خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفندماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفندماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفندماه ۹۷

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۲۰۶۴DM14037آيين کشف و ابراز دليل در فضاي مجازي/ مصطفي السان، محمدرضا منوچهري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۳۰.
۳۲۰۶۵DM14038کنترل تحت نظر در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ علي القاصي مهر، علي جاني پور، شهرام ابراهيمي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۳۱-‎۵۳.
۳۲۰۶۶DM14039برساخت اجتماعي اراذل و اوباش (چالش هاي مفهومي طرح مبارزه با اراذل و اوباش از منظر جرم شناسي فرهنگي)/ فرهاد الله وردي، محمد فرجيها.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۵۵-‎۸۰.
۳۲۰۶۷DM14040چالش حقوقي اجراي قاعده عدم مصونيت سران دولت ها نزد ديوان کيفري بين المللي: با تاکيد بر پرونده عمرالبشير/ معصومه اماميان، ستار عزيزي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۸۱-‎۱۰۲.
۳۲۰۶۸DM14041نقد سياست کيفري تقنيني و قضايي ايران در جرم انگاري و تعيين کيفر شکار و صيد گونه هاي جانوري/ امين جعفري، اصغر احمدي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۳-‎۱۳۲.
۳۲۰۶۹DM14042پيشگيري از جرايم خونين يقه سرخ ها/ شهرداد دارابي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۳-‎۱۵۴.
۳۲۰۷۰DM14043حضوري بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در ديوان کيفري بين المللي/ محمد حسين رمضاني قوام آبادي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۱۵۵-‎۱۸۲.
۳۲۰۷۱DM14044تروريسم و نظام عدالت کيفري: ديوان کيفري بين المللي يا دادگاه مختلط؟/ حجت سليمي ترکماني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۳-‎۲۰۹.
۳۲۰۷۲DM14045رويکرد بزه ديده شناسي قانوني نسبت به بزه ديدگي جنسي زنان (با نگاهي به قوانين کيفري و رويه قضايي)/ عباس شيخ الاسلامي، فرهاد شاهيده.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۱-‎۲۳۲.
۳۲۰۷۳DM14046جرم نقض حقوق ناشي از ثبت علائم تجاري در حقوق ايران با نگاهي به موافقت نامه تريپس/ جعفر نظام الملکي، حسنعلي موذن زادگان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۸)، پاييز و زمستان: ص. ۲۳۳-‎۲۵۸.
۳۲۰۷۴DM14047بررسي احکام اقرار در حق الله و حق الناس و تفاوت هاي آن/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، عبدالرضا شريفي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، بهار: ص. ۱۱-‎۳۴.
۳۲۰۷۵DM14048راهبردهاي حقوقي جبران کاهش ارزش پول در قراردادها با تکيه بر رويه قضايي/ فاطمه واشقاني، غلامعلي سيفي زيناب.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، بهار: ص. ۷۰-‎۹۱.
۳۲۰۷۶DM14049بررسي نظريه کيفر قصاص در فقه و حقوق با استناد به آيات قصاص/ زهرا مختاري، سيد علي هاشمي خانعباسي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، بهار: ص. ۱۰۹-‎۱۲۴.
۳۲۰۷۷DM14050تبيين ماهيت فقهي و حقوقي امتياز وام و تسهيلات بانکي/ محسن مقدم، محمدرضا غلامپور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، بهار: ۱۲۴-‎۱۵۳.
۳۲۰۷۸DM14051مديريت شهري در شهر ياسوج با تاکيد بر حقوق شهروندي اسلامي/ محمد رحيمي.- حقوق ملل. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎۲۷، پاييز: ص. ۱۵۱-‎۱۷۱.
۳۲۰۷۹DM14052اعتبار سنجي مرجحيت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهي: نجاست خمر)/ عطيه عليزاده نوري، محمدتقي فخلعي، حسين صابري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳، پاييز: ۵۵۵-‎۵۸۰.
۳۲۰۸۰DM14053اصول و قواعد بنيادين فقهي حاکم بر مذاکره/ مهدي موحدي نيا، علي مظهر قراملکي، سيد محمد حسيني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۵۸۱-‎۶۰۶.
۳۲۰۸۱DM14054ماهيت فقهي و حقوقي نمايندگي مادر در دادرسي نفقه بر اساس قانون حمايت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱)/ جواد حسين زاده، وحيده سادات حسيني، فرج الله هدايت نيا.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۶۲۹-‎۶۵۰.
۳۲۰۸۲DM14055مطالعه تطبيقي حکم هديه به قاضي در فقه مذاهب خمسه/ محمد عادل ضيائي، ايوب شافعي پور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۶۵۱-‎۶۷۶.
۳۲۰۸۳DM14056مباني فلسفي اسقاط حق در فقه اسلامي و حقوق غرب/ ابراهيم تقي زاده.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۶۷۷-‎۷۰۶.
۳۲۰۸۴DM14057شرط توالي در قراردادهاي الکترونيکي/ محمد علي خادمي کوشا.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳، پاييز: ۷۰۷-‎۷۳۰.
۳۲۰۸۵DM14058واکاوي تقدم وجوب حج يا وجوب نذر در صورت تزاحم/ سيد ابوالقاسم حسيني زيدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۷۳۱-‎۷۵۰.
۳۲۰۸۶DM14072نقد حکم فقهي ليله الدفن (نماز وحشت) در انديشه فقيهان متاخر المتاخر و معاصر/ مصطفي همداني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۷۵۱-‎۷۷۵.
۳۲۰۸۷DM14073بررسي تطبيقي مباني مالکيت فکري در حقوق و فقه اماميه/ علي بيگ زاده، جعفر کوشا، سيدباقر ميرعباسي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۷۷-‎۷۹۷.
۳۲۰۸۸DM14074تاملي در نظريه تعييني بودن حق قصاص در قتل عمد/ سيد هاشم آل طه، احمد حاجي ده آبادي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۹۹-‎۸۱۹.
۳۲۰۸۹DM14075امکان سنجي مالکيت شخص حقوقي نسبت به عين موقوفه با رويکردي به نظر امام خميني (ره)/ سيد محمد تقي قبولي درافشان، مسعود جهاندوست دالنجان، ميثم شعيب.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۲۱-‎۸۴۷.
۳۲۰۹۰DM14076تسليحات کشتار جمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه/ محمد ابراهيم الهيان، مجتبي الهيان، سيدعلي محمد يثربي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۴۹-‎۸۸۴.
۳۲۰۹۱DM14077تحليل فقهي و حقوقي رابطه باني و ناشر در اوراق مشارکت رهني/ علي اکبر جعفري ندوشن، اصغر زيرک باروقي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۸۸۵-‎۹۰۵.
۳۲۰۹۲DM14078نقدي بر ديدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعي با تطبيق آن در فقه مذاهب اسلامي/ مهديه غني زاده، محمدرضا کيخا.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۰۷-‎۹۲۷.
۳۲۰۹۳DM14079بررسي تطبيقي وکالت و تفويض طلاق در فقه اماميه و اهل سنت (با نگاهي به نظام حقوقي ايران)/ احسان علي اکبري بابوکاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۹۲۹-‎۹۴۷.
۳۲۰۹۴DM14060واکاوي موجبات ايجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامي/ محمد رسول آهنگران، امير احمدي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۱، بهار و تابستان: ص. ۹-‎۲۵.
۳۲۰۹۵DM14061بررسي اعتبار نظر کارشناسي يا اهل خبره در اصول فقه/ حسين حيدري، سيامک بهارلويي، هرمز اسدي کوهباد.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۱، بهار و تابستان: ص. ۲۷-‎۵۲.
۳۲۰۹۶DM14062تحليل تفاوت هاي حقوق زنان در فقه اماميه و ماده ۱۶کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (با تمرکز بر حقوق يکسان زوجين در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن)/ مهناز سليمي، سيد محمد رضا آيتي، سيد هادي مهدوي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۱، بهار و تابستان: ص. ۵۳-‎۷۵.
۳۲۰۹۷DM14063بررسي فقهي حقوقي تجسس و موارد استثنايي آن/ سيد هادي صالحي، سيد مهدي سيد مهدي صالحي، رضا نيکخواه سرنقي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۱، بهار و تابستان: ص. ۷۷-‎۹۸.
۳۲۰۹۸DM14064نقش کتبي يا لفظي بودن قراردادها در امنيت شغلي از ديدگاه فقهي/ محمد صادق علمي، طيبه بلوردي طيبه بلوردي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۱، بهار و تابستان: ص. ۹۹-‎۱۲۹.
۳۲۰۹۹DM14065مباني قاعده ابطال ناپذيري خون محترم با رويکردي به قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، طيبه احمدي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۱، بهار و تابستان: ص. ۱۳۱-‎۱۵۹.
۳۲۱۰۰DM14066بررسي فقهي تاثير تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکيد بر ديدگاه فيض کاشاني در مفاتيح الشرائع/ عباس تقوائي، حسين صابري، حسين ناصري خاکي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۲، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۴۰.
۳۲۱۰۱DM14067بررسي مباني فقهي حقوقي اعاده حيثيت در امور کيفري/ فرانک حيدري دهاقاني، محمد نوذري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۲، پاييز و زمستان: ص. ۴۱-‎۷۶.
۳۲۱۰۲DM14068شناخت علت در سرايت حکم از نص به موارد ديگر از نظر مذاهب اسلامي/ طه سميعي، سيد حسين واعظي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۲، پاييز و زمستان: ص. ۷۷-‎۱۱۹.
۳۲۱۰۳DM14069ممنوعيت مطلق شکنجه در نظام اخلاقي فايده گرا/ سيد حسين عليزاده طباطبايي، رحيم نوبهار، سيد محمدرضا آيتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۱-‎۱۵۲.
۳۲۱۰۴DM14070واکاوي عقد رهن (از حيث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدني/ مهدي معظمي گودرزي، مجيد رضا شيخي نصرابادي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۵۳-‎۱۷۹.
۳۲۱۰۵DM14071نگاه واقع گرايانه به فلسفه کيفر در حقوق اسلامي و جايگاه پيشگيري در آن/ سيد محمود مير خليلي، علي صالحي، سيد دريد موسوي مجاب.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال يازدهم، شماره ‎۲۲، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۱-‎۲۱۰.
۳۲۱۰۶DM14080جريان قاعده اهم و مهم در اکراه به قتل/ رضا الهامي، حسن پور لطف اله.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۹-‎۳۵.
۳۲۱۰۷DM14081واکاوي رويکرد حکومتي به خمس و زکات/ حسينعلي اميني، مسعود راعي، احمدرضا توکلي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۳۷-‎۹۷.
۳۲۱۰۸DM14082تاملي در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهي عدم امکان سازش در کليه طلاق ها/ علي اصغر حاتمي، مرضيه شرقي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۶۵-‎۸۷.
۳۲۱۰۹DM14083بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي مشارکت عمومي- خصوصي در نظام حقوقي ايران/ بهاره حسني، محمد حسين بياتي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۸۹-‎۱۱۳.
۳۲۱۱۰DM14084تاثير جهل به قانون در مسئوليت کيفري از منظر قانون مجازات اسلامي/ محمد حسن حسني، سيد حسين شاهچراغ.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۵-‎۱۳۶.
۳۲۱۱۱DM14085عمد يا غير عمد بودن جنايت ناشي از سرايت/ سيده محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۷-‎۱۵۹.
۳۲۱۱۲DM14086بررسي فقهي و حقوقي شرايط اخذ دير کرد در مطالبات معوق بانکي/ فرشيد رجبي، علي اکبر ايزدي فرد، علي اکبر جهاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۲۱۱۳DM14087سياست جنايي در پيشگيري اجتماعي ناظر به منابع طبيعي و اراضي ملي/ عليرضا شکربيگي، غفور خوئيني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۵-‎۲۱۷.
۳۲۱۱۴DM14088نقد حکم اختصاص جذام و برص به زوجه با تکيه بر نظر فيض کاشاني/ سميه صفايي، محسن رزمي، محمدرضا کاظمي گلوردي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۹-‎۲۳۹.
۳۲۱۱۵DM14089قابليت توکيل اذن ولي قهري در عقد نکاح/ محمد عابدي، سيده سميه مرتضوي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۲۴۱-‎۲۶۲.
۳۲۱۱۶DM14090نقش اصول حقوقي در رفع اجمال و سکوت حقوق ايران در پرتو ماده ۳ آئين دادرسي مدني ۱۳۷۹/ مرجانه فياض بخش، ابومحمد عسگرخاني، سيد باقر مير عباسي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۲۶۳-‎۲۸۱.
۳۲۱۱۷DM14091مبناي تحديد مسئوليت در خسارات مالي  ناشي از حوادث رانندگي (تبصره سه ماده ۸ قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵)/ جليل قنواتي، صابر علايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۲۸۳-‎۳۰۶.
۳۲۱۱۸DM14092تأثير اختلاف دارين در فسخ نکاح از منظر فقه فريقين/ فراست محمدي بلبان اباد، امير حمزه سالارزايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۳۰۷-‎۳۲۸.
۳۲۱۱۹DM14093تصحيح اعمال ناقص در دادرسي مدني/ محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي، مهدي حمزه هويدا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۳۲۹-‎۳۵۷.
۳۲۱۲۰DM14094قلمرو حقوق همسر در روابط زناشويي از منظر فقه و حقوق خانواده/ سعيد نظري توکلي، فاطمه کراچيان ثاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۱۹، پاييز و زمستان: ص. ۳۵۹-‎۳۷۷.
۳۲۱۲۱DM14095ابطال مزايده در قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي/ خليل احمدي، عليرضا احمدي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۱-‎۲۶.
۳۲۱۲۲DM14096تاثير گذشت شاکي در فرآيند دادرسي و تعيين مجازات/ نغمه فرهود.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۲۷-‎۵۴.
۳۲۱۲۳DM14097ماهيت جرم/ طيبه فعال، محمد هادي صادقي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۵۵-‎۷۶.
۳۲۱۲۴DM14098نوآوري هاي آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ درباره حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي/ رجب گلدوست جويباري، عليرضا ميرکمالي، ژاله قبلي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۷۷-‎۱۰۰.
۳۲۱۲۵DM14099تاثير انحلال موسسه بيمه بر پروانه بيمه گري/ پژمان محمدي، ناهيد بني رشيد.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۳۰.
۳۲۱۲۶DM14100موانع حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت/ سيد محمد حسن ملائکه پورشوشتري، کامل حميد.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص. ۱۳۱-‎۱۵۸.
۳۲۱۲۷DM14122رابطه ي دموکراسي و دادرسي اساسي (مطالعه ي موردي آمريکا)/ فردين مرادخاني، يونس فتحي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۰، تابستان: ص. ۱-‎۲۲.
۳۲۱۲۸DM14123مفهوم قانون گذاري در آراي فقهي و حقوقي سيد محمد باقر صدر/ حسين اميني پزوه، سيد عليرضا حائري، حامد نيکونهاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۰، تابستان: ص. ۲۳-‎۴۸.
۳۲۱۲۹DM14124رهيافت مولف گرا در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سجاد افشار.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۰، تابستان: ص. ۴۹-‎۷۰.
۳۲۱۳۰DM14125الگوي تبليغات انتخاباتي ايران در پرتو مولفه هاي تبليغات انتخاباتي شايسته/ سيد احمد حبيب نژاد، حديثه داوودي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۰، تابستان: ص. ۷۱-‎۹۱.
۳۲۱۳۱DM14126در آمدي تطبيقي بر ضرورت توسعه ي دعاوي کامل در حقوق اداري ايران/ مسلم آقايي طوق.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۰، تابستان: ص. ۹۳-‎۱۱۲.
۳۲۱۳۲DM14127سازوکار مطلوب نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از بستر نظارت ديوان عدالت اداري/ خيرالله پروين، محمد امين ابريشمي راد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۰، تابستان: ص. ۱۱۳-‎۱۳۴.
۳۲۱۳۳DM14101کارکرد روش هاي پيش بيني تکرار جرم در اعطاي آزادي مشروط/ مهري برزگر.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۹-‎۳۶.
۳۲۱۳۴DM14102مطالعه سنجشي جنين آزاري در سامانه کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا/ سيد مصطفي مشکات.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۳۷-‎۶۵.
۳۲۱۳۵DM14103معيار مسئوليت کيفري ناشي از عمل غير در نظام کيفري ايران و مصر/ حميد محمدي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۶۷-‎۹۵.
۳۲۱۳۶DM14104مطالعه تطبيقي جرم غير عمدي در حقوق ايران و فرانسه/ محمود روح الاميني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۹۷-‎۱۳۰.
۳۲۱۳۷DM14105نظام عدالت کيفري و مسئوليت نقض موازين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط شرکت هاي تجاري/ پوريا عسکري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۳۱-‎۱۶۲.
۳۲۱۳۸DM14106دفاع مقابله به مثل از منظر رويه محاکم کيفري بين المللي/ ناديا باقري، مجتبي جاني پو، مهين سبحاني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۶۳-‎۱۹۶.
۳۲۱۳۹DM14107حمايت از منافع عمومي حقوق کيفري؛ مطالعه تطبيقي ايران و برخي کشورها/ محمود صابر، محمد جعفر حبيب زاده، امين آقايي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۱۹۷-‎۲۲۴.
۳۲۱۴۰DM14108قانون جزاي عرفي و نقش آن در شکل گيري حقوق کيفري ايران/ مهدي صبوري پور، ايرج خليل زاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۲۲۵-‎۲۵۵.
۳۲۱۴۱DM14109واکنش کيفري در برابر نافرماني مدني/ عليرضا تقي پور، فاطمه متقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۲۵۷-‎۲۸۵.
۳۲۱۴۲DM14110تحليل فرايندهاي تحصيل اقرار نادرست در مرحله تحقيقات پليسي/ جمشيد غلاملو.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص. ۲۸۷-‎۳۱۸.
۳۲۱۴۳DM14111اعتبار راي کيفري خارجي در مرحله تحقيقات مقدماتي/ حسن پور بافراني، ابراهيم شريفي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۹-‎۳۳.
۳۲۱۴۴DM14112تعارض اقارير در باب قتل/ خسرو مومني، حسن پور لطف الله.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۳۵-‎۵۸.
۳۲۱۴۵DM14113اثر محکوميت زدايي و کيفرزدايي قاعده درء در جنايات موجب قصاص با رويکردي به قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲/ احمد مرتاضي، امير اميران بخشايش.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۵۹-‎۸۷.
۳۲۱۴۶DM14114پيشگيري وضعي تقنيني از جرم شکنجه/ مهدي شيداييان، سيد جعفر اسحاقي، زهرا رجايي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۸۹-‎۱۲۳.
۳۲۱۴۷DM14115نگرشي جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر/ عبدالرضا جوان جعفري، محمد صالح اسفندياري بهرآسمان.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۲۵-‎۱۵۷.
۳۲۱۴۸DM14116تحليل فقهي- حقوقي تداخل جنايات عمدي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ حسن مرادي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۳۱-‎۲۶۴.
۳۲۱۴۹DM14117جايگاه و حدود اختيارات دادستان در نظام رسيدگي کيفري/ محمد خليل صالحي، علي افراسيابي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۹۱-‎۲۳۰.
۳۲۱۵۰DM14118بررسي تعدد نتيجه و مقايسه آن با تعدد جرم/ علي اصغر اعظمي، مسعود حيدري، محمد جواد جعفري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۱۵۹-‎۱۸۹.
۳۲۱۵۱DM14119بازخواني تحليلي- انتقادي مفهوم اقامه حد و تعطيل حد/ حسين خدايار، رحيم نوبهار.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۶۵-‎۲۹۷.
۳۲۱۵۲DM14120دلايل و مباني حقوقي تاسيس دادگاه هاي کيفري مختلط (بين المللي شده) از منظر  داخلي و بين المللي/ حسين مير محمد صادقي، علي رحمتي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۲۹۹-‎۳۲۹.
۳۲۱۵۳DM14121اصحاب دعوي خصوصي ناشي از جرم و جانشينان آن ها/ خيرالله هرمزي، سيد حجت علوي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۵، زمستان: ص. ۳۳۱-‎۳۵۷.
۳۲۱۵۴DM14128حق شرط کشورهاي اسلامي و اروپايي بر کنوانسيون رفع اشکال هرگونه تبعيض عليه زنان در چارچوب نظام حقوقي حق شرط و موازين مرتبط به آن/ هيبت الله نژندي منش، سارا داورپور.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، زمستان: ص. ۱۱-‎۵۶.
۳۲۱۵۵DM14129واکاوي نقش اسرائيل در انتشار و بازتوليد نژادپرستي در محيط بين الملل/ محمدرضا اقارب پرست، آزاده زينوند لرستاني.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، زمستان: ص. ۵۷-‎۷۸.
۳۲۱۵۶DM14130حمايت از کارگران زن در پرتوي مفهوم کار شايسته: بررسي حقوق ايران و هند/ زهرا دانش ناري.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، زمستان: ص. ۷۹-‎۱۰۴.
۳۲۱۵۷DM14131مداخله بشردوستانه شوراي امنيت در محيط زيست از منظر حقوق بين الملل/ محمدرضا امينيان.- صيانت از حقوق زنان. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۴، زمستان: ص. ۱۰۵-‎۱۳۲.
۳۲۱۵۸DM14140موازنه افشاي حريم خصوصي خانوادگي چهره هاي مشهور در رسانه ها و آزادي بيان در رويه نهادهاي قضايي/ امير مقامي، ناديا عطاران.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۳۱۱-‎۳۳۱.
۳۲۱۵۹DM14141استقلال استخدامي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران/ حسين بابايي، ولي رستمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۳۳۰-‎۳۵۰.
۳۲۱۶۰DM14142رويه قضايي ديوان کيفري بين المللي در گزينش پرونده هاي ارجاعي/ سهيلا کوشا، اسماعيل طهمورثي، فاطمه سوهانيان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۳۵۱-‎۳۶۷.
۳۲۱۶۱DM14143تاثير الزامات حقوق بشري بر بارداري و زايمان ايمن/ حميد الهوئي نظري، مريم عبيدي نيا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۳۶۹-‎۳۸۸.
۳۲۱۶۲DM14144تحليلي بر موارد و شرايط تشکيل جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسي ج.ا.ا/ محمد مظهري، مرتضي قاسم آبادي، علي رضا ناصري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۳۸۹-‎۴۰۸.
۳۲۱۶۳DM14145تحديد حدود بستر و زير بستر درياي خزر با اتکا به اصل انصاف/ ميثم آرائي درونکلا، ساسان صيرفي، عباس کوچ نژاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۴۰۹-‎۴۲۹.
۳۲۱۶۴DM14146نقش ديوان بين المللي دادگستري در برقراري حاکميت بين المللي قانون/ محمود حاجي زاده، هيبت اله نژندي منش، محمدحسين زارعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۴۳۱-‎۴۴۸.
۳۲۱۶۵DM14147اثرپذيري حقوق داخلي از قواعد و هنجارهاي حقوق بين الملل/ علي سهرابلو، رضا طجرلو، بهمن ساعدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۴۴۹-‎۴۷۰.
۳۲۱۶۶DM14148دفاع مصونيت دولت پس از پذيرش ارجاع اختلاف به داوري بين المللي/ ستار عزيزي، وحيد بذار.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۴۷۱-‎۴۹۰.
۳۲۱۶۷DM14149نقش دادرس در تحکيم حقوق بنيادين با تاکيد بر آراي دادگاه قانون اساسي/ خيراله پروين، اميرحسين معزالديني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۴۹۱-‎۵۱۱.
۳۲۱۶۸DM14150معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري در فراز و نشيب انعقاد و اعتبار در اتحاديه اروپا/ راحله سيد مرتضي حسيني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۵۱۳-‎۵۳۱.
۳۲۱۶۹DM14151بررسي تفصيلي مفهوم آب هاي تاريخي در حقوق بين الملل درياها/ سيد باقر ميرعباسي، مهدي کيخسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۵۳۱-‎۵۵۱.
۳۲۱۷۰DM14152الگوي رژيم پارلماني در نظام مبتني بر حاکميت الهي و ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران/ محمد مهدي رسکتي، علي بابايي مهر.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۵۵۳-‎۵۷۱.
۳۲۱۷۱DM14153پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي در مديريت سوخت مصرف شده هسته اي/ ارحام هاشم پور، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۵۷۳-‎۵۸۹.
۳۲۱۷۲DM14154حمله نظامي عربستان به يمن از نگاه حقوق بين المللي بشردوستانه/ سيد اصغر جعفري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۵۹۱-‎۶۱۱.
۳۲۱۷۳DM14155جبران خسارات جرائم زيست محيطي در حقوق بين الملل و حقوق ايران/ امين جعفري، اصغر احمدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره‎۲، تابستان: ص. ۶۱۳-‎۶۳۳.
۳۲۱۷۴DM14132اقدامات پليس در پيشگيري از وقوع جرايم کودکان و نوجوانان/ حسين غلامي، حسنعلي موذن زادگان، مسلم جمشيدي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۱۴۹-‎۱۷۲.
۳۲۱۷۵DM14133تبيين نقش پليس ترميمي در شرمساري پيشگيرانه از تکرار جرم/ نصيبه ابراهيمي، کيومرث کلانتري، دکتر صفري کاکرودي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۲۹-‎۲۵۰.
۳۲۱۷۶DM14134خلاءهاي قانوني پليس در ايستگاه هاي بازرسي انتظامي/ شهرام مدني، مهدي مقيمي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۵۱-‎۲۷۲.
۳۲۱۷۷DM14135بررسي جرم شناختي علل سرقت هاي توام با خشونت/ صابر اميني خانه برق، مسعود مرشدي، الله قلي اسماعيلي پور.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۱۱-‎۱۳۸.
۳۲۱۷۸DM14136بررسي رابطه ي بي نظمي فضاي شهري و تجربه بزه ديدگي زنان در يزد/ مهران پارسا مهر، عاطفه عبدي نژاد.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۲۱۷۹DM14137بررسي عوامل موثر بر ارتکاب جرائم خشن و خاص در بين مجرمين در زندان شهرستان سيرجان بين سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵/ اعظم عليزاده، زهرا ذاکري نصرآبادي، اکبر سليمي.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۳، پاييز.
۳۲۱۸۰DM14138عدالت ترميمي در پرتو مسئوليت مدني ضابطين/ زينب نجفي… [و ديگران].- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۲۱۳-‎۲۴۸.
۳۲۱۸۱DM14139مباني توجيهي استفاده از سلاح غيرکشنده در تعقيب متهمان/ علي مودتي، عابدين صفري کاکرودي، مسعود بيرانوند.- فصلنامه انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۷، سال دهم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۲۴۹-‎۲۷۸.
۳۲۱۸۲DM14156تاثير انديشه هاي اقتصادي در توزيع مسئوليت؛ نظريه سببيت نسبي/ حسين اسکندري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۵۶۷-‎۵۸۶.
۳۲۱۸۳DM14157تحليل جبران هاي قرارداد معارض/ عليرضا باريکلو.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۵۸۷-‎۶۰۶.
۳۲۱۸۴DM14158مباني عدم امکان رجوع بيمه گذار به بيمه گر اتکايي با تاکيد بر رويه قضايي انگليس و آمريکا/ حسن پاک طينت.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۰۷-‎۶۲۳.
۳۲۱۸۵DM14159ماهيت حقوقي وعده اجراي تعهدات طبيعي/ ناهيد جوانمرادي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۲۵-‎۶۴۳.
۳۲۱۸۶DM14160گذري بر داوري مبتني بر انصاف و کدخدامنشي در حقوق تطبيقي/ عبدالله خدابخشي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۴۵-‎۶۶۱.
۳۲۱۸۷DM14161مطالعه تطبيقي مفهوم ضمان در حقوق اسلامي، مسئوليت مدني در حقوق رومي- ژرمني و Tort در کامن لا/ احمد ديلمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۶۳-‎۶۸۲.
۳۲۱۸۸DM14162بررسي نهاد انتقال حقوق ديني در ايران، انگليس و اسناد بين المللي/ سيد عزت الله عراقي، حسين جلالي، محمدرضا پيرهادي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۶۸۳-‎۷۰۱.
۳۲۱۸۹DM14163تحليل حقوقي اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقي غيربازاري/ احد قلي زاده منقوطاي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۰۳-‎۷۲۲.
۳۲۱۹۰DM14164شروط تحميلي در قراردادهاي حمل و نقل هوايي/ عباس کريمي، خشايار اسفندياري فر.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص.۷۲۳-‎۷۴۲.
۳۲۱۹۱DM14165موضوع و ماهيت تعهد داور/ عباس ميرشکاري، محسن سليمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۴، زمستان: ص. ۷۴۳-‎۷۵۹.
۳۲۱۹۲DM14166مسائل سياستي بدخيم و لزوم بازنگري راهبردي در الگوهاي سنتي روابط دولت ـ ملت در ايران/ علي کريمي (مله).- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۱-‎۳۹.
۳۲۱۹۳DM14167بررسي انتقادي مناسبات حکومت و مردم آراء خواجه نظام الملک، با تاکيد بر مفهوم عدالت و قدرت/ نيره دلير.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۴۱-‎۷۶.
۳۲۱۹۴DM14168مسئله مشروعيت در نظريه مردم سالاري ديني آيت الله خامنه اي/ محمد باقر خرمشاد، پرويز اميني.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۱۰۷-‎۱۳۵.
۳۲۱۹۵DM14169بازسازي نظريه دولت نزد ژيل دلوز/ احمد خالقي دامغاني، محسن جمشيدي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۱۳۷-‎۱۶۱.
۳۲۱۹۶DM14170بررسي بي ثباتي سياسي و ائتلاف هاي دولت سوز در مصر پسا انقلابي بر مبناي نظريه بازي ها/ فائز دين پرستي صالح، زهرا رمضاني.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎۱۵، پاييز: ص. ۱۶۳-‎۲۰۵.
۳۲۱۹۷DM14171کاوشي در نظام حقوق اداري صدور مجوز هنرهاي نمايشي در ايران/ وحيد آگاه.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۹-‎۳۷.
۳۲۱۹۸DM14172نظريه هاي مربوط به ماهيت حقوق اموال عمومي/ محمد جواد رضايي زاده، مهدي بابايي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۳۹-‎۶۱.
۳۲۱۹۹DM14173کژتابي مفهومي نظارت در نظام حقوقي ايران/ جعفر شفيعي سردشت، علي اکبر گرجي ازندرياني، جواد فاضلي نژاد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۶۳-‎۸۸.
۳۲۲۰۰DM14174بررسي علمي و عملي قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري/ حسن علي عبدالهي، محمد بهنام.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۸۹-‎۱۰۸.
۳۲۲۰۱DM14175آسيب شناسي همکاري ميان سازماني در حفاظت محيط زيست در حقوق اداري ايران/ مسعود فريادي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۰۹-‎۱۳۱.
۳۲۲۰۲DM14176مطالعه اي در ساختار و صلاحيت آمبود زمان درنظام حقوقي ترکيه و پاکستان/ علي محمد فلاح زاده، اميرحسين رستگار مقدم، محسن شريعتي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۳۳-‎۱۵۶.
۳۲۲۰۳DM14177ارزيابي جايگاه مولفه هاي حقوق فرهنگي در نظام توسعه فرهنگي کشور/ اسماعيل کاوسي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۵۷-‎۱۸۰.
۳۲۲۰۴DM14178صلاحيت ديوان محاسبات کشور در پاسداري از بيت المال با نگاهي به نقش نظارت ديوان بر شهرداري ها/ فردين مرادخاني، فرشيد بنده علي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۱۸۱-‎۲۰۴.
۳۲۲۰۵DM14179تحليل اقتصادي حقوق: تامين حداقل رفاه، تقليل اختلاس/ آيت مولايي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۲۰۵-‎۲۲۷.
۳۲۲۰۶DM14180نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان/ سيد مجتبي واعظي، سيد محمد حسيني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۶، پاييز: ص. ۲۲۹-‎۲۵۱.
۳۲۲۰۷DM14181نقش مشارکت شهروندان و کارمندان در تصميم‌گيري هاي اداري مطلوب/ نادر ميرزاده کوهشاهي، حسن رضايي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۹-‎۳۰.
۳۲۲۰۸DM14182ضرورت توسعه قلمرو اجرايي قانون برگزاري مناقصات پس از اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عبدالرضا برزگر، تهمينه رحماني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۳۱-‎۵۲.
۳۲۲۰۹DM14183تحليل نظارت انتظامي بر ماموران مالياتي در پرتو اصول دادرسي مالياتي/ مهدي رضايي، محسن شريعتي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۵۳-‎۷۴.
۳۲۲۱۰DM14184خصوصي سازي خدمات عمومي در نظام حقوق اقتصادي ايران، فرانسه و انگلستان/ حيدر محمدنژاد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۷۵-‎۱۰۱.
۳۲۲۱۱DM14185نقش نظام اداري در ارتقاي نظام پاسخگويي (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)/ غلامحسين مسعود… [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۱۰۳-‎۱۲۹.
۳۲۲۱۲DM14186نظارت اساسي دادگاه عالي قانون اساسي مصر بر اعمال يک جانبه اداري/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، وحيد باکويي کتريمي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۱۳۱-‎۱۵۴.
۳۲۲۱۳DM14187حمايت از حقوق زباني در رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ سيد احمد حبيب نژاد، زهرا دانش ناري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۱۵۵-‎۱۷۹.
۳۲۲۱۴DM14188حق برخورداري از وکيل در رسيدگي هاي اداري در ايران و فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۱۸۱-‎۲۰۶.
۳۲۲۱۵DM14189تحليل حقوقي چالش هاي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات قوه مجريه/ بابک درويشي، فرشته کاظم زاده نظري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۲۰۷-‎۲۳۷.
۳۲۲۱۶DM14190امکان سنجي تراکم زدايي از تهران با اجرايي نمودن انتقال يا تفکيک پايتخت (مطالعه تطبيقي برخي کشورها)/ محمد زرشگي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۷، زمستان: ص. ۲۳۹-‎۲۶۷.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *