خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین‌ماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین‌ماه ۹۷

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۰۰۱۴DM12240انجام عين تعهد در تقابل با قابليت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآيي در نظام ضمانت اجراهاي قراردادي/ علي انصاري، حسن باديني، احد شاهي دامن جاني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۸.
۳۰۰۱۵DM12241عکس: جلوه اي از هنر يا تقليد صرف؟ جايگاه آثار عکاسي در نظام حقوق مالکيت ادبي و هنري/ مصطفي بختياروند، نفيسه مستقل.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۶.
۳۰۰۱۶DM12242حمايت از حقوق معنوي هنرمندان مجري اثر در حقوق ايران، فرانسه و اسناد بين المللي/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۹.
۳۰۰۱۷DM12243حقوق محصولات فکري پديد آمده از غير انسان: شرح حقوق کنوني و نقدي بر رويکرد لايحه حمايت از مالکيت فکري/ عبدالله رجبي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۵.
۳۰۰۱۸DM12244نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجيکستان/ ناصر بهمني، ابوالحسن شاکري.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۱.
۳۰۰۱۹DM12245ماهيت، ويژگي ها و صلاحيت داوري در قانون پيش فروش ساختمان/ نيما سکوتي، جواد حسين زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۷.
۳۰۰۲۰DM12246دعاوي جعل طاري در دادرسي مدني/ ابوالقاسم ريشهري، محمدرضا پيرهادي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۲۴.
۳۰۰۲۱DM12247بررسي ماهيت و ابعاد “عمل متقابل” در قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي/ مهدي حدادي، علي احدي کرنق.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۴۶.
۳۰۰۲۲DM12248ماهيت شناسي حق بر حريم در نظام حقوقي ايران/ محمدحسن اماموردي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۶، دوره چهاردهم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۳۴۷-‎۳۶۶.
۳۰۰۲۳DM12249بررسي تطبيقي مباني اصل شفافيت از ديدگاه اسلام و نظريه حکمراني خوب/ محسن طاهري، محمدجواد ارسطا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۳-‎۲۴.
۳۰۰۲۴DM12250حاکميت مردم در انديشه سياسي غرب و اسلام؛ “نظام دموکراتيک” و “نظام مبتني بر شريعت مقدس در قانون اساسي ايران”/ عليرضا دبيرنيا، طيبه اسدآبادي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۲۷-‎۵۰.
۳۰۰۲۵DM12251تعدي و تفريط به عنوان رفع کننده مانع  مسئوليت مدني در فقه اماميه و اختلاف آن با نهاد تقصير در کامن لا/ احمد ديلمي، محمدزمان رستمي، محمدهادي رستمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۵۳-‎۷۶.
۳۰۰۲۶DM12252دوره اي بودن انتخابات در حقوق بين الملل بشر، و مسئله توقيت در نهاد ولايت مطلقه فقيه در فقه اماميه/ سيدقاسم زماني، محمد آدمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۷۹-‎۱۰۰.
۳۰۰۲۷DM12253بررسي مباني رعايت قواعد بشردوستانه توسط گروه هاي غيردولتي، از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي؛ مطالعه موردي وضعيت عراق و سوريه/ سيامک کرم زاده، بهرام مراديان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۸.
۳۰۰۲۸DM12254بررسي خسارت انتظار ناشي از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ايران/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۶.
۳۰۰۲۹DM12255مطالعه تطبيقي ماهيت تعيين اجل در تعهدات قراردادي و براتي (ايران، انگليس، کنوانسيون ژنو و آنسيترال)/ سيديونس نوراني مقدم، بيژن حاجي عزيزي، حسين محمودي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۵، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۸۶.
۳۰۰۳۰DM12256اصل حاکميت اراده و تعيين حقوق فراملي بازرگاني به عنوان سيستم حقوقي حاکم بر تعهدات اسناد تجاري الکترونيکي/ نجادعلي الماسي، مهدي حسين زاده.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۲۴.
۳۰۰۳۱DM12257داوري پذيري در نظام حقوقي ايران با تاکيد بر رويه قضايي/ لعيا جنيدي، نسترن غياثوند قزويني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۸.
۳۰۰۳۲DM12258مزاحمت؛ تهاجمي عليه تماميت رواني اشخاص، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستان/ سيدمحمد حسيني، امير اعتمادي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۴۹-‎۷۲.
۳۰۰۳۳DM12259مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از مالکيت بر اشيا و عوامل رفع آن در حقوق ايران و مصر/ سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، محمد مهريار.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۸۸.
۳۰۰۳۴DM12260حق بهره مندي از هواي پاک در رويه مراجع بين المللي/ احمد نصراصفهاني، ليلا رئيسي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۸۹-‎۱۰۶.
۳۰۰۳۵DM12261حقوق منتقدان از ديدگاه اسلام، حقوق بين الملل و قوانين ايران/ محمدجواد نجفي، محمدهادي مفتح، محمدحسن موحدي ساوجي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۸.
۳۰۰۳۶DM12262راهکارهاي موثر اجراي احکام مدني در ايران و فرانسه/ محمدمهدي مقدادي، نسرين نکوجوي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۲.
۳۰۰۳۷DM12263تحليل تطبيقي مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال “ملکيت” و “حق” در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا فصيحي زاده، اعظم حيدري.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۲.
۳۰۰۳۸DM12264واگرايي بعد از همگرايي: تحول نظام بين المللي حمايت از حقوق مالکيت فکري بعد از موافقتنامه تريپس/ ميرقاسم جعفرزاده، مرتضي اسدلو.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۴.
۳۰۰۳۹DM12265مقايسه عقيم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعده عسر و حرج و هاردشيپ/ مهدي تلبا، عليرضا ابراهيمي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۶، شماره ‎۱۰۸ (جلد ‎۱۳، شماره ‎۲)، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۴.
۳۰۰۴۰DM12266بررسي و نقد نظريه هاي تعريف حق در حقوق اسلامي/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۰۵-‎۷۳۳.
۳۰۰۴۱DM12267مطالعه انتقادي اثبات اعسار يا ايسار در گستره مواد ۷ و ۱۰ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳/ اسفنديار صفري، جليل قنواتي، عليرضا آذربايجاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۳۵-‎۷۶۵.
۳۰۰۴۲DM12268فرزندآوري مقتضاي اطلاق عقد نکاح/ ليلا ثمني، مهدي مهريزي، سيدمحسن فتاحي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۶۷-‎۷۹۳.
۳۰۰۴۳DM12269بررسي و نقد شبيه سازي انساني از منظر فقه اسلامي (شيعه و اهل سنت)/ علي عسگري يزدي، مسعود ميرزايي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۹۵-‎۸۱۵.
۳۰۰۴۴DM12270بررسي فقهي دادرسي غيابي/ سعيد نظري توکلي، مسلم حيدري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۸۱۷-‎۸۴۰.
۳۰۰۴۵DM12271تسري جواز فسخ نکاح به بيماري هاي هپاتيت B، سارس، سيفيليس و هرپس سيمپکلس حاد و مزمن/ صديقه حاتمي، عباسعلي سلطاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۸۴۱-‎۸۶۲.
۳۰۰۴۶DM12272کاربرد اصول و قواعد فقهي در پيشگيري از اختلال اضطرابي وسواس فکري – عملي/ فرشته ابراهيم آبادي، اميرحمزه سالارزايي، پژمان برزعلي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۸۶۳-‎۸۸۷.
۳۰۰۴۷DM12273بررسي مباني فقهي شفعه در اموال منقول از ديدگاه مذاهب اسلامي/ مرتضي رحيمي، سيدمحمدهاشم پورمولا.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۸۸۹-‎۹۱۲.
۳۰۰۴۸DM12274بررسي شرط ابدال در خيار رويت/ هادي غلامرضا راوي، محمود يوسف وند.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۹۱۳-‎۹۳۳.
۳۰۰۴۹DM12275شرط فعل از تکليف محض تا اشتغال ذمه (گفتاري پيرامون آثار شرط فعل در فقه اماميه و حقوق ايران)/ نصراله جعفري خسروآبادي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۹۵۹-‎۹۷۶.
۳۰۰۵۰DM12276بررسي فقهي و حقوقي ورود دولت به حريم خصوصي/ علي بگدلي، احسان علي اکبري بابوکاني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۳۱.
۳۰۰۵۱DM12277تحليل جرم انگاري ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر بين المللي: ديالکتيک حقوق بشر و حقوق شهروندي/ علي محمد فلاح زاده، سيدطه موسوي ميرکلائي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۶۲.
۳۰۰۵۲DM12278رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقي اسلام/ حامد کرمي، سيدعليرضا ميربد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص ۶۳-‎۸۱.
۳۰۰۵۳DM12279فراديني يا ديني بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ سيده لطيفه حسيني، ناهيد محمدزاده.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۴.
۳۰۰۵۴DM12280مباني و مولفه هاي فقهي حمايت از حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي/ مهدي حسيني، محمدرضا برزويي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۷.
۳۰۰۵۵DM12281نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندي/ نجمه مالکي بروجني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۳، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۷.
۳۰۰۵۶DM12282حقوق، تعهدات و مسووليت هاي شرکا در قراردادهاي “جوينت ونچر” با تاکيد بر گروه اقتصادي با منافع مشترک/ محمدرضا پاسبان، مجيد قرباني زليخايي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۰، تابستان: ص ۱-‎۳۱.
۳۰۰۵۷DM12283ممنوعيت يا مقبوليت “تخفيف مجازات” در جرايم مستوجب حد/ محمدرضا زندي، عدنان عمراني فر.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۰، تابستان: ص ۳۳-‎۵۰.
۳۰۰۵۸DM12284“معاونت در جرم” از منظر فقه و حقوق جزاي ايران، افغانستان و مصر/ عبدالرضا اصغري، قدرت الله رمضاني.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۰، تابستان: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۰۰۵۹DM12285حدود مسووليت کيفري و مجازات “طفل” در فقه اماميه/ احمد بيگي حبيب آبادي، سيدجواد حسيني.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۰، تابستان: ص ۷۳-‎۱۰۳.
۳۰۰۶۰DM12286ارزيابي جرم انگاري بزه “اخفاي اموال حاصل از جرم” در ايران، با نگاهي به رويکرد قوانين مجازات فرانسه و انگلستان/ آرتور واغارشيان، ابوالفضل عامري شهرابي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۰، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۳۰۰۶۱DM12287مطالعه جايگاه “بازپرس” در قانون قديم و جديد آيين دادرسي کيفري/ ايمان يوسفي، مهدي شفيعي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۰، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۲.
۳۰۰۶۲DM12288نوآوري ها و کاستي هاي “قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱” در قلمرو اصول و تشريفات دادرسي/ مصطفي السان، ليلا نجفي زاده، مليحه لاوريان.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۰، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۰.
۳۰۰۶۳DM12289تقابل حق حريم خصوصي اشخاص و امنيت ملي، در مقابله با تروريسم سايبري/ يونس فتحي، خيرالله شاهمرادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۱، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۳۰۰۶۴DM12290بررسي ابعاد جرم شناختي مواد تراريخته، از منظر جرم شناسي سبز/ غلامرضا چاه آبي، حميدرضا گرجي فرد.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۱، پاييز: ص ۲۵-‎۵۹.
۳۰۰۶۵DM12291مباني اخلاقي، حقوقي و فقهي شرط غيرمنصفانه/ مسعود اماني، محمدمهدي حسني.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۱، پاييز: ص ۶۱-‎۸۸.
۳۰۰۶۶DM12292تحليلي بر جايگاه نظم عمومي، در نظام حقوقي ايران/ فائقه چلبي، مرتضي قاسم آبادي، کمال آقاپور.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۱، پاييز: ص ۸۹-‎۱۲۰.
۳۰۰۶۷DM12293نسل کشي، جنايتي عليه حقوق بشر/ امير بي پروا.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۱، پاييز: ص ۱۲۱-‎۱۳۴.
۳۰۰۶۸DM12294جايگاه بزه ديده، در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي/ هيبت الله نژندي منش، شهريار آموزگار.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۱، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۱.
۳۰۰۶۹DM12295ويژگي هاي يک قاضي خوب؛ اصول اخلاق قضايي و رفتار حرفه اي/ مهدي ناصري دولت آبادي، مصطفي صبوري.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۱، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۰۰۷۰DM12296مفهوم و مباني عدول از اصل برائت/ عباسعلي اکبري، محمود مالمير، حسن پوربافراني.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱۴، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۳۰۰۷۱DM12297بررسي جانشيني فرزندان فرزندان به جاي والدين در ارث/ مرتضي رحيمي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱۴، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۶۰.
۳۰۰۷۲DM12298جرم انگاري و کيفرگذاري تعدد حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ سيدمحمدمهدي ساداتي، محمدهادي صادقي، فضل الله فروغي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱۴، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۸۶.
۳۰۰۷۳DM12299بررسي فقهي و حقوقي نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غير/ مرتضي طبيبي، مريم ثقفي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱۴، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۹.
۳۰۰۷۴DM12300حدود اختيارات موصي در وصيت درباره صغار/ حسين قافي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱۴، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۰۰۷۵DM12301تحليل محتواي عملکرد رژيم صهيونيستي در اعمال سياست قتل هاي هدفمند در پرتو اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين المللي/ عباسعلي کدخدايي، احسان شهسواري، بهمن ساعدي.- فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱۴، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *