خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه ۹۷

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۰۸۰۱DM12893جايگاه تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ رمضان عبدي، سيد ابراهيم قدسي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۹۲-‎۱۱۰.
۳۰۸۰۲DM12894مروري بر مباني جرم شناسي بزه ديدگي کودکان/ کاظم علي پور چسلي، مرتضي کوهي لوحه سرا.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۱۱-‎۱۲۶.
۳۰۸۰۳DM12895راهکارهاي مناسب محيطي در پيشگيري از جرم در شهرک هاي اقماري/ پرستو غراياق زندي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۲۷-‎۱۴۰.
۳۰۸۰۴DM12896مبنا و هدف دادرسي مدني در حقوق ايران/ مهوش فتحي، بهرام لطفي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۴۱-‎۱۵۴.
۳۰۸۰۵DM12897تبيين جرم آلودگي محيط زيست با تاملي بر ماده ي ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي/ سيد ابراهيم قدسي، حسين گلدوزيان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۸۵-‎۱۹۵.
۳۰۸۰۶DM12898مسئوليت مدني قضات/ محمدرضا محمدي فتيده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۱۹۶-‎۲۰۷.
۳۰۸۰۷DM12899بررسي رويکردهاي حمايتي از اتباع بيگانه ي بزه ديده/ ليلا نعمتي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۲۰۸-‎۲۲۴.
۳۰۸۰۸DM12900بررسي مجازات تکميلي و تطبيق آن با نهادهاي کيفري مشابه/ مريم اپکچيان عسکري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۲۸.
۳۰۸۰۹DM12901بررسي فقهي و حقوقي شروط باطل و تاثير آن در عقود/ نورا احسانگر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۲۹-‎۵۱.
۳۰۸۱۰DM12902مرتکب جرم تحصيل مال نامشروع/ امير البوعلي، سيد ابراهيم قدسي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۵۲-‎۶۲.
۳۰۸۱۱DM12903تحليل قاچاق انسان به عنوان جرم سازمان يافته فراملي در پرتو کنوانسيون پالرمو و مقايسه اجمالي آن با قانون مبارزه با قاچاق انسان/ احمد پورابراهيم.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۸۲-‎۹۳.
۳۰۸۱۲DM12904مقابله با بزهکاري با استمداد از پيشرفت هاي نوين تکنولوژيک/ سيد ياسين حسيني، اسماعيل اسماعيل پور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۴-‎۱۳۵.
۳۰۸۱۳DM12905عوامل موثر در بزه ديدگي زنان و راه هاي پيشگيري از آن/ ايمان داداش خواه.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۶-‎۱۴۶.
۳۰۸۱۴DM12906ارزيابي جرم مزاحمت تلفني در سياست کيفري ايران/ اعظم السادات دانشخواه.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۷-‎۱۵۷.
۳۰۸۱۵DM12907بررسي قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد با تکيه بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ محمود درويش ترابي، کيومرث کلانتري، فاطمه خدادادي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۵۸-‎۱۶۷.
۳۰۸۱۶DM12908تئوري تجاوز از حق در نظام قضائي ايران/ ماجد رشادي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۸-‎۱۷۳.
۳۰۸۱۷DM12909تاملي در کيفرهاي رايج درعصر قاجار/ محمد سعيدي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۷۴-‎۱۸۸.
۳۰۸۱۸DM12910بررسي فقهي و حقوقي زوجه حکمي/ فاطمه شادپور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۹-‎۲۰۹.
۳۰۸۱۹DM12911امکان سنجي تاثير يا عدم تاثير جهل حکمي بر مسئوليت کيفري مديرمسئول در جرايم مطبوعاتي با تاکيد بر ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ زهرا علي بخشي، سيد ابراهيم قدسي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۰-‎۲۲۲.
۳۰۸۲۰DM12912تحليل جرم شناختي گرايش به ماهواره در سکونت گاه هاي غيررسمي شهري/ ليلا نعمتي، معصومه نعمتي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۲۲۳-‎۲۳۵.
۳۰۸۲۱DM12913تحليلي بر ماده ۲۲۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹/ سيد جعفر هاشمي، محمدحسين کريمي، مژگان پيرمحمدزاده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۲۳۶-‎۲۴۳.
۳۰۸۲۲DM12914اثبات مالکيت آري يا نه/ داود محمدي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱۰، پاييز و زمستان: ص. ۲۴۴-‎۲۴۹.
۳۰۸۲۳DM12915حد فاصل دسته اموال و قراردادها در حقوق بين الملل خصوصي/ نورا احسانگر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۳-‎۲۰.
۳۰۸۲۴DM12916مسئوليت مدني در املاک و ساختمان ها/ بيژنگ اقدامي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۱-‎۳۴.
۳۰۸۲۶DM12918بررسي سن بلوغ به عنوان سن مسئوليت کيفري با تکيه بر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ محمود درويش ترابي، سيد ابراهيم قدسي، فاطمه خدادادي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۵۳-‎۶۹.
۳۰۸۲۷DM12919بررسي عناصر متشکله تجاوز به عنف، با مروري بر سير تحولات تقنيني آن/ سميه جعفري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۷۰-‎۹۷.
۳۰۸۲۸DM12920مقايسه شرايط تشکيل شرکت هاي تجاري در قوانين فعلي و لايحه جديد قانون تجارت ۹۱/ نورعلي حقيقت، سيده لاحيه زاهدي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۹۸-‎۱۱۷.
۳۰۸۲۹DM12921بررسي مقررات اصلاحي اينکوترمز ۲۰۱۰ در خصوص بيمه کالا/ نورعلي حقيقت، شيوا محمودي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۸-‎۱۳۶.
۳۰۸۳۰DM12922نهادهاي خاص قانون گذاري در سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ فريور خليلي شجاعي، عليرضا عنابي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۷-‎۱۴۳.
۳۰۸۳۱DM12923بررسي رحم جايگزين از ديدگاه فقهي و حقوقي/ محمود صابري، معصومه پوررشيد.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۴-‎۱۶۵.
۳۰۸۳۲DM12924بررسي آموزه هاي جرم شناختي در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ صائمه عطايي قصبه.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۶-‎۱۸۰.
۳۰۸۳۳DM12925بررسي وضعيت شرعي مرور زمان برات و سفته و چک/ عيسي مقدم.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۱-‎۱۹۵.
۳۰۸۳۴DM12926روح قانون، مرز مشترک ميان عدالت و انصاف/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۹۶-‎۲۱۶.
۳۰۸۳۵DM12927دادستان فعال و دادستان منفعل – ذهنيت، عملکرد، معلومات/ سيد کريم معصومي، اميرحسينک اتوزيان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۷-‎۲۳۴.
۳۰۸۳۶DM12928استقلال بازپرس در صدور قرارها در آيين دادرسي کيفري ايران/ رضا هادي زاده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۳۵-‎۲۵۰.
۳۰۸۳۷DM12929بررسي تقاضاي اولياي دم در اعمال حق قصاص در قانون مجازت مصوب ۱۳۹۲/ جعفر هدهدي آبکنار، شعبانعلي رخشاي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۵۱-‎۲۶۱.
۳۰۸۳۸DM12930بررسي حقوقي سيستم دادرسي اساسي با نگرشي تطبيقي بر نحوه اعمال آن در سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ فريور خليلي شجاعي، عليرضا عنابي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎۱۳، بهار و تابستان: ص. ۱۹-‎۲۵.
۳۰۸۳۹DM12931مفهوم عنف از منظر فقهي/ اعظم السادات دانش خواه.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎۱۳،بهار و تابستان: ص. ۲۶-‎۴۳.
۳۰۸۴۰DM12932تاملي بر امکان ابطال سند مالکيت در محاکم دادگستري/ محمد رسولي، محمد علي نژادي گورابجواري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎۱۳،بهار و تابستان: ص. ۴۴-‎۶۹.
۳۰۸۴۱DM12933بررسي دو مفهوم نظام حقوقي بين المللي و نظم حقوقي بين المللي/ سيده ندا ميرفلاح نصيري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎۱۳،بهار و تابستان: ص. ۷۰-‎۸۷.
۳۰۸۴۲DM12934تحليل حقوقي رويکردها و راهکارهاي مقابله با تحريم هاي اقتصادي در قراردادهاي تجاري بين المللي/ علي هاتفي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎۱۳،بهار و تابستان: ص. ۸۸-‎۱۰۲.
۳۰۸۴۳DM12935نگاهي به وظايف و مسئوليت داوران در حقوق ورزشي/ حامد آريانفر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره ۱۵-‎۱۶، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۴-‎۱۰.
۳۰۸۴۴DM12936بررسي وضعيت برات، سفته و چک مشروط، در حقوق ايران و کنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال/ ستايش حاجي سبحاني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره ۱۵-‎۱۶، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۱-‎۲۵.
۳۰۸۴۵DM12937تاملي بر مفهوم و جايگاه دليل در مقررات آيين دادرسي کار/ محمد علي نژادي گورابجواري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره ۱۵-‎۱۶، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۶-‎۳۶.
۳۰۸۴۶DM12938تحولات برات در لايحه جديد قانون تجارت با نگاهي به کنوانسيون ژنو ۱۹۳۰/ محسن فرشاد، علي رفيعي مقدم.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره ۱۵-‎۱۶، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۴۷-‎۶۵.
۳۰۸۴۷DM12939ونداليسم و بررسي حقوقي آن در قانون مجازات اسلامي/ سميه قديم زاده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره ۱۵-‎۱۶، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۶۶-‎۷۵.
۳۰۸۴۸DM12940مطالعه تطبيقي وحدت و تعدد در نظام مسئوليت مدني ايران و فرانسه/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره ۱۵-‎۱۶، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۷۶-‎۱۰۶.
۳۰۸۴۹DM12941تعارض اصل تناسب جرم و مجازات با اهداف مجازات ها با نگاهي به فقه اماميه و حقوق کيفري/ سهيلا محمدي، محمد جوان بخت.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره ۱۵-‎۱۶، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۷-‎۱۲۵.
۳۰۸۵۰DM12942نقد يک راي در باب اختلاس/ ليلا نعمتي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره ۱۵-‎۱۶، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۹-‎۱۵۴.
۳۰۸۵۱DM12943اعتراض به عمليات اجرايي ثبت/ ابوذر علي اکبري سفيد داربن.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۳-‎۱۶.
۳۰۸۵۲DM12944بررسي تطبيقي تعهدات به وسيله و تعهدات به نتيجه در فقه و حقوق ايران/ سيد محمد حسيني، حديث شفيعي، عباس تفرشي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۱۷-‎۳۸.
۳۰۸۵۳DM12945آزادي مشروط جايگزيني براي مجازات حبس/ جهانگير شهرودباري، مجتبي مرزبان مقيمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۳۹-‎۴۶.
۳۰۸۵۴DM12946بررسي امکان الزام موجر به تجديد بناي عين مستاجره در اماکن تجاري/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۴۷-‎۶۸.
۳۰۸۵۵DM12947منع اشتغال زوجه/ نادر محمدي بندبني، وحيد محمدي بندبني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۶۹-‎۸۰.
۳۰۸۵۶DM12948بررسي تعارض اسناد در معاملات معارض/ مريم صفري روشن.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۸۱-‎۱۰۰.
۳۰۸۵۷DM12949اصول حاکم بر ضمانت اجرا/ مليحه حسني پور فلاح.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۷، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۱۴.
۳۰۸۵۸DM12950حدود صلاحيت مجامع عمومي و مديران در شرکت هاي سهامي/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۱۶-‎۳۴.
۳۰۸۵۹DM12951ماهيت قرارداد تامين مالي فاکتورينگ در حقوق ايران/ هادي قائمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۳۵-‎۵۱.
۳۰۸۶۰DM12952اصل حداقلي بودن حقوق جزا در پرتو قاعده لاضرر/ سجاد شهسواري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۵۲-‎۶۴.
۳۰۸۶۱DM12953اهداي جنين و بررسي ارث جنين آزمايشگاهي در فقه و حقوق ايران/ رضا مقصودي، حديث شفيعي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۶۵-‎۹۱.
۳۰۸۶۲DM12954زمان اخذ آخرين دفاع در دادگاه تجديدنظر استان/ محمود اخوان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۹۲-‎۹۸.
۳۰۸۶۳DM12955قلمرو صلاحيت کارآموزان وکالت/ نادر محمدي بندبني، وحيد محمدي بندبني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۹۹-‎۱۰۷.
۳۰۸۶۴DM12956جلوه هاي اصل حداقلي بودن حقوق جزا در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲/ حميدرضا مهربخش.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۱۰۸-‎۱۲۲.
۳۰۸۶۵DM12957بررسي دفاع مشروع در جرايم منافي عفت/ جعفر هدهدي، شعبانعلي رخشاي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۱۲۳-‎۱۴۰.
۳۰۸۶۶DM12958نگاهي بر مجازات هاي جايگزين زندان در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲/ محمدرضا خليلي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎۱۸،پاييز و زمستان: ص. ۱۴۱-‎۱۵۶.
۳۰۸۶۷DM12959بررسي موارد تناقض ميان قوانين ناظر بر تدارکات دولتي و موافقتنامه تدارکات دولتي سازمان جهاني تجارت/ سميرا گلکاران مقدم.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۳، سال دوازدهم، شماره ‎۶۶، مرداد و شهريور: ص. ۱-‎۸.
۳۰۸۶۸DM12960نقد و بررسي مواد قانوني راجع به استاندارد و مراجع رسيدگي به دعاوي مربوط به استاندارد/ فروغ مصطفي منقمي.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۳، سال دوازدهم، شماره ‎۶۷، مهر و آبان: ص. ۵۷-‎۷۱.
۳۰۸۶۹DM12961نظام ملي کسب و کار و عضويت در سازمان جهاني تجارت مطالعه موردي: کشور چين/ مسعود کمالي اردکاني.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎۷۰، فروردين و ارديبهشت: ص. ۱-‎۱۱.
۳۰۸۷۰DM12962مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونيکي آنسيترال/ علي رضائي.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎۷۰، فروردين و ارديبهشت: ص. ۱-‎۱۵.
۳۰۸۷۱DM12963تدوين راهبردهاي حقوق مالکيت فکري جمهوري اسلامي ايران/ امير هوشنگ فتحي زاده.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎۷۲، مرداد و شهريور: ص. ۱۵-‎۲۹.
۳۰۸۷۲DM12964مقررات حاکم بر ادغام بنگاه ها در حقوق رقابت کره جنوبي با تاکيد بر سياست حمايت از شکل گيري بنگاه هاي بزرگ/ بهنام غفاري فارساني.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎۷۳، مهر و آبان: ص. ۱-‎۱۹.
۳۰۸۷۳DM12965تبعات موافقت نامه تجارت آزاد دو سويه اقيانوس اطلس بر صادرات ايران به اتحاديه اروپا/ ميترا رحماني، حسن ثاقب.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎۷۳، مهر و آبان: ص. ۲۰-‎۳۲.
۳۰۸۷۴DM12966اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهاي تجارتي بين المللي مصوب ۲۰۱۵/ محسن صادقي، شراره دستمالچي.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۵، سال چهاردهم، شماره ‎۷۶، فروردين و ارديبهشت: ص. ۵۴-‎۵۸.
۳۰۸۷۵DM12967اقامه دعوا عليه شهرداري مناطق و پاسخگوئي به دعاوي از سوي شهرداري مناطق/ مهدي فتاحي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۱۷-‎۳۴.
۳۰۸۷۶DM12968درنگي پيرامون مواد ۲۲، ۴۶ ،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به بهانه نظريه جديد شوراي نگهبان/ اکبر ميرزانژاد جويباري.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۳۵-‎۷۳.
۳۰۸۷۷DM12969تحميل مسئوليت بر اصيل واقعي وراي حجاب شخصيت حقوقي شرکت تجاري در يک راي قضايي/ مجيد ميرزايي امغاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۷۵-‎۹۱.
۳۰۸۷۸DM12970بررسي امکان اعمال حق حبس در اقاله/ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۹۳-‎۱۰۲.
۳۰۸۷۹DM12971حضانت فرزند بالغ/ علي رضائي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۱۰۳-‎۱۱۲.
۳۰۸۸۰DM12972صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه/ نجمه غفاري الهي کاشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۱۱۳-‎۱۱۶.
۳۰۸۸۱DM12973وحدت و تهافت رويه قضائي نزد دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران در حقوق تجارت (پاييز و زمستان ۱۳۹۱)/ مهدي شريفي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۱۱۷-‎۱۲۳.
۳۰۸۸۲DM12974ابطال سند رسمي مالکيت به استناد سند عادي بيع با تاريخ مقدم (نقد راي دادگاه تجديدنظر استان تهران)/ محمد عبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۱۲۵-‎۱۴۴.
۳۰۸۸۳DM12975طرق اسقاط حق عزل وکيل و اثر آن بر ماهيت عقد وکالت/ مهدي فتاحي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۱۷-‎۳۶.
۳۰۸۸۴DM12976خسارت قابل جبران در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع/ محمد صادقي، راحله خان محمدزاده.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان.
۳۰۸۸۵DM12977عدم قائم مقامي خواهان در دعواي مطالبه خسارت/ ميثم رامشي، محمد مهدي زارعي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۵۳-‎۶۲.
۳۰۸۸۶DM12978اصل عدم تبرع و ادعاي پرداخت مهريه/ زکيه نعيمي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۶۷-‎۸۱.
۳۰۸۸۷DM12979فرزنددار نشدن زوجين و نقش اهداء جنين در تحقق آن/ سعيد محجوب.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۸۳-‎۹۱.
۳۰۸۸۸DM12980نگاهي به راي شوراي دولتي در مورد ممنوعيت پوشش شناي زنان مسلمان در سواحل فرانسه/ ميثا کامياب.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۹۳-‎۱۱۰.
۳۰۸۸۹DM12981يادداشتي بر صلاحيت مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه/ مريم ممنون.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۱۱۱-‎۱۱۶.
۳۰۸۹۰DM12982دعواي فسخ قرارداد با استناد به مواد کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب سال ۱۹۸۰ ميلادي: شرحي بر پرونده شرکت عرضه و بازاريابي والرو عليه شرکت گريني او و شرکت تجاري گريني او/ معين فروغي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۱۱۷-‎۱۳۱.
۳۰۸۹۱DM12983گزارش وحدت و تهافت رويه قضايي در امور تجاري ( سال ۱۳۹۲) قسمت اول/ پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۱۳۰-‎۱۴۰.
۳۰۸۹۲DM12984بررسي ادله اثبات جرم زنا (آزمايشDNA)/ پژوهشگاه قوه قضاييه.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۵، تابستان: ص. ۱۴۱-‎۱۶۰.
۳۰۸۹۳DM12985تاملي بر اصل استمرار خدمات عمومي در پرتو قوانين و آراي ديوان عدالت اداري ايران/ محمد جمالي، فروغ حيدري.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۷-‎۳۳.
۳۰۸۹۴DM12986منع ملاقات با فرزند مشترک در تقابل با مصلحت کودک/ سيد حميدرضا جلالي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۳۵-‎۵۵.
۳۰۸۹۵DM12987نقش فرزند آوري از طريق دريافت جنين: بررسي حق طلاق زوجه در خصوص، بند ۱۰ سند ازدواج/ سيد احسان رفيعي علوي، محمدصادق ذوقي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۵۷-‎۷۵.
۳۰۸۹۶DM12988اخراج کارگر به دليل ادعاي وضع بد اقتصادي/ آزاده السادات طاهري.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۷۷-‎۸۴.
۳۰۸۹۷DM12989اثر قيد عند الاستطاعه بودن مهريه بر حق حبس زوجه/ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۸۵-‎۹۳.
۳۰۸۹۸DM12990بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد يک راي/ ابولفضل يوسفي، طاهره دهقاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۹۵-‎۱۰۵.
۳۰۸۹۹DM12991يادداشتي بر صلاحيت مرجع رسيدگي به جرايم حمل، نگهداري و خريد و فروش سلاح غير مجاز/ مريم ممنون.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۰۷-‎۱۱۱.
۳۰۹۰۰DM12992اصل لزوم ارائه تمامي جهات قانوني در دعوا در رويه قضايي فرانسه/ اسماعيل شايگان.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۱۳-‎۱۱۹.
۳۰۹۰۱DM12993گزارش وحدت و تهافت رويه قضايي در امور تجاري (سال ۱۳۹۲) قسمت دوم/ مهدي شريفي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۲۱-‎۱۲۷.
۳۰۹۰۲DM12994گزارش نشست قضائي با موضوع: ذي نفع دعواي ابطال گواهينامه اختراع با نگاه به رويه قضائي/ مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۲۹-‎۱۴۴.
۳۰۹۰۳DM12995چالش سياسي تروريسم و دولت کانادا: مطالعه موردي روابط کانادا با ايران/ رضا موسي زاده، محمود گنج بخش.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱۰، بهار: ص. ۱۴۷-‎۱۸۳.
۳۰۹۰۴DM12996بررسي ماهيت کنش گري داعش از منظر مفاهيم روابط بين الملل/ الهام رسولي ثاني آبادي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۳، بهار: ص. ۳۱-‎۶۸.
۳۰۹۰۵DM12997تحليل پيشگيري از جرايم زيست محيطي در پرتو دستورالعمل هاي سازمان ملل متحد و اصل اخلاقي پيشگيري از ضرر/ عليرضا ميرکمالي، امين حاجي وند.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۶، زمستان: ص. ۶۲-‎۷۵.
۳۰۹۰۶DM13010اقدامات شورشيان بوکوحرام از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه/ رضا اسلامي، سيد کاظم محمدپور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۴۳-‎۲۶۰.
۳۰۹۰۷DM13011قابليت تحقق سايبر تروريسم و ارتباط آن با حق ذاتي دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد/ سيد باقر ميرعباسي، مجيد کورکي نژاد قرايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص .۲۶۱-‎۲۸۰.
۳۰۹۰۸DM13012اعمال نظارت ناپذير قضايي در نظام حقوقي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران/ سيد محمد مهدي غمامي، کمال کدخدامرادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۸۱-‎۳۰۰.
۳۰۹۰۹DM13013نقش صنعت نفت و گاز در تحديد حقوق مردم بومي نسبت به زمين ها و دارايي هاي فرهنگي/ جعفر نوري، زهره تيموري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۰۱-‎۳۱۷.
۳۰۹۱۰DM13014نسبت ميان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقي بين المللي جديد/ شهرام زرنشان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۱۹-‎۳۳۸.
۳۰۹۱۱DM13015تاملي در خصوص اثر ابطال مقررات مغاير با قانون/ مسلم آقايي طوق.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۳۹-‎۳۵۶.
۳۰۹۱۲DM13016رژيم بين المللي مسئوليت ناشي از آلودگي فعاليت هاي حفاري فراساحلي/ عبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۵۷-‎۳۷۷.
۳۰۹۱۳DM13017استقلال قضايي در دادگاه قانون اساسي هند/ هدي غفاري، مازيار خادمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۷۹-‎۳۹۸.
۳۰۹۱۴DM13018نگراني هاي مشترک بشري: از پديداري تا تکامل در حقوق بين الملل محيط زيست/ شيما عرب اسدي، اميرحسين رنجبريان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۹۹-‎۴۱۸.
۳۰۹۱۵DM13019عمليات سايبري به مثابه توسل به زور/ فريده شايگان، سيد حامد صفوي کوهساره.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۴۱۹-‎۴۴۱.
۳۰۹۱۶DM13020نابودسازي فرهنگي از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر اقدامات اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي/ ميثم حق سرشت، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۴۴۳-‎۴۶۲.
۳۰۹۱۷DM13021چالش هاي حقوقي حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره/ محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک، سيد قاسم زماني، مهران محمودي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۴۶۳-‎۴۸۲.
۳۰۹۱۸DM12998بررسي عوامل محيطي موثر بر پيشگيري از سرقت منزل/ سيد علي عبادي نژاد، محمد باهوش.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۰۵-‎۱۲۵.
۳۰۹۱۹DM12999تعامل برازنده پليس با مديران مدارس راهنمايي تهران به منظور ارائه راهبرد پيشگيري از بزهکاري و بزه ديدگي دانش آموزان/ محمدرضا بهرنگي، حميدرضا آراسته، عبدالرحيم نوه ابراهيم، سيدسعيد کشفي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷-‎۳۴.
۳۰۹۲۰DM13000تبيين نقش ساختار سازماني، فناوري و جو سازماني بر پيشگيري از جرائم در کوپها (مطالعه موردي کوپهاي شهرستان کرج)/ محمدجواد کاملي، صياد درويشي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۹-‎۱۱۶.
۳۰۹۲۱DM13001نقش پيشگيري اجتماعي در کاهش جرايم و مفاسد کلان اقتصادي/ علي اکبر زماني، عبدالرضا باياري.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۱۳۳-‎۱۶۳.
۳۰۹۲۲DM13002رابطه بين ساختار محله اي و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج)/ حبيب احمدي، علي عربي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۳۷-‎۵۹.
۳۰۹۲۳DM13003تاثير مسئوليت مدني ناشي از فعل روساي کلانتري ها و مامورين تحت امر آنان بر انجام وظايف ضابطين/ بختيار عباسلو، عزيز مراد مرادي، حسن مصطفي نژاد.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۴۳-‎۱۷۶.
۳۰۹۲۴DM13004تاثير مجاورت محل سکونت بر انتخاب مکان جرم (مطالعه موردي جرم سرقت در شهر تهران)/ فيروز محمودي جانکي، فاطمه وحيد دستجردي، محمد باراني.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۶۷-‎۸۷.
۳۰۹۲۵DM13005تاثير رسيدگي به شکايات و گزارش هاي مردمي در رعايت حقوق شهروندي (در بين کارکنان کلانتري هاي ناجا)/ خسرو اسکندري، مرتضي صالحي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۱۱۳-‎۱۳۶.
۳۰۹۲۶DM13006بررسي تاثير حاشيه نشيني بر جرايم اجتماعي (مطالعه موردي شهرستان مشهد)/ تقي بختياري، حميد هاشمي، سيد عباس سيدي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۱۳۷-‎۱۶۱.
۳۰۹۲۷DM13007پيشگيري غيرکيفري در سياست جنايي اسلام/ اکبر وروايي، ابوذر علي اکبري سفيد داربن، حسين سميعي زنوز.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۱۶۳-‎۱۸۷.
۳۰۹۲۸DM13008نقش بزه ديدگان در کشف جرم و حمايت پليس از آنان/ سيد عظيم قوام.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۱۱-‎۱۴۴.
۳۰۹۲۹DM13009علل ارتکاب جرايم اقتصادي و راهکارها/ مهدي يوسفي مراغه، علي سعادت، قادر زارع مهدوي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۳، پاييز: ص.۱۴۵-‎۱۶۹.
۳۰۹۳۰DM13022بررسي عنصر رواني جرم بين المللي نسل زدايي در فقه و حقوق/ پويان بيگلري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱-‎۳۰.
۳۰۹۳۱DM13023انتقال دادرسي کيفري در حقوق اتحاديه اروپا و امکان سنجي پذيرش آن در حقوق ايران؛ با نگاهي به مباني فقهي/ حسن پوربافراني، حسن بدري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۳۱-‎۵۶.
۳۰۹۳۲DM13024مباني قانون گذاري در مکتب ليبراليسم و مذهب اماميه/ عليرضا دبيرنيا، فاطمه سادات نقوي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۵۹-‎۸۴.
۳۰۹۳۳DM13025توسعه مفهوم و مصاديق مال در فضاي مجازي (مطالعه تطبيقي ماليت داده هاي رايانه اي در حقوق اسلام، ايران و کامن لا)/ ابراهيم عبدي پور فرد، مرتضي وصالي ناصح.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۸۵-‎۱۱۲.
۳۰۹۳۴DM13026حمايت از اقليت هاي مذهبي در نظام حقوقي اسلام و نظام بين المللي حقوق بشر/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي، ثريا اسدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۱۳-‎۱۴۲.
۳۰۹۳۵DM13027بررسي تطبيقي مسئوليت مدني سازندگان ساختمان در حقوق اسلام و نظام‌هاي حقوقي رومي ژرمني و کامن لا/ جمشيد ميرزايي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص.۱۴۳-‎۱۷۲.
۳۰۹۳۶DM13028برنامه هاي عمل ده ساله سازمان همکاري اسلامي، صلح و امنيت بين المللي/ سبد مصطفي ميرمحمدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۷۳-‎۲۰۲.
۳۰۹۳۷DM13029فرايندهاي مشورت عمومي و نظرخواهي در مورد مقررات بررسي تطبيقي و وضعيت ايران/ مسلم آقايي طوق.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۹-‎۳۰.
۳۰۹۳۸DM13030بررسي ارتباط رعايت حقوق دفاعي و کرامت انساني افراد در حقوق اداري ايران و فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۳۱-‎۵۳.
۳۰۹۳۹DM13031اثبات نفع در دعواي حقوق عمومي/ احمد رنجبر.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۵۵-‎۷۶.
۳۰۹۴۰DM13032بررسي قابليت حقوق مالکيت ادبي و هنري در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه/ زينب غفوري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۷۷-‎۱۰۲.
۳۰۹۴۱DM13033ساز و کارهاي موجود در نظام حقوق مالکيت صنعتي براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه/ حميد عزيزي مرادپور.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۱۰۳-‎۱۳۹.
۳۰۹۴۲DM13034آسيب شناسي سياست هاي تقنيني ايران در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه (با تاکيد بر پيش نويس لايحه حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه)/ محسن خدمتگزار.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۱۴۱-‎۱۵۹.
۳۰۹۴۳DM13035تسري رقابت غيرمنصفانه به نمودهاي فرهنگ عامه/ محمدمهدي حسن پور.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۱۴، بهار: ص. ۱۶۱-‎۱۸۷.
۳۰۹۴۴نقش رويه ديوان اروپايي حقوق بشر در تفسير پوياي معاهدات حقوق بشري/ محسن محبي، اسماعيل سماوي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۷-‎۳۰.
۳۰۹۴۵قابليت داوري دعاوي حقوق مالکيت فکري نيازمند ثبت/ محمدعلي بهمئي، حسني شيخ عطار.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۳۱-‎۶۴.
۳۰۹۴۶قاعده سازي در ديوان بين المللي دادگستري از مجراي تفسير پويا/ محمد حبيبي مجنده، ساناز کاميار راد.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۶۵-‎۸۸.
۳۰۹۴۷نگرشي تحليلي و انتقادي به اسناد بين المللي نظام مسئوليت و جبران خسارت در آلودگي هاي نفتي ناشي از حمل و نقل دريايي/ حسن باديني، محمود جعفري چالشتري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۳.
۳۰۹۴۸مشروعيت مجازات سلب تابعيت از منظر حقوق بين الملل با واکاوي اقدام دولت بحرين/ رضا موسي زاده، حامد گليجاني مقدم.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۵۲.
۳۰۹۴۹تخريب ميراث فرهنگي سوريه توسط داعش و راهکارهاي مقابله با آن در حقوق بين الملل/ پوريا عسکري، حميد مسعودي کوشک.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۴.
۳۰۹۵۰جايگاه منطق در تفسير قرارداد در داوري تجاري بين المللي/ همايون مافي، حسام کديور.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۴.
۳۰۹۵۱مشروعيت مداخله نيروهاي ائتلاف عليه داعش در عراق و سوريه در چارچوب حقوق بين الملل/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، حيدر پيري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.
۳۰۹۵۲تحليل قواعد شفافيت آنسيترال در داوري هاي سرمايه گذاري/ علي رضائي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۷۲.
۳۰۹۵۳انواع راي در داوري تجاري بين المللي با تاکيد بر حقوق ايران/ مصطفي بختياروند، ميترا احمدي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۸.
۳۰۹۵۴ضرورت الحاق به کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ بيژن حاجي عزيزي، بيژن بيات.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۲۹۹-‎۳۲۸.
۳۰۹۵۵ماهيت اصول کلي حقوقي و کارکردهاي آن در حقوق بين الملل/ زهرا محمودي کردي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎۵۸، بهار – تابستان: ص ۳۲۹-‎۳۶۴.
۳۰۹۵۶DM13066بررسي فرزندخواندگي در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ امين خنجري علي آبادي، يعقوب سيفي علمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۱-‎۳۳.
۳۰۹۵۷DM13067حقوق معاهدات و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران/ سيدمنصور توکلي ثاني … [و ديگران].- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۳۵-‎۵۲.
۳۰۹۵۸DM13068دادرسي کيفري ويژه اطفال در حقوق ايران/ علي بدري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۵۳-‎۷۰.
۳۰۹۵۹DM13069بررسي تقسيط کيفر جزاي نقدي در نظام حقوقي ايران/ بيژن نجفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۷۱-‎۸۰.
۳۰۹۶۰DM13070تحليل و بررسي ويژگيهاي بطلان در قراردادها/ سونيا چقا ميرزا.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۰.
۳۰۹۶۱DM13071بررسي حقوقي اجراي تعهد با نگاهي به شرط قدرت/ سعيد پزشکي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۱۸.
۳۰۹۶۲DM13072بررسي نقش رسانه ها در ارتکاب جرايم/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۳۸.
۳۰۹۶۳DM13073مباني، ارکان و ماهيت جرائم جهاني/ ميلاد ميوه يان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۴.
۳۰۹۶۴DM13074بررسي و تفسير خيار تخلف از شرط/ حسن جعفري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۵۵-‎۱۷۴.
۳۰۹۶۵DM13075بررسي کيفري و جزايي توصيف جرم/ مختار فتاحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ۱۷۵-‎۱۸۸.
۳۰۹۶۶DM13076بررسي نسل کشي در عرصه بين الملل/ فاطمه عبدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۰۴.
۳۰۹۶۷DM13077سرقت مسلحانه کشتي ها در درياي آزاد يا بين الملل/ عليرضا رضائي سيابيدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۱۶.
۳۰۹۶۸DM13078عسر و حرج به درخواست زوجه/ صادق عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۱، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۳۳.
۳۰۹۶۹DM13079آثار و شرايط توقيف، تاخير، تعطيل و قطع اجراي حکم در حقوق ايران و عراق/ ابوالفضل اکبر پورشالي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۱-‎۲۲.
۳۰۹۷۰DM13080بررسي و تبيين شرايط حاکم از منظر فقها و فلاسفه اسلامي/ راحله قديري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۳-‎۶۶.
۳۰۹۷۱DM13081بررسي بزه سقط جنين در حقوق ايران/ سعيد شاه پور جاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۶۷-‎۷۹.
۳۰۹۷۲DM13082مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف/ عرفان اکبري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۰.
۳۰۹۷۳DM13083الزامات قانوني قيد قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي/ حسين فروغي نيا، محمد ولي پور، مهرآسا شيخي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۳.
۳۰۹۷۴DM13084وضعيت معاملات ممنوعه قانوني در نظام حقوقي ايران/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۸.
۳۰۹۷۵DM13085مقايسه عدالت کلاسيک با عدالت ترميمي/ ميرحيدر ميرنقي زاده، اکبر صفري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۹.
۳۰۹۷۶DM13086عزل و فوت يکي از وکلا در فرض اجتماع/ آمنه حسيني مرادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۳۳.
۳۰۹۷۷DM13087بررسي مباني، آثار و شرايط انواع عفو با نگاهي به قانون مجازات جديد/ اکبر شهرياري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۷.
۳۰۹۷۸DM13088بررسي مباني و اصول مسئوليت مدني معمار در نظام حقوقي ايران/ کيانوش يوسفيان، مريم فرهادي مسترخاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۲، تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۷۶.
۳۰۹۷۹DM13089مطالعه اصل حق تعيين سرنوشت با تکيه بر اسناد و قضايا/ محمد کاوياني طالقاني مقدم، عباس کوچ نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۱-‎۲۷.
۳۰۹۸۰DM13090بررسي علل جهاني افزايش خشونت سايبري عليه زنان/ مريم فتاحيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۰۹۸۱DM13091مسئوليت کيفري اطلاعات و داده هاي مجرمانه در فضاي سايبر/ الهام بيگلري فرد.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۴۹-‎۷۳.
۳۰۹۸۲DM13092بايدها و نبايدهاي مشروعيت جدايي استقلال اقليم کردستان در حقوق بين الملل/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۷۵-‎۹۸.
۳۰۹۸۳DM13093تطبيق مشروعيت قصاص نفس در نظام جزايي ايران و اسلام با مصلحت اجتماعي/ سيدمحمد کيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۲۴.
۳۰۹۸۴DM13094بررسي حقوقي ادله الکترونيکي در نظام کنوني/ نصرت اله حيدري نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۴۰.
۳۰۹۸۵DM13095بررسي آثار حکم موت فرضي در حقوق موضوعه ايران/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۶۰.
۳۰۹۸۶DM13096آثار و احکام تصرف در مورد معامله قبل از انحلال قرارداد/ ابوالفضل اکبرپور شالي، فرهاد ادريسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۷۳.
۳۰۹۸۷DM13097بررسي نحوه انتقال سهام در شرکت هاي تجاري/ مجيد رهايي، فرامرز عباسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۱۷۵-‎۱۹۹.
۳۰۹۸۸DM13098اعتبار داده پيام در قراردادهاي داخلي و بين المللي در تجارت الکترونيک/ محسن علي نژادي، زهرا علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۲۰۱-‎۲۱۹.
۳۰۹۸۹DM13099چرايي نظارت مستمر بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي/ سيدروح الله مصباح نسب، ابراهيم موسي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۲۲۱-‎۲۴۰.
۳۰۹۹۰DM13100مطالعه تطبيقي جايگاه اعتبارنامه در نظام حقوقي ايران و انگليس/ آيدا عميدي، محمدهامون اماني.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۵۶.
۳۰۹۹۱DM13101اعمال قواعد عمومي قراردادها بر نهاد استصناع در نظام بانکي کشور/ سيدرضا موسوي، علي اصغر احمدي، سيداکبر موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۳، پاييز: ص ۲۵۷-‎۲۹۰.
۳۰۹۹۲DM13102بررسي قراردادهاي ساخت و ساز در نظام دولتي/ وحيد خسروي، افشين جعفري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۰۹۹۳DM13103حقوق شهداي ترور از منظر ايران و حقوق بين الملل/ فروزان لطفي، فاطمه آريافر.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۳۳-‎۴۸.
۳۰۹۹۴DM13104عقد صلح در مقام بيع/ سيدابراهيم موسوي، محسن علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۴۹-‎۶۰.
۳۰۹۹۵DM13105نقش فرهنگ در پيشگيري از جرم/ سعيد شاه جهان پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۱-‎۷۲.
۳۰۹۹۶DM13106حقوق ديپلماتيک در اسلام/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۳-‎۹۲.
۳۰۹۹۷DM13107جايگاه حقوقي قوه قضاييه در پيشگيري اجتماعي/ محمد صبح دل.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۸.
۳۰۹۹۸DM13108ابهامات و موانع قانوني حقوق شهروندي/ اکبر شهرياري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۰.
۳۰۹۹۹DM13109ديوان بين المللي دادگستري، مسائل انتخاب شده مسئوليت دولت/ محمد کاوياني طالقاني مقدم.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۴.
۳۱۰۰۰DM13110راه هاي مقابله و جلوگيري از فرار مالياتي/ محمد رضائي سيابيدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۵۹.
۳۱۰۰۱DM13111دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران/ عليرضا رضايي سيابيدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۴.
۳۱۰۰۲DM13112استنباط احکام قصص از شرايع گذشته/ شکوفه رضايي سيابيدي، عبدالله غلامي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۵.
۳۱۰۰۳DM13113عوامل موثر جرم زا در ارتکاب جرم قاچاق کالا/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۰۸.
۳۱۰۰۴DM13114مسئوليت دولت ها و جرائم بين المللي/ آيدا برزگر.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۷.
۳۱۰۰۵DM13115نقش پليس در پيشگيري از جرائم/ عباس درويشي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۶۳.
۳۱۰۰۶DM13116تحليل حقوق بين الملل درياها با نگاهي بر جايگاه ايران در زمينه بين الملل/ فريده صوفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎۴، زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۷۷.
۳۱۰۰۷DM13117ابتکارات و نوآوري هاي قانون آيين دادرسي کيفري جديد/ مختار فتاحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۱۰۰۸DM13118اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي (ساختار، ماهيت و مبناي عقدي)/ بهمن افشار، سيدرضا موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۳۳-‎۵۹.
۳۱۰۰۹DM13119بررسي آثار جرم کلاهبرداري رايانه اي در تجارت الکترونيک/ محسن علي نژادي، زهرا علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۶۱-‎۷۴.
۳۱۰۱۰DM13120بررسي حقوقي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها با نگاهي به قانون اساسي ايران/ سيروس کاظم پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۷۵-‎۸۵.
۳۱۰۱۱DM13121حدود وظيفه مراقبت و مهارت وکيل در حقوق ايران و کامن لو ( آمريکا)/ سعيد چگيني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۰.
۳۱۰۱۲DM13122رسانه ها و جرم/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۱۸.
۳۱۰۱۳DM13123پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم/ سعيد شاه پورجاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۳۱.
۳۱۰۱۴DM13124مطالبه خسارت معنوي و عدم النفع از سوي بيمار در صورت اخذ برائت پزشک/ مريم اشرف زاده فرسنگي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۴۷.
۳۱۰۱۵DM13125کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي و امکان تعقيب کيفري مرتکيبن در ICC/ اميد امامي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۱.
۳۱۰۱۶DM13126عوامل عملي و نظري ناکارآمدي کيفر حبس/ قاسم مرادي، محمدحسين مرادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۹۲.
۳۱۰۱۷DM13127بررسي فقهي و حقوقي عقد مزارعه با نگاهي به عقد مساقات در قانون مدني/ نصرالله حيدري نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۱۲.
۳۱۰۱۸DM13128نقض مقررات حقوق بشر به واسطه استفاده از سلاح هاي کشتارجمعي/ ميلاد ميوه يان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۲۶.
۳۱۰۱۹DM13129قرار تامين کيفري در حقوق داخلي/ کيانوش نصرتي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۴۳.
۳۱۰۲۰DM13130سياست تقنيني قانونگذار ايران در قبال اصل تساوي سلاح در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون جديد آيين دادرسي کيفري با نگرشي بر قانون آيين دادرسي فرانسه/ رامين رستمي، شهرام چراغي، سارا موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۶۰.
۳۱۰۲۱DM13131بحران هاي مالي و دلايل ثبات مالي نسبي بانکداري اسلامي در سطح بين المللي/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۷۶.
۳۱۰۲۲DM13132جايگاه احزاب در کشورهاي توسعه يافته/ سيدمهدي بخارايي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۲۷۷-‎۲۹۴.
۳۱۰۲۳DM13133بررسي مدني و کيفري ورزشکاران در حقوق کنوني/ ژيلا محمودي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۲۹۵-‎۳۰۷.
۳۱۰۲۴DM13134قاچاق کالا و ارز در نظام جزايي ايران/ مهدي شهرکي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۳۰۹-‎۳۲۱.
۳۱۰۲۵DM13135بررسي تدابير پيشگيري اجتماعي در پيشگيري از قاچاق و مصرف مشروبات الکلي/ سحر اميري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۳۲۳-‎۳۳۴.
۳۱۰۲۶DM13136تطبيق حقوق فرد متهم جرم زنا در فقه شيعه و حقوق ايران/ سيدمحمد کيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۳۳۵-‎۳۴۵.
۳۱۰۲۷DM13137وجوه افتراق تامين خواسته و دستور موقت/ سيدمحسن اسماعيلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۵، بهار: ص ۳۴۷-‎۳۷۲.
۳۱۰۲۸DM13138نقش پليس محله محور در پيشگيري از جرم/ مختار دهقان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۹-‎۲۸.
۳۱۰۲۹DM13139پيشگيري وضعي در جرايم سايبري از منظر حقوق کيفري ايران و جهان/ نصراله حيدري نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۲۹-‎۴۳.
۳۱۰۳۰DM13140آيين رسيدگي به خسارات دادرسي با تاکيد بر رويه قضايي/ نشاط حبيبي قباديان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۴۵-‎۶۷.
۳۱۰۳۱DM13141بررسي جزايي ميانجيگري در دادرسي کيفري/ ميلاد ميوه يان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۶۹-‎۷۷.
۳۱۰۳۲DM13142بررسي مباني و مستندات فقهي و حقوقي قاعده تقليل خسارت/ ميرحيدر مير نقي زاده، علي چراغي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۷۹-‎۹۷.
۳۱۰۳۳DM13143بررسي عناصر تشکيل دهنده مادي و معنوي مصاديق جرايم رايانه اي/ مختار فتاحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۳۱۰۳۴DM13144مطالعه و بررسي مسووليت کيفري و مدني کودکان و نوجوانان/ محبوبه کهزادي باصري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۷.
۳۱۰۳۵DM13145بررسي نحوه تعديل مجازات هاي بدني در حقوق بين الملل و بهينه سازي حقوق کيفري ايران/ مژگان کثيري، گلاويژ الماسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۲.
۳۱۰۳۶DM13146بيطرفي در جنگ هاي هوايي/ مهناز غضنفري، رضا نقوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۸۴.
۳۱۰۳۷DM13147سياست خارجي ايران در قبال سوريه و تاثير آن بر مناسبات با ترکيه از ۲۰۱۰ تاکنون/ سيدمحسن اسماعيلي، نساء زاهدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۰.
۳۱۰۳۸DM13148بررسي جزايي تکرار جرم و روند حرفه اي شدن بزهکار در نظام کنوني ايران/ محمدرضا سلطاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۸.
۳۱۰۳۹DM13149سير تحولي حقوق پزشکي در ايران/ ژيلا محمودي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۳۱۰۴۰DM13150بررسي مسئوليت کيفري عرضه کنندگان محصولات صنعتي در حقوق ايران/ ميثم رضوانيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۷۸.
۳۱۰۴۱DM13151تحولات کيفرشناسي در قانون جزايي ايران/ مهدي شهرکي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۲۷۹-‎۲۹۵.
۳۱۰۴۲DM13152بررسي مسئوليت کيفري اطفال و مجانين در فقه اماميه/ راضيه نجفي، محدثه يحيي پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۳.
۳۱۰۴۳DM13153بررسي مالکيت اراضي نفتي تعارض حقوق عمومي و حقوق خصوصي/ سيده الهام طاهاني نژاد نوبري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۳۲۵-‎۳۳۹.
۳۱۰۴۴DM13154سياست هاي قانوني فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش و دانش در نظام آموزشي کشور/ محسن احمدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۳۴۱-‎۳۵۷.
۳۱۰۴۵DM13155بررسي حقوقي تعارض تصرف کنوني و مالکيت سابق/ محمدرسول نصرتي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۳۵۹-‎۳۸۵.
۳۱۰۴۶DM13156شيوه مقابله قانون گذار کيفري ايران با مبتلايان به اختلالات رواني خطرناک/ محمد ثمري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۳۸۷-‎۴۱۸.
۳۱۰۴۷DM13157سياست کيفري ايران در رابطه با آزار جنسي، مقابله و پيشگيري/ نفيسه باقري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۴۱۹-‎۴۳۳.
۳۱۰۴۸DM13158حقوق متهم نزد ضابطين دادگستري در قانون آيين دادرسي کيفري سال ۱۳۹۲/ الهام قمي اويلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۴۳۵-‎۴۵۵.
۳۱۰۴۹DM13159شناسايي از ديدگاه حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۴۵۷-‎۴۸۳.
۳۱۰۵۰DM13160بررسي خيار شرط در قانون مدني و فقه اماميه/ رضا روزبه.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۴۸۵-‎۵۰۰.
۳۱۰۵۱DM13161جايگاه مشارکت مدني در پيشگيري از بزه ديدگي ثانويه/ الهام قمي اويلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎۶، تابستان: ص ۵۰۱-‎۵۱۳.
۳۱۰۵۲DM13036مفهوم استقلال و بي طرفي داور/ اميد احمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۲، فروردين: ص. ۲۲-‎۲۷.
۳۱۰۵۳DM13037بحثي در مباني معرفتي تفاوت ربا و بهره بانکي/ موسي غني نژاد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۲، فروردين: ص. ۴۴-‎۵۵.
۳۱۰۵۴DM13038بررسي ازدواج موقت در دايره المعارف ليدن/ محمدمهدي کريمي نيا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۲، فروردين: ص. ۸۷-‎۷۶.
۳۱۰۵۵DM13039بررسي فقهي و حقوقي تنصيف ديه زنان/ الهام رهگذر.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۲، فروردين: ص. ۸۸-‎۹۵.
۳۱۰۵۶DM13040آثار اشتباه در موضوع معامله/ ليلا اسدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۳، ارديبهشت: ص. ۴-‎۱۹.
۳۱۰۵۷DM13041مباني لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آن در عقد رهن و آثار مترتب بر آن/ فريده سادات احمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۳، ارديبهشت: ص. ۲۰-‎۲۵.
۳۱۰۵۸DM13042حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي/ جمشيد نور شرق.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۳، ارديبهشت: ص. ۲۶-‎۳۱.
۳۱۰۵۹DM13043مباني مجازات در آينه برخي باورهاي ديني و کيفرهاي شرعي/ عيسي معيني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۳، ارديبهشت: ص. ۳۲-‎۳۷.
۳۱۰۶۰DM13044بازداشت موقت؛ بيم ها و اميدها، چالش ها و راهکارها/ محمد آشوري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۳، ارديبهشت: ص. ۴۲-‎۵۵.
۳۱۰۶۱DM13045بهره بانکي و ربا/ يوسف قرضاوي؛ مترجم نصرالله خليلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۳، ارديبهشت: ص. ۵۶-‎۶۹.
۳۱۰۶۲DM13046تحليل نهادي شوراي عالي بورس/ شهرزاد حدادي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۳، ارديبهشت: ص. ۷۰-‎۷۷.
۳۱۰۶۳DM13047پيشگيري غيرکيفري از بزه ديدگي اطفال/ حسنعلي موذنزادگان، سعاد خيري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۳، ارديبهشت: ص. ۸۴-‎۹۵.
۳۱۰۶۴DM13048اخلاق و حقوق/ ناصر کاتوزيان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۴، خرداد: ص. ۱۲-‎۱۶.
۳۱۰۶۵DM13049بررسي تطبيقي شرايط اعمال حق فسخ در قانون مدني ايران و شرايط اعمال حق انصراف در قانون تجارت الکترونيک/ کريم عليزاده، سعيد رضا عيوضي نژاد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۴، خرداد: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۰۶۶DM13050بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي آتي در ايران.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۴، خرداد: ص. ۳۳-‎۳۹.
۳۱۰۶۷DM13051حقوق و تکاليف زن از ديدگاه اسلام/ مرتضي محمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۴، خرداد: ص. ۴۰-‎۴۸.
۳۱۰۶۸DM13052مستندات فقهي جرم پولشويي/ حميد سليماني، عبدالکريم عبد الهي نژاد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۴، خرداد: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۰۶۹DM13053زندان و تاثيرات آن بر زنداني و مجرمان/ علي کامراني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۴، خرداد: ص. ۶۵-‎۸۷.
۳۱۰۷۰DM13054مقايسه حق کسب و پيشه يا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر/ سيد جعفر حسيني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۴، خرداد: ص. ۸۸-‎۹۵.
۳۱۰۷۱DM13055نگاهي بر قانون منع اشتغال زوجه موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدني/ ليلا جهانيان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۴-‎۱۰.
۳۱۰۷۲DM13056بررسي رابطه ي ويژگي هاي شخصيتي با نوع جرم در زنان زنداني/ غفار محمدي، سحر صادقيان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۱۱-‎۱۶.
۳۱۰۷۳DM13057بررسي اختيارات ضابطان دادگستري از منظر قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ مجيد افسري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۱۷-‎۲۶.
۳۱۰۷۴DM13058از فساد در دولت تا فساد دولت/ سيد علي کاظمي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۲۷-‎۳۱.
۳۱۰۷۵DM13059مروري بر اصول حقوقي حاکم بر رفاه و تامين اجتماعي در ايران/ سيد بهروز هاشمي مطلق، يونس آزرده ملک آبادي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۳۳-‎۴۳.
۳۱۰۷۶DM13060رابطه ي سبک هاي هويت با احساس آنومي در نوجوانان بزهکار/ علي نوريان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۴۴-‎۴۷.
۳۱۰۷۷DM13061مجازات جرم منازعه/ مهرزاد رستمي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۰۷۸DM13062رويکرد قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در قبال کار عام المنفعه به عنوان جايگزين حبس/ سيد محمد آقا ميري راد، سيد محمد حسيني نسب، محمد آجرلو.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۶۵-‎۸۴.
۳۱۰۷۹DM13063مسووليت مدني ناشي از اضرار به مالکيت فکري/ محمد عيسي تفرشي، محمود حکمت نيا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۵، تير: ص. ۸۵-‎۹۵.
۳۱۰۸۰DM13064جايگاه و صلاحيت هاي ديوان محاسبات کشور در چرخه نظارت بر سياست هاي کلي نظام/ محمد مهدي رضواني فر.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۶، مرداد: ص. ۴-‎۱۶.
۳۱۰۸۱DM13065اصول و قواعد استرداد مجرمين و انتقال محکومين با تاملي بر قراردادهاي ايران با ساير کشورها/ احمد خوش اندام.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۶، مرداد: ص. ۱۷-‎۲۲.
۳۱۰۸۲DM13212بررسي بهترين راهکار پيشگيري وضعي از وقوع جرم سرقت در شهرستان زرنديه-استان مرکزي/ سيد محمد حسيني نسب، سيد محمد آقا ميري راد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۶، مرداد: ص. ۲۳-‎۴۳.
۳۱۰۸۳DM13213واکاواي نکاتي از لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل اختياري منضم به کنوانسيون بين المللي ايران به پروتکل اختياري منضم به کنوانسيون بين المللي/ زهرا جعفري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۶، مرداد: ص. ۴۴-‎۵۵۲.
۳۱۰۸۴DM13214قاعده نفي غرر در معاملات/ ابوالقاسم عليدوست.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۶، مرداد: ص. ۶۵-‎۷۵.
۳۱۰۸۵DM13215صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري/ ستار شيروبي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۶، مرداد: ص. ۸۶-‎۹۵.
۳۱۰۸۶DM13216بررسي حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در ايران و ميثاق حقوق مدني و سياسي ۱۹۶۶/ احمد خوش اندام.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۷، شهريور: ص. ۶-‎۱۸.
۳۱۰۸۷DM13217هرزه نگاري و جرايم مربوط به توليد و نشر صور قبيحه در اسناد بين اللملي و حقوق ملي ايران/ مصطفي نوري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۷، شهريور: ص. ۱۹-‎۳۴.
۳۱۰۸۸DM13218حقوق فناوري اطلاعات/ اميد مصطفوي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۷، شهريور: ص. ۳۵-‎۴۰.
۳۱۰۸۹DM13219کپي رايت در فضاي مجازي/ زهرا اسدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۷، شهريور: ص. ۶۷-‎۷۷.
۳۱۰۹۰DM13220بررسي دستور و حکم تخليه و تفاوت آن/ فاطمه احمدي فرد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۷، شهريور: ص. ۷۸-‎۹۰.
۳۱۰۹۱DM13221سلب مالکيت از اراضي خصوصي در جهت منافع عمومي/ سيد بهروز هاشمي مطلق، سيد بهمن هاشمي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۷، شهريور: ص. ۹۱-‎۹۷.
۳۱۰۹۲DM13222راهکار هاي عملي مقابله با پديده زمين خواري در ايران/ سيد بهروز هاشمي مطلق، علي فلاح، محمد رضا محمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۸، مهر: ص. ۴-‎۱۵.
۳۱۰۹۳DM13223معافيت از قصاص در قتل فرزندان (از نظرگاه فقه اسلامي)/ نوروز کارگري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۸، مهر: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۰۹۴DM13224بررسي فقر از منظر جرم شناسي/ امير پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۸، مهر: ص. ۶۱-‎۶۴.
۳۱۰۹۵DM13225پرونده شخصيت/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۸، مهر: ص. ۸-‎۸۵.
۳۱۰۹۶DM13226پولشويي/ مهرداد پارسا، فاطمه پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۲۸، مهر: ص. ۸۶-‎۹۵.
۳۱۰۹۷DM13162جايگاه سرمايه ي اجتماعي در تحولات قانون مجازات اسلامي/ محمد نبي پور، غفار محمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۰، آذر: ص. ۱۷-‎۲۸.
۳۱۰۹۸DM13163اجاره مال مشاع/ امير پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۰، آذر: ص. ۳۳-‎۴۳.
۳۱۰۹۹DM13164اهداف استراتژيک در تجارت الکترونيک/ شهريار عزيزي، حسن قرباني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۰، آذر: ص. ۴۴-‎۴۸.
۳۱۱۰۰DM13165بررسي مساله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۰، آذر: ص. ۴۹-‎۶۳.
۳۱۱۰۱DM13166حقوق شهروندي در سيره نبوي و حقوق ايران/ فرهاد پروين.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۰، آذر: ص. ۸۱-‎۹۵.
۳۱۱۰۲DM13167نقش سازمان کشورهاي آمريکايي در توسعه و تدوين حقوق بين الملل/ بهزاد خويي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۰، آذر: ص. ۶۵-‎۸۰.
۳۱۱۰۳DM13168ضمان معاوضي/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۱، دي: ص. ۶-‎۱۶.
۳۱۱۰۴DM13169بررسي وضعيت اتانازي يا قتل از روي ترحم در قوانين ايران/ شيما محمد عليزاده.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۱، دي: ص. ۱۷-‎۲۴.
۳۱۱۰۵DM13170امنيت/ عبدالرحمن حسني فر.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۱، دي: ص. ۲۵-‎۳۲.
۳۱۱۰۶DM13171بررسي قيمت عادله و تملک دستگاه هاي اجرايي/ محمد مسعود عليزاده خرازي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۱، دي: ص. ۳۳-‎۴۱.
۳۱۱۰۷DM13172حقوق کودکان و وظايف والدين از ديدگاه/ محمد علي انيسي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۱، دي: ص. ۴۲-‎۴۸.
۳۱۱۰۸DM13173تقابل گونه هاي تماميت خواه پيشگيري از جرم با حريم خصوصي شهروندي/ محمد شمعي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۱، دي: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۱۰۹DM13174ماهيت و آثار حقوقي قرارداد بيمه عمر/ مسعود زنگنه.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۱، دي: ص. ۶۵-‎۸۰.
۳۱۱۱۰DM13175نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل/ محمد فاضل.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۱، دي: ص. ۸۱-‎۹۳.
۳۱۱۱۱DM13176تعليق اجراي مجازات/ علي ملاح.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۲، بهمن: ص. ۴-‎۱۵.
۳۱۱۱۲DM13177نگاهي به قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران/ فاطمه پارسا، امير پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۲، بهمن: ص. ۳۳-‎۴۸.
۳۱۱۱۳DM13178بررسي تطبيقي حقوق کودک در قرآن و کنوانسيون حقوق کودک/ جواد ايرواني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۲، بهمن: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۱۱۴DM13179نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم/ حيدر منصوري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۲، بهمن: ص. ۶۵-‎۷۹.
۳۱۱۱۵DM13180کاربرد دي ان اي در اثبات جرايم/ محمد آصف ظفري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۲، بهمن: ص. ۸۱-‎۹۵.
۳۱۱۱۶DM13181کفالت/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۲، بهمن: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۱۷DM13182امنيت فردي در نظام حقوقي قرآن/ محمد بهرامي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۳، اسفند: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۱۸DM13184مباني اعلاميه حقوق بشر در ترازوي قرآن/ سيد موسي صدر.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۳، اسفند: ص. ۵۸-‎۶۴.
۳۱۱۱۹DM13186بررسي ابعاد حقوقي فرزند خواندگي و تحويل اطفال به ديگري/ علي نوريان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۳، اسفند: ص. ۴۹-‎۵۷.
۳۱۱۲۰DM13187تحليلي بر قوانين ورشکستگي در ايران/ عليرضا اميني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۳، اسفند: ص. ۸۱-‎۹۰.
۳۱۱۲۱DM13188مفهوم عقد در قانون مدني/ فاطمه پارسا، مهرداد پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۳، اسفند: ص. ۹۱-‎۹۵.
۳۱۱۲۲DM13189عدم النفع/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎۳۳، اسفند: ص. ۴-‎۱۶.
۳۱۱۲۳DM13190بررسي حقوقي جرايم رايانه اي در حقوق جزاي عمومي/ حيدر منصوري.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۴، فروردين: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۲۴DM13191غرر از منظر فقه و حقوق/ سيد علي طباطبايي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۴، فروردين: ص. ۴۹-‎۵۴.
۳۱۱۲۵DM13192تاثير مجازات هاي جايگزين حبس در صيانت از سرمايه ي اجتماعي مجرمين/ غفار محمدي، محمد نبي پور.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۴، فروردين: ص. ۵۵-‎۶۴.
۳۱۱۲۶DM13194تاثير علم اجمالي در تعيين قاتل/ حسين رنجبر، قدرت شکري.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۵، ارديبهشت: ص. ۱۷-‎۲۴.
۳۱۱۲۷DM13195اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون حاکم بر دعوا/ حميد رضا نيکبخت.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۵، ارديبهشت: ص. ۲۵-‎۳۲.
۳۱۱۲۸DM13196بررسي مباني فقهي پولشويي/ حميد سليماني، عبدالکريم عبدالهي نژاد.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۵، ارديبهشت: ص.۳۳-‎۴۸.
۳۱۱۲۹DM13197جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۵، ارديبهشت: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۱۳۰DM13198مقايسه بزه تعرض به اسرار نوشتاري در قانون مجازات ايران و فرانسه/ رضا ندائي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۵، ارديبهشت: ص. ۶۵-‎۷۹.
۳۱۱۳۱DM13199وکالت در قانون مدني و فقه اسلامي/ حميده حسيني.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۶، خرداد: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۳۲DM13200بررسي فقهي و حقوقي ميراث زوجه از عقار (اموال غير منقول) و تطبيق آن با ساير نظام هاي حقوقي/ نبي اله نعمتي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۶، خرداد: ص. ۳۳-‎۴۸.
۳۱۱۳۳DM13201بررسي حقوقي سفته/ امير پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۶، خرداد: ص. ۴۹-‎۵۴.
۳۱۱۳۴DM13202تعهدات اصلي وکيل در برابر موکل: تعهدات اصلي و کلي در برابر موکل/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۶، خرداد: ص. ۷۵-‎۸۰.
۳۱۱۳۵DM13203تابعيت در حقوق ايران/ حسن غفاري نوين.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۶، خرداد: ص. ۴-‎۱۶.
۳۱۱۳۶DM13204دزدي دريايي و جايگاه آن درحقوق جزاي بين الملل/ فاطمه پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۶، خرداد: ص. ۸۱-‎۹۵.
۳۱۱۳۷DM13205سوء قصد در حقوق کيفري ايران/ صادق قادري.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۷، تير: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۳۸DM13206دعواي تقابل در نظام حقوقي ايران/ شهلا گل پرور.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۷، تير: ص. ۴-‎۱۰.
۳۱۱۳۹DM13207کميت جزيه و کيفيت وضع آن/ ابراهيم سلامي فر.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۷، تير: ص. ۱۱-‎۱۶.
۳۱۱۴۰DM13208بررسي حقوقي قراردادهاي حقوق کار/ محمد وثاقتي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۷، تير: ص. ۳۳-‎۴۸.
۳۱۱۴۱DM13209ديه متفاوت و کفاره متساوي/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۷، تير: ص.۴۹-‎۵۸.
۳۱۱۴۲DM13210گزارش اصلاحي و ابطال/ اسماعيل قاسمي نصر آبادي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۷، تير: ص. ۷۲-‎۷۹.
۳۱۱۴۳DM13211مهريه/ ستار شيرويي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎۳۷، تير: ص. ۵۹-‎۶۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *