خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند‌ماه ۹۶

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند‌ماه ۹۶

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۲۹۹۳۵DM12166محدوديت هاي آزادي هاي عمومي در حکومت هاي اسلامي و سکولار/ علي بهادري جهرمي، علي فتاحي زفرقندي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳-‎۲۰.
۲۹۹۳۶DM12167حق بر شهروندي؛ گذار از وضع طبيعي به سوي جامعه مدني/ مهناز بيات کميتکي، مهدي بالوي، رقيه عسگرزاده مزرعه.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۳-‎۴۴.
۲۹۹۳۷DM12168هدف و منبع رويکرد تفسيري فقه اسلامي در قياس با تفسير کارگردگرا/ حسين سيمايي صراف، ابراهيم عبدي پور، جواد معتمدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۴۷-‎۷۰.
۲۹۹۳۸DM12169پژوهش تطبيقي تشريفات اراده در ايقاع در حقوق اسلام و غرب/ محمد صالحي مازندراني، حانيه ذاکري نيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۲۹۹۳۹DM12170ماهيت، شرايط و آثار اصل ضرورت نظامي در دو نظام حقوقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي/ عباسعلي عظيمي شوشتري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۲۹۹۴۰DM12171تاملي بر نسبت ميان حمايت از اقليت ها و صلح و امنيت منطقه اي در اسلام و حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۲۹۹۴۱DM12172جايگاه حقوقي تبليغ توسل به زور عليه دولت ها با تاکيد بر رهيافت اسلامي/ غلامعلي قاسمي، مسلم ملکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۸.
۲۹۹۴۲DM12173تاملي بر نظريه ي خانه نشيني زن در فقه اسلامي/ فرج الله هدايت نيا.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص.۷-‎۲۴.
۲۹۹۴۳DM12174تحليل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبيين چالش هاي آن/ سيد عليرضا ميرکمالي، سيدمهدي کاظمي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص. ۲۵-‎۵۵.
۲۹۹۴۴DM12175نقدي بر ادله ي لزوم رشد کيفري از منظر فقه و حقوق/ عبدالله بهمن پوري، عبدالرضا شريفي، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص. ۵۷-‎۷۹.
۲۹۹۴۵DM12176بررسي حقوقي اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وي در ازدواج مجدد زوج/ مهدي رحماني، حميد ابهري، علي اکبر ايزدي فرد.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص. ۸۱-‎۱۰۷.
۲۹۹۴۶DM12177نگاهي بر رويه ي نهادهاي بين المللي در هنجارسازي و توسيع مفاهيم حوزه ي زنان/ هاله حسيني اکبري نژاد، حوريه حسيني اکبري نژاد.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم،شماره ‎۷۶، تابستان: ص. ۱۳۷-‎۱۵۸.
۲۹۹۴۷DM12178بررسي فقهي- حقوقي لزوم سکونت زوجين در منزل مشترک/ پوريا رضي، ميثم رامشي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۲۹.
۲۹۹۴۸DM12179مطالعه فقهي ـ حقوقي اذن زوج در اعمال جراحي زيبايي زوجه/ حميدرضا صالحي، نرگس باقري مطلق.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-‎۵۶.
۲۹۹۴۹DM12180سياست هاي کلان فرهنگي خانواده در پرتو آموزه هاي ديني/ فاطمه سرخ حصاري، فائزه عظيم زاده اردبيلي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان.
۲۹۹۵۰DM12181اعتبار عربي بودن در صيغه عقد نکاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ سيد احمد مير حسيني، احمد صابري مجد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۸۱-‎۱۰۰.
۲۹۹۵۱DM12182جايگاه فقهي و حقوقي مهريه در نظام حقوقي ايران با تأکيد بر قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱/ عبدالله بهمن پوري، سهيلا جعفرپور.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۵.
۲۹۹۵۲DM12183بازخواني ادله فقهي حق امتناع زوجه/ اعظم غياثي ثاني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۶، سال بيست و دوم، شماره ‎۶۷، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۷-‎۱۴۲.
۲۹۹۵۳DM12184بررسي نوع نگرش کارکردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشر/ علي اسداله زاده، خيراله پروين.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص. ‎۷.
۲۹۹۵۴DM12185تحليل ابعاد معناشناختي لفظ قانون در اصول قانون اساسي/ ايوب نوراللهي، فاطمه قدرتي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص. ‎۲۳.
۲۹۹۵۵DM12186تبيين نهاد مجازات در حقوق کيفري اديان ابراهيمي؛ با رويکرد تطبيقي بين اسلام و يهوديت/ پيمان کمالوند.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص.‎۳۷.
۲۹۹۵۶DM12187اصول حقوق عمومي در انديشه فارابي/ عليرضا گياهي، جمشيد صفاري، ابراهيم موسي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص. ‎۵۵.
۲۹۹۵۷DM12188جايگاه حقوقي نظم عمومي، در معارف اسلامي و اسناد بين المللي/ محسن يوسف وند، سيدحسن عابديان کلخوران.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۷)، بهار و تابستان: ص. ‎۸۷.
۲۹۹۵۸DM12189بررسي حقوق و تکاليف غير مالي زوجين بر اساس مصلحت خانواده با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، بتول مهرگان صومعه سرايي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۷۶، پاييز: ص ۱-‎۲۰.
۲۹۹۵۹DM12190ماهيت حقوقي دفاع مشروع و مستندات فقهي آن با رويکردي به آراي امام خميني (س)/ قربانعلي بختياري.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۷۶، پاييز: ص ۲۱-‎۵۲.
۲۹۹۶۰DM12191بررسي شرط در ايقاعات با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ صبا حقيقت.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۷۶، پاييز: ص ۷۷-‎۸۹.
۲۹۹۶۱DM12192مباني نظري حق آزادي زنان از ديدگاه امام خميني (س)/ سيداحمد ميرخليلي، عبدالقادر محمدي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۷۶، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۳.
۲۹۹۶۲DM12193مالکيت معدن از منظر فقهاي اماميه با رويکردي بر ديدگاه امام خميني (س)/ قدرت الله نيازي، کريم کوخايي زاده.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۷۶، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۶۰.
۲۹۹۶۳DM12194مطالعه تطبيقي نوآوري هاي قانون حمايت خانواده سال ۹۱ در حقوق مالي اجرت المثل و نحله با فقه اماميه/ فاطمه خليجيان، ابوذر ابراهيمي ترکمان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۳۱، بهار: ص ۱۱-‎۵۴.
۲۹۹۶۴DM12195ماهيت حقوقي عقود مجاني با شرط عوض/ شکراله نيکوند.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۳۱، بهار: ص ۵۵-‎۷۲.
۲۹۹۶۵DM12196موسسات مدعي حق اختراع: چالشي نوين در حوزه حقوق اختراعات ايالات متحده با نگاهي به حقوق ايران/ محمدمهدي علي عسگري زماني، سوده ناطق نوري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۳۱، بهار: ص ۷۳-‎۱۰۳.
۲۹۹۶۶DM12197بررسي عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم شناسي تعامل گرا/ قاسم قاسمي، مونا کيهان پور.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۳۱، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۹.
۲۹۹۶۷DM12198چالش هاي مهم در قراردادهاي الکترونيک در حقوق ايران/ محسن رستمي، پرويز ساورائي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۳۱، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۱.
۲۹۹۶۸DM12199تاثير استراتژي هاي تجاري شرکت هاي بيمه بر توسعه محصول جديد/ راضيه صمدي پور، علي خوش اخلاق، حميد شفيع زاده.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۳۱، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۶.
۲۹۹۶۹DM12200تعديل در قراردادهاي پيمانکاري/ غزاله ميرهادي تفرشي، عزت الله عراقي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۳۱، بهار: ص ۱۷۷-‎۱۹۸.
۲۹۹۷۰DM12201امکان سنجي ايجاد نهاد تجديد نظر در پرتو ارزيابي انتقادي نظام ابطال آراي ايکسيد (ICSID) و تجربه موفق هيئت تجديد نظر سازمان تجارت جهاني/ ابراهيم بيگ زاده، محمد مخبر.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۱۱-‎۴۱.
۲۹۹۷۱DM12202جايگاه رهن دين در سرمايه گذاري و تامين منابع مالي با نگاهي اجمالي به رهن دين در صنعت نفت/ محمود باقري، زهرا گودرزي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۴۳-‎۶۴.
۲۹۹۷۲DM12203ويتگنشتاين متاخر و حقوق/ سيدمحمد قاري سيدفاطمي، پرهام مهر آرام.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۶۵-‎۸۸.
۲۹۹۷۳DM12204عقد ضمان به مثابه وثيقه عيني/ جليل قنواتي، محمد محلي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۲۹۹۷۴DM12205اقتصاد سياسي بزهکاري دولت در نظام اقتدارگراي فراگير/ نسرين مهرا، مهدي پرويني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۲۹۹۷۵DM12206تمايز بين نابودسازي به عنوان مصداقي از جنايت عليه بشريت با نسل کشي در پرتو اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ سيدقاسم زماني، رضا شيران خراساني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۶.
۲۹۹۷۶DM12207جايگاه دفاع استفاده آزمايشي از اختراع در دعواي نقض حق اختراع: استثنايي مطلق يا مقيد؟/ ميرقاسم جعفرزاده، زينب غفوري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۶.
۲۹۹۷۷DM12208بين المللي شدن حقوق عمومي معاصر؛ جلوه ها و مصاديق/ بيژن عباسي، علي سهرابلو.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۱.
۲۹۹۷۸DM12209بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات توسط شوراي نگهبان: تاملي ديگر/ اسدالله ياوري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۷.
۲۹۹۷۹DM12210ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني در آيين نظريه تعديل پول/ کامران آقايي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۸.
۲۹۹۸۰DM12211معيارهاي انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادي/ محمد سلطاني، مهسا لساني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۸۲.
۲۹۹۸۱DM12212بررسي انتقادي حاکميت حقوقي ساختار فني اينترنت بر فضاي مجازي/ عبداله رجبي، نسرين ترازي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۷.
۲۹۹۸۲DM12213بررسي شمول مقررات ورشکستگي نسبت به اشخاص حقوق عمومي در ايران/ عليرضا عالي پناه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۳۶.
۲۹۹۸۳DM12214حقوق حاکم بر اموال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران/ امين مختاري دستنائي، حامد کرمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۸۰، زمستان: ص ۳۳۷-‎۳۶۱.
۲۹۹۸۴DM12215بازپژوهي ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پيش از استقرار/ سيف اله احدي، محمدتقي فخلعي، محمدحسن حائري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎۱۱۱، زمستان: ص ۹-‎۳۰.
۲۹۹۸۵DM12216پژوهشي پيرامون شرط خيار به موجب استيمار/ محمدعلي خورسنديان، مجيد سربازيان، سجاد برزگري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎۱۱۱، زمستان: ص ۳۱-‎۵۰.
۲۹۹۸۶DM12217بررسي تاثير جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، معصومه حميدي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎۱۱۱، زمستان: ص ۶۹-‎۸۸.
۲۹۹۸۷DM12218واکاوي ادله فقهي شيعه درباره شرطيت بلوغ در صحت معاملات/ رضاعلي کرمي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎۱۱۱، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۲۹۹۸۸DM12219بررسي قاعده فقهي “حرمت اکل مال به باطل” از دريچه حقوق و اقتصاد/ شادي کسنوي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎۱۱۱، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۲۹۹۸۹DM12220آثار سوگند نفي علم در فقه و حقوق ايران/ همايون مافي، رضا رضايي مقدم.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۶، سال چهل و نهم، شماره ‎۱۱۱، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۲.
۲۹۹۹۰نقد و بررسي قانون پيشگيري از جرم مصوب ۷/۶/۱۳۹۴/ عباس شيري.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۸-‎۱۹.
۲۹۹۹۱ضرورت گفتمان سازي در حوزه پيشگيري از وقوع جرم/ سهيلا صادقي فسايي.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۳۶-‎۴۳.
۲۹۹۹۲فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره) با رويکردي پيشگيرانه چه رنگي است؟/ سيدعلي قادري.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۵۶-‎۸۷.
۲۹۹۹۳ارزيابي سياست هاي کيفري در برابر جرايم خشونت آميز از طريق تحليل شاخص هاي کمي/ حسينعلي عطوف.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۱۳۰-‎۱۴۹.
۲۹۹۹۴پيش بيني بزه کاري نوجوانان بر اساس خود کنترلي و اجبار والديني و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه/ مرتضي عندليب کورايم.- فصلنامه علمي تخصصي رهيافت پيشگيري. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۱، پاييز: ص. ۱۵۳-‎۱۶۷.
۲۹۹۹۵DM12221نقش عرف لفظي در تفسير قرارداد در حقوق موضوعه با رويکرد فقهي/ رضا رحيمي دهسوري، حميدرضا شاه باباي، عبدالله اميدي فرد.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۰.
۲۹۹۹۶DM12222تعهدات قراردادي و شيوه هاي جبران نقض در معاملات بازار فيزيکي بورس هاي کالايي/ سيدمرتضي شهيدي، ابراهيم عبدي پور فرد.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۲۲.
۲۹۹۹۷DM12223تحولات مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامي جديد ۱۳۹۲/ سعيده صالحي، سيدحسين صفايي، بختيار عباسلو.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۳۴.
۲۹۹۹۸DM12224مقايسه مبناي مسئوليت گمرک و مرجع تحويل گيرنده/ افروز صمدي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص ۳۵-‎۴۵.
۲۹۹۹۹DM12225واکاوي روايي فقهي – حقوقي وقف حقوق معنوي/ احسان علي اکبري بابوکاني، حسين حقيقت پور.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص ۴۶-‎۵۷.
۳۰۰۰۰DM12226بررسي ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد/ جليل قنواتي، عبداله رجبي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص ۵۸-‎۷۲.
۳۰۰۰۱DM12227بررسي تطبيقي قانون حاکم بر مسئوليت مدني با وجود عنصر خارجي در حقوق ايران/ عباس نيازي، عليرضا يزدانيان، محمود جلالي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۲)، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۸۵.
۳۰۰۰۲DM12228بازپژوهي حجيت خبر واحد با استناد به سيره عقلا/ مريم آقايي بجستاني، محمد روحاني مقدم، زهرا ترحمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۰، زمستان: ص ۳۵-‎۵۰.
۳۰۰۰۳DM12229بررسي فقهي و حقوقي مفهوم و شرايط اضطرار و تاثير آن در مسووليت مدني/ حميد ابهري، محمد فرزانگان، سميه ظهوري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۰، زمستان: ص ۵۱-‎۶۶.
۳۰۰۰۴DM12230واکاوي رويکردهاي فقهي به اعتبار جنسيت در شهادت/ سهيلا رستمي، مهرانگيز روستايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۰، زمستان: ص ۶۷-‎۸۶.
۳۰۰۰۵DM12231حق اختصاص/ محمد صادقي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۰، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۲.
۳۰۰۰۶DM12232جايگاه نظريه مسووليت استردادي در فقه اماميه/ مجيد عباسي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۰، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۶.
۳۰۰۰۷DM12233کاربرد استصحاب در قوانين مدني به تفکيک نوع آن/ عباس عرب خزائلي، احمد مرادخاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۵۰، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۰.
۳۰۰۰۸DM12234مباني فقهي – حقوقي مشروعيت ژن درماني در اديان توحيدي/ حميد رحماني منشادي، علي اکبر جعفري ندوشن.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، زمستان: ص ۸-‎۲۱.
۳۰۰۰۹DM12235سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم زيست فناورانه/ رضا وطن خواه، علي نجفي توانا، محمود عباسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، زمستان: ص ۲۵-‎۴۶.
۳۰۰۱۰DM12236ماهيت نهاد ديه از منظر فقه اسلامي و حقوق کيفري ايران/ احمد امي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، زمستان: ص ۴۸-‎۶۸.
۳۰۰۱۱DM12237بررسي فرآيند حمايت حقوقي از اطلاعات باليني و آزمايشگاهي داروها در حقوق ايران، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا/ همايون مافي، فرهاد شادمان.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، زمستان: ص ۷۱-‎۹۱.
۳۰۰۱۲DM12238سازوکارهاي قضازدايي از مجرمان داراي اختلال رواني در فرآيند تحقيقات مقدماتي با تاکيد بر الگوهاي مداخلات پليسي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا)/ نبي اله غلامي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۶.
۳۰۰۱۳DM12239بررسي وضعيت آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني و عوامل مرتبط با آن در پرستاران/ ميترا صدقي ثابت … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، زمستان: ص ۱۵۰-‎۱۷۲.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *