جستجو
مشخصات کتاب
ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث نویسنده : محمدهادي ساعي، استاد راهنما: اسدالله امامي؛ استاد مشاور: حميد بهرامي احمدي، نجادعلي الماسي. تعداد بازدید : 49 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق خصوصي، دانشـگاه امـام صـادق، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721034
اکنون :
27