خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / آیین دادرسی مالیاتی (پاره ی نخست): مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی

آیین دادرسی مالیاتی (پاره ی نخست): مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی

آیین دادرسی مالیاتی (پاره ی نخست):

مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر

نشانچه‌‌‌ها

دیباچه‌‌‌ نویسنده

بخش نخست: مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی

گفتار نخست: تعریف و مفهوم اختلاف مالیاتی

بند نخست: اختلاف

بند دوم: مالیات

الف: از دیدگاه اقتصاد دانان

ب: از دیدگاه حقوق‌ دانان و فیلسوفان سیاسی

ج: از دیدگاه فیلسوفان سیاسی نئوکانتی (جان راولز و رابرت نوزیک)

بند سوم: تعریف اختلاف مالیاتی و بُنپارهای آن در حقوق دادرسی های مالیاتی

بند چهارم: تعریف دادرسی

گفتار دوم: گونه‌‌‌های اختلاف مالیاتی

بند نخست: از حیث گونه‌‌‌ های مالیات

الف: مالیات‌های مستقیم

ب: مالیات‌های غیرمستقیم

بند دوم: از حیث مراحل مالیات

الف: مرحله‌‌‌ی وضع قانون و مقرّرات گذاری مالیاتی

۱- در حقوق اساسی و مالیاتی ایران

۲- دادرسی اساسی مالیاتی در کشورهای دارای دادگاه قانون اساسی

۳- دادرسی اساسی مالیاتی و معاهدات بین‌ المللی و حقوق بشری

۴- مقرّرات‌‌‌ گذاری مالیاتی و امکان إبطال آن در دیوان عدالت اداری

ب: مرحله‌‌‌ی اجرای قوانین و مقرّرات مالیاتی

۱- اختلاف در گستره‌‌‌ ی زمانی اجرای قانون مالیاتی

۲-  اختلاف در گستره‌‌‌ ی مکانی اجرای قانون مالیاتی

۳- اختلاف در صلاحیّت سازمان دولتی تشخیص، تعیین و وصول کننده‌‌‌ی مالیات

۴- اختلاف در مرحله‌‌‌ ی شناسایی مؤدی مالیاتی

۵-  اختلاف در مرحله‌‌‌ ی تشخیص و تعیین مالیات

۶- اختلاف در مرحله‌‌‌ی وصول مالیات

۷- اختلاف در مرحله‌‌‌ی دادرسی مالیاتی

بند سوم- از حیث پایه و منبع مالیاتی

الف: پایه‌ی مالیاتی

ب: مفهوم «منبع» در حقوق مالیاتی داخلی و حقوق بین‌ الملل مالیاتی

ج: مالیات سبز؛ منبع مالیاتی نوین در حقوق مالیاتی داخلی و حقوق بین‌ الملل مالیاتی

بند چهارم: از حیث آرمان مالیات

الف: تأمین درآمد برای هزینه‌‌‌های دولت

ب: بر پایی عدالت

بند پنجم: پیامدهای حقوقی دسته‌‌‌بندی اختلاف‌‌های مالیاتی

گفتار سوم: تفاوت بین اختلاف مالیاتی با دعوای مالیاتی

بند نخست: اختلاف مالیاتی؛ وضعیت غیرقطعی حقوقی

بند دوم: مفهوم دعوا در دکترین‌‌‌های حقوقی ایران

الف: مفهوم اخصّ‌‌ دعوا

ب: مفهوم اعمّ‌‌ دعوا

بند سوم: جنبه‌‌‌های دعوای مالیاتی

بند چهارم: پیامد حقوقی دسته بندی دعاوی مالیاتی و ارکان حقوقی آن

بند پنجم: ریشه‌‌‌های پیدایی اختلاف و دعوای مالیاتی

گفتار چهارم: حقّ بشری مؤدی بردادخواهی و گونه های دادخواهی مالیاتی

بند نخست: حقّ بشری داد‌‌‌خواهی مؤدیان مالیاتی

بند دوم: جایگاه حقّ بر دادخواهی مالیاتی در منشور بین‌ المللی حقوق بشر

بند سوم: جایگاه حقّ بر دادخواهی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران

بند چهارم: گونه‌‌‌ های دادخواهی مالیاتی

طرح موضوع

الف: دادخواهی و حل اختلاف اداری

۱- دادخواهی انفرادی و گروهی تالی و عالی

۲-  دادخواهی انتظامی مالیاتی

ب: دادخواهی و حل اختلاف غیر اداری مالیاتی

۱- دادخواهی‌‌‌ های قضایی، سیاسی و اجتماعی

۲- دادخواهی از طریق نظارت آمبودزمان‌‌‌های تخصّصی مالیاتی

ریشه داشتن نظارت آمبودزمانی در پیشینه‌‌‌ی حقوق ایران باستان

دیوان مظالم در فقه عمومی اسلام ؛ نهاد نظارت آمبودزمانی

چگونگی راه یابی دیوان مظالم ایران و ممالک اسلامی به حقوق عمومی در اروپا

تعریف آمبودزمان

جای خالی آمبودزمان تخصّصی مالیاتی در ایران

بند پنجم: دادخواهی کیفری و دادخواهی مدنی مالیاتی

الف: داد خواهی کیفری

ب: دادخواهی مدنی مالیاتی

بند ششم: طرق وشیوه‌‌‌ های رسیدگی به دادخواهی مالیاتی

الف: رسیدگی عادی

ب: رسیدگی فوق‌ العاده‌ ی مالیاتی

ج: دادرسی اختصاری

د: دادرسی فوری مالیاتی

گفتار پنجم: موارد و مصادیق اختلاف با توجّه به اصل تفکیک منابع مالیاتی طرح موضوع

۱- اختلاف مالیاتی با توجّه به منبع سرزمینی درآمد و دارایی مشمول مالیات و اصل مبدأ و مقصد

۲- موارد و مصادیق اختلاف با توجّه به منابع مالیاتی مقرّر در ق.م.م.

الف: مالیات بر ارث

ب: حقّ تمبر

مالیات بر درآمد املاک

د – مالیات بر درآمد کشاورزی

هـ – مالیات بر درآمد حقوق

و – مالیات بر در‌‌‌آمد مشاغل

ز- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ز- ۱- اختلاف مالیاتی اشخاص حقوقی در قراردادهای بین‌ المللی نفتی و ضرورت توجّه سیاست تقنینی مالیاتی ایران

گفتار ششم: تبیین مفهومی آیین دادرسی مالیاتی

بند اول- تعریف و مفهوم آیین دادرسی مالیاتی

بند دوم – آرمان‌‌‌ های آیین دادرسی مالیاتی

بند سوم – محتوا و ماهیّت آیین دادرسی مالیاتی

بند چهارم – ویژگی‌‌‌های قواعد و قوانین مربوط به آیین دادرسی مالیاتی

الف – آمره بودن قواعد آیین دادرسی مالیاتی

ب – امکان عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به آیین دادرسی مالیاتی

ج – واگذاری صلاحیّت ترافعی به مراجع دادرسی مالیاتی

د – تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی و دستگاه مالیات‌ستانی دولت

هـ- قوانین آیین دادرسی مالیاتی؛ بیانگر قدرت و اقتدار مالیاتی دولت

گفتار هفتم مفهوم و گونه‌‌‌ های صلاحیّت در رسیدگی و دادرسی مالیاتی

بند اول- مفهوم صلاحیّت و پیامد‌‌‌های آن در آیین دادرسی مالیاتی

بند دوم- گونه‌‌‌های صلاحیّت در آیین دادرسی مالیاتی

الف – صلاحیّت ذاتی (Competence Of Court Reation Materiae)

ب ـ- صلاحیّت نسبی (Local Competence )

ج – صلاحیّت محلّی ( Domestic jurisdiction)

د – صلاحیّت کشوری و ملّی ( National Competence )

هـ- صلاحیّت بین‌ المللی (International/Global/World Competence )

و- صلاحیّت ماهوی (Meritorious / Substantive Competence )

ز – صلاحیّت شکلی ( Procedural/ Formal Cmpetence)

ح – صلاحیّت سازمانی ( Institutional Cmpetence )

ط – صلاحیّت اختصاصی و فنّی مالیاتی (Tax Special And Technical Competence)

ی – صلاحیّت صنفی (Corporate Competence)

بند سوم – اختلاف در صلاحیّت مراجع دادرسی مالیاتی

الف – حقّ بر دادخواهی و رجوع به دادگاه صالح

ب – گونه‌‌‌های اختلاف در صلاحیّت

ج- اختلاف در صلاحیّت اثباتی بین هیأت عالی انتظامی مالیاتی و هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری

د – اختلاف در صلاحیّت بین مراجع قضایی و مراجع اداری دادرسی مالیاتی

بند چهارم – حل اختلاف صلاحیّت بین مراجع قضایی و مراجع اداری دادرسی مالیاتی

الف – اهمّیت حل اختلاف صلاحیّت مراجع دادرسی مالیاتی

ب – مراجع قانونی حل اختلاف در صلاحیّت

ج- کاستی‌‌‌ های مقرّرات حل اختلاف در صلاحیّت ق.آ.د.م. در دادرسی مالیاتی

گفتار هشتم: منابع آیین دادرسی مالیاتی

بند اول – پیروی آیین دادرسی مالیاتی از منابع کلّی دانش حقوق

بند دوم – تعریف مبانی و منابع

الف – مبانی

ب – منابع

بند سوم – منابع آیین دادرسی مالیاتی

الف – قانون

۱- تعریف قانون

۲- قانون اساسی

۳-  قانون عادی

۴- نظام‌‌‌ نامه‌ های دولتی مالیاتی

ب – عرف custom

۱- تعریف و جایگاه عرف

۲- رد پای عرف در حقوق مالیاتی ایران

ج- رویّه‌‌‌ های اداری و قضایی

د – دکترین

هـ – اصول کلّی حقوقی

۱-  معنای واژگانی و مفهوم  اصطلاحی اصل

۲-نمونه ای از اصول کلّی حقوقی در دادرسی‌‌‌ های مالیاتی

و- اعمال حقوقی

۱- تعریف عمل حقوقی

۲- پیامد تفکیک عمل حقوقی از واقعه‌‌‌ ی حقوقی در حقوق مالیاتی ایران

۳- گونه‌‌‌ های اعمال حقوقی و پیامدهای حقوقی مالیاتی آن

ز – حقوق صنفی

۱- تعریف حقوق صنفی

۲-  جایگاه حقوق صنفی در حقوق مالیاتی ایران

۳- راه‌‌‌های نفوذ حقوق صنفی در حقوق مالیاتی

۴- نمونه‌ای از کاربرد قواعد حقوق صنفی در آیین دادرسی مالیاتی ایران

ح – قواعد انصاف و عدالت

۱- جایگاه انصاف در نظام‌ های حقوقی

۲- مفهوم حقوقی انصاف و جایگاه آن در حقوق مالیاتی ایران

۳- نمونه‌‌‌ هایی از کاربرد قواعد انصاف در ق.م.م.

کاربرد انصاف در دادرسی‌‌‌ های کیفری و انتظامی مالیاتی و عدالت ترمیمی

مالیاتی

۵- جایگاه قواعد «انصاف» و «عدالت» در حقوق بین‌الملل مالیاتی

ط – منابع شرعی و فقهی

۱- جایگاه فقه در نظام حقوقی ایران

۲- انطباق و عدم مغایرت قوانین مالیاتی کنونی با موازین و احکام اسلامی

۳- نمونه‌‌‌ هایی از تأثیر گذاری قواعد و موازین شرعی و فقهی در ق.م.م

۴- نمونه‌‌‌ ای از حکم حکومتی مالیاتی در ق.م.م.

– تعریف حکم حکومتی

– تفاوت حکم حکومتی با فتوای فقها

– مبنای صدور حکم حکومتی در امور مالیاتی

– تحلیل حقوقی یک حکم حکومتی در ق.م.م. و سنجش آن با اصول برابری، عدم تبعیض، عدالت و حاکمیّت قانون مالیاتی

گفتار نهم: پیوند آیین دادرسی مالیاتی بادیگر شاخه‌‌‌های دانش حقوق

بند اول – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق عمومی و حقوق خصوصی

بند دوم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق اساسی

بند سوم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق مدنی

بند چهارم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق تجارت

بند پنجم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق کیفری

بند ششم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق اداری

بند هفتم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق بین‌ الملل

نمونه‌‌‌ای از جنبه‌‌‌های بین‌ المللی مالیات در حقوق مالیاتی ایران

بند هشتم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق بشر

بند نهم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حسابداری و حسابرسی

بند دهم- پیوند بین آیین دادرسی مالیاتی با اقتصاد و حقوق اقتصادی

بند یازدهم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق قضای مجازی

الف- اهمّیت فناوری‌‌‌ های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در رابطه با عدالت الکترونیکی مالیاتی

ب – تعریف و مفهوم فضای مجازی

ج – تعریف حقوق فضای مجازی

د – پیشنهادی برای عدالت الکترونیکی مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی ایران

گفتار دهم: الگوهای حقوقی دادرسی مالیاتی

بند اول – الگوی انگلیسی یا یگانگی

الف – دادگاه‌‌‌های اداری مالیاتی در انگلستان

ب – چگونگی رسیدگی به شکایات مالیاتی در انگلستان

بند دوم – الگوی فرانسوی یا دوگانگی

الف – نظام حقوقی دادگاه‌‌‌های اداری در فرانسه

ب – چگونگی رسیدگی به اعتراض‌‌‌ها و اختلافات مالیاتی در نظام حقوقی فرانسه

۱- روش رسیدگی

۲- درخواست‌ها و اعتراض‌‌‌های مؤدیان

۳- پیامدهای حقوقی رأی دادگاه اداری مالیاتی

۴- روش تجدید نظر از رأی دادگاه اداری مالیاتی

۵- رسیدگی در شورای دولتی، اجرای رأی و ختم دعوای مالیاتی

بند سوم- الگوی آلمانی یا هم‌‌‌آمیخته (مختلط یا تلفیقی)

بند چهارم – الگوی ایران

مؤلف:

میرمحسن طاهری تاری

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، اول

قیمت: 

۴۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *