جستجو
مشخصات کتاب
ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث نویسنده : محمدهادي ساعي، استاد راهنما: اسدالله امامي؛ استاد مشاور: حميد بهرامي احمدي، نجادعلي الماسي. تعداد بازدید : 51 انتشارات : كارشناسي ارشد،گروه حقوق خصوصي، دانشـگاه امـام صـادق، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
40