خانه / کتابخانه تخصصی

کتابخانه تخصصی

تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه ۹۷

تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه 97

تازه‌های مقالات فارسی بهمن‌ماه ۹۷ رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۴۱۰ رابطه بين حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب=Interrelationship between Human Rights and Peace Two Mistaken Conceptions of Human Rights in both Islam and the West/ اولريش استين وورث.- حقوق بشر. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱(پياپي ‎۲۵)، بهار و تابستان: ص. ۳-‎۱۶. ۱۳۴۱۱ حق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی بهمن‌‌ماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های فارسی بهمن‌‌ماه 97

تازه‌های کتاب‌های فارسی بهمن‌‌ماه ۹۷ رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۵۶۹۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹‎ح‎۷۳ حقوق جزاي اختصاصي (‎۱): جرايم عليه اشخاص/ حسين ميرمحمدصادقي.- ويرايش ‎۳.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷. ۶۷۶۳ KMH‎ ۹۲۰‎ /ص‎۲‎ح‎۸ حمايت از حقوق مالکيت فکري در محيط اينترنتي/ مجري طرح محسن صادقي، معاونت پژوهش و آموزش، گروه مطالعات و پژوهش هاي حقوق اقتصادي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی دی‌ماه ۹۷

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی دی‌ماه 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی دی‌ماه ۹۷   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۱۳ عدم امدادرساني مناسب بر کشتي هاي مواجه با وضعيت اضطراري از منظر حقوق بين الملل (مطالعه موردي حادثه کشتي نفتکش سانچي)/ احسان جهانيان.- به راهنمايي محمد شمسايي با مشاوره همايون حبيبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی‌ماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی‌ماه 97

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی‌ماه ۹۷   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۷۱۷ HF‎ ۱۵۸۶/۴‎ /ق‎۲‎ت‎۳ تحليل نقش تحريم اقتصادي ايران و تاثير آن بر جرائم اقتصادي/ تدوين اسماعيل قاسمي، سيد رضا ذکايي وشاره.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷. ۷۲۶ K‎ ۵۱۰۱‎ /ک‎۲‎ب‎۴ بررسي تطبيقي مجازات هاي بدني در حقوق ايران، فقه اسلامي و اسناد بين الملل/ مولف …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی آذرماه ۹۷

کتاب‌های حقوقی فارسی آذرماه 97

تازه‌های کتاب‌های فارسی آذرماه ۹۷   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹ K‎ ۵۷۹‎ /ص‎۷‎م‎۵ مسئوليت مدني تطبيقي/ سيدحسين صفايي، حبيب اله رحيمي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷. ۱۶۳ KJE‎ ۹۲۸‎ /م‎۲ متدولوژي هاي تحقيق در حقوق اتحاديه اروپا و حقوق بين الملل/ تاليف رابرت کراير … [و ديگران]؛ ترجمه سعيد ساطعي.- …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آذرماه ۹۷

پایان‌نامه‌‌های حقوقی فارسی آذرماه 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آذرماه ۹۷   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۸۹۹ محرمانگي داور/ سيدسجاد سيدجعفري.- به راهنمايي عباس کريمي با مشاوره حسن باديني؛ لعيا جنيدي.- دکتري (دانشگاه تهران، پرديس بين المللي کيش، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۷. ۹۰۰ چالش ها و ابهامات قضايي در مواجهه با بيماران رواني/ وحيد حامد.- به راهنمايي علي خالقي با مشاوره سيدمهدي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷

کتاب‌های حقوقی فارسی آبان‌ماه 97

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷       رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۲ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ک‎۸‎س‎۲ ساده ساز نوين آيين دادرسي کيفري/ حميدرضا کلانتري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶. ۵ KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ک‎۴‎پ‎۹ پيشگيري فناورانه از تخلفات و جرايم مالياتي در ايران/ نگارنده سعيده کريمي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷. ۲۹ HV‎ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷

پایان‌نامه‌‌های حقوقی فارسی آبان‌ماه 97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی آبان‌ماه ۹۷     شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۷۳ اصل رفتار ملي در قواعد و رويه هاي سازمان جهاني تجارت/ مجيد هراتيان نژادي.- به راهنمايي محسن محبي با مشاوره محمد شمسايي؛ اسفنديار اميدبخش.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق وعلوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۷٫ ۸۸۹ تعهدات بين المللي دولت جمهوري …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهرماه ۹۷

mehr-97

تازه‌های پایان‌نامه‌‌های فارسی مهرماه ۹۷   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات DT470 جاسوسي سايبري از ديدگاه حقوق بين الملل/ آيدا آقاجاني رونقي.- به راهنمايي.آرامش شهبازي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکده.حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق بين الملل عمومي، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۷. DT471 قتل و نابودسازي به عنوان جنايت عليه بشريت در حقوق …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریورماه ۹۷

shahrivar97

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریورماه ۹۷   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۹۹۷۹ KMH‎ ۵۰۰‎ /ت‎۹‎م‎۳ مختصر حقوق مدني/ نوشته محمدمهدي توکلي.- ويرايش ‎۴.- تهران: مکتوب آخر: کتاب آوا، ‎۱۳۹۷. ۹۹۸۰ KMH‎ ۸۷۳‎ /۳ /ع‎۸‎ح‎۴ حدود اصل نسبي بودن احکام حقوقي/ قاسم عليرضا نژاد گوهرداني.- تهران: حقوق يار، ‎۱۳۹۷.  

بیشتر بخوانید »