آرای وحدت رویه

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول خرداد ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري  رأی شماره ۱۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره۵۰۱۸۷ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۷ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه‌های شماره ۱۹۸۲۹۷ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۲۰۸۶۳ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم اردیبهشت ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري   رأی شماره۲۱۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه دوم اردیبهشت ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری       الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول اردیبهشت ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران     الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۲۱۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط‌کریم رأی شماره ۱۵۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        رأی شماره ۱۵۶۰ …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم فروردین ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۶۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران       رأی شماره ۱۶۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        رأی شماره …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه دوم فروردین ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۸۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        رأی شماره ۱۹۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۴، ۶ و ۷ از ماده «۴» و بندهای ۱ و …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم اسفند ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۸۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ مصوب شورای …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه دوم اسفند ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره‌های ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بند۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» از دفترچه راهنمای …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه اول اسفند ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري رأی شماره ۱۶۴۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول‌های شماره ۱، ۲ و ۳ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ـ …

بیشتر بخوانید »

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم بهمن ۹۷

آراء وحدت رويه قضايي منتشره از ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري  رأی شماره ۱۸۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری …

بیشتر بخوانید »