر ذمه ميت در حقوق ايران/ سيدمحمدحسين کاظمي بازاردهي، عباسعلي سلطاني، حسين ناصري مقدم.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۱۹، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۴.
۲۹۷۶۵DM12016حل و فصل اختلافات در ساختار تامين مالي پروژه با تاکيد بر يکپارچگي قراردادي/ علي رضايي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۲۹۷۶۶DM12017بررسي اصول ارتقاي سلامت در قانون برگزاري مناقصات ايران و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)/ رضا طجرلو، زهرا بابايي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۵.
۲۹۷۶۷DM12018بررسي تخصيص مسئوليت ريسک هاي سيلان و فوران در قراردادهاي حفاري دريايي و امکان پوشش بيمه اي آن ريسک ها/ حميدرضا علومي، آزاده حاج محمدجعفر.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۷۹.
۲۹۷۶۸DM12019تحليل کارايي انواع قراردادهاي بالادستي در توليد صيانتي از مخازن گاز ميعاني/ عباس کاظمي نجف آبادي، عليرضا غفاري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۸۱-‎۱۱۳.
۲۹۷۶۹DM12020آثار حقوقي فساد بر قراردادهاي نفت و گاز/ جعفر نوري يوشانلويي، عصمت شاه مرادي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۳.
۲۹۷۷۰DM12021چالشي فراروي جايگاه حقوقي ديوان عدالت اداري در حل و فصل اختلافات در حوزه آب/ مرتضي نجابت خواه.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۴۷.
۲۹۷۷۱DM12022دادرسي آب در کميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني؛ چالش ها و راهکارها/ محمدرضا ويژه، مسلم ميري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۶، دوره سوم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۸.
۲۹۷۷۲DM12023واکاوي حکم سرقت از موقوفه/ اردوان ارژنگ، فاطمه علي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۵-‎۲۵.
۲۹۷۷۳DM12024نظريه وکالت حکمي در فقه اسلامي، حقوق ايران و حقوق برخي از کشورهاي اروپايي/ علي اصغر حاتمي، قادر شنيور.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۲۷-‎۵۰.
۲۹۷۷۴DM12025بررسي مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از نقص علم بشر/ جمشيد جعفر پور، مجتهد سليماني ابوالحسن، محمد رحيمي سکه رواني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۵۱-‎۷۳.
۲۹۷۷۵DM12026تأملي بر مفهوم تعهد و التزام در فقه اماميه و حقوق ايران/ نصراله جعفري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۷۵-‎۹۶.
۲۹۷۷۶DM12027انتقال موافقتنامه داوري/ علي رضايي، ميلاد اميري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۹۷-‎۱۲۷.
۲۹۷۷۷DM12028تقابل مجازات جايگزين حبس با قانون وصول در حقوق ايران/ ابوالحسن شاکري، سيد مسود حيدري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۲۹-‎۱۵۶.
۲۹۷۷۸DM12029تخريب و غارت ميراث فرهنگي در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بين الملل کيفري/ سهراب صلاحي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۵۷-‎۱۸۹.
۲۹۷۷۹DM12030آثار حقوقي جعل امضاي صادرکننده و ظهرنويس چک (مطالعه تطبيقي در نظام هاي حقوقي رومي- ژرمني، کامن لا و حقوق ايران)/ ابراهيم عبدي پور فرد، علي فتوحي راد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۹۱-‎۲۱۸.
۲۹۷۸۰DM12031اقليت هاي قومي در ايـران يا اقوام ايـراني؟ از نگاهي ژورناليستي تا ديـدگاهي حقـوقي/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۲۱۹-‎۲۴۸.
۲۹۷۸۱DM12035وضعيت حقوقي همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقي ايران/ جعفر قاسمي، مرتضي نجابت خواه، فرهنگ فقيه لاريجاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۲۴۹-‎۲۷۸.
۲۹۷۸۲DM12036واکاوي مستندات مسئوليت قانوني مبتني بر تقصير قاضي/ بهرام انواري اوغول بيک، سيدمحمدصادق موسوي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۳۱.
۲۹۷۸۳DM12037ماهيت حق انصراف در قراردادهاي الکترونيکي/ سعيده باقري اصل … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۸.
۲۹۷۸۴DM12038تبعيت مسئوليت قراردادي از اراده طرفين در قانون مدني ايران/ سعيد بيگدلي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۵۹-‎۸۲.
۲۹۷۸۵DM12039نقد و بررسي راي شماره ۷۰۸ ديوان عالي کشور/ مرتضي حاجي پور.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۶.
۲۹۷۸۶DM12040اثر تفاوت دين مورث و وارث در توراث/ بيژن حاجي عزيزي، نگين غلامي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۰.
۲۹۷۸۷DM12041درنگي در جرم انگاري “پولشويي”/ غفور خوئيني، حميد مسجدسرايي، سهيل کبيري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۶.
۲۹۷۸۸DM12042حدود اعتبار شرط وجه التزام از حيث “ميزان” در تعهدات پولي/ سيدحسين سادات حسيني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۲.
۲۹۷۸۹DM12043جرم انگاري همجنس گرايي با رويکرد انتقادي به ماده ۲۳۷ ق.م.ا. مصوب ۹۲/ مريم عزيزيان، سعيد مولوي وردنجاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۶.
۲۹۷۹۰DM12044تعهدات غرامتي و نفقه اي در مسووليت مدني/ علي قسمتي تبريزي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۲۰۷-‎۲۳۴.
۲۹۷۹۱DM12045مولفه هاي تاثيرگذار در اجراي حدود/ عابدين مومني، سيدمحمود علوي، حامد رستمي نجف آبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۶.
۲۹۷۹۲DM12046تاثير وصف احصان بر مجازات فاعل لواط/ سيداحمد ميرخليلي، عباس کلانتري خليل آباد، محمد نظري ندوشن.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۸.
۲۹۷۹۳DM12047تاملي در تعميم ادله جواز قضاوت بانوان به خنثي/ پروانه نخعي، احمد عابديني، محمدعلي حيدري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۲۷۹-‎۲۹۹.
۲۹۷۹۴DM12048اسقاط پذيري حق ازدواج سرپرست قانوني با فرزند خوانده/ سعيد نظري توکلي، سميه نظري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۱۵.
۲۹۷۹۵DM12057جنبه هاي حمايت حقوق ايران در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مطالعه تطبيقي با استانداردهاي بين المللي/ رحيم باغبان، محمد جعفر قنبري جهرمي، محمود باقري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۶، تابستان: ص. ۱-‎۹.
۲۹۷۹۶DM12058مسووليت مدني ناشي از نقض حقوق مالک اسرار تجاري/ محمد بهمني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۶، تابستان: ص. ۱-‎۱۱.
۲۹۷۹۷DM12059مطالعه تطبيقي تاثير جهت نامشروع در اسناد تجاري در حقوق ايران و انگلستان با رويکرد توسعه آموزش علم حقوق/ سميه تفقدي زارع.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۶، تابستان: ص. ۱-‎۸.
۲۹۷۹۸DM12060رويکرد عقلايي به نظام ضمانت اجراهاي کيفري در ايران/ سيدمرتضي حسيني، محمد فرجيها.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۶، تابستان: ص. ۱-‎۱۰.
۲۹۷۹۹DM12061ضمان پزشک از منظر فقه اماميه/ خسرو حسين پور، سيد فضل اله موسوي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۶، تابستان: ص. ۱-‎۱۴.
۲۹۸۰۰DM12062جبران خسارت ناشي از صدمات بدني در حقوق ايران و انگليس/ عبدالرسول دياني، معصومه براهيم باستاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۶، تابستان: ص. ۱-‎۱۴.
۲۹۸۰۱DM12063معيار مطلوب طبقه بندي صلاحيت هاي اداري/ مسلم ملکي، سيد محمد هاشمي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. سال دهم، شماره ‎۳۶، تابستان.
۲۹۸۰۲DM12064مسئوليت مدني دريافت کنندگان جنين آزمايشگاهي/ علي محمد يثربي، رضا کاظم زاده.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال دهم، شماره ‎۳۶، تابستان: ص. ۱-‎۱۳.
۲۹۸۰۳DM12049آگاهي و توجه در رکن رواني قتل عمدي در نظام حقوقي ايران و آمريکا/ کيومرث کلانتري، رضا رضايي، جواد مصلحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۳-‎۳۲.
۲۹۸۰۴DM12050نسبت سنجي مسئوليت رانندگان بر پايه درجه تقصير آنان/ سيدابراهيم قدسي، شهروز نوروزي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۳۳-‎۵۵.
۲۹۸۰۵DM12051موقعيت داشتن تعقيب در نظام کيفري ايران با نگاهي تطبيقي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدخليل صالحي، محسن مرادي حسن آباد.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۵۷-‎۸۴.
۲۹۸۰۶DM12052موانع سياسي و اقتصادي پيشگيري اجتماعي از جرم/ سعيد قماشي، مرتضي عارفي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۳.
۲۹۸۰۷DM12053پيامدهاي ناخواسته برنامه هاي پليسي کنترل بازارهاي خريد و فروش مواد مخدر/ محمد فرجيها، آزاده صادقي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۲۹۸۰۸DM12054حق آگاهي متهم از دلايل تبرئه کننده در اختيار دادستان (از الگوي ساده ديوان عالي ايالات متحده تا تکامل مقيد در دادگاه هاي کيفري بين المللي)/ جواد صالحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۴.
۲۹۸۰۹DM12055تاملي بر ظرفيت هاي ديوان بين المللي کيفري در حمايت از حقوق بشر/ حجت سليمي ترکماني.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۲.
۲۹۸۱۰DM12056قانون جرم سياسي در سنجه اصل ۱۶۸ قانون اساسي/ کاظم خسروي، عبدالرضا اصغري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۳، بهار – تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۲۳.
۲۹۸۱۱DM12065همگرايي حقوق محيط زيست و حقوق بشر؛ با نگاهي به فقه اسلامي/ گودرز افتخار جهرمي، عليرضا رضائي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۱، زمستان: ص ۳-‎۳۲.
۲۹۸۱۲DM12066عنصر عنف در زنا از منظر فقه، حقوق جزاي ايران و انگليس/ روح الله اکرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۱، زمستان: ص ۳۵-‎۶۶.
۲۹۸۱۳DM12067حق تعيين سرنوشت در اسلام و حقوق بين الملل معاصر/ منوچهر توسلي نائيني، فرناز شيراني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۱، زمستان: ص ۶۹-‎۹۰.
۲۹۸۱۴DM12068بررسي تطبيقي سن مسئوليت کيفري اطفال در فقه اسلامي، اسناد بين المللي و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ مسعود حيدري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۱، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۲۹۸۱۵DM12069تحليلي بر مفهوم نظام نمايندگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “با نگاهي تطبيقي به انديشه سياسي غرب”/ عليرضا دبيرنيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۱، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۴.
۲۹۸۱۶DM12070مطالعه تطبيقي شرط کاربرد صنعتي در حقوق اختراعات/ محمود صادقي، حامد نجفي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۱، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۰.
۲۹۸۱۷DM12071درآمدي بر ارزيابي مراجع کيفري و شبه کيفري در پذيرش دلايل باطل (در حقوق اسلام، ايران و غرب)/ جلال الدين قياسي، محمدعلي حاجي ده آبادي، فرشيد دهقان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۱، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *