جستجو
مبانی حقوق ورزشی - چاپ 1
شماره محصول :
قیمت محصول : 140,000 ریال
تخفیف : 14,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 112,000 ریال
وزن محصول : 413 گرم
10%
تخفیف
مشخصات
بسان رود، که در نشیب دره سر به سنگ میزند
رونده باش
امید هیچ معجزي ز مرده نیست
زنده باش.
با توسعه چشمگیر ورزش در دهه هاي اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط
به آن نیز غامضتر و پیچیده تر شده اند. عرصه ورزش باتوجه به شرایط و مقتضیات منحصربه فرد خویش، از قواعد
حقوقی ویژهاي برخوردار است که در بسیاري از ابعاد اساساً آن را از دادگاهها و محاکم عمومی متمایز میسازد.
ماهیت بین المللی محیط حقوقی ورزش توام با الزام به رعایت قوانین و مقررات داخلی سبب شده تا هم
متخصصان حقوق و هم متخصصان ورزش، هر یک به تنهایی قادر به پرداختن به همه مباحث مطروحه نباشند و
همین امر سبب مهجوریت و مغفول ماندن آن در مقایسه با سایر موضوعات حقوقی در کشور شده است.
هدف اصلی نگارش این کتاب، ارائه مرجعی نسبتا جامع به منظور پاسخگویی به پرسشها و ابهامات اهالی ورزش
و دانشجویان بوده تا آنها را از سردرگمی و مراجعه فراوان به آثار تخصصی بینیاز سازد. در تدوین اثر حاضر از
جدیدترین و روزآمدترین منابع فارسی و لاتین استفاده شده و با عنایت به بین رشتهاي بودن مبحث حقوق
ورزشی، تلاش زیادي صورت گرفته تا از غلطیدن به یک سو جلوگیري شود و علاوه بر شرح و تبیین ابعاد
حقوقی مباحث، مثالهاي کاربردي نیز براي افراد دخیل در ورزش ارائه شود. این کتاب علاوه بر پوشش
سرفصلهاي درس حقوق ورزشی در مقاطع کارشناسی تربیت بدنی و کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی میتواند
بعنوان راهنمایی براي کلیه افرادي که مسئولیت هاي بزرگ و کوچکی را در حیطه ورزش برعهده دارند، مورد
استفاده قرار گیرد.
لازم میدانم مراتب سپاسگذاري خود را از مدیران و کارکنان پژوهشکده حقوق که در مراحل مختلف چاپ اثر
حاضر، نهایت همکاري را با مولف داشتهاند ابراز نمایم.
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28580339
اکنون :
40