خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه های کتاب‌های فارسی بهمن‌ماه ۹۶

تازه های کتاب‌های فارسی بهمن‌ماه ۹۶

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۹۹۰۲HV‎ ۸۰۷۹‎ /پ‎۹‎ن‎۳بايسته هاي مقابله با پولشويي در بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي ايران/ مجيد نجات زادگان؛ با مقدمه عباس شيخ الاسلامي، حميدرضا ميرزاجاني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۹۹۰۳KMH‎ ۸۵۸‎ /ش‎۹۴‎ح‎۷حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال/ عبدالحسين شيروي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۶.
۹۹۰۴KMH‎ ۹۶۲‎ /س‎۸‎ح‎۷حقوق بازار سرمايه/ محمد سلطاني.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۵.
۹۹۰۵HV‎ ۸۶۸۸‎ /ه‎۸‎د‎۲دانش نامه عدالت ترميمي: مجموعه مقاله هاي همايش بين المللي عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم/ گردآورندگان معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، [شهرداري تهران] معاونت فرهنگي اجتماعي، سازمان تعزيرات حکومتي، مرکز تحقيقات کاربردي پليس پيشگيري ناجا؛ [دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس]، زيرنظر محمد فرجيها؛ ويراستاران علمي ايمان رحيمي پور…[و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۰۶KMH‎ ۳۱۲۷‎ /م‎۵‎م‎۳[ايران. قوانين و احکام]

مجموعه محشاي قوانين و مقررات محيط زيست/ تحقيق و تدوين علي مشهدي؛ با ديباچه محمود نصراله زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶ -.

۹۹۰۷KMH‎ ۴۴۰‎ /د‎۸‎ر‎۹رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به برخي دعاوي مرتبط با تامين اجتماعي به انضمام گزيده آراء/ مولف محمدرضا دلاوري.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۹۹۰۸K‎ ۱۳۵۸‎ /ق‎۴‎و‎۶وضعيت حقوقي شرکا در قراردادهاي جوينت ونچر/ مجيد قرباني زليخائي؛ با ديباچه محمدرضا پاسبان.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۹۹۰۹KMH‎ ۲۰۰۰‎ /ي‎۲‎الف‎۶اصول و معيارهاي تفسير قضايي در حقوق عمومي/ نويسندگان اسدالله ياوري، مهدي مرادي برليان، پرهام مهرآرام؛ ناظر علمي فرهاد ايران پور.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۰JQ‎ ۱۰۸۰‎ /ش‎۲‎چ‎۹چين: روابط با آمريکا و ايران (فرايندهاي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري)/ بهزاد شاهنده؛ مرکز مطالعات عالي بين المللي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، با همکاري بنياد حقوقي ميزان..- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۱KZA‎ ۱۵۵۵‎ /م‎۳‎ح‎۷حقوق استفاده هاي غير کشتيراني از آبراه هاي بين المللي؛ مطالعه موردي رودخانه هاي مرزي و مشترک ايران/ فريده محمدعلي پور.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۲HD‎ ۹۵۷۶‎ /الف‎۹‎ک‎۹قراردادهاي مشارکت در توليد در صنعت نفت ايران/ تاليف روح الله کهن هوش نژاد؛ با ديباچه اي از داوود منظور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۳K‎ ۳۸۳۰‎ /ز‎۲‎د‎۲داوري هاي سرمايه گذاري خارجي و دعاوي متقابل/ محسن زارعي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۴JZ‎ ۱۳۰۵‎ /د‎۲‎ن‎۶نظريه هاي روابط بين الملل/ تيم دان، استيو اسميت، مليجا کورکي؛ مترجمان عبدالمجيد سيفي، شهرزاد مفتوح.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۵HF‎ ۱۵۸۶‎ /۴ /پ‎۹‎ض‎۹ضوابط سرمايه گذاري در سازمان تجارت جهاني/ عليرضا پوراسماعيلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۶HG‎ ۱۷۱۰‎ /ع‎۲‎م‎۵مسئوليت حقوقي بانک ها در تراکنش هاي الکترونيکي وجوه/ محبوبه عبدالهي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۷HM‎ ۷۴۱‎ /ع‎۶‎ح‎۸حمايت از حريم خصوصي در شبکه هاي اجتماعي مجازي/ شيما عطار.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۹۹۱۸HV‎ ۹۲۷۶‎ /۵ /س‎۹‎ج‎۲جايگزين هاي حبس در انگلستان و ويلز، آلمان و ترکيه (مطالعه تطبيقي)/ تاليف اوزنور سوديرن؛ برگردان حميدرضا دانش ناري، حامد صفايي آتشگاه.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۱۹KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ‎۵‎گ‎۷گفتارهايي در آيين دادرسي کيفري: دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم و تخلف/ افضل خسروي؛ [به سفارش] سازمان تعزيرات حکومتي، معاونت توسعه مديريت و منابع، اداره کل آموزش و پژوهش.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۰KMH‎ ۴۶۱۰‎ /پ‎۲‎الف‎۷افتراقي شدن دادرسي کيفري/ مصطفي پاک نيت.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۱KMH‎ ۴۴۰۴‎ /آ‎۷‎س‎۹سياست جنايي قضايي ايران در قبال جرم تحصيل مال از طريق نامشروع/ تاليف سامان آقالارثالث.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۲KMH‎ ۱۱۶۰‎ /ز‎۴‎ح‎۸ ۱۳۹۴حمايت هاي حقوقي از پديدآورندگان نرم‌افزار/ ستار زرکلام، محمدحسن محوري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۴.
۹۹۲۳KZ‎ ۵۶۷۵‎ /ت‎۷‎الف‎۲ابعاد حقوقي توافق هسته اي وين (برجام)/ مولفان مصطفي تقي زاده انصاري، سهيلا محمدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۴KZ‎ ۵۶۷۵‎ /الف‎۷‎ح‎۷حقوق و تکاليف هسته اي ايران بر اساس معاهده ان. پي. تي./ مريم افشاري، پروانه بهمني.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۵KMH‎ ۷۳۷‎ /ت‎۹‎س‎۹سند مالکيت در نظام حقوقي ايران/ تاليف ابوالفضل تيموري آسفيچي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۶K‎ ۳۴۰۰‎ /ر‎۶‎م‎۵حق بر مشارکت و استماع در تصميم هاي اداري (حقوق عمومي)/ تاليف حسين رضائي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۷KMH‎ ۴۲۸۶‎ /ب‎۹‎آ‎۵آسيب شناسي قوانين مربوط به جرايم اقتصادي در نظام حقوقي ايران/ حميد بهره مند؛ به سفارش پژوهشگاه قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۸K‎ ۳۷۰۲‎ /م‎۲‎ح‎۷حقوق قراردادهاي بين المللي ورزشي/ تاليف و ترجمه جليل مالکي، احسان لامع.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۹۹۲۹KJV‎ ۴۷۹۵‎ /۳ /ل‎۹‎ت‎۴ترجمه کد عدالت اداري فرانسه (بخش قانون)/ [کورين لوپاژ]؛ مترجم روح الله موذني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۳۰KZ‎ ۶۳۷۶‎ /ح‎۵‎م‎۵مسووليت کيفري صلح بانان سازمان ملل متحد/ اميرحسين حسيني؛ [به سفارش] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ‎۱۳۹۵.
۹۹۳۱JZ‎ ۱۳۱۰‎ /ظ‎۴‎د‎۹دوران گذار روابط بين الملل در جهان پسا غربي/ محمدجواد ظريف، سيدمحمدکاظم سجادپور، عباداله مولايي؛ [براي] مرکز آموزش و پژوهش هاي بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ‎۱۳۹۵.
۹۹۳۲BP‎ ۱۹۸‎ /۶ /ج‎۴‎د‎۹تبيين فقهي – حقوقي معاونت در جرم از طريق ترک فعل/ تاليف محسن ديبانژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۳۳KMH‎ ۱۷۰۴‎ /الف‎۹‎پ‎۹پيشينه رويه قضايي در ايران در ارتباط با آيين دادرسي مدني/ [تدوين] مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۹۹۳۴KMH‎ ۴۹۴‎ /۷ /الف‎۹‎پ‎۹پيشينه رويه قضايي در ايران در ارتباط با قانون مدني/ [تدوين] مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۹۹۳۵KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۹‎پ‎۹پيشينه رويه قضايي در ايران در ارتباط با قانون مجازات اسلامي/ [گردآوري و تدوين] مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۹۹۳۶KMH‎ ۴۶۱۰‎ /الف‎۹‎پ‎۹پيشينه رويه قضايي در ايران در ارتباط با آيين دادرسي کيفري/ [تدوين] مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه.- تهران: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۹۹۳۷KZ‎ ۶۳۸۵‎ /ت‎۴‎ق‎۹قواعد حقوقي حاکم بر مخاصمات مسلحانه بين المللي در نبردهاي زميني (بنيادين – کاربردي)/ تاليف عباس تديني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۳۸k‎ ۳۴۰۰‎ /ع‎۶‎ح‎۷حقوق اداري تطبيقي اداره خوب: مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا/ فرامرز عطريان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۳۹KMH‎ ۱۵۷۲‎ /م‎۳‎ج‎۲جايگاه اصل بي طرفي در قانون آيين دادرسي کيفري جديد/ عادل محمدي، الناز چلونگر، مهسا اکبيا.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۰KMH‎ ۳۸۵۱‎ /خ‎۵‎ن‎۷نقش رکن رواني در رابطه سببيت/ محمدمهدي خسروي سليم.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۱K‎ ۸۳۲‎ /م‎۷‎ط‎۸طلب مشترک/ رسول ملکوتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۲KMH‎ ۸۳۳‎ /خ‎۵‎ق‎۴مطالبه خسارات معنوي متوفي (در حقوق اسلام و ايران)/ تأليف فاطمه قدرتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۳HV‎ ۷۹۳۶‎ /ب‎۴‎ر‎۶مفهوم خطرناکي در گستره ي علوم جنايي/ سودابه رضواني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۴HV‎ ۸۵۵۰‎ /۲ /غ‎۸‎ر‎۲راهبردهاي کاهش جمعيت زندان ها/ علي غلامي، پيمان حسني؛ [به سفارش] مرکز مطالعات راهبردي و مديريت تحول قوه قضاييه، با همکاري بنياد حقوقي ميزان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۵KMH‎ ۸۳۹‎ /م‎۷‎م‎۵مسئوليت مدني دولت/ تاليف رسول ملکوتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۶HG‎ ۳۸۵۱‎ /خ‎۹‎ف‎۲فارکس و جايگاه آن در تجارت جهاني/ تاليف امير خواجه زاده، فهيمه وثوقي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۷KMH‎ ۱۷۱۰‎ /الف‎۲‎آ‎۹آيين دادرسي مدني ۳: طواري دادرسي (امور اتفاقي)/ تاليف حميد ابهري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۸K‎ ۱۵۳۰‎ /ط‎۲‎م‎۲ماهيت و آثار حقوقي قراردادهاي مجوز بهره برداري در حقوق ايران و حقوق تجارت بين الملل/ مولفان شيلا طاهري، سيد کويستان شريفي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۴۹KMH‎ ۴۴۱۵‎ /ب‎۲‎م‎۳محشاي قانون جرم سياسي (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵)/ مولفان رامين بايرامي آرباطان، زهرا فلاحي سامبران.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۵۰KMH‎ ۱۲۲۰‎ /ک‎۴‎ع‎۸علائم تجاري در حقوق ايران بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري ۳/۱۱/۱۳۸۶/ تاليف محمدحسين کريمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۸۹.
۹۹۵۱KMH‎ ۴۰۴۹‎ /الف‎۷‎ج‎۴جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص/ مولفان محمدرضا الهي منش، محسن مرادي اوجقاز.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۶.
۹۹۵۲KMH‎ ۸۳۹‎ /ص‎۷‎م‎۵مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد)/ سيدحسين صفايي، حبيب الله رحيمي.- ويرايش ‎۳.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۶.
۹۹۵۳KMH‎ ۵۰۰‎ /ن‎۹۴‎ح‎۷حقوق شهروندي زنان در ايران بين دو انقلاب/ مولفان هادي نوري، صديقه مسيب نيا فخبي.- تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ‎۱۳۹۶.
۹۹۵۴KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ش‎۹‎ن‎۶نظام حقوق بين الملل: وحدت درعين کثرت/ آرامش شهبازي؛ با ديباچه قاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، ‎۱۳۹۶.
۹۹۵۵HV‎ ۶۴۳۱‎ /ق‎۹‎ق‎۴قربانيان تروريسم در حقوق بين الملل/ تاليف مرتضي قهرماني منامن.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۶.
۹۹۵۶K‎ ۵۶۴‎ /الف‎۹‎ ش‎۸قانون گذاري در فضاي سايبر از منظر حقوق بين الملل/ تاليف احسان شکيب نژاد؛ با ديباچه سيدياسر ضيايي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۶.
۹۹۵۷KMH‎ ۱۲۷۰‎ /م‎۹‎م‎۳[ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي/ تدوين کننده پژوهشکده حقوقي شهر دانش.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۶.

۹۹۵۸K‎ ۱۱۵۰‎ /الف‎۲‎م‎۵مسئوليت مدني متصدي در قراردادهاي حمل و نقل دريايي بين الملل/ نگارندگان ناصر ابراهيم پور باصر، هستي حسن زاده.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۶.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *