جستجو
مشخصات کتاب
خسارت مشترك دريايي و جنبه‌هاي عملي آن (مطالعه تطبيقي قواعد اختصاصي يورك آنتورپ و حقوق انگلستان) نویسنده : جعفر عدالت‌نژاد خامنه، استاد راهنما: اميرحسين فخاري؛ استاد مشاور: مسعود اربابي. تعداد بازدید : 74 انتشارات : دكتري،گروه حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي، 1374 کتاب های مرتبط :

تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
16