جستجو
مشخصات کتاب
ماهيت حقوقي رابطه مديران شركت سهامي با شركت و اشخاص ديگر نویسنده : بختيار عباسلو، استاد راهنما: ربيعا اسكيني؛ استاد مشاور: -. تعداد بازدید : 31 ناشر : كارشناسي ارشد،گروه حقوق خصوصي، دانشگاه تربيت مدرس، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27721406
اکنون :
35