مصوبات شوراها

آخرین مصوبات شوراها – دهه اول خرداد ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)          مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند   مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه اول اردیبهشت ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجتمع ایستگاهی حقانی     شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجتمع ایستگاهی حقانی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۸۳-۰۲/۰۲/۱۳۹۸ شماره ۷۸۵/۳۰۰-۱۳۹۸/۱/۱۰ شهردار محترم تهران استاندار محترم و رئیس شورای …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم فروردین ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ورنامخواست       مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سده لنجان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گوریه    …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم فروردین ۹۸

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت‌حیدریه         شوراي‌عالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر تربت‌حیدریه منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۷۲-۱۹/۰۱/۱۳۹۸ شماره ۱۸۸۱۸۶/۳۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ استاندار محترم و رئیس …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم اسفند ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران   شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری (موضوع مصوبه مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران) مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زابل مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم بهمن ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری  مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تبیین سیاست‌های بازآفرینی شهری ـ ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در محدوده‌های هدف   مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان         مصوبه …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم دی ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری ب- شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی    تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶           تصویب‌نامه در …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه اول دی ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ لغايت ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیس       مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث شهرک امین گستر ـ تهران باستان …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم آبان ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ماکو   مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید سهند           مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه …

بیشتر بخوانید »

آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم مهر ۹۷

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ لغايت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران     الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی اصفهان (الحاق اراضی ۷۵ هکتاری علی‌آباد کلنگان)         مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت          مصوبه …

بیشتر بخوانید »