خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت‌ماه ۹۷

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۳۰۵بررسي اجمالي تغييرات قانون جديد آيين دادرسي کيفري/ محمد نيازي.- دانش پژوهان. ۱۳۹۳-‎۱۳۹۴، سال دوازدهم- سيزدهم،شماره ۳۶-‎۳۴، پاييز-زمستان؛ شماره شماره ،سال دوازدهم-سيزدهم ۳۴-‎۳۶، پاييز-زمستان: ص. ۶۴-‎۸۷.
۱۳۳۰۶بررسي و نقد حکم اولي حرمت ازدواج فرزندپذير با فرزندخوانده/ سيدعلي جواهري.- دانش پژوهان. ۱۳۹۳-‎۱۳۹۴، سال دوازدهم- سيزدهم،شماره ۳۶-‎۳۴، پاييز-زمستان؛ شماره شماره ،سال دوازدهم-سيزدهم ۳۴-‎۳۶، پاييز-زمستان: ص. ۸۸-‎۱۱۴.
۱۳۳۰۷هويت و هژموني حقوق بشر بين المللي=Identity and the Hegemony of Universal Human Rights/ توني اوانز.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۳-‎۲۴.
۱۳۳۰۸حقوق مبتني بر هويت=Rights of Identity/ دانيل کافمن.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۲۵-‎۵۸.
۱۳۳۰۹هويت، زبان و حقوق، چشـم انداز تئوري انتقـادي=Identity, Language, and Rights: A Critical Theory Perspective/ اميد پيرو شباني.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۵۹-‎۸۴.
۱۳۳۱۰ايجاد رابطه شهروندي در عصر حقوق بشر از طريق جنگ=Constructing Citizenship through War in the Human Rights Era/ تيموتي ويليام واترز.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۸۵-‎۱۰۰.
۱۳۳۱۱حقوق بشر، امنيت انساني و الاهيات سياسي=Human Rights, Human Security and Political Theologies/ آلهاندرو لوريته اسکوريهيولا.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۱-‎۱۲۸.
۱۳۳۱۲ترويج صلح، تحقق دموکراسي صرويکرد دادگاه اروپايي حقوق بشر  نسبت به اسلام=Promoting Peace, En forcing  Democracy? The European Court of Human Rights  Treatment of Islam/ ادل هيوز.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۲۲)، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۹-‎۱۵۴.
۱۳۳۱۳توليد صيانتي از منابع نفت گاز: بررسي قرارداد مطلوب از منظر توليد صيانتي/ رضا فرهمند.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱-‎۳۲.
۱۳۳۱۴نقش فورس ماژور در ضمانت نامه هاي بانکي/ حسين قربانيان، مليحه طاهر.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۳۳-‎۵۹.
۱۳۳۱۵بررسي حقوق شرکت هاي بيمه در مقابل بيمه گذار با توجه به قوانين و شرايط عمومي بيمه نامه ها/ حسين اسکندري، حسن اسکندري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۶۱-‎۹۲.
۱۳۳۱۶تاثير حقوق انحصاري اختراع بر قيمت دارو/ سيد حسن ميرحسيني، حسين اسکندري، حسن اسکندري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۹۳-‎۱۱۸.
۱۳۳۱۷انتقال فناوري و توليد داخلي داروها در کشورهاي در حال توسعه مربوط به يک سري از مطالعات موردي توسط دبيرخانه UNCTAD/ اسماعيل بهاري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱۱۹-‎۱۴۳.
۱۳۳۱۸توقف در شرکت هاي چند مليتي/ باقر گلواني.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳-‎۳۲.
۱۳۳۱۹اعلاميه توسعه هزاره و پيمان جهاني ملل متحد، رويکردي نوين به تئوري مسئوليت اجتماعي شرکت هاي فراملي در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ عبدالرضا ويسي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۳-‎۶۲.
۱۳۳۲۰بررسي روابط و تعهدات بانک ها در اعتبارات اسنادي در پرتو مقررات UCP600/ حسين قربانيان، سيد جعفر هاشمي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۶۳-‎۱۰۲.
۱۳۳۲۱بررسي تجارت بين المللي خدمات حقوقي ايران پس از مقررات سازمان تجارت جهاني/ عليرضا فلسفي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۱۰۳-‎۱۳۴.
۱۳۳۲۲توافقات مقدماتي در تجارت بين الملل/ سيامک لطفياني.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۱۳۵-‎۱۵۶.
۱۳۳۲۳جذابيت سرمايه گذاري خارجي در پرتو قراردادهاي نفتي/ الهه اخباري.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱-‎۲۶.
۱۳۳۲۴نقش قانون حاکم در صدور اقدامات تاميني در داوري هاي داخلي و تجاري بين المللي/ آتوسا رحيم زاده.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۲۷-‎۵۴.
۱۳۳۲۵قوه قاهره در فقه، حقوق ايران و اسناد تجارت بين المللي/ جعفر زنگنه شهرکي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۵۵-‎۸۴.
۱۳۳۲۶بررسي تطبيقي خسارت ناشي از عيب کالا در حقوق ايران، انگليس و کنوانسيون بيع بين المللي/ علي قربانزاده هريس.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۸۵-‎۱۰۴.
۱۳۳۲۷بررسي تناقض بين اعمال اصل رفتار ملي و مسائل محيط زيستي توسط کشورها در رويه حقوقي سازمان جهاني تجارت/ نوح اماني، علي پورقصاب اميري، رضا فرهادي علي آبادي.- پژوهش هاي حقوق تجارت بين الملل. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎۳، پاييز: ص. ۱۰۵-‎۱۲۲.
۱۳۳۲۸سير تاريخي پذيرش شخصيت حقوقي افراد، در حقوق بين الملل بشر/ مريم احمدي نژاد، محسن متاجي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۷-‎۲۲.
۱۳۳۲۹نقد و بررسي تئوکراسي/ مرتضي الياسي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۲۳-‎۳۷.
۱۳۳۳۰عملکرد دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان در حمايت از خانواده/ حامد عبداللهي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۳۹-‎۵۴.
۱۳۳۳۱نقد و بررسي مباني آزادي در ليبراليسم از منظر اسلام/ محمدرضا باقرزاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۵۵-‎۷۵.
۱۳۳۳۲محدوديت هاي قانون اساسي بر حقوق کيفري؛ مطالعه موردي قانون اساسي ايران و آمريکا/ فهيم مصطفي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۷۷-‎۹۲.
۱۳۳۳۳مباني مشروعيت دادرسي اساسي/ محمد ناطقي، سيدابراهيم حسيني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۲، بهار و تابستان(پياپي ‎۹): ص. ۹۳-‎۱۱۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *