جستجو
مشخصات کتاب
تعيين قانون حاكم بر اوراق بهادار(در حقوق بين‌الملل خصوصي) نویسنده : كاظم جهاني، استاد راهنما: نجادعلي الماسي؛ استاد مشاور: -. تعداد بازدید : 44 انتشارات : كارشناسي ارشد،گروه حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
36