پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آیین پیش‌‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

آیین پیش‌‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

دفتر نخست: فرایند گزینشگری قضایا

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری
مقدمه
بخش نخست: مفهوم شناسی قضیه
فصل نخست: دوگانه پرونده و قضیه
گفتار اول: معناشناسی پرونده
گفتار دوم: ظهور مفهوم قضیه
گفتار سوم: ضرورت طراحی آيین قضیه محور
فصل دوم: عناصر سازنده مفهوم قضیه
گفتار اول: عنصر زمینه‌ای قضایا
۱- بحران به‌مثابه زمینه قضایا
۲- ارتباط میان عنصر زمینه‌ای قضایا و عنصر زمینه‌ای جرایم
۱-۲- زمینه جرایم جنگی
۲-۲- زمینه جرایم علیه بشریت
۳-۲- زمینه جرم نسل‌کشی
۳- عنصر زمینه‌ای قضایای مختار دیوان
گفتار دوم: چهارچوب صلاحیتی قضایا
فصل سوم: کارکردهای صلاحیتی قضایا
گفتار اول: اعمال صلاحیت قضیه محور
گفتار دوم: اعطای صلاحیت قضیه محور
گفتار سوم: تعقیب قضیه محور
بخش دوم: فرایند گزینشگری قضایا
فصل نخست: مکانیسم ماشه
گفتار اول: ارجاع دولت‌ها
۱- ارجاع دهی به‌مثابه حقی برای دولت‌های عضو
۲- خودارجاعی
۱-۲- اقبال به خودارجاعی
۲-۲- انتقاد از خودارجاعی
۳- تفاوت ارجاع با اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان
گفتار دوم: ارجاع شورای امنیت
۱- درخواست برای آغاز تحقیقات
۱-۱- نقش شورای امنیت در مقابله با جرایم بین‌المللی
۲-۱- امتیاز ارجاع شورای امنیت به ارجاع دولت‌ها
۳-۱- محدودیت‌های شورای امنیت در ارجاع
۴-۱- ارجاعات شورای امنیت در عمل
۱-۴-۱- قضیه دارفور سودان
۱-۴-۲- قضیه لیبی
۲- معلق کردن تحقیقات دیوان
گفتار سوم: مکاتبات کنشگران غیردولتی
۱- ابعاد شکلی مکاتبات غیردولتی
۲- اختیار مستقل دادستان برای اقدام بر اساس مکاتبات غیردولتی
فصل دوم: مرحله شناسایی قضیه
گفتار نخست: شناسایی قضایا در ارتباط با مکاتبات غیردولتی
۱- تعریف و تعیین یک قضیه
۲- گزینشگری اولیه
۳- جای خالی مرحله شناسایی در قضیه داعش
۴- پایان مرحله شناسایی
گفتار دوم: مرحله شناسایی در ارتباط با ارجاعات
فصل سوم: ارزیابی مقدماتی
گفتار نخست: کارکرد ارزیابی مقدماتی
گفتار دوم: مهلت انجام ارزیابی مقدماتی
گفتار سوم: نقش اطلاعات در ارزیابی مقدماتی
گفتار چهارم: گستره ارزیابی مقدماتی
گفتار پنجم: آستانه اثباتی در ارزیابی مقدماتی
فصل چهارم: تصمیم‌گیری دادستان
گفتار نخست: پایان ارزیابی مقدماتی و آغاز مرحله تحقیقات
۱- آغاز تحقیقات نسبت به قضایای ارجاع داده شده
۱-۱- اعلام تصمیم دادستان
۲-۱- مکانیسم ماده ۱۸
گفتار دوم: آغاز تحقیقات راجع‌به قضایای برساخته مکاتبات غیردولتی
۱- صدور مجوز قضایي برای ادامه تحقیقات
۲- مشارکت بزه دیدگان در فرایند صدور مجوز تحقیقات
۱-۲- حق مشارکت بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی
۲-۲- آيین مشارکت بزه دیدگان
۳-۲- مشارکت بزه‌دیدگان در مرحله تحقیقات
۳- تصمیم دادرسان درباره درخواست دادستان
گفتار سوم: تصمیم به عدم آغاز تحقیقات
۱- رد مکاتبات غیردولتی
۲- رد ارجاعات
نتیجه گیری
۱- قضیه: مفهومی گرفتار بی تعریفی
۲- مرحله‌ای بی‌نام در آيین دادرسی دیوان
۳- لزوم توسعه نظارت قضایی نسبت به تصمیمات دادستان درباره گزینشگری قضایا
سخن آخر
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
آرای قضایی

مؤلف:

دکتر محمدهادی ذاکرحسین

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، اول

قیمت: 

۸۴۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *