خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۰۵۵۴DM12665آثار مورد حمايت در پيش نويس لايحه حمايت از حقوق ادبي و هنري ايران و کنوانسيون برن/ داود اندرز، ابوالفضل احمدزاده، زهرا اکبريان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱-‎۳۶.
۳۰۵۵۵DM12666نگرش تحليلي به امکان فسخ قرارداد با وجود ممکن بودن اجراي عين تعهد در حقوق آلمان و ايران/ حسن باديني، فرناز فروزان بروجني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۳۷-‎۵۹.
۳۰۵۵۶DM12667مفهوم اصل دسترسي به دادگستري، ويژگي و جلوه هاي آن/ بهنام حبيبي درگاه.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۶۱-‎۹۰.
۳۰۵۵۷DM12668جرم فراتر از قصد در حقوق کيفري ايران با نگاهي به حقوق مصر/ ابوالحسن شاکري، امير آلبو علي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۹۱-‎۱۲۷.
۳۰۵۵۸DM12669پايان واقعي و حکمي قراردادهاي معلق با نگاهي به حقوق فرانسه/ الهام شراعي، عليرضا يزدانيان، رضا عباسيان، سيد محمد هادي مهدوي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۲۹-‎۱۶۰.
۳۰۵۵۹DM12670نقش حقوق عمومي در کنترل مصرف آب/ مسعود فريادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۶۱-‎۱۹۷.
۳۰۵۶۰DM12671بررسي مفهوم دفاع مشروع در پرتو حملات سايبري (با تأکيد بر حمله استاکس نت به تأسيسات هسته اي ايران)/ سعيد نامدار، غلامعلي قاسمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۹۹-‎۲۳۵.
۳۰۵۶۱DM12672تلاشي در راستاي تبيين قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جايگاه آن در ضمان قهري شرعي/ عباس کريمي، الهام صادقي راد، ابراهيم تقي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۲۳۷-‎۲۷۲.
۳۰۵۶۲DM12673تقابل برنامه آزادي دريانوردي آمريکا و ادعاهاي حاکميتي چين در درياي جنوبي چين/ سيد هادي محمودي، عارفه راستگو افخم.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۲۷۳-‎۳۰۴.
۳۰۵۶۳DM12674حق تفريح و فراغت اشخاص داراي معلوليت در پرتو اسناد بين المللي/ امير مقامي، مريم سادات اميرشاکرمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۳۰۵-‎۳۴۴.
۳۰۵۶۴مشروعيت سنجي مداخله دولت خارجي در مخاصمه غير بين المللي: تاملي در بحران يمن/ آرامش شهبازي، پويا برليان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۷-‎۳۶.
۳۰۵۶۵تحليل ابعاد حقوقي فناوري زيستي تراريخت از منظر امنيت غذايي/ نجمه رزمخواه، بهاره حيدري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۳۷-‎۵۳.
۳۰۵۶۶قابليت انتساب ادله الکترونيک/ ايرج بهزادي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۵۵-‎۷۰.
۳۰۵۶۷جنگ اطلاعات از منظر اصل تفکيک رزمندگان و غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه/ کيوان اقبالي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۷۱-‎۱۰۹.
۳۰۵۶۸سوء استفاده از مصونيت ها و مزاياي سازمان هاي بين المللي؛ به دنبال راهکاري براي مقابله با آن/ سيدعلي حسيني آزاد، مسعود احسن نژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۴۰.
۳۰۵۶۹تبيين ابزارهاي احراز شرط گام ابتکاري در اختراعات (فن يا صنعت قبلي، شخص با مهارت معمولي در دانش)/ حامد نجفي، مهسا مدني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۰.
۳۰۵۷۰رهيافت هاي مختلف حقوق و روابط بين الملل نسبت به مفهوم منافع ملي/ حيدر پيري، پريسا دهقاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۰۵۷۱صلاحيت سرزميني دادگاه هاي ايران نسبت به جرايم ارتکابي در فضاي سايبر/ نجمه غفاري الهي کاشاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۸.
۳۰۵۷۲نخستين راي ديوان کيفري بين المللي: حقوق قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ميان يک دولت خارجي با گروه هاي غير دولتي/ سمانه شعباني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۳۹.
۳۰۵۷۳نقدي بر نهاد مشاوره در لايحه آيين دادرسي تجاري/ کورش کاوياني، پرويز رحمتي، رضا خودکار.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۰.
۳۰۵۷۴مقررات شوراي اتحاديه اروپا، به شماره ۱۲۵۹/۲۰۱۰ مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ راجع به ارتقاي همکاري در زمينه قانون حاکم بر طلاق و تفريق قانوني (موسوم به مقررات رم ۳)/ ترجمه و تحقيق مهدي اميني، حسين کاويار.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال هفدهم، شماره ‎۳۴، تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۲.
۳۰۵۷۵DM12675ترتيب مقاصد قانونگذاري در اسلام و سنجه هاي رفع تعارض ميان آنها/ محمدمهدي عزيزاللهي، بديع فتحي، مهدي ناصري دولت آبادي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۲، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۰۵۷۶DM12676بودجه و دستگاه قضا در پرتو قوانين ايران، با نگاهي تطبيقي/ خيرالله پروين، مازيار خادمي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۲، زمستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۳۰۵۷۷DM12677نقد و بررسي عنصر شبهه راجع به جرايم اطفال و نوجوانان/ کيومرث کلانتري، حسين زارعيان چناري، حسين جنتي صدر.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۲، زمستان: ص ۵۱-‎۷۸.
۳۰۵۷۸DM12678تبارشناسي حقوقي و تقنيني مالکيت زمين در ايران/ مسعود اماني، هادي دهنوي.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۲، زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۲.
۳۰۵۷۹DM12679اثر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بر قواعد ورشکستگي اشخاص، دعوي اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دين/ اميرحسين علي زاده، قاسم علي زاده.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۲، زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۳۶.
۳۰۵۸۰DM12680موارد توقيف عمليات اجراي احکام مدني/ مسعودرضا رنجبر، علي حسن عسگري.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۲، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۳۰۵۸۱DM12681چگونه يک قاضي شايسته باشيم؛ نصيحتي براي قضات تازه کار/ مهدي ناصري دولت آبادي، مصطفي صبوري.- قضاوت. ‎۱۳۹۶، سال هفدهم، شماره ‎۹۲، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۴.
۳۰۵۸۲DM12682اعتبار امر قضاوت شده نسبت به دفاعيات خوانده/ خليل احمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۰.
۳۰۵۸۳DM12683ويژگي هاي قواعد شکلي (آيين دادرسي مدني)/ حسين داودي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۶.
۳۰۵۸۴DM12684فرض وجود خطر به عنوان عاملي تاثيرگذار بر مسئوليت در اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي با تاکيد بر رويه داوري بين المللي/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۵.
۳۰۵۸۵DM12685رجوع ضمانت خواه به ذي نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت نامه بانکي با تاکيد بر حقوق فرانسه/ محمد سلطاني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۳.
۳۰۵۸۶DM12686معاهده مراکش، تحولي در نظام حقوق مالکيت فکري؟! سخني در استثناي استفاده.معلولان/ زهرا شاکري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۴.
۳۰۵۸۷DM12687دوران مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي و تداخل آن با مسئوليت گمرک/ امير صادقي نشاط، افروز صمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۸۵-‎۲۹۹.
۳۰۵۸۸DM12688اصول ترجمه متون حقوقي/ مرتضي عادل، حسام الدين رحيمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۰.
۳۰۵۸۹DM12689چالش هاي ابلاغ (سنتي، الکترونيک، سابقه و زبان)/ حسن محسني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۲۱-‎۳۴۱.
۳۰۵۹۰DM12690انتخاب بين مالک يا خريدار با حسن نيت؛ تحليل اقتصادي نظام ثبت زمين در کامن لا (نظام رکورد و رجيستر) با نگاهي به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک/ سيدعلي محمد يثربي، محمدعلي رضاپور آکردي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۴۳-‎۳۶۲.
۳۰۵۹۱DM12691طرح مسئوليت مدني موسسات عمومي ناشي از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرين در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص ۳۶۳-‎۳۸۱.
۳۰۵۹۲DM12692بررسي کارايي مسئوليت محض از ديدگاه تحليل اقتصادي حقوق/ حسن باديني، سميه عباسي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۰۹ (جلد ‎۱۴، شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۳-‎۲۴.
۳۰۵۹۳DM12693نقش مفاهيم تثبيت شده حقوق مدني در تبيين جرايم مالي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ حسين ميرمحمد صادقي، علي رحمتي، مهدي نيازآبادي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۰۹ (جلد ‎۱۴، شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۶.
۳۰۵۹۴DM12694ضمانت اجراهاي مالي در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني/ علي رضائي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۰۹ (جلد ‎۱۴، شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۷۰.
۳۰۵۹۵DM12695گستره دفاع جنون در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ ابوالحسن شاکري، ميلاد طاهريان.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۰۹ (جلد ‎۱۴، شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۷۱-‎۹۰.
۳۰۵۹۶DM12696حقوق کار سالمندان در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي/ سيداحمد حبيب نژاد، محمدصالح تسخيري.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۰۹ (جلد ‎۱۴، شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۲.
۳۰۵۹۷DM12697بيانيه امضايي رئيس جمهور در حقـوق ايالات متحده آمريکـا/ الياس کلکلي، جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۰۹ (جلد ‎۱۴، شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۰.
۳۰۵۹۸DM12698مطالعه تطبيقي اعتبار قرارداد باز در نظام هـاي ملي و تجارت بين الملل/ ابراهيم عبدي پور فرد، مونا استادي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۰۹ (جلد ‎۱۴، شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۴.
۳۰۵۹۹DM12699رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ايالات متحده در پرتو کنوانسيون هاي لاهه/ رضا مقصودي پاشاکي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۷، شماره ‎۱۰۹ (جلد ‎۱۴، شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۶۸.
۳۰۶۰۰DM12700احتياط در حقوق بين الملل: اصل عرفي يا اصل کلي حقوق؟/ عباسعلي کدخدايي، اسما سالاري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۹، تابستان: ص ۳۳-‎۶۳.
۳۰۶۰۱DM12701بررسي الزامات قانوني استفاده از توان داخل در صنعت بالادستي نفت و گاز/ سيدنصراله ابراهيمي، سعيده قاسمي مقدم.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۹، تابستان: ص ۶۳-‎۹۵.
۳۰۶۰۲DM12702جرح داور در داوري سرمايه گذاري بين المللي: نقدي بر رويه داوري ايکسيد و ارائه راهکار مناسب/ علي مقدم ابريشمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۹، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۳.
۳۰۶۰۳DM12703حقوق بشردوستانه و کاربرد سلاح هاي انفجاري متعارف در مناطق پرجمعيت/ پوريا عسکري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۹، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۶.
۳۰۶۰۴DM12704تحليل نظام صدور مجوز اجراهاي صحنه اي موسيقي و نظارت بر آن در ايران/ وحيد اگاه.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۹، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۰.
۳۰۶۰۵DM12705تحولات مسئوليت مدني دولت به سبب صدور و اجراي آراي قضايي با تصويب قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري جديد/ حبيب اله رحيمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۹، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۳۰۶۰۶DM12706تحولات اصلاحات قضايي در دوره اميرکبير و سپهسالار/ محمود مرتضايي فرد، علي بيگدلي، عليرضا علي صوفي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۹، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۴.
۳۰۶۰۷DM12707مباني و مسائل هزينه دادرسي در دعاوي اداري؛ مورد پژوهي ديوان عدالت اداري/ علي مشهدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال بيستم، شماره ‎۵۹، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۷.
۳۰۶۰۸DM12708ايراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ايران/ عبدالله شمس، مصطفي کرد زنگنه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۱۱-‎۲۹.
۳۰۶۰۹DM12709ارث خيار در فقه اماميه و حقوق ايران با رويکردي انتقادي به ماده ۴۴۵ قانون مدني/ محمد روشن … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۳۱-‎۵۹.
۳۰۶۱۰DM12710شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز (بررسي حقوقي اصلاحات اعمال شده در تصويب نامه هيئت وزيران)/ حميدرضا نيکبخت، سيدحسن موسوي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۶۱-‎۸۴.
۳۰۶۱۱DM12711مبناي مسئوليت مدني بهره بردار پايانه در کنوانسيون مسئوليت مدني بهره بردار پايانه هاي حمل و نقل بين المللي کالا و مقايسه آن با حقوق دريايي ايران/ مرتضي شهبازي نيا،  فاطمه حصارخاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۶.
۳۰۶۱۲DM12712پديده شناسي تکوين حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاري حقوق بين الملل/ محسن عبدالهي، اصلي عباسي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۰.
۳۰۶۱۳DM12713موقعيت زنان بزه ديده خشونت خانوادگي در فرايندهاي ميانجي گري سنتي/ محمد فرجيها، مهرناز ملاپروري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۲.
۳۰۶۱۴DM12714شوراي نگهبان، به مثابه سوزنبان قانون اساسي/ علي اکبر گرجي ازندرياني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۰.
۳۰۶۱۵DM12715آثار حقوقي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت با تاکيد بر موافقت نامه تريمز/ علي اديبي، توکل حبيب زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۳.
۳۰۶۱۶DM12716تعليق پذيري عقود وثيقه اي/ غلامعلي سيفي زيناب، جواد پيري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۲۲۶-‎۲۰۵.
۳۰۶۱۷DM12717کارکرد “ثبت شرکت هاي تجاري” در ايجاد اعتماد و امنيت قراردادي/ نسرين طباطبائي حصاري، محمود زماني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۲.
۳۰۶۱۸DM12718نظريه فعاليت مجرمانه مشترک در پرتو آراي دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق/ عليرضا ميرکمالي، محمد پورمازار، محمدرضا نريماني زمان آبادي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۸۲.
۳۰۶۱۹DM12719بررسي وضعيت کار کودکان در حقوق ايران، از منظر  ماده چهار اعلاميه جهاني حقوق بشر/ سمانه رحمتي فر.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۶.
۳۰۶۲۰DM12720امتيازات و انواع سهام ممتاز/ سعيد شجاعي اراني، نسيم گهرسود فرد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۳۰۷-‎۳۳۲.
۳۰۶۲۱DM12721تاملي بر رابطه شرکت هاي تجاري و ذي نفعان آنها/ محمد نوروزي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره بيست و يکم، شماره ‎۸۲، تابستان: ص ۳۳۳-‎۳۶۳.
۳۰۶۲۲DM12722صلاحيت قضايي بر نقض علائم تجاري در فضاي مجازي در رويه قضايي آمريکا/ مريم قرباني فر، نجادعلي الماسي.- راهبرد. ‎۱۳۹۷، سال بيست و هفتم، شماره ‎۸۶، بهار: ص ۹۹-‎۱۲۷.
۳۰۶۲۳تحول حقوق کيفري در قتل شبه عمد و خطاي محض از منظر قانون مجازات اسلامي (۱۳۹۲)/ محمد مصدق، محمدصادق مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۸، خرداد و تير: ص ۳-‎۱۱.
۳۰۶۲۴تحليل فقهي – حقوقي مشروعيت حق تقديمي/ مرتضي مرادي گلستاني، محسن رزمي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۸، خرداد و تير: ص ۱۲-‎۱۸.
۳۰۶۲۵نگاهي به اصطلاحات قانون مدني در حوزه قراردادها و تعهدات/ عباس احمدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۸، خرداد و تير: ص ۱۹-‎۲۵.
۳۰۶۲۶اصل شخصي بودن مجازات در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – قسمت اول/ سيدرضا درويشي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۸، خرداد و تير: ص ۲۶-‎۳۲.
۳۰۶۲۷چالش هاي علوم جنايي در رويارويي با جرايم پيشرفته/ فرزاد حاتم زاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۸، خرداد و تير: ص ۳۳-‎۳۹.
۳۰۶۲۸سقوط تعهد از تبديل تعهد تا انتقال تعهد/ اميد توکلي کيا.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۸، خرداد و تير: ص ۴۰-‎۵۰.
۳۰۶۲۹عدالت کيفري کودکان از منظر جرم شناختي خانواده/ فاطمه شجاعي.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۸، خرداد و تير: ص ۵۱-‎۶۱.
۳۰۶۳۰بررسي فقهي حقوقي جايگاه ضمانت و محدوده آن در انجام تعهدات قائم به شخص/ عباسعلي صالحي، عبدالرحمان افشاري.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم، شماره ‎۱۲۸، خرداد و تير: ص ۶۲-‎۷۰.
۳۰۶۳۱DM12723افشاء مستندات اتهام؛ ابزاري براي تحکيم اصل برابري سلاح ها (مطالعه تطبيقي حقوق ايران، فرانسه و رويه قضايي بين المللي)/ محمد آشوري … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص ۱۱-‎۴۷.
۳۰۶۳۲DM12724چالش هاي حقوق حاکم بر استفاده از مين در جنگ هاي دريايي در پرتو فناوري ها و روش هاي جديد/ بهزاد سيفي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص ۴۹-‎۸۸.
۳۰۶۳۳DM12725گسترش آلودگي نوري و راهکارهاي حقوقي مبارزه با آن در کشورهاي.منتخب (ايران، فرانسه و چين)/ سيدعباس پورهاشمي، علي زارع، نگين موسوي مدني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۴.
۳۰۶۳۴DM12726جستاري بر رويکرد نظام کيفري ايران به اثبات معنوي (با تکيه بر مفهوم علم قاضي)/ مسعود همت، حميدرضا حيدرپور.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۵۱.
۳۰۶۳۵DM12727اصل اقتضاء تعقيب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان/ بهروز نوروزي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۴.
۳۰۶۳۶DM12728بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موثر بر بزهکاري نوجوانان (مطالعه موردي: نوجوانان پسر ۱۳ تا ۱۹ سال شهر آزادشهر)/ آذر اسکندري چراتي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۶، دوره سيزدهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۶.
۳۰۶۳۷DM12729حمايت حقوقي از نقض مالکيت صنعتي در تقابل با بازارهاي خاکستري/ امير محمدي منفرد، گودرز افتخار جهرمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۰۶۳۸DM12730اصل بي طرفي دادرس و قواعد ناشي از آن/ اصغر حاجي محمدي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص ۳۳-‎۴۹.
۳۰۶۳۹DM12731شرايط انتقال غيرارادي قرارداد در حقوق ايران و انگليس/ حسين جلالي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص ۴۹-‎۶۶.
۳۰۶۴۰DM12732تحليلي بر قابليت بيمه پذيري خسارت تنبيهي (معايب و مزاياي آن)/ حبيب اسدي، عليرضا لطفي دودران، مظفر باشکوه.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص ۶۷-‎۸۰.
۳۰۶۴۱DM12733معيارهاي تعيين قانون حاکم در صورت سکوت طرفين در قراردادهاي تجاري بين المللي/ حميدرضا پيري، نجادعلي الماسي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص ۸۱-‎۱۱۶.
۳۰۶۴۲DM12734دادرسي الکترونيک در حقوق ايران؛ اهداف، مباني و ويژگي ها/ زهرا زاده حسين عليائي، احمد احمدي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۶.
۳۰۶۴۳DM12735فعاليت هاي تجاري در فضاي ماوراي جو توسط بخش خصوصي از منظر حقوق فضا/ مرتضي صادقي، ليلا رئيسي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۷، دوره چهاردهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۵۴.
۳۰۶۴۴DM12736بررسي حکم جواز يا عدم جواز انتخاب جنسيت در فقه اماميه/ بهنام قنبرپور، سيدابوالقاسم نقيبي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، بهار: ص ۸-‎۲۶.
۳۰۶۴۵DM12737حمايت از بيماران در پرتو مباني جرم انگاري/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، بهار: ص ۲۹-‎۵۳.
۳۰۶۴۶DM12738دامنه مسووليت مدني مراجع دولتي و عمومي در جبران زيان ناشي از انتقال خون/ فريدون نهريني، مريم احمدي پرتوي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، بهار: ص ۵۶-‎۷۵.
۳۰۶۴۷DM12739مفهوم جنون در قانون مجازات اسلامي؛ موضوعيت يا طريقيت/ نبي اله غلامي، محمود عباسي، سکينه سلطاني کوهبناني.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، بهار: ص ۷۹-‎۹۴.
۳۰۶۴۸DM12740امکان سنجي ايجاد صندوق تضمين خسارت حوادث پزشکي در ايران/ سحر کريم نيا، مريم کريمي نيا.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، بهار: ص ۹۶-‎۱۱۵.
۳۰۶۴۹DM12741رويکرد تقنيني قضايي کاربست درماني تعليق تعقيب نسبت به معتادان/ محمد آشوري، ابراهيم ابراهيمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۴۱.
۳۰۶۵۰DM12742مباني، معيارها و چالش هاي حقوق کيفري و پزشکي قانوني در بيماري هاي منجر به عدم تحمل حبس/ داريوش ولي نواز، جواد واحدي زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۷۴.
۳۰۶۵۱DM12743جهانشمولي نظام حقوق مالکيت فکري و چالش توسعه و سلامت عمومي/ سعيد حبيبا، محمد معين اسلام.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۷، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، بهار: ص ۱۷۶-‎۱۹۰.
۳۰۶۵۲DM12744تحول سياست جنايي قضايي در پرتو رويکرد فرهنگي/ رضا پرستش، سيد شهاب الدين موسوي زاده مرکيه.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۷-‎۳۱.
۳۰۶۵۳DM12745سيطره حبس گرايي و روياي حبس زدايي در سياست کيفري ايران (مطالعه موردي حوزه قضايي شهر کرمان)/ حسين پورمحي آبادي، داريوش بوستاني، سعيد قماشي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷،.سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۳۳-‎۵۹.
۳۰۶۵۴DM12746تاثير انديشه هاي جرم شناسي بر کاهش موارد تعقيب در قانون آيين دادرسي کيفري/ عليرضا تقي پور، واحد سليمي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: .ص [۶۱]-‎۸۸.
۳۰۶۵۵DM12747جنبه هاي حقوقي، فلسفي، سياسي و جامعه شناختي مجازات/ سيد محمد حسيني، اميد رستمي غازاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۸۹-‎۱۱۴.
۳۰۶۵۶DM12748تحولات تقنيني جرم زنا در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ فريبرز حيدري، حسن شاه ملک پورپ، عباس سلمان پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۱۵-‎۱۳۷.
۳۰۶۵۷DM12749گفتمان سياست جنايي و جرم شناسي در آخرين روز  يک محکوم/ هادي رستمي، سيد حسن جعفريان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۰۶۵۸DM12750گستره و ويژگي هاي داده هاي مجعول رايانه اي در حقوق ايران/ محمدخليل صالحي، ايمان محترم قلاتي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۶۱-‎۱۸۵.
۳۰۶۵۹DM12751برنامه هاي ترميمي پليس با تکيه بر قانون آيين دادرسي کيفري و رويه عملي پليس ايران/ محمدباقر مقدسي، محمد ميرزايي، کيوان غني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۱۸۷-‎۲۱۴.
۳۰۶۶۰DM12752نظام حقوق کيفري ايران در عصر مغول/ مرجان نگهي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۲۱۵-‎۲۳۶.
۳۰۶۶۱DM12753بازانديشي در تعريف شرکت در جرم  براي مقابله با فعاليت هاي هماهنگ و گروهي مجرمانه/ بهنام يوسفيان شوره دلي، ليلا رسولي آستاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص. ۲۳۷-‎۲۶۲.
۳۰۶۶۲DM12754تغيير جنسيت و آثار کيفري آن/ فاطمه عظيمي.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۷، سال بيست و چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۳۴-‎۴۶.
۳۰۶۶۳DM12755ادله ي تقدم نوعي امارات قضايي بر امارات قانوني/ امير حمزه سالار زايي، راضيه رعيتي حيدر آبادي.- پزشکي قانوني. ‎۱۳۹۷، سال بيست و چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۷۰-‎۸۰.
۳۰۶۶۴DM12756ارث بري زوجه از اموال غير منقول (با تاکيد بر مباني اصوليان در عام و خاص منفصل)/ سيد مهدي نريماني زمان آبادي، عباسعلي سلطاني، محمدحسن حائري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال.پنجاهم, شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۱۲)، بهار: ص. ۱۰۷-‎۱۲۸.
۳۰۶۶۵DM12757روايي اسقاط حق اقامه دعوا در فقه اماميه (با تاکيد بر نظريه شيخ صدوق)/ سهند صادقي بهمني، حسين صابري، کريم عبداللهي نژاد.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۷، سال پنجاهم, شماره ‎۱ (پياپي ‎۱۱۲)، بهار: ص. ۸۵-‎۱۰۶.
۳۰۶۶۶DM12758فسخ نکاح در حقوق ايران، فقه اماميه و شافعي/ ارسلان ليلي پور، کوروش جعفرپور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص. ۳۷-‎۵۴.
۳۰۶۶۷DM12759تاملي در جواز خودکشي با انگيزه حفظ اسرار/ محمد جواد مظاهري طهراني، هادي عظيمي گرکاني.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص. ۸۷-‎۱۰۲.
۳۰۶۶۸DM12760شهادت دروغ/ آرمان رستم پور، ابراهيم ياقوتي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎۴۳، بهار: ص. ۱۲۲-‎۱۳۷.
۳۰۶۶۹DM12761بررسي مفاهيم مشابه با تجري در قانون مجازات اسلامي و رابطه تجري با حالت خطرناک/ اميرمهدي صالحي مقدم، علي بهرامي نژاد مغوييه.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص. ۴۶-‎۷۷.
۳۰۶۷۰DM12762مسووليت و عدم مسووليت متصدي حمل و نقل جاده اي کالا در حقوق تجارت ايران و کنوانسيون C.M.R/ امير خواجه زاده.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص. ۱۰۰-‎۱۲۳.
۳۰۶۷۱DM12763تطبيق و واکاوي تاثيرات دادگستري و دادرسي در ايران باستان بر دادگستري نوين/ آمنه قاسمي، شهربانو دلبري.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص. ۱۲۴-‎۱۴۶.
۳۰۶۷۲DM12764بازگشت به دوره دادگستري خصوصي در عدالت کيفري نوين/ محمد جوان بخت، سهيلا محمدي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص. ۴۵-‎۶۸.
۳۰۶۷۳DM12765تاملي در ضمانت اجراي حقوق مصرف کننده در پرتو رويه قضايي/ معصومه رمضاني، ابراهيم ياقوتي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص. ۸۳-‎۹۵.
۳۰۶۷۴DM12766تبيين فقهي حقوقي فسخ و خاتمه در قراردادهاي پيمانکاري/ زهرا قدسي خواه، مجتبي زاهديان.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص.۹۷-‎۱۳۰.
۳۰۶۷۵DM12767آثار راي داوري/ همايون مافي، ريحانه روشنايي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص. ۳۱-‎۶۲.
۳۰۶۷۶DM12768حضانت متولدين از رابطه نامشروع در فقه عامه، حقوق ايران و کنوانسيون حقوق کودک/ ام البنين بابامحمدي، جمشيد نورشرق دهاقاني، زهرا داور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص. ۹۲-‎۱۳۳.
۳۰۶۷۷DM12769بررسي فقهي و حقوقي تعديل مهريه/ زهرا هاشم نژاد، محمدرضا غلامپور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص. ۱۳۶-‎۱۵۶.
۳۰۶۷۸DM12770تاملاتي در آراء متفاوت مرحوم علامه حلي در مبحث قضاء/ محمد محسني دهکلاني، ابوالقاسم قاسم زاده.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص. ۱۵۸-‎۱۸۱.
۳۰۶۷۹DM12771بررسي فقهي حقوقي سقط جنين ناشي از زنا/ مرجان حسيني محمدآباد، علي چهکندي نژاد.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص. ۳۷-‎۵۷.
۳۰۶۸۰DM12772اهميت اصلاح نظام قضائي ايران بعد از انقلاب بر اساس فرمان ۸ ماده اي امام خميني (ره)/ مجتبي ثقفي نيا، غلامحسن دلاور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص. ۵۹-‎۸۹.
۳۰۶۸۱DM12773مباني قرآني و تحليل فقهي منع شکنجه با مطالعه اسناد بين المللي و حقوق ايران/ يدالله ملکي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص. ۹۱-‎۱۱۳.
۳۰۶۸۲DM12774قاعده ي لاضرر و جايگاه آن در بحث سلب مالکيت توسط دولت/ عبدالحميد فرزانه.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص. ۱۳۳-‎۱۶۳.
۳۰۶۸۳DM12775ساز و کارهاي مناسب جهت توازن بخشي بين حقوق بزه ديده و متهم و جلوه بخشي به مفهوم دادرسي عادلانه/ محمد قادري، مهرداد رايجيان اصلي، عباس شيخ الاسلامي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۸، تابستان: ص. ۱۱-‎۲۸.
۳۰۶۸۴DM12776آثار حاکم بر ضمانت نامه هاي بانکي/ همايون مافي، محمد حسين تقي پور درزي نقيبي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۸، تابستان: ص. ۲۹-‎۶۴.
۳۰۶۸۵DM12777بررسي مباني احترام به شخصيت انساني مجرمان در طول مجازات/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، مهدي دهقان سيمکاني.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۸، تابستان.
۳۰۶۸۶DM12778مباني فقهي و حقوقي اجرت المثل اعمال زوجه/ حميده کبيري، محمدرضا غلامپور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۸، تابستان: ص. ۱۰۹-‎۱۳۴.
۳۰۶۸۷DM12801حکم لعن بر متصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامي/ محمدرسول آهنگران، مهدي درگاهي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، تابستان: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۰۶۸۸DM12802مطالعه تطبيقي رابطه تمکين با نفقه در فقه فريقين/ عبدالرسول احمديان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، تابستان: ص ۳۳-‎۴۸.
۳۰۶۸۹DM12803شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح/ زهره حاجيان فروشاني، سيدابوالقاسم نقيبي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، تابستان: ص ۴۹-‎۷۲.
۳۰۶۹۰DM12804نظريه توافقي شدن کيفر حدي مباني فقهي و چالش هاي اجرايي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، عباسعلي نيک نسب.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، تابستان: ص ۷۳-‎۹۲.
۳۰۶۹۱DM12805بررسي فقهي و حقوقي عنصر مصلحت در قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/ رحمت اله سعيدي گراغاني، محمدرضا کيخا.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۰.
۳۰۶۹۲DM12806واکاوي قالب شناسي حواله با رويکرد به ديدگاه صاحب عروه/ سيدعلي جبار گلباغي ماسوله، عباسعلي سلطاني، محمدتقي فخلعي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۶.
۳۰۶۹۳DM12807بررسي فقهي و حقوقي بيوتروريسم/ احمد مرادخاني، فاطمه رحماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۸.
۳۰۶۹۴DM12808کاوشي در زمينه تاريخي مستثنيات ربا/ جواد يعقوبي، حسين صابري، سياوش گودرزي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۲، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۴.
۳۰۶۹۵DM12809اثر هشدار در رفع مسئوليت پليس (با تاکيد بر مقررات قانوني بکارگيري سلاح)/ پرويز اکبري، اصغر عربيان.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۰۶۹۶DM12810کارکردشناسي پليس سنتي و ترميمي در شرمساري کودکان و نوجوانان بزهکار/ نصيبه ابراهيمي، کيومرث کلانتري، عابدين صفري کاکرودي.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۱-‎۸۸.
۳۰۶۹۷DM12811ابعاد فقهي عمليات پليسي تحت پوشش در جرم يابي جرائم مواد مخدر در ايران/ بهزاد منصوري … [و ديگران].- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۲.
۳۰۶۹۸DM12812پليس و چالش هاي اجرايي تامين امنيت سايبري/ فريد محسني، محسن صوفي زمرد.- دانش انتظامي. ‎۱۳۹۶، سال نوزدهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۸.
۳۰۶۹۹DM12813پذيرش مسووليت مدني در اخلاق زيست محيطي: در راستاي حفظ محيط زيست/ ناصر قاسمي، فلورا حيدري.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۳.
۳۰۷۰۰DM12814امنيت کرامت آميز انسان؛ مبنايي شاخص در حقوق شهروندي/ عليرضا انتظاري، حميد ستوده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۰۷۰۱DM12815آثار حقوقي و اخلاقي تبليغات بازرگاني خلاف واقع/ محسن شريعتمدار تهراني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۰۷۰۲DM12816تاملي فقهي اخلاقي بر آثار ازدواج بانوان ايراني با اتباع خارجي/ پرويز مرادقلي، علي آل بويه.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۰۷۰۳DM12817روش هاي جبران خسارات زيست محيطي بر مبناي اصول اخلاقي محيط زيست؛ در نظام حقوقي ايران/ محمد جعفري مجد، غفور خوئيني، حسين مهدوي کنده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱، ويژه نامه: ص ۶۷-‎۸۸.
۳۰۷۰۴DM12818نقش سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي کيفري؛ در جهت حمايت از حقوق و اخلاق شهروندي/ ابوالحسن مجتهد سليماني … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱، ويژه نامه: ص ۸۹-‎۱۰۶.
۳۰۷۰۵DM12819ضرورت تحول در عيوب موجب فسخ نکاح به دليل ملزومات حقوقي و اخلاقي خانواده و پديده هاي جديد عصري/ ابوالحسن مجتهد سليماني، غفور خوئيني، محمد جلالي نژاد.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱، ويژه نامه: ص ۲۹۹-‎۳۲۳.
۳۰۷۰۶DM12820شرط برائت از عيب در معاملات؛ از انکار  مصلحت گرايانه تا باور  اخلاق مدارانه در ترازوي مذاهب/ سيدهاشم موسوي آبگرم، عباسعلي سلطاني، مسعود راعي دهقي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱، ويژه نامه: ص ۳۲۵-‎۳۴۰.
۳۰۷۰۷DM12821بررسي تاثير اخلاق حرفه اي و امنيت حقوقي بر سرمايه گذاران خارجي در ايران/ بهرام تقي پور، مهدي عباسي سرمدي، رضا آقاعباسي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱، ويژه نامه: ص ۴۳۷-‎۴۵۵.
۳۰۷۰۸DM12822مطالعه جرم شناختي تروريسم ديني از منظر اخلاق شيعي/ محمدرضا جلالي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۵۳-‎۶۹.
۳۰۷۰۹DM12823رژيم تحريم هاي ملل متحد در برابر رژيم همکاري ديوان کيفري بين المللي: تاثير قواعد اخلاقي ناشي از آموزه هاي حقوق بشري/ محمد موسي زاده … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۱۲.
۳۰۷۱۰DM12824اعاده حيثيت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامي/ محمدحسن جوادي، سيدمهدي قريشي، بهزاد بالازاده.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۵-‎۲۹.
۳۰۷۱۱DM12825بررسي جايگاه زن در اخلاق اسلامي با تاکيد بر حق حضانت و اشتغال زنان در حقوق اسلام و بشر/ ايلناز علي نژاد، سيدمهدي صالحي، رضا نيکخواه سرنقي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۳.
۳۰۷۱۲DM12826ضمانت بر تقسيط مهريه، ميانکشي فقهي، حقوقي و اخلاقي/ محمود قيوم زاده، طاهره پورنعمتي شمس آباد.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۳، بهار: ص ۵-‎۲۶.
۳۰۷۱۳DM12827مسئوليت مدني وکيل دادگستري در برابر طرف دعوي و حق شرعي و اخلاقي ايشان/ عليرضا کريمي لاريمي، سيدحسين صفايي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۲۸.
۳۰۷۱۴DM12828بررسي نظارت اخلاقي متقابل دولت و ملت در نظام حقوقي ايران و اسلام/ رضا نيکخواه سرنقي، محمدرضا يزدان يار.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۴۲.
۳۰۷۱۵DM12829حق بر محيط زيست سالم در پرتو اصول فقهي و اخلاقي/ محسن امامي قشلاق … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۵۷.
۳۰۷۱۶DM12830اخلاق و دادرسي عادلانه در پرتو قابليت پيش بيني بودن قواعد دادرسي/ جليل قنواتي، اسلام مندني.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۸۳.
۳۰۷۱۷DM12831درآمدي بر مفهوم عدالت انتقالي درحوزه حقوق بين الملل و نقش کرامت انساني و اخلاقي در توسعه آن/ سيدنجم الدين قريشي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۷، سال هشتم، شماره ‎۴، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۰.
۳۰۷۱۸DM12779بررسي حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه/ عابدين مومني، داود نوجوان.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۱، سال هشتم، شماره ‎۲۹، پاييز: ص. ۵-‎۱۴.
۳۰۷۱۹DM12780بررسي عملکرد کشورهاي اسلامي عضو در کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان (از منظر گزارش هاي کميسيون منع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد)/ سعيد بيگدلي، سيد مجتبي حسيني الموسوي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۱، سال هشتم، شماره ‎۲۹، پاييز: ص. ۵۲-‎۶۳.
۳۰۷۲۰DM12781بررسي مسئوليت جنايات نائم از ديدگاه مذاهب اسلامي/ حامد رستمي نجف آبادي، حميد فرشي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۲، سال هشتم، شماره ‎۳۲، تابستان؛ شماره ص. ۱۵-‎۲۲.
۳۰۷۲۱DM12782بررسي حکم شرعي استعمال مواد مسکر و روان گردان از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي/ حبيب الله عظيمي، مسعود اصغري.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۲، سال نهم، شماره ‎۳۴، زمستان: ص. ۶۲-‎۷۷.
۳۰۷۲۲DM12783توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا/ محمدعلي طاهري، جهاندار اميني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال نهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۶-‎۲۴.
۳۰۷۲۳DM12784گزارش هاي کميته منع تبعيض عليه زنان در خصوص مشارکت سياسي زنان در کشورهاي اسلامي عضو؛ ترجمه و تحليل مختصر آن/ بيژن عباسي، سيد مجتبي حسيني الموسوي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال نهم، شماره ‎۳۵، بهار: ص. ۴۷-‎۶۱.
۳۰۷۲۴DM12785توکيل در تقاص در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ علي اکبر فرح زادي، حميد کوليوند.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال نهم، شماره ‎۳۶، تابستان: ص. ۱۹-‎۳۰.
۳۰۷۲۵DM12786عفو از قصاص در متون فقهي مذاهب اسلامي/ علي غضنفري، آغامحمد نبيل.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۵۸-‎۶۹.
۳۰۷۲۶DM12787تعيين موقوف عليهم از منظر فقه مذاهب اسلامي/ مسعود جهاندوست دالنجان، محمدجواد فلاح يخداني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۵۶-‎۶۴.
۳۰۷۲۷DM12788حدود در فقه مذاهب اسلامي؛ دشواري در اثبات، تيسير در اسقاط، شدت در اجرا/ محمديوسف ناصري فورگ، عبدالحميد خسروي، محسن نورپور.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۸-‎۲۲.
۳۰۷۲۸DM12789وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامي/ محمدعادل ضيائي، بي‌گرد شريفي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال دهم، شماره ‎۳۷، پاييز: ص. ۸۴-‎۹۱.
۳۰۷۲۹DM12790حقوق اقتصادي در فقه مذاهب اسلامي (مطالعه موردي زکات و احتکار)/ رضا طجرلو، سيد مجتبي حسيني الموسوي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال دهم، شماره ‎۳۸، زمستان: ص. ۴۳-‎۵۵.
۳۰۷۳۰DM12791سرزميني بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مومني، زري زماني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۳، سال دهم، شماره ‎۳۸، زمستان: ص. ۵۶-‎۷۶.
۳۰۷۳۱DM12792اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامي/ عابدين مومني، سيد محمدمهدي حسيني.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۴، سال دهم، شماره ‎۳۹، بهار: ص. ۷-‎۱۹.
۳۰۷۳۲DM12793بررسي تطبيقي تاثير ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئوليت/ سيد محمد حسيني، محمد امين فرد، حميد فرشي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۴، سال دهم، شماره ‎۳۹، بهار: ص. ۳۳-‎۴۴.
۳۰۷۳۳DM12794شروط ولي در امور شخصي از منظر مذاهب خمسه/ عليرضا عالم زاده.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎۴۱، پاييز: ص. ۸-‎۱۷.
۳۰۷۳۴DM12795نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامي/ سيد فاضل رستمي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ‎۴۲، زمستان: ص. ۹-‎۲۲.
۳۰۷۳۵DM12796مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران/ روشنعلي شکاري، علي شيعه علي، الهام گودرزي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص. ۴۰-‎۵۴.
۳۰۷۳۶DM12797مفهوم عدالت از نظر فقهاي مذاهب خمسه و نقد و بررسي آن/ فريبا حاجي علي، زينب نفر.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص. ۸-‎۲۶.
۳۰۷۳۷DM12798شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و زيديه/ ايوب شافعي پور.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص. ۶۴-‎۷۳.
۳۰۷۳۸DM12799جرايم ناشي از نفرت مذهبي/ بهنام دارابي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۶، زمستان: ص. ۵۶-‎۶۷.
۳۰۷۳۹DM12800قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبيق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز/ محمد جمالي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۴۷، بهار و تابستان: ص. ۲۵-‎۴۰.
۳۰۷۴۰DM12832حدود روابط جنسي زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف/ رحيم نوبهار، سيده ام البنين حسيني.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۳، بهار: ص ۷۵-‎۹۴.
۳۰۷۴۱DM12833گواهي سلامت پيش از ازدواج از منظر اسناد بين المللي حقوق بشر با تاکيد بر حقوق کودک/ ماهرو غديري، طيبه نيک کار چنيجاني.- خانواده پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۳، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۳۰۷۴۲DM12834حقوق بشر در رويه نهاد حل اختلاف سازمان جهاني تجارت/ ليلا رييسي دزکي، فرزاد حسيني فولادي.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص. ۱۵-‎۳۶.
۳۰۷۴۳DM12835بازشناسي جايگزين هاي حبس ناظر براطفال و نوجوانان بزهکار در پرتو آموزه هاي حقوق بشري/ جمال بيگي، حسين بيگي.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص.۱۲۳-‎۱۳۹.
۳۰۷۴۴DM12836رويکرد سياست جنايي ايران به جرايم عليه عدالت قضايي/ جمال بيگي، هيرو آبروش.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص. ۲۰۵-‎۲۲۶.
۳۰۷۴۵DM12837سياست جنايي ايران در قبال جرايم مرتبط با اذن بر نکاح/ جمال بيگي، رضا سلطاني.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص. ۲۲۷-‎۲۴۳.
۳۰۷۴۶DM12838حقوق شهروندي در آموزه هاي ديني از منظر قرآن کريم و نهج البلاغه/ ابوذر صالحي.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص. ۲۴۵-‎۲۶۱.
۳۰۷۴۷DM12839تاثير حقوق بشر بر حقوق بشردوستانه/ يوسف فرزانه.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص. ۳۰۹-‎۳۶۳.
۳۰۷۴۸DM12840پيشگيري از آلودگي مواد نفتي با نگرش به حق بر محيط زيست سالم در کنوانسيون هاي بين المللي/ محمدباقر نقوي مرمتي، سمانه السادات عرفاني فر، احمد اسلامي.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص. ۳۵۶-‎۳۹۸.
۳۰۷۴۹DM12841بررسي قضاوت زنان از منظر فقه اسلامي/ منصوره ارجمندي فرد.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص. ۳۹۹-‎۴۱۷.
۳۰۷۵۰DM12842سيري بر تحولات تاريخي حقوق بين الملل محيط زيست/ عنايت سعيدياني پور.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، تابستان: ص. ۴۱۹-‎۴۳۱.
۳۰۷۵۱DM12843ضوابط حقوقي کسر حق بيمه از فو ق العاده اضافه کار کارکنان دولت مشمول قانون تأمين اجتماعي (نقد و بررسي نامه شماره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳)/ محمدرضا جوان جعفري، احمد کتابي رودي.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۳، پاييز: ص. ۸۷-‎۱۰۴.
۳۰۷۵۲DM12844روش هاي تامين مالي برنامه هاي توسعه و سياست اجتماعي: لزوم بازتوزيع بين المللي/ ايزابل ارتيز، مهدي ابراهيمي.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص. ۴۱-‎۵۷.
۳۰۷۵۳DM12845تحليل اقتصادي قوانين و مقررات حاکم بر سيستم هاي مستمري با رويکرد پايداري صندوق ها/ مجتبي قاسمي.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص. ۵۹-‎۷۶.
۳۰۷۵۴DM12846بررسي ابهامات قانون بيمه بيکاري/ زهرا جعفري.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص. ۷۷-‎۱۰۰.
۳۰۷۵۵DM12847جايگاه حق بر سلامت در اسلام و حقوق بين الملل/ ياسين عبدي، احمد کتابي رودي.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ‎۴۴، زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۶.
۳۰۷۵۶DM12848بررسي مسائل و مشکلات اجراي قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي در سازمان تامين اجتماعي/ کياندخت ورنوس.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ‎۴۵، بهار: ص. ۱۳۹-‎۱۵۰.
۳۰۷۵۷DM12849بررسي وضعيت حقوقي مستمر يبگير غايب در مقررات تامين اجتماعي و مقايسه اجمالي با غايب مفقودالاثر/ محمدرضا جوان جعفري، احمد کتابي رودي.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۴۶، پاييز: ص. ۸۹-‎۱۰۰.
۳۰۷۵۸DM12850بررسي قانون تعيين تکليف اشخاصي که ۱۰ سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده اند از منظر اصول و قواعد حاکم بر حقوق تامين اجتماعي/ شيما طالبي پور.- تامين اجتماعي. ‎۱۳۹۵، سال سيزدهم، شماره ‎۴۶، پاييز: ص. ۱۰۳-‎۱۱.
۳۰۷۵۹DM12851پژوهشي در صحت وقف حقوق مالي/ مرتضي رحيمي، سيد محمدهاشم پورمولا، مجيد سربازيان.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۳، سال سوم، شماره ‎۵، پاييز و زمستان: ص.۲۹-‎۴۶.
۳۰۷۶۰DM12852تاثير انگيزه در تحقق عنوان جرم در فقه اماميه/ حسينعلي سعدي، سيد سلمان مرتضوي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۳، سال سوم، شماره ‎۵، پاييز و زمستان: ص. ۴۷-‎۷۳.
۳۰۷۶۱DM12853حکومت و جمع آوري زکات با تاکيد بر نظر امام خميني (ره)/ قدرت الله نيازي، علي زبرجدي مشفق.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۳، سال سوم، شماره ‎۵، پاييز و زمستان: ص. ۷۵-‎۹۶.
۳۰۷۶۲DM12854ولي قهري و عزل آن در حقوق ايران و فقه اماميه/ عباس کريمي، ابوذر صحرانورد، مصطفي شفيع زاده خولنجاني.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۳، سال سوم، شماره ‎۵، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-‎۱۴۶.
۳۰۷۶۳DM12855پژوهشي پيرامون حقوق خبرنگار رسانه هاي جمعي در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات/ حسينعلي سعدي، زينب حسامي شهرضايي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۶، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۲۸.
۳۰۷۶۴DM12856پژوهشي فقهي در رابطه مالي زوجه و زوج و روش هاي تامين مالي زوجه در خانواده/ محمدحسن حائري، رضا رحيمي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۶، بهار و تابستان: ص. ۵۳-‎۷۷.
۳۰۷۶۵DM12857اجراي علني مجازات هاي اسلامي/ سيد مصطفي محقق داماد، مهدي نيکجو.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۶، بهار و تابستان: ص. ۷۹-‎۱۰۰.
۳۰۷۶۶DM12858ماهيت تعزير و قلمرو آن از منظر امام خميني(ره) و فقهاي معاصر/ حسين تاج آبادي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال سوم، شماره ‎۶، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۱.
۳۰۷۶۷DM12859نگاهي ديگر به قاعده لاضرر/ اصغرآقا مهدوي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۷، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۳-‎۱۴۱.
۳۰۷۶۸DM12860امکان سنجي فقهي قانون گذاري بر مبناي فتواي مشهور/ مسعود جهاندوست دالنجان.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۷، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۲۶.
۳۰۷۶۹DM12861مباني فقهي حاکم بر تعاملات جمهوري اسلامي ايران با کفار/ احمدعلي قانع، سيد روح الله رضوي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۷، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-‎۸۹.
۳۰۷۷۰DM12862موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانين مدني/ محمود جمال الدين زنجاني، مصطفي شريفي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۷، پاييز و زمستان: ص. ۹۱-‎۱۱۵.
۳۰۷۷۱DM12863بررسي فقهي- حقوقي مسئله قيادت با نگاهي به تاثير جرائم نوظهور بر سبک زندگي جوانان/ بهنام رمضاني، حميدرضا تمدن.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ‎۷، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۷-‎۱۳۴.
۳۰۷۷۲DM12864بررسي قاعده سلطنت و جريان آن در سلطنت بر نفس و اعضاي بدن/ مهدي شايق.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۲۶.
۳۰۷۷۳DM12865بررسي فقهي انتقال حق اولويت استخدام از پدر به فرزند/ سيد جلال ميرعسکري.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، بهار و تابستان: ص. ۵۱-‎۷۸.
۳۰۷۷۴DM12866بررسي ادله فقهي بطلان مهريه هاي سنگين/ محمد سرباز جمشيد.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، بهار و تابستان: ص. ۷۹-‎۹۲.
۳۰۷۷۵DM12867واکاوي مستندات فقهي قواعد حاکم بر تعزيرات/ حبيب حاجتمند، عبدالله حبيبي منش.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۵، سال چهارم، شماره ‎۸، بهار و تابستان: ص. ۹۳-‎۱۲۶.
۳۰۷۷۶DM12868بررسي فقهي کاريکاتور با تکيه بر قاعده هتک حرمت مقدسات/ حسينعلي سعدي، صادق الهام.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم ، شماره ‎۹، پاييز و زمستان: ص. ۵-‎۳۱.
۳۰۷۷۷DM12869واکاوي ضابطه شبهه از بين برنده مجازات در نزد متهم/ اصغرآقا مهدوي، مسعود جهاندوست دالنجان.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم ، شماره ‎۹، پاييز و زمستان: ص. ۳۳-‎۶۵.
۳۰۷۷۸DM12870وضع حقوقي رباي معاملي در فقه اماميه و حقوق ايران/ احمد علي قانع، سجاد اميني هرندي.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم ، شماره ‎۹، پاييز و زمستان: ص. ۶۷-‎۸۷.
۳۰۷۷۹DM12871حلول ديون در حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه/ احسان محبوبي نيه.- پژوهش نامه فقهي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم ، شماره ‎۹، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۷-‎۱۷۳.
۳۰۷۸۰DM12872وتوي پنهان و تاثير آن بر روند تصميم سازي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد/ رضا موسي زاده، ارسلان جمشيدي.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص. ۷-‎۲۹.
۳۰۷۸۱DM12873تحليل رويکرد تقاضامحور و حقوق بشري سازمان ملل متحد در مقابله با مواد مخدر/ اسماعيل بقايي هامانه، علي قاسمي فرد.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص. ۴۱-‎۶۸.
۳۰۷۸۲DM12874جايگاه کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي در ارکان اصلي سازمان ملل متحد/ ستار عزيزي.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص. ۶۹-‎۹۲.
۳۰۷۸۳DM12875تجزيه و تحليل همگرايي سياسي- امنيتي اتحاديه اروپا در چارچوب رويکردهاي واقع گرايي/ سيدداود آقايي، ياسر نورعلي وند، ابراهيم باقري.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص. ۹۳-‎۱۱۵.
۳۰۷۸۴DM12876پيش شرط هاي ورود ترتيبات منطقه اي براي حفظ صلح و امنيت/ علي احدي کرنق، مهدي حدادي.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص. ۱۱۷-‎۱۲۹.
۳۰۷۸۵DM12877تحول امنيت محيط زيست در حقوق بين الملل پس از جنگ سرد/ سيد عبدالعلي قوام، سيده معصومه مصطفوي.- سازمان هاي بين المللي. ‎۱۳۹۳، سال دوم، شماره ‎۸، زمستان: ص. ۱۴۱-‎۱۶۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *