خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل

وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل

وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل

توضیحات:

سخن ناشر

فهرست مطالب

مقدمۀ مترجمان

فصل اول

 • مقدمه

داستان رولا

 • پناهندگان فلسطینی و حقوق بین‌الملل
 • پیشینۀ تاریخی

۱-۳ . ریشه‌های مخاصمه فلسطین

۲-۳٫ اخراج آوارگان از فلسطین

۳-۳٫ تصمیم اسرائیل در ممنوع ساختن بازگشت آوارگان

۴-۳٫ آوارگی بعدی فلسطینی‌ها، و از جمله پناهندگان ۱۹۴۸

 • تعداد پناهندگان فلسطینی و توزیع جغرافیایی آنان
 • سازمان ملل و پناهندگان فلسطینی

۱-۵٫ میانجی سازمان ملل برای فلسطین

۲-۵ امداد ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنرپر)

۳-۵٫ کمیسیون سازش ملل متحد برای فلسطین

۴-۵٫ آژانس امداد و کار ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا)

 • روند صلح «مادرید» و ارتباط آن با آوارگان فلسطینی

۱-۶٫ مذاکرات دوجانبه

۲-۶٫ مذاکرات چندجانبه

 • حوزۀ تحقیق

۱-۷٫ محدوده‌های کلی و واژه‌شناسی

۲-۷٫ شیوه‌ها و منابع تحقیق

۳-۷٫ مسائل مورد تحقیق و طرح کلی آن

باب اول» حقوق پناهندگی

فصل دوم: پناهندگان فلسطینی

 • نکاتی کلی دربارۀ مفهوم «پناهندۀ فلسطینی»
 • وجه تمایز پناهندگان فلسطینی با دیگر پناهندگان

۱-۲ کمیتۀ ویژه مربوط به بی تابعیتی و مسائل مرتبط

۲-۲٫ کمیتۀ سوم مجمع عمومی

۳-۲٫ کنفرانس نمایندگان تام الاختیار در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بی تابعیت

۴-۲٫ نتیجه‌گیری‌های غیرقعطی

 • تعریف آژانس امداد و کار (آنروا) از «پناهندۀ فلسطینی»

۱-۳٫ قعطنامۀ (IV) 302 مجمع عمومی

۲-۳٫ پیدایش تعریف مقدماتی «آنروا» از«پناهندۀ فلسطینی»

۳-۳٫ تعریف کنونی «آنروا» از «پناهندۀ فلسطین» و تفسیر آن

۴-۳٫ ثبت نوادگان

۵-.۳ آوارگان جنگ ۱۹۶۷

۶-۳٫ نتیجه گیری

 • تعریف پناهندگان فلسطینی در چارچوب مذاکرات صلح

فصل سوم: کنوانسیون ۱۹۵۱ دربارۀ وضعیت پناهندگان

 • نکات مقدماتی
 • بند «د» مادۀ ۱

۱-۲٫ جملۀ اول بند «د» مادۀ ۱

۲-.۲ جملۀ دوم بند «د» مادۀ ۱

۳-.۲ چند نکتۀ پایانی در خصوص بند «د» مادۀ ۱

 • سایر ابعاد مادۀ ۱

۱-۳٫ بخش «الف» مادۀ ۱

۲-۳٫ بند«ج» مادآ ۱

۳-۳٫ بند «هـ» مادۀ ۱

فصل چهارم: وضعیت آوارگان فلسطینی در دنیای عرب

 • نکات مقدماتی
 • کشورهای اتحادیۀ عرب و آوارگان فلسطینی
 • نگاهی به وضعیت حقوقی آوارگان فلسطینی در کشورهای گوناگون عربی

۱-۳٫ مصر

۲-۳٫ عراق

۳-۳٫ اردن

۴-۳٫ کویت و دیگر کشورهای خلیج [فارس]

۵-۳٫ لبنان

۶-۳٫ لیبی

۷-۳٫ سوریه

۸-۳٫ دولت‌های مغرب

۹-۳٫ چند نکتۀ پایانی

باب دوم: سایر زمینه‌های حقوق بین‌الملل

فصل پنجم: حقوق مربوط به اشخاص بی تابعیت

 • نکات مقدماتی
 • آیا آوارگان فلسطینی، افراد بی تابعیت هستند؟

۱-۲٫ وجود تابعیت فلسطینی

۲-۲٫ کسب تابعیت کشورهای ثالث

 • کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بی تابعیت
 • کنوانسیون تقلیل بی تابعیتی
 • نتیجه‌گیری

فصل ششم: حقوق بشردوستانه

 • نکات مقدماتی
 • قواعد حقوق بشردوستانه دربارۀ حمایت از غیرنظامیان و اهمیت آن برای پناهندگان فلسطینی

۲-۱٫ آیا پناهندگان، مورد حمایت حقوق بشردوستانه هستند؟

۲-۲٫ مقررات قابل اجرا در مورد اشغال خصمانه

۳-۲٫ آیا اشغال‌های درازمدت، مقوله ای متمایز است؟

۴-۲٫ حمایت از غیرنظامیان، از جمله پناهندگان، در برابر آثار جنگ

 • وضعیت آوارگان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل

۱-۳٫ قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی

۲-۳٫ شیوه‌های کار اسرائیل در مورد سرزمین‌های اشغالی و موارد نقض کنوانسیون چهارم ژنو

 • مناسبت اعلامیۀ اصول ساف – اسرائیل

۱-۴٫ محل‌های اسکان

۲-۴٫ اورشلیم[بیت‌المقدس]

۳-۴٫ دستورهای نظامی اسرائیل

 • چند استنتاج

فصل هفتم: قوانین حقوق بشر

 • نکات مقدماتی
 • حق بازگشت و جبران خسارت

۱-۲٫ تنظیم بین‌المللی حق بازگشت و متون حقوقی موجود

۲-۲٫ حق بازگشت و جبران خسارت آوارگان فلسطینی و یا مردم فلسطین

 • حق تعیین سرنوشت

۱-۳٫ تدوین بین المللی این حق و مفاد حقوقی معاصر آن

۲-۳٫ حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین

 • حق پیوستن دوبارۀ اعضای خانواده و اصل پیوستگی خانواده

۱-۴٫ معیارهای بین‌المللی مربوط به موضوع

۲-۴٫ بحث دربارۀ پیوند دوبارۀ خانواده‌ها در گروه کاری چندجانبه راجع به آوارگان

 • نکات پایانی

فصل هشتم: حمایت بین‌المللی

 • نکات مقدماتی
 • حمایت از آوارگان فلسطینی در خاورمیانه: نقش «آنروا» و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد

۱-۲٫ اقدامات حمایتی جدید در پاسخ به انتفاضه: معرفی برنامۀ متصدیان امور آوارگان

۲-۲٫ انتقاد اسرائیل از برنامۀ متصدیان امور آوارگان

۳-۲٫ بحثی دیگر دربارۀ حمایت بین‌المللی

۴-۲٫ نکات پایانی: ارزیابی نقض حمایت «آنروا»

 • حمایت از آوارگان فلسطینی مقیم خارج از حوزۀ عملیات «آنروا»: نقش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد
 • کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و حمایت از آوارگان فلسطینی
 • تلاش های دیگر برای انجام گرفتن حمایت بین المللی
 • چند نتیجه‌گیری

فصل نهم: جست‌و‌جوی راه حلی پایدار

 • مقدمه
 • راه‌حل‌های پایدار برای مسائل آوارگان

۱-۲٫ بازگردانی داوطلبانه

۲-۲٫ ادغام در جمعیت محلی

۳-۲٫ اسکان در کشورهای ثالث

۴-۲٫ اصول مربوط به حقوق بی الملل

۵-۲٫ راه حلی پایدار برای مسألۀ آوارگان فلسطینی

 • طرح‌های احتمالی برای وضعیت دایم سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده در سال ۱۹۶۷

۱-۳٫ خودمختاری بدون حاکمیت کامل

۲-۳٫ تأسیس کشوری فلسطینی

۳-۳٫ فدراسیون یا کنفدراسیون اردنی- فلسطینی

 • مذاکرات مربوط به وضعیت دایم دربارۀ مسألۀ آوارگان

۱-۴٫ مسائل دوجانبه

۲-۴٫ مسائل چندجانبه

فصل دهم: خلاصه و نتیجه‌گیری

ضمائم

ضمیمۀ شمارۀ ۱: قعطنامه های برگزیدۀ سازمان ملل متحد در مورد آوارگان فلسطینی

ضمیمۀ شمارۀ ۲: دستور کارهای آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد در مورد ثبت نام و واجدشرایط بودن (گزیده‌ها)

ضمیمۀ شمارۀ ۳: اسناد اتحادیۀ کشورهای عرب در مورد آوارگان فلسطینی

فهرست راهنما

مؤلف:

لکس تاکنبرگ

مترجمان:

محمد حبیبی مجنده – مصطفی فضائلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *