خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مبانی حقوق ورزشی

مبانی حقوق ورزشی

مبانی حقوق ورزشی

 

خرید

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: مبانی، مفاهیم و قلمرو حقوق ورزشی

مبحث اول: ضرورت علم حقوق

مبحث دوم: مراتب قانون در ایران

مبحث سوم: مبنای حقوقی بررسی حوادث ورزشی

مبحث چهارم: ضرورت عدم مغایرت مقررات ورزشی با موازین شرعی

مبحث پنجم: آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی

فصل دوم: انواع و قلمرو مسئولیت در حقوق ورزشی

مبحث اول: مسئولیت مدنی و انواع آن

مبحث دوم: تفاوت بین مسئولیت کیفری و مدنی

مبحث سوم: بی‌مبالاتی

مبحث چهارم: دفاع برای بی‌مبالاتی

مبحث پنجم: انواع مسئولیت در حقوق ورزشی

فصل سوم: مسئولیت افراد و گروه‌های دخیل در ورزش

مبحث اول: مسئولیت شرکت‌کنندگان

مبحث دوم: مسئولیت مربیان و معلمان

مبحث سوم: مسئولیت مدیران مدارس، دانشگاه‌ها و سازمان‌های ورزشی

مبحث چهارم: مسئولیت مالک اماکن ورزشی

مبحث پنجم: مسئولیت کارکنان، داوران و سرداوران

مبحث ششم: مسئولیت داوطلبان ورزشی

مبحث هفتم: مسئولیت طراحان و سازندگان اماکن ورزشی

مبحث هشتم: مسئولیت طراحان و سازندگان اماکن ورزشی

فصل چهارم: ورزشکاران، خشونت و حقوق جزایی

مقدمه

مبحث اول: خشونت در ورزش

مبحث دوم: حقوق جزا

مبحث سوم: تعریف جرم

مبحث چهارم: بررسی قتل‌های شبه‌عمد و غیرعمد درمحیط ورزش

مبحث پنجم: شیوه دفاع در پرونده‌های خشونت ورزشی

فصل پنجم: مبانی حقوقی قراردادها در ورزش

مقدمه

مبحث اول: مفاهیم اصلی مربوط به قرارداد

مبحث دوم: چارچوب قرارداد

مبحث سوم: خطا و اشتباه در قراردادها

مبحث چهارم: قانون شهادت شفاهی

مبحث پنجم: شروط قرارداد

مبحث ششم: وکالت و انتقال قرارداد

مبحث هفتم: نقض قرارداد

مبحث هشتم: جبران نقض قرارداد

مبحث نهم: راه‌های جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی

مبحث دهم: انواع قراردادهای ورزشی

فصل ششم: بررسی حقوقی فعالیت ایجنت‌ها در ورزش

مبحث اول: خدماتی که توسط اینجنت‌‌های ورزشی ارائه می‌شود

مبحث دوم: قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ایجنت‌های ورزشی

مبحث سوم: اخذ مجوز فعالیت بعنوان ایجنیت ورزشی

مبحث چهارم: کنترل و نظارت بر فعالیت ایجنت‌های ورزشی

فصل هفتم: دیوان بین‌المللی حکمیت در ورزش

مقدمه

مبحث اول: چگونگی تشکیل دیوان حکمیت در ورزش

مبحث دوم: چه پرونده‌هایی به دیوان قابل ارجاعند؟

مبحث سوم: چگونگی فعایت دیوان

مبحث چهارم: مزیت‌های حکمیت بر حل و‌فصل قضایی

مبحث پنجم: مقررات حقوقی در مقابل قوانین بازی

مبحث ششم: هزینه دادرسی در دیوان

فصل هشتم: بیمه در ورزش

مقدمه

مبحث اول: موضوع بیمه

مبحث دوم: خطر در بیمه

مبحث سوم: انواع بیمه

مبحث چهارم: انواع بیمه‌های مورد استفاده در ورزش

فصل نهم: مالیات در ورزش

مقدمه

مبحث اول: مزایای یک سیستم کارآمد مالیاتی

مبحث دوم: قوانین و مقررات مربوط به مالیات در ورزش ایران

مبحث سوم: فرار مالیاتی در ورزش

فصل دهم: دوپینگ و شیوه‌های غیرمجاز نیروافزایی در ورزش

مقدمه

مبحث اول: تعاریف

مبحث دوم: ممنوعیت‌ها براساس قوانین وادا

مبحث سوم: تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ

مبحث چهارم: فهرست (لیست) ممنوعه

مبحث پنجم: استفاده پزشکی مشروع از داروها برای ورزشکاران

مبحث ششم: فرآیند آزمایش دوپینگ

مبحث هفتم: مجازات

منابع

مؤلف:

دکتر کیوان شعبانی مقدم

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۳، اول

قیمت:

۱۴۰٫۰۰۰ ریال

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *