پنج شنبه , اردیبهشت ۲۳ ۱۴۰۰
faen

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی- چاپ چهارم

 

خرید

 

فهرست مطالب:

عنوان

سخن ناشر

نشان‌هاى اختصارى

مقدمه چاپ دوم

مقدمه چاپ اول

چارچوب پژوهش

بخش اول: مفاهيـم اساسى (ش. ۴۳-۱)

گفتار اول: رأى داورى و نتايج ديگر طرق حل اختلاف مشابه

مبحث اول ـ مفهوم رأى داورى

مبحث دوم ـ رأى داورى و نتايج شيوه ‏هاى جايگزين حل اختلاف

مبحث سوم ـ رأى داورى و نتايج داوري‌هاى آزاد

گفتار دوم: وصف داخلى يا خارجى رأى

مبحث اول ـ معيارهاى تشخيص وصف داخلى از خارجى

مبحث دوم ـ تعارض دو معيار اصلى و تلاش براى كاهش آن

مبحث سوم ـ ارزش ديگر عناصر خارجى در تعيين وصف رأى

گفتار سوم: آراى غيرملى يا غيرمحلى

مبحث اول ـ مفهوم آراى غيرملى

مبحث دوم ـ جايگاه حقوقى رأى غيرملى

گفتار چهارم: مفهوم شناسايى و اجرا

مبحث اول ـ تفكيك شناسايى و اجرا در اسناد بين ‏المللى

مبحث دوم ـ مفهوم شناسايى و اجرا و فايده تفكيك آنها

مبحث سوم ـ شيوه ‏هاى مختلف درخواست شناسايى

بخش دوم: اجراى آراى داورى از نظر بين‏ المللى و تطبيقى (ش. ۲۰۷-۴۴)

گفتار اول: اجراى رأى در كشور مبدأ

مبحث اول ـ اسناد بين‏ المللى و نظام‌هاى حقوق ملى

مبحث دوم ـ برخى جنبه ‏هاى شكلى و عملى رسيدگي‌هاى اجرايى

گفتار دوم: نظارت قضائى در كشور مبدأ

مبحث اول ـ دعواى ابطال

مبحث دوم ـ آثار دعواى ابطال بر اجراى رأى در ديگر كشورها

گفتار سوم: اجراى رأى در ديگر كشورها

مبحث اول ـ اجراى رأى در فرض شمول يك معاهده

مبحث دوم ـ اجراى رأى در فقدان يك معاهده

گفتار چهارم ـ نظارت قضائى در كشور محل اجرا (مقصد)

مبحث اول ـ نقض حدود اختيارات قضائى

مبحث دوم ـ نقض اصول رسيدگى ترافعى

مبحث سوم ـ نقض قواعد نظم عمومى

مبحث چهارم ـ نهايى يا الزام ‏آور نبودن رأى؛ تعليق يا ابطال رأى

مبحث پنجم ـ مصونيت دولت‌ها

بخش سوم: اجراى آراى داورى در ايران (ش.۲۴۸-۲۰۸)

گفتار اول: قلمرو مفهوم و وصف رأى داورى در ايران

مبحث اول ـ نتايج تكنيك‌هاى اى.دى.آر. و داوري‌هاى آزاد

مبحث دوم ـ تعيين وصف داخلى يا خارجى رأى

گفتار دوم: اجراى آراى داورى ايرانى

مبحث اول ـ رسيدگي‌هاى اجرايى

مبحث دوم ـ رسيدگي‌هاى مربوط به ابطال رأى

گفتار سوم: اجراى آراى داورى خارجى

مبحث اول ـ وضعيت حقوق معاهداتى ايران

مبحث دوم ـ اجراى رأى خارجى بر اساس مقررات حقوق ملى

نتيجه كلى (ش. ۲۵۱-۲۴۹)

نمايه موضوعى

فهرست تفصيلى مطالب

فهرست منابع

 

مؤلف:

دکتر لعیا جنیدی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۵، چهارم (ویراست دوم)

قیمت:

۵۵۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *