مقالات حقوقی

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۸

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۸   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل آموزه های حقوق کیفری ۱۶   ۱۳۹۷ پاییز و زمستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه مسئوليت مبتني بر فعاليت مجرمانه مشترک در حقوق بين الملل کيفري عارف رشنودي، محمدعلي اردبيلي شيوه هاي مسئوليت کيفري، فعاليت مجرمانه مشترک، جنايات بين المللي، انتقاد علمي و قضايي، حقوق …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۸

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۸   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل آموزه های فقه مدنی ۱۸   ۱۳۹۷ بهار و تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه بررسي فقهي حکم درآمدهاي ناشي از رانت با استناد به آيه تجارت شيخ الاسلامي، محمد علي رانت، رانت خواري، اکل مال به باطل، باطل عرفي نقدي بر انگاره مشهور فقيهان …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۷   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل آموزه هاي حقوق کيفري شماره ۱۵   ۱۳۹۷ بهار و تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه ارتباط و همزيستي دادگاه هاي مختلط (بين المللي شده) با ديوان کيفري بين المللي و محاکم ملي حسين ميرمحمدصادقي، علي رحمتي دادگاه هاي مختلط، ديوان کيفري بين المللي، محاکم …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۷   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل آموزه های فقه مدنی شماره ۱۷ سال هفتم ۱۳۹۷ بهار و تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه تبيين مقتضاي عقد و قاعده سياق با نگاهي ويژه به شرط توارث در عقد منقطع مريم صباغي ندوشن، محمدحسن حائري، حسين صابري توارث، شرط، مقتضاي عقد، عقد منقطع، …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۷   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل اخلاق زیستی شماره ۲۶ سال هفتم ۱۳۹۶ زمستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه تحليل پيشگيري از جرايم زيست محيطي در پرتو دستورالعمل هاي سازمان ملل متحد و اصل اخلاقي پيشگيري از ضرر عليرضا ميرکمالي، امين حاجي وند پيشگيري، جرايم زيست محيطي، سازمان ملل متحد، حقوق …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۷   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل اخلاق زیستی شماره ۲۵ سال هفتم ۱۳۹۶ پاییز عنوان‏ نویسنده کلیدواژه جايگاه الزامات اخلاقي در فرآيند تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي کيفري ايران نبي اله غلامي، حسنعلي موذن زادگان تحقيقات مقدماتي، حقوق کيفري، اخلاقيات، الزامات اخلاقي موافقت نامه منع تجارت متقلبانه و …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۶

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۶   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل اندیشه های حقوق عمومی شماره ۲ (پیاپی ۷) سال چهارم ۱۳۹۴ بهار – تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه بررسي نوع نگرش کارکردگرايي به انسان و تأثير آن برحقوق بنيادين بشر علي اسداله زاده، خيراله پروين کارکردگرايي، حقوق بنيادين بشر، حقوق طبيعي، حقوق موضوعه تحليل …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۶

عنوان نشریه شماره دوره سال سال فصل اخلاق پزشکی شماره ۳۵ سال دهم ۱۳۹۵ بهار عنوان‏ نویسنده کلیدواژه بررسي وضعيت حمايت از روش هاي تشخيص بيماري به عنوان اختراع در اروپا محمدحسين عرفان منش، محمود عباسي تشخيص بيماري، روش هاي تشخيص بيماري، قابليت ثبت، استثنائات حمايت، مصلحت عمومي، رازداري   رازداري؛ حق بيمار و مسووليت مدني پزشک عليرضا يزدانيان، مينا …

بیشتر بخوانید »