جستجو
شورای امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر ـ چ 1
شماره محصول :
قیمت محصول : 300,000 ریال
تخفیف : 3,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 267,000 ریال
وزن محصول : 600 گرم
10%
تخفیف
مشخصات

کتاب حاضر در دو بخش و هر بخش به دو فصل تقسيم شده است. در فصل اول از بخش اول کارکرد و اختيارات شورای امنيت برطبق منشور ملل متحد و در فصل دوم محدوديتهای ناظر بر اختيارات شورای امنيت مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به بحث تحريمها و رويه شورای امنيت در تصويب قطعنامههای تحريمی و اعمال تدابير قهری پرداختهايم و ضمن تحليل رژيمهای تحريمی، مسائل و مشکلات حقوق بشری ناشی از تصويب و اجرای هريک از رژيمهای تحريمی مورد بررسی قرار گرفته و موارد تعارض مفاد قطعنامههای تحريمی با حقوق بشر و آزادیهای اساسی در پرتو قضايای مطرح‌شده در دادگاههای داخلی و منطقهای تشريح گرديده است.

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جستجوی کتاب بر اساس موضوعات
سبد خرید
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27325548
اکنون :
40