جستجو
مشخصات کتاب
مقايسه حقوق و مزاياي مستخدمان بخش عمومي با مزد و مزاياي مستخدمان بخش خصوصي در حقوق ايران نویسنده : نازنين ناطقي، استاد راهنما: عبدالحميد ابوالحمد؛ استاد مشاور: -. تعداد بازدید : 55 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق عمومي، دانشگاه تهران، 1373 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
35