خانه / آخرین مقالات و کتب حقوقی منتشره در کشور / مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۷

 

عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
آموزه هاي حقوق کيفريشماره ۱۵ ۱۳۹۷بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ارتباط و همزيستي دادگاه هاي مختلط (بين المللي شده) با ديوان کيفري بين المللي و محاکم مليحسين ميرمحمدصادقي، علي رحمتيدادگاه هاي مختلط، ديوان کيفري بين المللي، محاکم ملي، بي کيفري، صلاحيت تکميلي
کرامت مداري، راهبرد تعادل بخش ميان امنيت و آزادي در گفتمان سياست جناييفضل الله فروغي … [و ديگران]امنيت، آزادي، کرامت، عدالت کريمانه، سياست جنايي متعاليه
رويکرد حقوق کيفري ايران به ماهيت و به کارگيري سلاح در محاربهسيدابراهيم قدسي، ابراهيم رهنمازادهماهيت سلاح، به کارگيري سلاح، محاربه، حقوق کيفري
چالش هاي نظام حقوق بين الملل معاصر در مبارزه موثر با دزدي درياييباقر شاملو، سيداحمد سجاديدزدي دريايي، حاکميت ملي، صلاحيت بين المللي، دولت ناتوان، ديوان کيفري بين المللي، حقوق بين الملل، صلاحيت قضايي
عدالت توافقي بيمه مدار در پرتو سياست جنايي بيمه نگرمهرداد رايجيان اصلي، سيدمنصور ميرسعيدي، نعيم سهاميعدالت توافقي بيمه مدار، حقوق بيمه جنايي، سياست جنايي  بيمه نگر، مديريت ريسک، اصلاح و بازپروري، جبران و ترميم
تشريفات قانوني و دادرسي و آثار مترتب بر عدم رعايت آن ها در امور کيفريمنصور رحمدلتشريفات دادرسي، تشريفات قانوني، اصول دادرسي، تشريفات مهم، اعتبار قانوني، بي اعتباري دادرسي
واکاوي ماده ‎۳۶۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲ (اتانازي) از منظر فقه اسلاميکاظم خسروي، رضا دانشور ثاني، عبدالرضا اصغرياتانازي، قتل ترحم آميز، رضايت، حد، قصاص، تعزير
تبيين معيارهاي قانوني توقف و بازرسي هاي پليسي در نظام هاي حقوقي ايران، انگلستان و آمريکاغلامحسن کوشکي، پيمان دولت خواه پاشاکيظن قوي، ظن معقول، دليل موجه، توقف، بازرسي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
اخلاق زیستیشماره ۲۷سال هشتم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نگرشي اخلاقي ـ حقوقي به جايگاه اصل برابري در حقوق کودکان با نيازهاي ويژهسکينه سلطاني کوهبناني، نبي اله غلامينيازهاي ويژه، اخلاق، برابري، قانون، حقوق، ايران
تحليل حقوقي اقسام پيوند اعضا در نظم نوين حقوقيمريم خاقاني، محمد عظيميشخص زنده، جسد، اهداکننده، گيرنده عضو، حقوق
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
اخلاق زیستیشماره ۲۸سال هشتم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جنبش هاي اجتماعي و تاثير آن در شکل گيري حقوق شهرونديفاطمه عرب احمدي، احمدرضا خزائيجنبش اجتماعي، حقوق شهروندي، قدرت، هويت جمعي
حقوق فردي شهروندي در جمهوري اسلامي ايران با رويکرد فقهي امام خميني (ره)ايرج افشار احمدي، محمد روحاني مقدم، مريم آقايي بجستانيحقوق فردي، شهروندي، امام خميني، فقه، حکومت اسلامي
تاثير حاکميت قانون در تامين حقوق شهرونديامير جواديحقوق شهروندي، حاکم، قانونمداري، آزادي، جامعه
بررسي تحقق عدالت اقتصادي در اقتصاد مقاومتي و رابطه آن با حقوق شهرونديمهري توتونچيان، سيد محمدرضا اماماقتصاد مقاومتي، حقوق شهروندي، عدالت اقتصادي، عدالت تخصيصي و توزيعي
جايگاه آموزش شهروندي و حقوق شهروندي در برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتداييپروين احمدي، سما کشاورز ديزجينيآموزش شهروندي، حقوق شهروندي، برنامه درسي، دوره ابتدايي، مطالعات اجتماعي
نقش مباني سياست اسلامي در تبيين حقوق شهرونديحسام الدين خلعتبري ليماکي، سيد حسين جعفري نسبمباني، سياست اسلامي، حقوق، حقوق شهروندي
نقش ارائه خدمات شهري در ايجاد محله هاي حاشيه‌ن شين شهر يزد با تکيه بر حقوق شهرونديمحمد حسين جعفري، مهري حيدري نوشهر، الهه پارساحاشيه نشيني، خدمات شهري، حقوق شهروندي، آسيب هاي اجتماعي، شهر يزد
خدمت سربازي، حاکميت قانون و حقوق شهرونديمحمد شريف شاهي… [و ديگران]حاکميت قانون، سربازي، شهروندي، تساوي، قطعيت حقوقي
بررسي نظام اقتصاد رقابتي درحقوق شهروندي از ديدگاه فقهيالهام سيفي، سيد محمدرضا امامادله، قواعد فقهي، حقوق شهروندي، اقتصاد رقابتي، اقتصاد مقاومتي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق کیفریشماره ۲۴سال هفتم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
کارکرد روش هاي پيش بيني تکرار جرم در اعطاي آزادي مشروطمهري برزگرپيش بيني جرم، روش هاي پيش بيني تکرار جرم، آزادي مشروط
مطالعه سنجشي جنين آزاري در سامانه کيفري ايران و ايالات متحده آمريکاسيد مصطفي مشکاتجنين، جنين آزاري، بارداري، غفلت و قصور
معيار مسئوليت کيفري ناشي از عمل غير در نظام کيفري ايران و مصرحميد محمديمسئوليت کيفري، عمل ديگري، نظام کيفري، معيار
مطالعه تطبيقي جرم غير عمدي در حقوق ايران و فرانسهمحمود روح الامينيجرم مطلق، جرم مقيد به نتيجه، خطاي کيفري، خطاي حقوقي، بي احتياطي
نظام عدالت کيفري و مسئوليت نقض موازين حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط شرکت هاي تجاريپوريا عسکريشرکت هاي تجاري، حقوق بشر، ديوان کيفري بين المللي، نظام عدالت کيفري، جنايات بين المللي
دفاع مقابله به مثل از منظر رويه محاکم کيفري بين الملليناديا باقري، مجتبي جاني پو، مهين سبحانيمقابله به مثل، تلافي، دکترين دستان پاک، حقوق کيفري بين المللي، رويه قضايي بين الملل
حمايت از منافع عمومي حقوق کيفري؛ مطالعه تطبيقي ايران و برخي کشورهامحمود صابر، محمد جعفر حبيب زاده، امين آقاييجرايم عليه منافع عمومي، بزه ديدگان، حمايت کيفري، منفعت عمومي، سازمان هاي غير دولتي
قانون جزاي عرفي و نقش آن در شکل گيري حقوق کيفري ايرانمهدي صبوري پور، ايرج خليل زادهتاريخ حقوق کيفري، قانون جزاي عرفي، نصرت الدوله، گونه شناسي جرايم و مجازات ها، نهادشناسي
واکنش کيفري در برابر نافرماني مدنيعليرضا تقي پور، فاطمه متقينافرماني مدني، معترض، وجدان، توجيه، مجازات
تحليل فرايندهاي تحصيل اقرار نادرست در مرحله تحقيقات پليسيجمشيد غلاملواقرار نادرست، ادله اثبات، بازجويي پليس، فنون ر يد، اجبار روان شناختي
اعتبار راي کيفري خارجي در مرحله تحقيقات مقدماتيحسن پور بافراني، ابراهيم شريفيراي کيفري خارجي، تحقيقات مقدماتي، منع تعقيب مجدد، دادسرا، قرار بازداشت
تعارض اقارير در باب قتلخسرو مومني، حسن پور لطف اللهاقرار، تعارض اقارير، قتل، پرداخت ديه از بيت المال
اثر محکوميت زدايي و کيفرزدايي قاعده درء در جنايات موجب قصاص با رويکردي به قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲احمد مرتاضي، امير اميران بخشايشمحکوميت زدايي، کيفرزدايي، قاعده درء، قصاص، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲
پيشگيري وضعي تقنيني از جرم شکنجهمهدي شيداييان، سيد جعفر اسحاقي، زهرا رجاييشکنجه، پيشگيري وضعي تقنيني، پارادايم بازدارندگي، پارادايم توجيه زدايي، نظارت
نگرشي جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدرعبدالرضا جوان جعفري، محمد صالح اسفندياري بهرآسماناعدام، مواد مخدر، انسجام اجتماعي، تحولات اجتماعي
تحليل فقهي- حقوقي تداخل جنايات عمدي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲حسن مراديتداخل جنايت، قصاص، ديه، قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲
جايگاه و حدود اختيارات دادستان در نظام رسيدگي کيفريمحمد خليل صالحي، علي افراسيابيدادستان، بازپرس، تعقيب جنايي، تحقيقات مقدماتي
بررسي تعدد نتيجه و مقايسه آن با تعدد جرمعلي اصغر اعظمي، مسعود حيدري، محمد جواد جعفريتعدد جرم، تعدد نتيجه، تعيين مجازات، تعدد مادي، تعدد معنوي
بازخواني تحليلي- انتقادي مفهوم اقامه حد و تعطيل حدحسين خدايار، رحيم نوبهاراقامه حد، تعطيل حد، ويژگي هاي قدسي حدود، الغاگرايي کيفري
دلايل و مباني حقوقي  تاسيس دادگاه هاي کيفري مختلط (بين المللي شده) از منظر  داخلي و بين الملليحسين مير محمد صادقي، علي رحمتيدادگاه هاي مختلط، دلايل تاسيس، مباني حقوقي تاسيس، سازمان ملل متحد، ديوان کيفري بين المللي
اصحاب دعوي خصوصي ناشي از جرم و جانشينان آن هاخيرالله هرمزي، سيد حجت علويدعواي ضرر و زيان ناشي از جرم، مدعي، مدعي عليه، آيين دادرسي کيفري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق کیفریشماره ۲۵سال هفتم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
اعتبار راي کيفري خارجي در مرحله تحقيقات مقدماتيحسن پور بافراني، ابراهيم شريفيراي کيفري خارجي، تحقيقات مقدماتي، منع تعقيب مجدد، دادسرا، قرار بازداشت
تعارض اقارير در باب قتلخسرو مومني، حسن پور لطف اللهاقرار، تعارض اقارير، قتل، پرداخت ديه از بيت المال
اثر محکوميت زدايي و کيفرزدايي قاعده درء در جنايات موجب قصاص با رويکردي به قانون مجازات اسلامي‎۱۳۹۲احمد مرتاضي، امير اميران بخشايشمحکوميت زدايي، کيفرزدايي، قاعده درء، قصاص، قانون مجازات اسلامي‎۱۳۹۲
پيشگيري وضعي تقنيني از جرم شکنجهمهدي شيداييان، سيد جعفر اسحاقي، زهرا رجاييشکنجه، پيشگيري وضعي تقنيني، پارادايم بازدارندگي، پارادايم توجيه زدايي، نظارت
نگرشي جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدرعبدالرضا جوان جعفري، محمد صالح اسفندياري بهرآسماناعدام، مواد مخدر، انسجام اجتماعي، تحولات اجتماعي
تحليل فقهي- حقوقي تداخل جنايات عمدي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲حسن مراديتداخل جنايت، قصاص، ديه، قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲
جايگاه و حدود اختيارات دادستان در نظام رسيدگي کيفريمحمد خليل صالحي، علي افراسيابيدادستان، بازپرس، تعقيب جنايي، تحقيقات مقدماتي
بررسي تعدد نتيجه و مقايسه آن با تعدد جرمعلي اصغر اعظمي، مسعود حيدري، محمد جواد جعفريتعدد جرم، تعدد نتيجه، تعيين مجازات، تعدد مادي، تعدد معنوي
بازخواني تحليلي- انتقادي مفهوم اقامه حد و تعطيل حدحسين خدايار، رحيم نوبهاراقامه حد، تعطيل حد، ويژگي هاي قدسي حدود، الغاگرايي کيفري
دلايل و مباني حقوقي  تاسيس دادگاه هاي کيفري مختلط (بين المللي شده) از منظر  داخلي و بين الملليحسين مير محمد صادقي، علي رحمتيدادگاه هاي مختلط، دلايل تاسيس، مباني حقوقي تاسيس، سازمان ملل متحد، ديوان کيفري بين المللي
اصحاب دعوي خصوصي ناشي از جرم و جانشينان آن هاخيرالله هرمزي، سيد حجت علويدعواي ضرر و زيان ناشي از جرم، مدعي، مدعي عليه، آيين دادرسي کيفري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های فقهیشماره ۳سال چهاردهم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
اعتبار سنجي مرجحيت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهي: نجاست خمر)عطيه عليزاده نوري، محمدتقي فخلعي، حسين صابريحمل بر تقيه، حمل بر تقيه روايات طهارت خمر، روايات طهارت خمر، مخالفت با عامه، نجاست خمر
اصول و قواعد بنيادين فقهي حاکم بر مذاکرهمهدي موحدي نيا، علي مظهر قراملکي، سيد محمد حسينياصول مذاکره، تکليف گرايي، ديپلماسي، قواعد فقه، مذاکره
ماهيت فقهي و حقوقي نمايندگي مادر در دادرسي نفقه بر اساس قانون حمايت از خانواده (مصوب ‎۱۳۹۱)جواد حسين زاده، وحيده سادات حسيني، فرج الله هدايت نيا
مطالعه تطبيقي حکم هديه به قاضي در فقه مذاهب خمسهمحمد عادل ضيائي، ايوب شافعي پوررشوه، فقه، قاضي، مذاهب، خمسه، هديه
مباني فلسفي اسقاط حق در فقه اسلامي و حقوق غربابراهيم تقي زادهاسقاط حق، حق و حکم، مصلحت، نظريه انتخاب، نظريه فايده
شرط توالي در قراردادهاي الکترونيکيمحمد علي خادمي کوشاتجارت الکترونيکي، توالي ايجاب و قبول، قرارداد الکترونيکي، موالات در عقود
واکاوي تقدم وجوب حج يا وجوب نذر در صورت تزاحمسيد ابوالقاسم حسيني زيديتزاحم، تقدم، حج، زيارت، سبق زماني، مرجح، نذر
نقد حکم فقهي ليله الدفن (نماز وحشت) در انديشه فقيهان متاخر المتاخر و معاصرمصطفي همدانيصدقه، ليله الدفن، نماز وحشت، نماز هديه به اموات
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های فقهیشماره ۴سال چهاردهم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي مباني مالکيت فکري در حقوق و فقه اماميهعلي بيگ زاده، جعفر کوشا، سيدباقر ميرعباسيحقوق طبيعي، حقوق موضوعه، فقه اماميه، مالکيت فکري
تاملي در نظريه تعييني بودن حق قصاص در قتل عمدسيد هاشم آل طه، احمد حاجي ده آباديديه، نظريه تخييري، نظريه تعييني، ولي دم، قصاص
امکان سنجي مالکيت شخص حقوقي نسبت به عين موقوفه با رويکردي به نظر امام خميني (ره)سيد محمد تقي قبولي درافشان، مسعود جهاندوست دالنجان، ميثم شعيبانتقال عين موقوفه، شخص حقوقي، فک ملک، مالکيت عين موقوفه، ملکيت موقوف عليهم، وقف
تسليحات کشتار جمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقهمحمد ابراهيم الهيان، مجتبي الهيان، سيدعلي محمد يثربيجهاد، سلاح کشتار جمعي، ضرورت، غير نظاميان،

مقابله به مثل

تحليل فقهي و حقوقي رابطه باني و ناشر در اوراق مشارکت رهنيعلي اکبر جعفري ندوشن، اصغر زيرک باروقيانتقال طلب، اوراق مشارکت، اوراق مشارکت رهني، بيع دين، تبديل تعهد، تسهيلات رهني
نقدي بر ديدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعي با تطبيق آن در فقه مذاهب اسلاميمهديه غني زاده، محمدرضا کيخااثبات دعوا، حق‌ا لناس، شهادت تبرعي، فقها
بررسي تطبيقي وکالت و تفويض طلاق در فقه اماميه و اهل سنت (با نگاهي به نظام حقوقي ايران)احسان علي اکبري بابوکانياختيار طلاق، تفويض طلاق، توکيل طلاق
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشهای حقوقیشماره ۳۶سال هفدهم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
رعايت اصل رقابت در انعقاد قراردادهاي اداريحسن ناعمهرقابت، انحصار، مناقصه، معاملات دولتي، قانون برگزاري مناقصات
تروريسم دولتي: پندار يا واقعيت؟!نواب محمدي ده چشمهتروريسم دولتي، دولت حامي تروريسم، دولت پشتيبان تروريسم، تروريسم بين الملل
مطالعه تطبيقي معيار قابليت پيش بيني ضرر در حقوق ايران و انگلستانمحسن جعفري بهزادکلائي، حميد ابهريمسئوليت قراردادي، مسئوليت قهري، قابليت پيش بيني ضرر، معيار شخصي، معيار نوعي
رعايت الزامات حقوقي و قانوني در قراردادهاي جديد نفتي ايران (I.P.C)مهدي حقيقيان، عليرضا ابراهيم گلقراردادهاي نفتي، الزامات قانوني، مصوبه هيئت وزيران، (I.P.C)، قانون اساسي
حقوق ايران نسبت به نقاط مداري از ديدگاه حقوق بين المللفرناز فروتنيان شهربابکي، فاطمه فتح پورمدار ثابت زمين، علاميه بوگوتا، وضعيت حقوقي مدار ژئو، نقاط مداري ايران
جايگاه قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ميان منابع حقوق بين المللجمشيد مظاهريقطعنامه هاي مجمع عمومي، منابع حقوق بين الملل، ديوان بين المللي دادگستري، جامعه بين المللي دولت ها
آثار حقوقي تصميم خروج کشورهاي آفريقايي از ديوان بين المللي کيفريمحمد عليپورخروج از اساسنامه رم، ديوان بين المللي کيفري، عدالت کيفري جهاني، بي کيفري
واکنش هاي کيفري عوام گرا در مقابله با جرايم خشونت بار در ايرانمحمدباقر مقدسي، محمد فرجيهاعوام گرايي کيفري، جرايم خشونت بار، سياست هاي سخت گيرانه، پاسخ هاي کيفري شتاب زده، تدابير نمايشي
تعويق صدور حکم و آثار آنمحمدجواد عليزاده گودرزي، ابوالفتح خالقيقرار تعويق، فردي کردن، حکم محکوميت، اصلاح مجرم
نقش بيوتکنولوژي در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذيهسيده کيانا بني کماليحق بر تغذيه، بيوتکنولوژي، مهندسي ژنتيک، (GMOs)، محصولات نوترکيب ژنتيکي، امنيت غذايي، برچسب گذاري مواد غذايي
جنايات جنگي سايبري؛ ويدئوهاي جنايت بار دولت اسلامي و قوانين جنگنگارنده ديويد فيدلر؛ ترجمه امين زحمتکش
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشنامه حقوق کیفریشماره ۲ (پیاپی ۱۸)سال نهم۱۳۹۷پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
آيين کشف و ابراز دليل در فضاي مجازيمصطفي السان، محمدرضا منوچهريکشف، ابراز، ادله اثبات دعوا، فضاي مجازي، تفتيش و بازرسي
کنترل تحت نظر در حقوق کيفري ايران و فرانسهعلي القاصي مهر، علي جاني پور، شهرام ابراهيمي
برساخت اجتماعي  اراذل و اوباش (چالش هاي مفهومي طرح مبارزه با اراذل و اوباش از منظر جرم شناسي فرهنگي)فرهاد الله وردي، محمد فرجيهاطرح ارتقاء امنيت اجتماعي، سياست هاي کنترل جرم، خرده فرهنگ خشونت، اراذل و اوباش، جرم شناسي فرهنگي
چالش حقوقي اجراي قاعده عدم مصونيت سران دولت ها نزد ديوان کيفري بين المللي: با تاکيد بر پرونده عمرالبشيرمعصومه اماميان، ستار عزيزيمصونيت سران دولت ها، ديوان کيفري بين المللي، عمرالبشير، مصونيت سران در برابر صلاحيت کيفري خارجي، مواد ‎۲۷ و ۹۸ اساسنامه
نقد سياست کيفري تقنيني و قضايي ايران در جرم انگاري و تعيين کيفر شکار و صيد گونه هاي جانوريامين جعفري، اصغر احمديگونه هاي جانوري، شکار و صيد، سياست کيفري تقنيني، سياست کيفري قضايي، جرم انگاري، تعيين کيفر
پيشگيري از جرايم خونين يقه سرخ هاشهرداد دارابيبزهکاران يقه سرخ، اختلالات رواني، قتل عمد، پيشگيري مرتکب مدار، پيشگيري  بزه ديده مدار
حضوري بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در ديوان کيفري بين الملليمحمد حسين رمضاني قوام آبادي
تروريسم و نظام عدالت کيفري: ديوان کيفري بين المللي يا دادگاه مختلط؟حجت سليمي ترکمانيتروريسم، نظام عدالت کيفري، ديوان کيفري بين المللي، دادگاه هاي مختلط، شعبه ويژه لبنان
رويکرد بزه ديده شناسي قانوني نسبت به بزه ديدگي جنسي زنان (با نگاهي به قوانين کيفري و رويه قضايي)عباس شيخ الاسلامي، فرهاد شاهيدهبزه ديده شناسي قانوني، بزه ديدگي، جرايم جنسي، زنان، رويه قضايي
جرم نقض حقوق ناشي از ثبت علائم تجاري در حقوق ايران با نگاهي به موافقت نامه تريپسجعفر نظام الملکي، حسنعلي موذن زادگان
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشنامه متینشماره ۷۹سال بیستم۱۳۹۷تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تاثير زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرايي آن با تکيه بر آراي امام خميني (س)سيدمحمد موسوي بجنوردي، طاهره محمدعلي ميرزاييتأثير زمان و مکان، عرف، تمکين، نشوز زوجه، ضمانت اجرايي
بررسي تطبيقي مرور زمان در فقه و حقوق کيفري ايران با رويکردي به نظرات امام خميني (س)اکبر رجبي، اعظم مهدوي پور، محمد اسحاقيمرور زمان، شکايت، تعقيب، صدور حکم، مجازات، مسائل فقهي، امام خميني
ضرورت بازنگري در ماده ‎۲۸۶ قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ بر اساس ديدگاه هاي امام خميني (س)امير وطني، نغمه فرهودافساد في الارض، محاربه،حد، تعزير، مجازات، اعدام
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریشماره ۳۸دوره چهاردهم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
چالش هاي قانوني نظارت ديوان محاسبات کشور در مقابله با فساد مالي و جرائم ناشي از آن در دستگاه هاي اجراييمهري حقيقي … [و ديگران]نظارت، فساد مالي، تخلفات و جرايم، ديوان محاسبات کشور، دستگاه هاي اجرايي
شناسايي و غربالگري ژن هاي مستعد در بروز رفتارهاي مجرمانه به منظور پيشگيري از جرممرضيه آقاسي، مسعود قادي پاشاغربالگري، ژن مستعد، اختلالات رفتاري، پيشگيري از جرم
نقش ديوان عدالت اداري در تحقق و تضمين حقوق شهرونديرسول يزداني، منوچهر توسلي نائينيبايسته هاي تصميم گيري، تصميمات اداري شخصي، حاکميت قانون، حقوق شهروندي، ديوان عدالت اداري
حق فسخ ناشي از پيش بيني نقض قرارداد در اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايرانرسول قاسمي، محمدهادي مهدويفسخ، پيش بيني نقض قرارداد، خيار تفليس، خيار تعذر تسليم، قاعده غرر، بناي عقلا
مبناي مسئوليت مدني ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزشاحمد يوسفي صادقلو، مژگان نصيرزيان، حوادث ورزشي، مسئوليت، مسئوليت مدني، ورزشکار
مفهوم، جايگاه و کارکرد اصل مراقبت مقتضي در حقوق بين الملل کيفري (با تمرکز بر تعهد دولت ها به همکاري با ديوان کيفري بين المللي)زينب پورخاقان، رزا يعقوب پور، حميدرضا حيدرپوراصل مراقبت مقتضي، حقوق بين الملل کيفري، ديوان کيفري بين المللي، همکاري دولت ها، تعهد دولت ها
ميزان تاثيرگذاري قاعده لاضرر در تحقق خيار غبنعلي محموديان، امين اماني، روح اله مراديقاعده لاضرر، خيار غبن، منشا خيار، بقاي خيار، ماده ‎۴۲۱ قانون مدني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریشماره ۳۹دوره پانزدهم۱۳۹۸بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جايگاه ايفاي نقش مقام اجراي مجازات ها در نهادهاي مبتني بر خروج موقت و مشروط زندانيان با مطالعه حقوق کيفري ايران، فرانسه و انگلستانمهدي اميري … [و ديگران]قاضي اجراي احکام، مرخصي از زندان، آزادي مشروط، آزادي موقت، نيمه آزادي
تحليل نظري جرايم عليه بشريت در پرتو يافته هاي جرم شناسيسميرا گل خندانجرايم عليه بشريت، نظريه هاي جرم شناختي، آنومي، جرم دولتي
پژوهشي فقهي، حقوقي در باب عقد عهدي و تمليکي (مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه)آزاد فلاحي، غفور خوئينيعقد، عقد تمليک، عقد عهدي، عقد اذني، تعهد، تسليط، تمليک
درآمدي بر روش هاي آنلاين حل اختلاف (ODR)عباس ميرشکاري، محسن سليميحل اختلاف، آنلاين، داوري، ميانجيگري
تبيين اصول شفاف سازي و آزادي اطلاعات به عنوان مولفه هاي حکمراني مطلوب در پرتو نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي دولتعصمت زکي زاده، منوچهر توسلي نائيني، محمدصادق احمديشفاف سازي، آزادي اطلاعات، قرارداد، مشارکت و حکمراني مطلوب
تحليل نهاد ميانجي گري، بررسي تطبيقي حقوق ايران و فرانسهحميد رئوفيان نائيني، شهرام ابراهيميميانجي گري کيفري، بزه ديده، ترميم، رابطه اجتماعي، ميانجي گر
تحليل اجتماع مسئوليت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ‎۱۳۹۲ از ديدگاه حقوق خصوصيرضا امين پور، علي محموديان چالبان، ام البنين درويش پوريانقانون مجازات اسلامي مصوب سال ‎۱۳۹۲، قانون مدني، اجتماع مباشر و مسبب، جنايت، حادثه، خسارت
نقش بزه ديده بر مسئوليت بزهکار در قانون مجازات اسلامي از منظر آموزه هاي بزه ديده شناسي علميجمال بيگي، حکيمه يزدانيبزه ديده، تقصير بزه ديده، مسئوليت کيفري، بزه ديده شناسي علمي، قانون مجازات اسلامي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقی آزادشماره ۳۹سال یازدهم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي جايگزين هاي حبس در نظام قضايي ايران ( با تاکيد بر اصل تناسب )محمد دشتباني روزبهاني… [و ديگران]تناسب، جرم، مجازات ها، جايگزين حبس، کيفردهي، تفريد قضايي
بررسي حقوقي نظارت بر صنعت بانکداري در عرصه جهاني شدن اقتصاد با تأکيد بر اقتصاد مقاومتيجعفر جمالي، حميد اسديجهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد، نظارت، تنظيم گري، دولت جمهوري اسلامي ايران، بانکداري
پديده ريزگردها در ايران و نحوه مديريت آن ها از منظر حقوق بين المللمهدي جوهريريزگردها، جمهوري اسلامي ايران، محيط زيست، آلودگي
تحولات نهاد اقدامات تأميني و تربيتيابراهيم رجبي، محمد صادق چاووشياقدامات تأميني و تربيتي، حالت خطرناک، اشخاص خطرناک واکنش حمايتي ، يشگيرانه
انواع مسؤوليت در جرايم مطبوعاتي با نگاه به تعدادي از دعاوي مطبوعاتياحمد غريبي، عيسي عليزادهمطبوعات، جرم مطبوعاتي، مسؤوليت مطبوعاتي
تحليل فقهي و حقوقي فرزند خواندگي دختران مجرد و زنان بي شوهر با تأکيد بر قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست مصوب ‎۱۳۹۲زهرا ايرج زادهفرزند خواندگي، دختران مجرد، زنان بي شوهر، کودکان و نوجوانان بي سرپرست، کودکان و نوجوانان بدسرپرست
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقی آزادشماره ۴۰سال یازدهم۱۳۹۷تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نهاد دادسرا و تشکيلات آن در حقوق ايران و ديوان کيفري بين الملليطاهره عابدي تهراني، محمدرضا کوناني، رامين آريادادسرا، دادستان، حقوق ايران، ديوان بين المللي کيفري
طرح تشويقي کارکنان شرکت: سهام تشويقي و سهام ترجيحي با مطالعه در نظام حقوقي انگلستان و ايرانشقايق بهشتي… [و ديگران]سهام تشويقي، سهام ترجيحي، طرح تشويقي کارکنان
بررسي عوامل و مصاديق تشديد کيفر در قرآن و سنتمهدي چگني، محمد صادق آزادفر، محمد جواد پورحسينيتشديد، کيفر، سيره نبوي، سمت بزه کار
بررسي مباني حقوقي و نظري تعهدات گروه هاي مسلح معارض در مخاصمات داخليفرنگيس منصوريگروه هاي مسلح معارض، قواعد بشردوستانه، مخاصمه داخلي، مسئوليت بين المللي
تعيين داوران و حدود اختيارات آنان در داوري تجاري بين الملليامين رستمي، مسعود زماني، منوچهر توسلي نائينيداوران، حدود اختيارات داوران، داوري تجاري بين المللي، قواعد ملي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقی آزادشماره ۴۱سال یازدهم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
پيشنهادهاي گروه ويژه اقدام مالي و جايگاه نهاد مذکور در مبارزه بين المللي با جرايم اقتصاديامير سماواتي پيروز، سينا نجفيگروه ويژه اقدام مالي، سوئيفت، بانک مرکزي، تحريم، حقوق بشر
نقش دادرسي اساسي در حفظ و صيانت از انتخاب مردم: در آلمان و ايرانمحسن ايرج، خيرالله پرويندادرس اساسي، دادگاه قانون اساسي آلمان، شوراي نگهبان، نظارت و مهار
زمينه هاي تحقق مقررات زدايي در صنعت برق جمهوري اسلامي ايرانزينب عصمتي، اعظم عدالتجومقررات زدايي، اصل ‎۴۴ قانون اساسي، برنامه هاي توسعه، صنعت برق جمهوري اسلامي ايران
پديده جنگجويان خارجي از منظر حقوق بين المللافشين يوسفي، عليرضا آرش پور، مسعود راعي دهقيجنگجويان خارجي، حقوق بين الملل، کنوانسيون ژنو، پروتکل الحاقي
علل افزايش مطالبه مهريه از سوي زوجه در سال هاي ۹۵-‎۹۶رضا بيرانوند، منصوره صاحبدل نيامهريه، مطالبه مهريه، افزايش، عندالمطالبه، عندالاستطاعه
تحول مصونيت مقامات دولتي از صلاحيت کيفري محاکم خارجيفخرالدين سلطاني، جلال الدين شيرژيانجنايات بين المللي، مصونيت مقامات دولتي، ديوان بين المللي دادگستري، صلاحيت جهاني، حسن هابره
استقلال قضايي در حقوق ايران و انگليسوحيد خنداني، محمدباقر عامري نيا، قوام کريمياستقلال شخصي، استقلال سازماني، بي طرفي، دادرسي عادلانه
بررسي فقهي و حقوقي اشتراک ها و تمايز هاي بانکداري اسلامي در ايران و مالزيمحمود عرفاني، عليرضا محمديقراردادهاي بانکي، فقه و حقوق، ربا، بيع تورق
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقی آزادشماره ۴۲سال یازدهم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
الزامات نهاد کشف جرم در رعايت اصل مشروعيت تحصيل دليل ناظر بر اقرارساسان رضايي فرد، اکبر ورواييپليس، اصل مشروعيت تحصيل دليل، اقرار، الزامات
جايگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرمشاپور محمدحسيني … [و ديگران]رکن قانوني، رکن معنوي، قصد مجرمانه، آگاهي و علم به قانون
مسئوليت مدني دولت ناشي از فقدان، نقص يا سوء کاربرد تجهيزات پزشکيسيدمحمود هاشمي … [و ديگران]مسئوليت مدني، دولت، حق درمان، تجهيزات پزشکي
اصول حقوقي حاکم بر داوري سازمان جهاني مالکيت فکريعلي زارع، جمشيد ابراهيمي رامنديوايپو، داوري، اصل سرعت، سري بودن، اصل الکترونيکي شدن دادرسي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقیشماره ۸۳دوره بیست و یکم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بازخواني جايگاه وضعيت استنادناپذيري اعمال حقوقي با نگاهي به حقوق فرانسهسيدمصطفي محقق داماد، سعيد حقاني، علي ساعت چياستنادناپذيري، بطلان نسبي، شرايط شکلي اثباتي، وضعيت حقوقي قرارداد، وضعيت مراعي
صلاحيت اضطراري در حقوق بين الملل خصوصيرضا مقصودي پاشاکياضطرار، حق دادرسي منصفانه، صلاحيت، نزاکت بين المللي
نگاهي انتقادي به تکثرگرايي حقوقيمحمد راسخ، مهناز بيات کميتکي، سارا محمديتکثرگرايي حقوقي، رويکرد کلاسيک، قانون دولت ساخت، قانون غيردولتي
تقدم کارآمدي اقتصادي بر سنت گرايي در اصلاحات جديد حقوق تعهدات فرانسهمهراب داراب پور، الهام انيسيحسن نيت، ثمن شناور، سبب معاملات، شفاف سازي و تعهد به ارائه اطلاعات، قرارداد بي زمان، وعده يکجانبه قرارداد
تحليل پديده حيوان آزاري در فقه اماميه و حقوق ايرانمحمد محسني دهکلاني، علي رضانژادحيوان، حيوان آزاري، شرع، قانون
بررسي موردي مقررات قانون حمايت از خانواده بر مبناي اصول و قواعد آيين دادرسي مدنيمصطفي السان، ليلا نجفي زاده، مسعود جليلي آذراصول و قواعد دادرسي، دادگاه خانواده، سازش، شناسايي و اجراي احکام
تئوري نمايندگي در پرتو فلسفه سياسي و حقوق عموميحسن خسروياراده عموم، حاکميت مردم، دموکراسي، نظريه نمايندگي، نماينده
تحليل و نقدي بر ابعاد ضمانت اجراهاي رقابتي در قلمرو مالکيت هاي فکريابراهيم رهبريتوافقات ضدرقابتي، حقوق انحصاري، حقوق رقابت، حقوق مالکيت فکري، ضمانت اجراهاي رقابتي
مطالعه تطبيقي دعواي نمونه در حقوق آلمان و ايرانناهيد صفري، محمد مولودي، بيژن حاجي عزيزيحقوق آلمان، حقوق مصرف کننده، دعواي دسته جمعي، دعواي نمونه، قانون کپموگ
مباني و ريشه هاي شکل گيري نظريه مصلحت دولتفردين مرادخانيدولت مدرن، ضرورت، مصلحت دولت، منفعت
مقايسه تطبيقي حق جايگزيني در تامين مالي پروژه محور با نهادهاي سنتي حقوق مدنيلعيا جنيدي، مجيد غمامي، محسن عليجانيانتقال قرارداد، تامين مالي، تبديل تعهد، حق جايگزيني، قرارداد مستقيم
مطالعه تطبيقي مفهوم و کارکرد دوست دادگاه در حقوق ايران و کامن لاحميد ابهري، مهدي فلاح خاريکيدوست دادگاه، سازمان مردم نهاد، نظريه مشورتي
مطالعه تطبيقي حق حيات جنين در اسلام و غربعيسي عليزاده، احمد غريبياجهاض، اسقاط عمدي، جنين، حق حيات، سقط جنين
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقیشماره ۸۴دوره بیست و یکم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
موازنه آرمان عدالت کيفري و موازين حقوقي: اعمال صلاحيت ديوان بين المللي کيفري نسبت به اتباع دولت هاي غيرعضوابراهيم بيگ زاده، سيدمحمدعلي عبداللهياصل تابعيت منفعل، ديوان بين المللي کيفري، صلاحيت جهاني، صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي
تحليل ماهيت قرارداد توزيع بين المللي و وضعيت آن در نظام حقوقي ايرانعبدالحسين شيروي، مرضيه نيکوييقرارداد اجرايي، قرارداد توزيع بين المللي، قرارداد چارچوب، قرارداد کلان
بررسي مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال اعمال گروه هاي تروريستيسيدعلي هنجني، سعيد فرهادنيادولت، سببيت، گروه هاي تروريستي، مسئوليت
شناخت نهاد پسينگ آف در نظام کامن لا و تطبيق با حقوق ايرانسعيد حبيبا، فاطمه صادقيپسينگ آف، حقوق نوشته، رقابت غيرمنصفانه، علامت تجارتي، کامن لا
قرار بازداشت موقت در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر و مقايسه آن با ضوابط ناظر بر اين قرار در قانون آيين دادرسي کيفري ‎۹۲نسرين مهرا، محمدمهدي برغيآيين دادرسي کيفري، دادگاه اروپايي حقوق بشر، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت
معيارهاي اعمال صلاحيت قضايي بر شرکت هاي چند مليتيسيدقاسم زماني، محمدمهدي شامانيحقوق بشر، شخصيت حقوقي، شرکت چند مليتي، صلاحيت قضايي
خسارات حداقلي: مانعي براي توسعه نظام خوداجراي قراردادها در حقوق ايرانعبدالهادي وحيدي فردوسي، شهرزاد حداديانواع خسارات، خسارات کامل، ضوابط ارزيابي خسارات، نظام خوداجراي قراردادها
اصول بنياين اخلاق عمومي در تحديد حقوق و آزادي هاي فرديمحمدرضا ويژه، رضوان پويااخلاق عمومي، تحديد حقوق و آزادي هاي فردي، حقوق فردي
بزه ديده شناسي قضايي (قانوني)عباس شيريبزه ديده شناسي قضايي، بزه ديدگي، تحقيقات مقدماتي، نيم رخ جنايي، طبقه بندي جرم، ارزيابي تقصير بزه ديده
رويه قضايي به منزله منبع حقوقعلي اسلامي پناهديوان عالي کشور، ديوان عدالت اداري، راي وحدت رويه، رويه قضايي، منابع حقوق
تاييد خاموش و پاره اي مباحث آن در حقوق اعتبارات اسناديماشاءاله بناء نياسرياعتبار اسنادي، تاييد، تاييد خاموش، حق رجوع
مولفه هاي حضانت در بستر مصالح عاليه کودکمريم غني زاده بافقي، زهرا غني زاده بافقيحضانت، قوانين داخلي، کميته حقوق کودک، مصالح عاليه کودک
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق اداریشماره ۱۶سال ششم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
کاوشي در نظام حقوق اداري صدور مجوز هنرهاي نمايشي در ايرانوحيد آگاهتئاتر، حقوق اداري صدور مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مميزي تئاتر
نظريه هاي مربوط به ماهيت حقوق اموال عموميمحمد جواد رضايي زاده، مهدي بابايياموال عمومي، اموال دولتي، نظريه اختصاص، منفعت عمومي، خدمت عمومي، مالکيت دولت، مالکيت عمومي
کژتابي مفهومي نظارت در نظام حقوقي ايرانجعفر شفيعي سردشت، علي اکبر گرجي ازندرياني، جواد فاضلي نژادکژتابي، نظارت، کنترل، پاسخگويي توضيحي، پاسخگويي اصلاحي
بررسي علمي و عملي قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداريحسن علي عبدالهي، محمد بهنامقانون، آب، بهره برداري، مجوز، منابع طبيعي
آسيب شناسي همکاري ميان سازماني در حفاظت محيط زيست در حقوق اداري ايرانمسعود فرياديهمکاري سازماني، مشارکت محيط زيستي، حقوق اداري محيط زيست، قوق محيط زيست
مطالعه اي در ساختار و صلاحيت آمبود زمان درنظام حقوقي ترکيه و پاکستانعلي محمد فلاح زاده، اميرحسين رستگار مقدم، محسن شريعتيآمبود زمان، ساختار، صلاحيت، ترکيه، پاکستان
ارزيابي جايگاه مولفه هاي حقوق فرهنگي در نظام توسعه فرهنگي کشوراسماعيل کاوسيتوسعه فرهنگي، حقوق فرهنگي، آزادي فرهنگي، دسترسي به فرهنگ، تساوي حقوق و حق انتخاب هويت
صلاحيت ديوان محاسبات کشور در پاسداري از بيت المال با نگاهي به نقش نظارت ديوان بر شهرداري هافردين مرادخاني، فرشيد بنده علياعتبار مصوب، مالکيت عمومي، وجوه عمومي، نهاد شهرداري، ديوان محاسبات
تحليل اقتصادي حقوق: تامين حداقل رفاه، تقليل اختلاسآيت مولاييتحليل اقتصادي حقوق، حداقل رفاه، فساد، اختلاس، کارگزار بخش عمومي
نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي نگهبانسيد مجتبي واعظي، سيد محمد حسينيعمل اداري، مقرره گذاري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق اداریشماره ۱۷سال ششم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نقش مشارکت شهروندان و کارمندان در تصميم‌گيري هاي اداري مطلوبنادر ميرزاده کوهشاهي، حسن رضاييمشارکت شهروندان، مشارکت کارمندان، تصميمات اداري

نظام اداري مطلوب، حق استماع

ضرورت توسعه قلمرو اجرايي قانون برگزاري مناقصات پس از اجراي سياست هاي کلي اصل ‎۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانعبدالرضا برزگر، تهمينه رحماني
تحليل نظارت انتظامي بر ماموران مالياتي در پرتو اصول دادرسي مالياتيمهدي رضايي، محسن شريعتيماليات، مامور مالياتي، نظارت انتظامي، تخلفات، دادرسي مالياتي
خصوصي سازي خدمات عمومي در نظام حقوق اقتصادي ايران، فرانسه و انگلستانحيدر محمدنژادخصوصي سازي خدمات عمومي، سيستم دولتي، سازمان خصوصي سازي
نقش نظام اداري در ارتقاي نظام پاسخگويي (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)غلامحسين مسعود… [و ديگران]بوروکراسي، سلسله مراتب سازماني، قوانين و مقررات

تخصص گرايي و پاسخگويي

نظارت اساسي دادگاه عالي قانون اساسي مصر بر اعمال يک جانبه اداريجواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، وحيد باکويي کتريميقانون اساسي، دادگاه عالي قانون اساسي، نظارت اساسي، اعمال يکجانبه اداري، مصر
حمايت از حقوق زباني در رويه ديوان اروپايي حقوق بشرسيد احمد حبيب نژاد، زهرا دانش ناري
حق برخورداري از وکيل در رسيدگي هاي اداري در ايران و فرانسهسعيد خاني والي زادهحق داشتن وکيل، رسيدگي اداري، حقوق دفاعي، حقوق اداري، ديوان عدالت اداري
تحليل حقوقي چالش هاي نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات قوه مجريهبابک درويشي، فرشته کاظم زاده نظرينظارت، مصوبات قوه مجريه، رئيس مجلس شوراي اسلامي، ملغي الاثر، مصوبات دولتي
امکان سنجي تراکم زدايي از تهران با اجرايي نمودن انتقال يا تفکيک پايتخت (مطالعه تطبيقي برخي کشورها)محمد زرشگيتراکم زدايي از تهران، انتقال پايتخت، تفکيک پايتخت، اندازه دولت، تمرکز سياسي-اداري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق بشرشماره ۲ (پیاپی ۲۴)جلد دوازدهم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
رابطه بين حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرباولريش استين وورثعدالت، مفاهيم ذاتي  حقوق بشر، برداشت‌هاي اشتباه، قانون‌گذاري غير الاهي، اسلام و غرب
حق بر حاکميت بي طرف؛ دين، دولت و مسئله انطباق با حقوق بشرجرون تمپرمندموکراسي، رابطه دولت-مذهب، حق بر حاکميت بي طرف، حق آزادي مذهب
محدوديت هاي آزادي دين و بيان در خصوص ارتداد براساس فقه سنتي مسلمانان و حقوق بشر بين الملليکامران هاشميارتـداد، آزادي  درون دينـي، آزادي  بيـان، اسـلام، فقـه سنتـي
آيا حقوق بشر بدون دين به سامان مي رسد؟زيگفرايد ون دووفلرابطه حقوق بشر و دين، نگاه سنتي و سکولار، ماهيت حقوق بشر، پيشينه ديني
حق شرط هاي اسلامي بر معاهدات حقوق بشري و جهان شمولي حقوق بشر در محدوده الگو واره هاي فرهنگ نسبي گرايياحمد علي سوادمعاهدات حقوق بشـر، جهان شمولـي، حق شرط، اسلام، نسبي گرايي
مشارکت افـراد و جوامع دينـي در صلح سازي و حقوق بشردن وسنرجوامع ديني، فرآيند صلح سازي، مشارکت، تشکلات مذهبي، کشورهاي در بحران
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق پزشکیشماره ۴۷سال دوازدهم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي مستندات منشور حقوق بيمار بر مبناي آموزه هاي ديني (قرآن و روايات)مهديه غني زاده، محمدرضا کيخا، حسين خاکپورمنشور حقوق بيمار، کادر درماني، بيمار، حق
تجمع اسباب در خسارات پزشکيسهيلا جوادي، عباس کريميتعدد سبب، خسارت پزشکي، مباشر، متلف، مسبب، تجهيزات پزشکي، کالاي پزشکي
ماهيت و صلاحيت هاي کميسيون ماده ‎۲۰ با تمرکز بر نظام حقوقي داروخانه ها در پرتو رويه قضايي ديوان عدالت اداريذبيح الله واحدي، عادل شيباني، زهرا بيداربهداشت و سلامت عمومي، صلاحيت تشخيصي، نظام حقوقي داروخانه ها، رويه قضايي ديوان عدالت اداري
تعيين حدود صلاحيت پزشکي قانوني، در کشف جرائم منافي عفتاحمد مرتاضي، امير اميران بخشايش، توحيد دهقان ديزجيجرائم منافي عفت، پزشکي قانوني، حدود صلاحيت، کشف، کارشناسي، دادگاه
مطالعه تطبيقي آثار مالي تدليس در باروري هاي پزشکي در حقوق ايران و انگليسمحسن صفري، فائزه آخونديباروري هاي پزشکي، تدليس، ارث، نفقه، خسارت مادي، خسارت جسماني، خسارت معنوي
مسووليت متخصصين سرطان نسبت به اطلاع رساني به بيماران سرطاني درباره روش هاي حفظ بارورينازيلا تقوي، رضا عماني سامانيآگاهي، انجماد جنين، تخمدان، مبتلايان به سرطان، مسووليت قراردادي
مطالعه تطبيقي جرائم زيست فناورانه در حقوق ايران و انگلستانرضا وطن خواه، علي نجفي توانا، محمود عباسيزيست فناوري، حمايت کيفري، نظام کيفري ايران، نظام کيفري انگلستان، شبيه سازي انسان، محصولات تراريخته
تاملي پيرامون ماهيت حقوقي ضمان ناشي از خطاي در تشخيص قبل از تولد با نگاهي به حقوق انگلستانالهه پارسا … [و ديگران]آزمايش تشخيص قبل از تولد، ضمان، پزشک، مراکز درماني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوقی بین المللیشماره ۵۹سال سی و پنجم۱۳۹۷پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
پيامدهاي خوانش دستور گرايانه از حقوق بين المللعباسعلي کدخدايي، امير مقاميدستورگرايي، حقوق بين الملل، سلسله مراتب هنجاري، تفسير، حاکميت، حکمراني بين المللي
حقوق اتحاديه اروپا و معاهدات سرمايه گذاري اعضا؛ با تاکيد بر پيمان ليسبونسيدجمال سيفي، علي حسنخانيپيمان ليسبون، موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري، کميسيون اروپا، قضيه ميکولا
رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه از سوي روبات نظامي خودفرمان و مسئوليت ناشي از اقدامات آن هااميرحسين رنجبريان، وحيد بذارروبات نظامي، حقوق بين الملل بشردوستانه، مسئوليت، مخاصمات مسلحانه، روبات خودفرمان
نقش شرط فراگير در حل و فصل اختلافات سرمايه گذار خارجي و دولت ميزبان در پرتو رويه داوري ايکسيدتوکل حبيب زاده، عفيفه غلاميشرط فراگير، معاهدات سرمايه گذاري، قراردادهاي سرمايه گذاري، رويه داوري، ايکسيد
بهره برداري اشخاص خصوصي از اموال خارج از حاکميت دولت ها و سازوکارهاي مرتبطمحسن اسماعيلي، سيدعلي اصغر رحيميدرياهاي آزاد، جو، ماوراي جو، قطب جنوب، ميراث مشترک بشريت، اشخاص خصوصي، مقام بين المللي اعماق درياها
مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر در نظام حقوقي ايران بر اساس موازين حقوق بين الملل بشر؛ حذف يا ابقاءمحمدعلي صلح چي، شهريار نصيريجرايم مواد مخدر، مجازات اعدام، حقوق بين الملل بشر، حذف اعدام، حق حيات، مواد مخدر
جايگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعي در نظام بين المللي حقوق بشرصابر نياوراني، اکبر ايزديحقوق بشر، حق بر حداقل رفاه، رفاه اجتماعي، فقر
قابليت تعقيب سران گروه تروريستي داعش در ديوان کيفري بين الملليشهرام زرنشان، سيدحسين ميرجعفريتعقيب، داعش، تروريست، ديوان کيفري بين المللي، صلاحيت
معيار معقول بودن در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و تبيين آن از سوي شعب مقدماتيابوالفتح خالقي، زهرا ساعديديوان کيفري بين المللي، معقول بودن، بررسي مقدماتي، دستور جلب (قرار بازداشت)، تاييد اتهام
تداوم عدالت تبعيض آميز و مناسبات حقوقي ديوان کيفري بين المللي و شوراي امنيتعبدالحسين برزگرزاده، عاطفه اميني نياصلح و امنيت بين المللي، بي کيفري، جرايم بزرگ، محاکم کيفري بين المللي، شوراي امنيت
چارچوب حقوقي سازمان جهاني تجارت از منظر تئوري بازي در حقوق بين المللحجت خدايي فام، عليرضا آرش پورتئوري بازي در حقوق بين الملل، آزادسازي تجارت، تقلب در بازي آزادسازي تجارت، قالب رفتاري آزادسازي تجارت، ساختار حقوقي سازمان جهاني تجارت
تعارض قوانين در حمل و نقل چند وجهي کالانگار روخ چکاو، اعظم انصاريتعارض قوانين، قرارداد حمل و نقل بين المللي، حمل و نقل چند وجهيف قانون حاکم
قانون حاکم در دعاوي بين المللي مالکيت فکريمرتضي عادلحقوق مالکيت فکري، تعارض قوانين، قانون حاکم، حقوق بين الملل خصوصي، نقض حق، تابعيت، اقامتگاه
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دانش حقوق مدنیشماره ۲ (پیاپی ۱۴)سال هفتم۱۳۹۷پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
قرارداد حمل و نقل هوايي در حقوق ايرانرسول ابافتپروتکل لاهه ‎۱۹۵۵، قرارداد حمل و نقل هوايي، کنوانسيون ورشو ‎۱۹۲۹، متصدي حمل و نقل هوايي، مسئوليت
مفهوم اصل حقوقي و مقايسه آن با قاعده حقوقي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)علي عباس حياتياصول حقوقي، اصول کلي حقوقي، اصول بنيادين حقوقي، قواعد حقوقي
تعديل قضايي قرارداد بر مبناي عدم تعادل اقتصادي آن در حقوق ايران، حقوق آمريکا و اسناد بين المللياحمد يوسف زاده، مهدي سخنور، سروش رستم زاده اصلياصاله البقا، انحلال قرارداد، تعديل قضايي، عدم تعادل اقتصادي
مقايسه حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري در حقوق ايران و فرانسهمحمدحسين کريمي، عباس کريميثبت علامت تجاري، حق انحصاري، اجازه بهره برداري، انتقال علامت تجاري، انصراف ازعلامت
ارث حساب هاي مجازيعباس ميرشکاريحريم خصوصي، مال، ارث، اطلاعات
بازپژوهي پيرامون مفهوم و مباني فقهي – حقوقي قاعده مقابله با خسارتميلاد مشايخ، غفور خوئيني، ابوالحسن مجتهد سليمانيزيان ديده، تکليف، حق، مقابله با خسارت، تفريط
واکاوي مباني فقهي و حقوقي مطالبه خسارت تاخير تاديه حقوق کارمندان دولتيمحمدحسين جوادي، رضا نيک خواه سرنقي، صالح نوريخسارت، مطالبه خسارت، تاخير تاديه، حقوق کارمندان، دين
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دانش حقوق عمومیشماره ۲ (پیاپی ۱۴)سال هفتم۱۳۹۷پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
رابطه ي دموکراسي و دادرسي اساسي (مطالعه ي موردي آمريکا)فردين مرادخاني، يونس فتحياصل اکثريت، حاکميت قانون، پدران قانون اساسي، دادرسي اساسي، دموکراسي
مفهوم قانون گذاري در آراي فقهي و حقوقي سيد محمد باقر صدرحسين اميني پزوه، سيد عليرضا حائري، حامد نيکونهادحکم شرعي، حکم منطقه الفراغ، سيد محمدباقر صدر، قانون گذاري، نهاد سياسي
رهيافت مولف گرا در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانسجاد افشارتفسير قانون اساسي، شوراي نگهبان، قصد گرايي، غايت گرايي، مولف گرايي، نظريه ي رسمي تفسير
الگوي تبليغات انتخاباتي ايران در پرتو مولفه هاي تبليغات انتخاباتي شايستهسيد احمد حبيب نژاد، حديثه داوودياصول تبليغات انتخاباتي، آزادي هاي سياسي، تبليغات انتخاباتي، نظارت بر تبليغات، هزينه هاي تبليغاتي
در آمدي تطبيقي بر ضرورت توسعه ي دعاوي کامل در حقوق اداري ايرانمسلم آقايي طوقحقوق اداري، دعاوي اداري، دعواي کامل، دعواي ابطال، ديوان عدالت اداري
سازوکار مطلوب نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از بستر نظارت ديوان عدالت اداريخيرالله پروين، محمد امين ابريشمي رادديوان عدالت اداري، فقهاي شوراي نگهبان، مقررات دولتي، نظارت قانوني، هيات عمومي ديوان
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دانش و پژوهش حقوقیشماره ۱سال چهارم۱۳۹۷بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ابطال مزايده در قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسميخليل احمدي، عليرضا احمديمزايده، محکوم له، محکوم عليه، بطلان مزايده
تاثير گذشت شاکي در فرآيند دادرسي و تعيين مجازاتنغمه فرهودگذشت، شاکي، جرم، غير قابل گذشت، قابل گذشت، مجازات
ماهيت جرمطيبه فعال، محمد هادي صادقيجرم، نسبي نگر، ذات باور، مصالح و مفاسد
نوآوري هاي آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲ درباره حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتيرجب گلدوست جويباري، عليرضا ميرکمالي، ژاله قبليمتهم، حقوق متهم، حقوق دفاعي، حقوق دفاعي متهم، دادرسي منصفانه
تاثير انحلال موسسه بيمه بر پروانه بيمه گريپژمان محمدي، ناهيد بني رشيدموسسه بيمه، روانه بيمه گري، انحلال موسسه، تاثير انحلال، ابطال پروانه
موانع حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارتسيد محمد حسن ملائکه پورشوشتري، کامل حميدسازمان جهاني تجارت، موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)، موانع حقوقي الحاق، قوانين و مقررات داخلي، اصلاح و بازنگري قوانين
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دیدگاه های حقوق قضاییشماره ۸۲دوره بیست و سوم۱۳۹۷تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
از حقوق بشر تا حقوق شهروندي؛ از فاعليت تا مشارکتمهناز بيات کميتکي، زين العابدين يزدان پناه، مهدي بالويحقوق بشر، حقوق شهروندي، فاعليت هنجاري، مشارکت سياسي
ماهيت مديريت جريان داوري توسط مراکز داوري و قانون حاکم بر آنمهدي حداديمرکز داوري، مديريت جريان داوري، محکمه داوري، اصول دادرسي عادلانه، دادگاه داخلي
ارزيابي دفاع مشروع پيشگيرانه عليه تروريسممحمود جلالي، رضا زبيبتروريسم، دفاع مشروع، تفسير، رويه دولتي، منشور ملل متحد
مطالعه تطبيقي تحول مفهوم جرم سياسي در حقوق ايران و غربقدرت الله رحمانيجرم حکومتي، جرم سياسي، قانون اساسي، حقوق ايران، مطالعه تطبيقي
جبران خسارت متهم توسط دولت در فرايند عدالت کيفري ايرانمنصور رحمدلمتهم بي گناه، جبران خسارت، حق، حکومت
امکان سنجي انتقال شرط و موافقت نامه داوريسيامک ره پيک، مجيد عزيزيانيشرط داوري، انتقال قراردادي، انتقال قهري، موافقت نامه
شناسايي و چالش هاي تعقيب کيفري با نگاهي به حقوق انگلستانمهدي شيداييان، يزدان نصرتيتعقيب کيفري، جايگزين هاي تعقيب کيفري، مقام تعقيب، تعقيب در انگلستان
مسئوليت مدني مستودع و شرط تغيير ميزان آن در حقوق ايران و فرانسهعليرضا فصيحي زاده، عباس نيازيمستودع، امين، مسئوليت مدني، وديعه، تقصير
تحليل رويه قضايي پيرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدني بانکي به منظور تسويه تسهيلات قبليعباس کريمي، سيدابوالقاسم نقيبي، علي رضا حسين بيکيمشارکت مدني، بانکداري اسلامي، قصد طرفين، بطلان
دفاع شکلي در دادرسي مدنيمحمد مولودي، مهدي حمزه هويدادفاع، دفاع شکلي، ايراد، دفاع ماهوي، دادرسي مدني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دولت پژوهیشماره ۱۵سال چهاردهم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مسائل سياستي بدخيم و لزوم بازنگري راهبردي در الگوهاي سنتي روابط دولت ـ ملت در ايرانعلي کريمي (مله)مسائل بدخيم، ايران، روابط دولت ـ ملت، راهبرد همکارانه
بررسي انتقادي مناسبات حکومت و مردم آراء خواجه نظام الملک، با تاکيد بر مفهوم عدالت و قدرتنيره دليرخواجه نظام الملک، حاکم ـ دولت، مردم، عدالت، ظلم، قدرت
مسئله مشروعيت در نظريه مردم سالاري ديني آيت الله خامنه ايمحمد باقر خرمشاد، پرويز امينيمردم سالاري ديني، مشروعيت، الگوي تک ساحتي، الگوي چند ساحتي، آيت الله خامنه اي
بازسازي نظريه دولت نزد ژيل دلوزاحمد خالقي دامغاني، محسن جمشيديدولت، حرکت، امر مجازي، امر بالفعل، هستي شناسي
بررسي بي ثباتي سياسي و ائتلاف هاي دولت سوز در مصر پسا انقلابي بر مبناي نظريه بازي هافائز دين پرستي صالح، زهرا رمضانيثبات سياسي، ائتلاف سياسي، مصر، نظريه بازي ها، کنش جمعي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
صیانت از حقوق زنانشماره ۱۳سال چهارم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مباني حقوق بشر در انقلاب اسلامي ايران با تاکيد بر اسناد بين الملليهمت اله شموليحقوق بشر، انقلاب اسلامي ايران، اسناد بين المللي، آيات قرآن
بررسي کم توجهي هاي موجود به حقوق مادران در قوانين داخلي و بين المللي با توجه به حقوق مادران در قرآن کريممهدي منتظر قائم، محمود شفيعيحقوق مادران، حقوق خانواده، کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، فمينيسم
بررسي مولفه هاي حقوق شهروندي و تاثير آن بر صلح در جامعهعباسقلي عسگريان… [و ديگران]صلح، شهروند، جامعه، آلفاي کرونباخ، حقوق
حجاب؛ احقاق يا نقض حقوق شهروندي زنهاشم هاشم زاده هريسي، فريبا پروينيانحقوق شهروندي، حجاب، زنان، حکومت اسلامي، صيانت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
صیانت از حقوق زنانشماره ۱۴سال چهارم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
حق شرط کشورهاي اسلامي و اروپايي بر کنوانسيون رفع اشکال هرگونه تبعيض عليه زنان در چارچوب نظام حقوقي حق شرط و موازين مرتبط به آنهيبت الله نژندي منش، سارا داورپور
واکاوي نقش اسرائيل در انتشار و بازتوليد نژادپرستي در محيط بين المللمحمدرضا اقارب پرست، آزاده زينوند لرستاني
حمايت از کارگران زن در پرتوي مفهوم کار شايسته: بررسي حقوق ايران و هندزهرا دانش ناري
مداخله بشردوستانه شوراي امنيت در محيط زيست از منظر حقوق بين المللمحمدرضا امينيان
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
فقه پزشکیشماره ۳۳-۳۲سال نهم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مشروعيت حفظ باروري با استفاده از روش انجماد گامتنازلي محموديان، سيدمحمدرضا آيتي، محمود عباسيباروري، انجماد، گامت
ارزيابي فقهي انجام تحقيقات پزشکي بر روي انسان و حيوانميثم خزائيپزشکي، تحقيقات پزشکي، انسان، حيوان
مفهوم شناسي مادر در باروري به روش مادر جانشينسعيد نظري توکلي، ميثم احمديمادر، مادر جانشين، ناباروري
امکان سنجي فقهي توليد فرآورده حلال از اجزاي حرام، بررسي موردي: خونسيدمصطفي اختراعي طوسي، حسين ناصري مقدمفرآورده حلال، فرآورده حرام، استحاله، استهلاک، تبدل موضوع، خون
رابطه جنسي نامتعارف شوهر با زوجه از منظر فقه، حقوق و رويه قضاييسيدعليرضا ميرکمالي … [و ديگران]رابطه جنسي، رابطه جنسي نامتعارف، فقه، حقوق، رويه قضايي
واکاوي حکم پيوند عضو قصاص شده به خود  جاني (نقد ماده ‎۴۴۶ ق.م.ا)حميد مسجدسرائي، اعظم نظريعضو، قصاص، جاني، پيوند عضو
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)شماره ۶۹سال بیست و سوم۱۳۹۷پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
حمايت از زنان در مقابل خشونت جنسي (واکاوي اسناد نسل هاي چهارگانه محاکم بين المللي کيفري)محسن قدير، زهرا مهدوي، محمد ستايش پورحمايت از زنان، خشونت جنسي، نسل هاي محاکم بين المللي کيفري، بدون کيفر ماندن، سازوکارهاي حقوقي بين المللي
مذاکرات پيش از عقد در نکاح؛ از ماهيت تا تاثير حقوقيمحمد صادقيمذاکرات پيش از عقد، عقد نکاح، شرط، قول و عهد، عرف، روش هاي جايگزين حل اختلاف
بررسي فقهي پنهان کاري و اظهار خلاف اسرار پيشاازدواج در فرايند خواستگاريحميد رفيعي هنر، علي بياتپنهان کاري، اظهار خلاف واقع، تدليس، کذب، روابط پيشاازدواج
ماهيت حقوقي طلاق توافقي در نظام حقوقي ايرانسيدمحمدتقي علوي، مهدي اشرفيطلاق، طلاق توافقيآ خلع، مبارات
دعاوي زوجين در رجوعبنت الهدي جعفري نجف آبادي، علي تولاييرجوع، زمان عده، مطلق، دعاوي زوجين
بررسي فقهي – حقوقي ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسميابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، فرزانه اسکندريثبت ازدواج، جرم، ضمانت اجرايي، قانون مجازات اسلامي، قانون حمايت خانواده
مداخله کيفري در حوزه خانواده در پرتو مباني شاخص جرم انگاريمحمدباقر مقدسي، جواد يزدانيخانواده، مباني جرم انگاري، اصل آسيب، مداخله کيفري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
کانون وکلای دادگستری مرکزشماره پیاپی ۲۴۰سال هفتادم۱۳۹۷ 
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
اجلاس سالانه کانون وکلاي بين المللي IBAکارن روحاني
ظرفيت هاي ناشناخته اداره معاضدتنصرالله قهرماني
نقد تبصره ماده ‎۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري: موانع تقنيني، قضايي و مديريتيعلي نجفي توانا
نقد طرح دو فوريتي اعاده اموال نامشروع مسئولانسيد محمود کاشاني
سهم وکيل در برقراري موازنه ميان حق، قدرت و قانونگودرز افتخار جهرمي
مفهوم و موارد فسخ قرارداد کارحميدرضا پرتو، امين عباسيفسخ قرارداد کار، قانون کار، کارفرما، کارگر، خاتمه قرارداد
بررسي تطبيقي اشتباه در پرداخت دين، پيش از اجلحسين رمضاني، رقيه ابراهيم پور امام
ريسک هاي پروژه و تخصيص آنها در اسناد و مدارکترجمه و تدوين محمد مهدي اسديتامين مالي پروژه، حاميان، وام دهندگان، ريسک هاي پروژه، قراردادهاي تجاري، تخصيص ريسک ها در اسناد و مدارک و پروژه
نگاهي به مباني اخلاقي تصميم گيري وکلاي دادگستريمحمد جواد موحديوکيل، وکالت، موکل، پيامدگرايي، فضيلت گراييف وظيفه گرايي
خودرو سازي يا جان بازي: نگاهي به دو دادنامه درباره تعهدات و مسئوليت شرکت خودروسازمحمد حسين شهبازي، علي صابري
نقد راي پرونده تلگرام: محروميت اکثريت براي حفظ آزادي اقليت!ابوذر نصرالهي
ايفاي دين از سوي شخص ثالثعباس ميرشکاري
خرد دادگريمحمدرضا عظيمي
حق دادخواهي در شاهنامه فردوسيعباس ايماني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مبانی فقهی حقوق اسلامیشماره ۲۱سال یازدهم۱۳۹۷بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
واکاوي موجبات ايجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلاميمحمد رسول آهنگران، امير احمديحق، ارتفاق، موجبات ايجاد، اماميه، اهل سنت
بررسي اعتبار نظر کارشناسي يا اهل خبره در اصول فقهحسين حيدري، سيامک بهارلويي، هرمز اسدي کوهبادخبره، حجيتف قول لغوي، بناء عقلا
تحليل تفاوت هاي حقوق زنان در فقه اماميه و ماده ‎۱۶کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (با تمرکز بر حقوق يکسان زوجين در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن)مهناز سليمي، سيد محمد رضا آيتي، سيد هادي مهدويحق، طلاق، کنوانسيون رفع تبعيض
بررسي فقهي حقوقي تجسس و موارد استثنايي آنسيد هادي صالحي، سيد مهدي سيد مهدي صالحي، رضا نيکخواه سرنقيحريم خصوصي، فقه، جاسوسي، تجسس، نظام اسلامي، جايز
نقش کتبي يا لفظي بودن قراردادها در امنيت شغلي از ديدگاه فقهيمحمد صادق علمي، طيبه بلوردي طيبه بلورديقرارداد، امنيت شغلي، قرارداد کتبي، قرارداد لفظي
مباني قاعده ابطال ناپذيري خون محترم با رويکردي به قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، طيبه احمديديه، بيت اضلمال، لايبطل دم امر مسلم، صندوق تامين خسارت بدني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مبانی فقهی حقوق اسلامیشماره ۲۲سال یازدهم۱۳۹۷پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي تاثير تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکيد بر ديدگاه فيض کاشاني در مفاتيح الشرائععباس تقوائي، حسين صابري، حسين ناصري خاکيحدود، تکرار عمل منجر به حد، تشديد مجازات
بررسي مباني فقهي حقوقي اعاده حيثيت در امور کيفريفرانک حيدري دهاقاني، محمد نوذرياعاده حيثيت، متهم، مجرم، محکوم، حکومت
شناخت علت در سرايت حکم از نص به موارد ديگر از نظر مذاهب اسلاميطه سميعي، سيد حسين واعظيکشف ملاک، مذاهب اسلامي، قياس، نص، اجماع
ممنوعيت مطلق شکنجه در نظام اخلاقي فايده گراسيد حسين عليزاده طباطبايي، رحيم نوبهار، سيد محمدرضا آيتيشکنجه، ممنوعيت مطلق، سودانگاري اخلاقي، استدلال شيب لغزنده
واکاوي عقد رهن (از حيث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنيمهدي معظمي گودرزي، مجيد رضا شيخي نصراباديرهن، قبض، عقد لازم، عقد جايز، عقود عين
نگاه واقع گرايانه به فلسفه کيفر در حقوق اسلامي و جايگاه پيشگيري در آنسيد محمود مير خليلي، علي صالحي، سيد دريد موسوي مجابفلسفه کيفر، رويکردها، بازپروري، پيشگيري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق خصوصیشماره ۴دوره چهل و هشتم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تاثير انديشه هاي اقتصادي در توزيع مسئوليت؛ نظريه سببيت نسبيحسين اسکندريتاثير نسبي، تقصير نسبي، رابطه سببيت، سببيت آماري، سببيت نسبي
تحليل جبران هاي قرارداد معارضعليرضا باريکلواصل حرمت مال، ضمان ناشي از اقرار متعارض، قاعده غرور، منافع نامشروع، منافع انتظاري
مباني عدم امکان رجوع بيمه گذار به بيمه گر اتکايي با تاکيد بر رويه قضايي انگليس و آمريکاحسن پاک طينتبيمه گذار، بيمه گر مستقيم، بيمه گر اتکايي، بيمه مسئوليت، بيمه غرامت
ماهيت حقوقي وعده اجراي تعهدات طبيعيناهيد جوانمرادياراده يکطرفه (ايقاع)، تعهدات طبيعي، تبديل تعهد، وعده اجراي تعهد
گذري بر داوري مبتني بر انصاف و کدخدامنشي در حقوق تطبيقيعبدالله خدابخشيانصاف، دادگاه، داوري، کدخدامنشي، کنترل قضايي
مطالعه تطبيقي مفهوم ضمان در حقوق اسلامي، مسئوليت مدني در حقوق رومي- ژرمني و Tort در کامن لااحمد ديلميحقوق اسلامي، حقوق رومي- ژرمني، ضمان، کامن لا، مسئوليت مدني
بررسي نهاد انتقال حقوق ديني در ايران، انگليس و اسناد بين الملليسيد عزت الله عراقي، حسين جلالي، محمدرضا پيرهاديانتقال دهنده، انتقال گيرنده، واگذاري جزئي، واگذاري کلي
تحليل حقوقي اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقي غيربازارياحد قلي زاده منقوطاياوراق مشارکت، اوراق سهام، اوراق قرضه
شروط تحميلي در قراردادهاي حمل و نقل هواييعباس کريمي، خشايار اسفندياري فربطلان شروط تحميلي، تعديل شروط تحميلي، شروط تحميلي، قرارداد حمل و نقل هوايي
موضوع و ماهيت تعهد داورعباس ميرشکاري، محسن سليميتعهد، حل اختلاف، داور، قرارداد
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق عمومیشماره ۴دوره چهل و هشتم۱۳۹۷زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جايگاه پوزيتيويسم حقوقي در ارکان ملل متحدشهرام زرنشان، سيد حسين ميرجعفريارکان ملل متحد، پوزيتيويسم حقوقي، جامعه بين المللي، حقوق بين الملل
اصل تناسب در نظارت قضايي بر اعمال صلاحيت هاي اختياري در حقوق اداري انگلستانولي رستمي، حميدرضا سليمياصل تناسب، حاکميت قانون، صلاحيت اختياري، قانون حقوق بشر ‎۱۹۹۸

ونزدبري

ظرفيت هاي جامعه بين المللي براي رويارويي با گروه تروريستي تکفيري داعش (چالش ها و اميدها)مسعود عليزاده، ابراهيم رحمانيتروريسم، ديوان بين المللي کيفري، دولت اسلامي عراق و شام (داعش)، سازمان ملل متحد، شوراي امنيت
تاملي بر تکاليف قانوني دولت براي تراکم زدايي از تهرانمحمد زرشگي، خيرالله پروينآمايش سرزمين، تراکم زدايي، تمرکزگرايي، دولت الکترونيک، کوچک سازي دولت
شروط محدود کننده و نقش آنها در معاهدات بين الملليمريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايادولت ها، شروط محدودکننده، معاهدات بين المللي، منافع ملي و ضروري
پيشگيري و مقابله با حملات تروريستي داعش در حقوق بين المللسهيلا کوشاحقوق بين الملل بشردوستانه، ديدبان حقوق بشر، سازمان ملل متحد، شوراي امنيت، سازمان عفو بين المللي، عمليات تروريستي داعش
ساز و کارهاي حل اختلافات مربوط به منطقه انحصاري-اقتصادي و چالش هاي آنسيد باقر ميرعباسي، ابوطالب اميرشعبانيتوجه مقتضي، دادگاه بين المللي حقوق درياها، فعاليت هاي نظامي، سوخت رساني، منطقه انحصاري اقتصادي، ماده ۹۵ کنوانسيون
تاملي بر چالش هاي حقوقي مالکيت آب در حوضـه زاينده رود از منظر حقوق عموميقدرت الله نوروزيحقابه بران، زاينده رود، سهم بران، مالکيت آب، مالکيت عمومي و دولتي
تاملي بر آثار حقوقي الحاق جمهوري اسلامي ايران به توافقنامه پاريس در خصوص تغييرات اقليميمهدي پيريپروتکل کيوتو، تغييرات اقليمي، توافقنامه پاريس، کنوانسيون چارچوب گازهاي گلخانه اي گرمايش زمين
اجراي سامانه هاي ماهواره اي هدايت هواپيما در ايران؛ فرصت ها و چالش هاسيد علي خزائياستمرار خدمات، حاکميت، دسترسي جهاني، کيفيت خدمات، ناوبري ماهواره اي
محدوديت هاي فرهنگي و حاکميتي حقوق بشر عقلانيبهزاد نگهداري، حميد ضرابي، سيدمجتبي واعظي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق عمومیشماره ۱دوره چهل و نهم۱۳۹۸بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
چالش هاي حقوقي حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در پرتو قوانين نجات و کشفياتمحمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلکقوانين داخلي دولت ها، قوانين نجات و کشفيات، کنوانسيون بين المللي نجات (‎۱۹۸۹)، کنوانسيون ‎۱۹۸۲ حقوق درياها، کنوانسيون ۲۰۰۱ يونسکو، ميراث فرهنگي زير آب
چالش هاي حقوقي تعهدات انفرادي و مشترک دول عضو اتحاديه اروپايي در قبال پناهندگان و مهاجرانعباسعلي کدخدايي، ثريا رستمياتحاديه اروپايي، بحران پناه جويان سوري، حقوق پناهندگي، دادگاه اروپايي حقوق بشر، ديوان دادگستري اروپايي
شيوه هاي غيرترافعي حل اختلاف اداري در نظام هاي حقوقي معاصرمصطفي مبارکي، محمد کاظم عماد زاده، غلامحسين مسعودآمبود زمان، تسهيل اختلاف، حل اختلاف، سازش، کنفرانس سياستگذاري، مذاکره
حمايت شغلي از کارکنان سازمان هاي بين المللي و رابطه آن با حمايت ديپلماتيکحبيب اله کياني، سيد قاسم زمانيجبران خسارت، حمايت شغلي، حمايت ديپلماتيک، ديوان بين المللي دادگستري، کارکنان سازمان هاي بين الملل
شناسايي جمعي فلسطين؛ عضويت در سازمان ملل متحدحسين رضازاده، اميرحسين رنجبرياندولت ناظر غير عضو، شناسايي، شناسايي جمعي، فلسطين، قطعنامه ۱۹/‎۷۶
بايستگي جانشيني دولت ها بر مسئوليت بين المللي به منزله يک گزاره حقوقي بين المللي؛ چيستي و چالش هامصطفي فضائلي، محمد ستايش پورجانشيني دولت، جدايي، لوح مطهر، مسئوليت مستقل، مسئوليت بين المللي
حريم شخصي چهره هاي عمومي در فضاي اطلاعاتي جديد؛ با نگاهي به رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشرفرهنگ فقيه لاريجاني، زين العابدين يزدان پناهآزادي بيان، چهره هاي عمومي، حريم شخصي، فضاي اطلاعاتي، مقام هاي دولتي
قابليت اعمال قواعد حقوق بين الملل بشر دوستانه در جنگ هاي سايبرينازنين برادران، همايون حبيبيتوسل به زور، حملات سايبري، حقوق بين الملل بشردوستانه، وسايل و شيوه هاي جنگ
اصل تناسب در تحديد حدود مناطق دريايي از منظر رويه قضايي بين الملليعلي صابرنژاد علويان، مرتضي نجفي اسفاداصل تناسب، اصل انصاف، تحديد حدود، مناطق دريايي، رويه قضايي بين المللي
چالش هاي حقوقي همگرايي اقتصادي دولت ها از منظر حقوق تجارت بين الملل؛ با تاکيد بر اتحاديه اروپا و اتحاديه تجارت آزاد اروپا (افتا)اکبر بشيري، مهدي ولي زاده فرداتحاديه اروپا، اتحاديه تجارت آزاد اروپا، حقوق تجارت بين الملل، همگرايي اقتصادي، يکسان سازي
مسئوليت جبران خسارت به محيط زيست منطقه اعماق درياها در حقوق بين الملل عرفي و رويکرد متناقض شعبه حل اختلاف بستر درياهاجواد صالحيجبران خسارت، حقوق بين المللي عرفي، کنوانسيون حقوق درياها، مسئوليت دولت هاي عضو، محيط زيست، منطقه اعماق درياها
مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارات ناشي از استفاده از منابع انرژي جايگزين (مطالعه موردي: فناوري جمع آوري و انباشت دي‌اکسيد کربن زير بستر دريا)آرامش شهبازي، بهنام رضايي نسبجمع آوري و انباشت دي اکسيد کربن، حقوق بين الملل، فناوري، گرم شدن کره زمين، محيط زيست، مسئوليت بين المللي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق عمومیشماره ۲دوره چهل و نهم۱۳۹۸تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
موازنه افشاي حريم خصوصي خانوادگي چهره هاي مشهور در رسانه ها و آزادي بيان در رويه نهادهاي قضاييامير مقامي، ناديا عطارانافراد مشهور، حريم خصوصي، رسانه، شهرت، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر
استقلال استخدامي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايرانحسين بابايي، ولي رستمياستقلال نهادي، استقلال استخدامي، قانون اساسي، استخدام قضات، استخدام غيرقضات
رويه قضايي ديوان کيفري بين المللي در گزينش پرونده هاي ارجاعيسهيلا کوشا، اسماعيل طهمورثي، فاطمه سوهانيانحقوق بين الملل، ديوان کيفري بين المللي، شوراي امنيت، صلاحيت، قابليت پذيرش و استماع دعوا
تاثير الزامات حقوق بشري بر بارداري و زايمان ايمنحميد الهوئي نظري، مريم عبيدي نيااصول بنيادين حقوق بشر حق بر سلامت، دوران بارداري و زايمان، عوامل مرگ مادران، مادر شدن
تحليلي بر موارد و شرايط تشکيل جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي؛ موضوع اصل ‎۶۹ قانون اساسي ج.ا.امحمد مظهري، مرتضي قاسم آبادي، علي رضا ناصرياصل ‎۶۹، جلسه غيرعلني، قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي
تحديد حدود بستر و زير بستر درياي خزر با اتکا به اصل انصافميثم آرائي درونکلا، ساسان صيرفي، عباس کوچ نژاداصل انصاف، تحديد حدود، حق طبيعي، درياي خزر، فلات قاره
نقش ديوان بين المللي دادگستري در برقراري حاکميت بين المللي قانونمحمود حاجي زاده، هيبت اله نژندي منش، محمدحسين زارعيحاکميت بين المللي قانون، حقوق بين الملل، ديوان بين المللي دادگستري، قواعد حقوقي، بررسي قضايي
اثرپذيري حقوق داخلي از قواعد و هنجارهاي حقوق بين المللعلي سهرابلو، رضا طجرلو، بهمن ساعدياثرپذيري، جهاني شدن، حقوق داخلي، حقوق بين الملل، حقوق و آزادي ها
دفاع مصونيت دولت پس از پذيرش ارجاع اختلاف به داوري بين الملليستار عزيزي، وحيد بذاراجراي راي داوري، داوري بين المللي، مصونيت دولت، مصونيت اجرايي، مصونيت صلاحيتي
نقش دادرس در تحکيم حقوق بنيادين با تاکيد بر آراي دادگاه قانون اساسيخيراله پروين، اميرحسين معزالدينيحقوق بنيادين، دادرس اساسي، دادگاه قانون اساسي، صيانت از قانون اساسي، نظارت
معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري در فراز و نشيب انعقاد و اعتبار در اتحاديه اروپاراحله سيد مرتضي حسينياتحاديه اروپا، ديوان دادگستري اروپا، سرمايه گذاري خارجي، کميسيون اروپا، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري
بررسي تفصيلي مفهوم آب هاي تاريخي در حقوق بين الملل درياهاسيد باقر ميرعباسي، مهدي کيخسروياستمرار، اعمال اقتدار، شروط آب هاي تاريخي، موافقت خارجي، مفهوم آب هاي تاريخي
الگوي رژيم پارلماني در نظام مبتني بر حاکميت الهي و ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايرانمحمد مهدي رسکتي، علي بابايي مهرحاکميت الهي، ساختار سياسي، رژيم پارلماني، رياست جمهوري، ولايت فقيه
پيشگيري و جبران خسارت زيست محيطي در مديريت سوخت مصرف شده هسته ايارحام هاشم پور، عليرضا آرش پورپيشگيري، خسارت هسته اي، سوخت مصرف شده هسته اي، مديريت

محيط زيست

حمله نظامي عربستان به يمن از نگاه حقوق بين المللي بشردوستانهسيد اصغر جعفريحقوق بشر دوستانه، عربستان، کنوانسيون هاي ژنو، مخاصمات مسلحانه، يمن
جبران خسارات جرائم زيست محيطي در حقوق بين الملل و حقوق ايرانامين جعفري، اصغر احمديجرائم زيست محيطي، جبران خسارات، مسئوليت مدني، حقوق بين الملل، حقوق ايران
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوقی دانشگاه شیرازشماره ۳دوره دهم۱۳۹۷پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نگرشي تطبيقي به مفهوم عدالت در فلسفه سياسي افلاطون و ارسطوبهرام اخوان کاظميارسطو، افلاطون، عدالت، فلسفه سياسي، مشروعيت
نظم نوين نفتي ايران و بازتاب آن در طراحي الگوهاي قراردادي پروژه هاي بالادستي صنعت نفتمحمدعلي بهمئي، داوود زارع شيبانيخصوصي سازي، سرمايه گذاري خارجي، قرارداد جديد نفتي ايران، مشارکت در توليد، نظم نوين نفتي
علت شناسي جنايي در سنجه حکمت اسلاميمجتبي جاويديبزهکاري، پوزيتيويسم جرم شناختي، حکمت اسلامي، علت شناسي جنايي، عليت، فلسفه جرم شناسي
بررسي قاعده رد ادله در دادگاه هاي کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق و روآنداسيمين دخت دريا بيگي، مجتبي جاني پور، مهين سبحانياقرار، تفتيش، دادرسي کيفري، شکنجه، قاعده رد ادله
مسئوليت مديران در پرتو قاعده قضاوت حرفه اي؛ با تاکيد بر حقوق ايالت دلور امريکامحمد سلطاني، وحيده غلاميحسن نيت؛ قاعده قضاوت حرفه اي، کنترل، مسئوليت، هيئت مديره
آئين دادرسي جرائم اقتصادي؛ پيوند محتوا و شکلحسين سلطاني فرد، محمود مالمير، حسن عالي پورجرائم اقتصادي، دادرسي افتراقي، رسيدگي کيفري، شکل و ماهيت
انتقال سفارت آمريکا به سرزمين هاي اشغالي فلسطين از منظر حقوق بين المللامير مقامي، محمدرضا ملت، مسعود احسن نژاداشغال، ايالات متحده امريکا، بيت المقدس، تعهدات قدرت اشغالگر، فلسطين
مباني اقتصادي توزيع خسارت در مسئوليت مدنيمحمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي، نگين غلاميتحليل اقتصادي، توزيع خسارت، عدالت توزيعي، عدالت اصلاحي، کارايي اقتصادي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات فقه و حقوق اسلامیشماره ۱۹سال دهم۱۳۹۷پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جريان قاعده اهم و مهم در اکراه به قتلرضا الهامي، حسن پور لطف الهاکراه، قتل، قاعده اهم و مهم، سبب و مباشر، تزاحم
واکاوي رويکرد حکومتي به خمس و زکاتحسينعلي اميني، مسعود راعي، احمدرضا توکليماليات حکومتي، خمس، زکات، حکومت اسلامي، منابع مالي
تاملي در ضرورت احراز عسر و حرج در محاکم جهت صدور حکم و گواهي عدم امکان سازش در کليه طلاق هاعلي اصغر حاتمي، مرضيه شرقيعسر و حرج، گواهي عدم امکان سازش، بنيان خانواده، مقررات طلاق، طلاق توافقي
بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي مشارکت عمومي- خصوصي در نظام حقوقي ايرانبهاره حسني، محمد حسين بياتيمشارکت عمومي- خصوصي، سرمايه گذاري، قراردادهاي زيربنايي، جعاله، مشارکت
تاثير جهل به قانون در مسئوليت کيفري از منظر قانون مجازات اسلاميمحمد حسن حسني، سيد حسين شاهچراغجهل به قانون، شبهه حکميه، قاعده درا، مسئوليت کيفري
عمد يا غير عمد بودن جنايت ناشي از سرايتسيده محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلانيسرايت جنايت، جرح، قتل عمد
بررسي فقهي و حقوقي شرايط اخذ دير کرد در مطالبات معوق بانکيفرشيد رجبي، علي اکبر ايزدي فرد، علي اکبر جهانيمطالبات معوق، ديرکرد، کارشناسي، حسن نيت
سياست جنايي در پيشگيري اجتماعي ناظر به منابع طبيعي و اراضي مليعليرضا شکربيگي، غفور خوئينيسياست جنايي، پيشگيري اجتماعي، منابع مل، مفاسد مرتبط با منابع ملي
نقد حکم اختصاص جذام و برص به زوجه با تکيه بر نظر فيض کاشانيسميه صفايي، محسن رزمي، محمدرضا کاظمي گلورديجذام، برص، فسخ نکاح، عيوب مجوز فسخ
قابليت توکيل اذن ولي قهري در عقد نکاحمحمد عابدي، سيده سميه مرتضويعقد نکاح، عقد وکالت، نکاح صغير، نکاح دختر باکره، ولايت در نکاح، توکيل اذن
نقش اصول حقوقي در رفع اجمال و سکوت حقوق ايران در پرتو ماده ‎۳ آئين دادرسي مدني ۱۳۷۹مرجانه فياض بخش، ابومحمد عسگرخاني، سيد باقر مير عباسياصول کلي حقوقي، اصول جزئي حقوقي، قواعد حقوقي، اشباه و نظاير، ظابطه حقوقي، ماده ‎۳ آئين دادرسي مدني
مبناي تحديد مسئوليت در خسارات مالي  ناشي از حوادث رانندگي (تبصره سه ماده ‎۸ قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب ‎۱۳۹۵)جليل قنواتي، صابر علاييتحديد مسئوليت، خسارت، قاعده لاضرر
تأثير اختلاف دارين در فسخ نکاح از منظر فقه فريقينفراست محمدي بلبان اباد، امير حمزه سالارزايياختلاف دار، دار الاسلام، دار الکفر، نکاح، فسخ
تصحيح اعمال ناقص در دادرسي مدنيمحمد مولودي، بيژن حاجي عزيزي، مهدي حمزه هويدانظريه بطلان، تصحيح، نقص اساسي، نقص شکلي، نقص ماهوي
قلمرو حقوق همسر در روابط زناشويي از منظر فقه و حقوق خانوادهسعيد نظري توکلي، فاطمه کراچيان ثانيحق، خانواده، حقوق خانواده، نياز جنسي، همسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *