خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / آیین دادرسی مالیاتی(پاره‌ی دوم) دادرسی اداری مالیاتی

آیین دادرسی مالیاتی(پاره‌ی دوم) دادرسی اداری مالیاتی

آیین دادرسی مالیاتی(پاره‌ی دوم) دادرسی اداری مالیاتی

خرید

فهرست مطالب: 

آیین دادرسی مالیاتی (پاره‌ی دوم) دادرسی اداری مالیاتی

نمایه

سخن ناشر

دیباچه‌ی نویسنده برای پاره‌ ی دوم

گفتار نخست: مراجع رسیدگی به اختلاف در مرحله‌ ی تشخیص و تعیین مالیات

بند نخست: اداره‌ ی امور مالیاتی

الف- تعریف اداره‌ ی امور مالیاتی و جایگاه حقوقی آن

ب- اهمّیت اداره‌ ی امور مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی

ج- کندوکاو حقوقی در شیوه‌ی رسیدگی اداره‌ی امور مالیاتی به اعتراض مؤدی

د- بایسته‌ های حقوقی حل اختلافات مالیاتی توسط اداره‌ ی امور مالیاتی

۱- آزادی عمل مقام مالیاتی برای سازش و توافق با مؤدی

۲- بی طرفی و استقلال مأموران اداره‌ ی امور مالیاتی

۳- قانون مداری

۴- اصل تفسیر مضیّق قوانین مالیاتی

بند دوم: هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی

الف- پیشینه‌ ی حقوقی و قانونی

ب- جایگاه قانونی

ج- ساختار سازمانی

د- صلاحیّت هیأت

هـ – مندرجات برگ اعتراض مؤدی و چگونکی تسلیم آن به هیأت

و – شرایط وکالت در هیأت

ز – اوقات رسیدگی در هیأت‌ها

ح – امکان صدور قرارهای مالیاتی از سوی هیأت

ط – ۱- قرار تحقّیق و بررسی (کارشناسی) توسط مأموران مالیاتی

ط – ۲ – قرار کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری

ط – ۳ – حقوق مؤدی مالیاتی پس از صدور و اجرای قرار کارشناسی

ط – ۴ – قرار تأمین مالیات

ط – ۵ – قرار إناطه ی مالیاتی

ی – صدور و انشای رأی در هیأت حل اختلاف مالیاتی

ی – ۱ – تعریف و مفهوم رأی هیأت

ی – ۲ – آیا « رأی» هیأت را می‌توان « حُکْمْ» نامید؟

ی – ۳ – ماهیّت حقوقی عمل صدور رأی از سوی هیأت

ی – ۴ – انشای رأی هیأت

۱- زمان انشای رأی

۲- مفهوم انشای رأی

ک – ویژگی‌‌ های شکلی و ماهوی رأی هیأت

ک – ۱ – موجّه و مدلّل بودن رأی

ک – ۲- خود داری از صدور آرای عامّ وکلّی

ک – ۳ – مندرجات و محتوای رأی هیأت

ک – ۴ – اصلاح رأی

ک – ۵ – تکلیف هیأت در موارد استرداد اعتراض

ی – موارد رد اعضای هیأت

ک – ابلاغ رأی هیأت

ک – ۱ – تکلیف در ابلاغ سریع رأی

ک – ۲ – تعریف ابلاغ

ک – ۳ – گونه‌ های ابلاغ در حقوق مالیاتی ایران

ک – ۴ – اهمّیت ابلاغ اوراق مالیاتی و پیوند آن با حقوق مؤدی

ک – ۵ – ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدیان حقیقی

ک – ۶- ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدیان حقوقی

۱- مؤدی حقوقی دولتی

۲- مؤدی حقوقی خصوصی

۳- مؤدی حقوقی منحل شده و ورشکسته

۴- ابلاغ در مورد مؤدیان مالیات مستغَلات

ک – ۷ – مسئوولیت مؤدی در اعلام محل ابلاغ اوراق مالیاتی

ک – ۸ – شیوه‌های ابلاغ اوراق مالیاتی

۱- ابلاغ توسط مأمور ابلاغ

۱- ابلاغ توسط مأمور پست

۲- ابلاغ در روزنامه

۳- ابلاغ الکترونیکی و اینترنتی اوراق مالیاتی

ک – ۹ – گستره‌ ی زمانی قوانین و مقرّرات مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی

ک – ۱۰ – گستره‌ ی سرزمینی قوانین و مقرّرات مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی

بند ۳ – هیأت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی

الف – جایگاه حقّ تجدید نظرخواهی مالیاتی در نظام‌ های حقوق مالیاتی

ب – تجدید نظرخواهی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران

ج – ضرورت پرداخت مالیات مورد قبول مؤدی در مرحله ی تجدید نظر در حقوق مالیاتی ایران و حقوق تطبیقی مالیاتی

بند ۴ – شورای عالی مالیاتی

الف – پیشینه‌ ی قانونی شورای عالی مالیاتی

الف – ۱- پیش از سال ۱۳۴۵

الف – ۲- شورای عالی مالیاتی در ق.م.م. سال ۱۳۴۵

الف – ۳- پس از سال ۱۳۶۶

ب – صلاحیّت

ج – تنزّل جایگاه شورا

د – اعضای شورا و شرایط آن‌ها در ق.م.م. سال ۱۳۴۵ و ۱۳۸۰

هـ – بررسی حقوقی دوره‌ی عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی

و – ساختار شعب شورا

ز – کندوکاو حقوقی در صلاحیّتهای شورا

بند – ۵ – هیأت موضوع ماده‌ی(۲۵۷) ق.م.م. (هیأت همعرض)

الف – جایگاه قانونی

ب – صلاحیّت

ج – عدم پذیرش اعتراض نسبت به رأی هیأت همعرض در شورای عالی مالیاتی

بند۶ – هیأت موضوع ماده‌ی (۲۵۱)مکرّر ق.م.م.

الف – پیشینه‌ ی حقوقی و قانونی

ب – جایگاه قانونی

ج – شرایط و ویژگیهای رسیدگی در هیأت ماده‌ی (۲۵۱) مکرّر

د – کندوکاو حقوقی در دادنامه‌ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باره‌ی اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بر پایه‌ی «اصل انتظار مشروع»

د – کاستیهای حقوقی ماده‌ی (۲۵۱) مکرّر ق.م.م

بند ۷- دیگر هیأت‌ها و کمیسیون‌های مالیاتی خاص(ویژه)

الف – هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ویژه در مرحله‌ی تشخیص و تعیین مالیات

الف – ۱ – هیأت ویژه ی موضوع ماده‌ی ۲۲ ق.م.م. و امکان ورود ثالث سازمان امور مالیاتی کشور در مراجع قضایی

الف – ۲ – هیأت موضوع ماده‌ی ۳۷ ق.م.م. و حقّ اعتراض ثالث سازمان امور مالیاتی کشور در مراجع قضایی

الف – ۳ – هیأت موضوع تبصره‌ی (۳) ماده‌ی (۱۵۴) ق.م.م.

الف – ۴- هیأت موضوع دستورالعمل ماده‌ی ۲۷۲ ق.م.م.

جایگاه قانونی        ۱۴۹

سنجش ماده‌ی (۲۷۲) ق.م.م. با مسئولیتهای شخصی صادر کنندهی برگ تشخیص مالیات

رویّه‌ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به نظام نامه‌‌ های دولتی موضوع ماده‌ی (۲۷۲) ق.م.م.

ب – هیأت‌های ویژه ی حسابرسی و کنترل دفاتر و اسناد مدارک مؤدیان

ب ـ ۱ ـ هیأت موضوع بند (۳) ماده‌ی (۹۷) ق.م.م.

ب-۲- هیأت موضوع ماده‌ی ۱۸۱ ق.م.م.

ج – کمیسیونها و هیأت‌های ویژه ی ارزش گذاری مالیاتی

ج – ۱- کمیسیون تقویم املاک

ج – ۲ – کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی

د – مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرحله‌ی وصول و اجرای مالیات

د – ۱ – عملیات اجرایی؛ قدرت و اقتدار مالیاتی

د – ۲ – هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده‌ی (۲۱۶) ق.م.م.

هـ – مرجع رسیدگی به اختلاف درباره‌ی وصول مالیات از غیر مؤدی و اضافه پرداخت مالیات

هـ – ۱ – هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره‌ی ماده‌ی (۱۵۷) ق.م.م. و بررسی حقوقی آن از دیدگاه حقوق اساسی، حقوق بشر و حقوق مدنی

هـ – ۲ – هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به درخواست استرداد مالیات

کندوکاو حقوقی در اضافه پرداخت و استرداد مالیاتی

سنجش ماده‌ی (۲۴۲) ق.م.م. با تبصره‌ی (۲) ماده‌ی (۴۹) قانون محاسبات عمومی

استرداد مالیات در رویّه‌ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رویّه‌ ی اداری هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گفتار دوم: دادرسی انتظامی مالیاتی

بند ۱ – طرح موضوع؛ مبانی تأسیس نهاد دادرسی انتظامی مالیاتی

بند ۲- تعریف و تبیین مفهوم دادرسی انتظامی مالیاتی

الف – تعریف دادرسی انتظامی مالیاتی

ب – تخلّف مالیاتی؛ نقض حقوق مؤدیان

ج – دادرسی انتظامی ؛ نظارت انضباطی

بند ۳ – سیستم‌‌های حقوقی تعقیب مقامات دولتی

الف – سیستم أخذ مجوّز از دولت

ب – سیستم أخذ مجوّز از پارلمان (مجلس)

ج – سیستم آگاهی رسانی قبلی به اداره و دولت

د – تعقیب با آگاهی رساندن به مجلس

هـ – تعقیب برابر

بند ۴ – پیشینه و منابع رسیدگی به تخلّفات مأموران مالیاتی

الف – در ایران باستان

ب – پس از یورش تازی‌‌ ها؛ دیوان مظالم برگرفته از دوره‌ی ساسانی

ج – از انقلاب مشروطه تا سال ۱۳۴۵

ج – ۱ – قانون استخدام کشوری مصوّب ۱۳۰۱

ج – ۲ – دیوان جزای عمّال دولت (دیوان کارکنان دولت)

ج – ۳- نظام نامه‌ی محاکمات اداری

ج -۴- قانون استخدام کشوری مصوّب ۱۳۴۵/۳/۳۱

د – از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۶۶

د – ۱ – قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

د – ۲ – آیین‌نامه‌ی دادرسی اداری مصوّب ۱۳۴۶

د- ۳- قانون رسیدگی به أعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری‌‌ها مصوّب ۱۳۴۵

د – ۴- دیگر قوانین مرتبط از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۶

هـ- از سال ۱۳۶۶ تا امروز

هـ – ۱ – قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب ۱۳۷۱/۴/۹

هـ – ۲ – قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب ۱۳۷۲/۹/۷

هـ-۳- آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب ۱۳۷۲/۱۲/۲۴ هیأت وزیران

هـ – ۴ – آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب ۱۳۷۳/۷/۲۷

هـ -۵- دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب ۱۳۷۸/۸/۴

هـ – ۶ – قانون مجازات اسلامی

هـ – ۷ – قانون تشدید مجازات مرتکبین إرتشاء و اختلاس و کلاهبر داری مصوّب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

هـ – ۸ – قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹/۱/۲۱

هـ – ۹ – قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۶/۲۸/ ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲/۱۲/۴۲

هـ – ۱۰ – قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶/۷/۸

هـ – ۱۱ – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲

هـ – ۱۲ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۵۸ و بازنگری شده مصوّب ۱۳۶۸

د – رویّه‌ی قضایی

بند ۵ – مقامات و مراجع دادرسی انتظامی مالیاتی

الف – دادستان و دادستانی انتظامی مالیاتی

الف – ۱ – تعریف دادستان

الف -۲ – گونه‌ های دادستان در نظام حقوقی ایران

الف – ۳ – جایگاه حقوقی و قانونی دادستان و دادستانی انتظامی مالیاتی

الف – ۴ – ساختار و سازمان دادستانی انتظامی مالیاتی

الف – ۵ – وظایف کلّی و انحصاری دادستان انتظامی مالیاتی

الف – ۶ – دیگر وظایف و اختیارات جزیی دادستان انتظامی مالیاتی

الف – ۷ – جهات رسیدگی دادستانی انتظامی مالیاتی

الف – ۸ – لزوم تعدیل «قاعده‌ی اجباری بودن تعقیب» توسط دادستان انتظامی مالیاتی

الف – ۹ – پیشنهادی برای واگذاری اختیار«تعلیق تعقیب متّهم» به دادستان انتظامی مالیاتی

الف – ۱۰ – مراجع صالح رسیدگی به گزارش، ادّعانامه و دعاوی داستان

ب – هیأت عالی انتظامی مالیاتی

ب – ۱ – جایگاه قانونی

ب – ۲ – شرایط اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی

ب – ۳ – ساختار و سازمان هیأت عالی انتظامی مالیاتی

هیأت بدوی

هیأت تجدید نظر

هیأت مجری رأی دیوان عدالت اداری

ب – ۴- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی

در ق.م.م. مصوّب ۱۳۴۵

در ق.م.م. مصوّب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه‌های بعدی

ب – ۵ – کندوکاو حقوقی در گستره‌ ی صلاحیّت هیأت عالی انتظامی مالیاتی

پیامدهای حقوقی اعمال صلاحیّت هیأت عالی انتظامی مالیاتی

سنجش صلاحیّت هیأت عالی انتظامی مالیاتی با صلاحیّت هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری

صلاحیّت هیأت عالی انتظامی مالیاتی برای اعمال مجازات در آیینه‌ی رویه قضایی دیوان عدالت اداری

ب -۶- الزامات حقوقی و قانونی در رسیدگی هیأت عالی انتظامی مالیاتی

بند – ۶ – مسئولیت‌‌ ها و کیفرهای قانونی مأموران مالیاتی

الف – مبانی مسئولیت کارگزاران مالیاتی

ب – کیفرهای اداری – انتظامی قابل اعمال علیه مأموران مالیاتی

ج – مصادیق تخلّف و قابل جمع بودن مجازات‌‌های اداری – انتظامی با کیفرهای مدنی و جزایی

ج – ۱ – کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادن درآمد مؤدی (بند ۱ ماده‌ی ۲۷۰ ق.م.م.)

منظور از تعمّد

نقض صلاحیّت تکلیفی و مسئولیت مدنی مأموران مالیاتی

ج – ۲ – مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول شدن مالیات مؤدی

صلاحیّت تکلیفی و مسئولیت مأمورین مالیاتی در عدم شمول مرورزمان مالیاتی

«انتظار مشروع» و بر قراری مسئولیت انتظامی مالیاتی

منظور از مسامحه و غفلت

تعریف مرور زمان در حقوق مالیاتی

جایگاه قانونی مرور زمان مالیاتی در ایران

ضرورت‌‌ ها و آرمان‌‌ های مرور زمان در حقوق مالیاتی و دیگر شاخه‌‌های حقوق

ضمانت اجرای مرور زمان مالیاتی

مرور زمان در حقوق مالیاتی تطبیقی

اهمّیت حقوق مالیاتی تطبیقی

مرور زمان مالیاتی در فرانسه

مرور زمان مالیاتی در آلمان

مرور زمان مالیاتی در هلند

کندوکاو حقوقی کاستی‌‌ های قانونی اعمال کیفر جزایی در مرور زمان مالیاتی با توجّه به اصل (۳۶) ق.ا.

اصل قانونی بودن بزه و کیفری در حقوق کیفری مالیاتی

ج – ۳ – اقدام دوباره‌ی امر مختوم مالیاتی

تعریف و مفهوم امر مختوم در دادرسی‌ های مدنی و کیفری

مفهوم امر مختوم در حقوق مالیاتی ایران

پیشینه‌ ی قانونی امر مختوم مالیاتی در ایران

در ق.م.م. مصوّب ۱۳۴۵

ق.م.م. مصوّب ۱۳۶۶

شرایط اعتبار امر مختوم مالیاتی

اعتبار امر مختومه‌ ی مالیاتی در رویه‌ی قضایی هـ .ع.د.ع.ا.

ضمانت اجرای عدم اعتنای به امر مختومه مالیاتی

ج – ۴ – تعقیب عمدی مؤدیان بی تقصیر با ارایه‌ ی گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی

تعریف و مفهوم گزارش خلاف واقع

کندوکاو حقوقی درگزارش خلاف واقع موضوع بند (۲) ماده‌ی (۲۷۰) ق.م.م.

ج- ۵ – مطالبه‌ی مالیات بدون مدرک مثبته

اصل اتّکاء به مدارک در تشخیص و تعیین مالیات

کتمان درآمد و فعّالیت‌‌های انتفاعی

مؤلف:

میرمحسن طاهری تاری

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول

قیمت:

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *