جستجو
مشخصات کتاب
بررسي و تحليل مقررات جزايي قانون كار مصوب 26ˆ8ˆ69 نویسنده : مرتضي ملك پور ، استاد راهنما: محمدعلي اردبيلي؛ استاد مشاور: مرتضي ملكپور. تعداد بازدید : 40 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي، 1373 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
51