جستجو
مشخصات کتاب
تعيين قانون حاكم بر اوراق بهادار(در حقوق بين‌الملل خصوصي) نویسنده : كاظم جهاني، استاد راهنما: نجادعلي الماسي؛ استاد مشاور: -. تعداد بازدید : 40 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
24612552
اکنون :
55