از رنجی که می بریم: خشونت علیه زنان در نظام بین‌ المللی حقوق بشر

کتاب از رنجی که میبریم در زمینه خشونت زنان در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد.

از رنجی که می بریم: خشونت علیه زنان در نظام بین‌ المللی حقوق بشر

 

خرید

 

مولفان:          دکتر علی مشهدی، موسی کرمی، احسان شکیب نژاد

نوبت چاپ:        اول

تاريخ چاپ:       ۱۴۰۱

شمارگان:         ۲۰۰

شابك:            ۵-۱۵۷-۴۷۵-۶۰۰-۹۷۸   

بهاء:              ۱۷۰٫۰۰۰ تومان

فهرست مطالب:

فصل نخست: سیاه، سفید، خاکستری: مبارزه با خشونت علیه زنان در نظام ملل متحد
گفتار اول ـ پیش‌زمینه‌ها
گفتار دوم ـ اقدامات انجام‌‌گرفته در چهارچوب ملل متحد برای مبارزه با خشونت علیه زنان
بند نخست ـ نگاهی گذرا به حقوق زنان پیش از سازمان ملل متحد
۱- میثاق جامعه ملل
۲- اساسنامه سازمان بین‌المللی کار
۳- کنوانسیون بازداری از قاچاق زنان و کودکان
۴- کنوانسیون مقابله با معامله نسوان کبیره
بند دوم ـ از برپایی سازمان ملل متحد تا کنفرانس‌‌های جهانی ملل متحد
۱- تشکیل کمیسیون مقام زن
۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳- کنوانسیون بازداری از قاچاق اشخاص و بهره‌برداری از روسپی‌‌گری دیگران
۴- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان
۵- تحولات دهه هفتاد
بند سوم ـ خشونت علیه زنان در کنفرانس‌‌های جهانی ملل متحد
۱- شکل‌گیری کنفرانس‌‌های جهانی زنان
۲- کنفرانس مکزیکوسیتی (۱۹۷۵)
۳- کنفرانس کپنهاک (۱۹۸۰)
۴- کنفرانس نایروبی (۱۹۸۵)
۵- کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳)
۶- کنفرانس پکن (۱۹۹۵)
گفتار سوم ـ خشونت علیه زنان در کنوانسیون ۱۹۷۹ و اعلامیه ۱۹۹۳ ملل متحد
بند نخست ـ خشونت علیه زنان و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹
۱- معرفیِ مختصر کنوانسیون و پروتکلِ اختیاری آن
۲- هدف، دامنه‌‌ و قابلیتِ اِعمال کنوانسیون
۳- کنوانسیون و مسئله‌‌ خشونت علیه زنان
بند دوم ـ خشونت علیه زنان و اعلامیه ۱۹۹۳ ملل متحد درخصوص محو خشونت علیه زنان
۱- معرفی مختصر اعلامیه
۲- جنبه‌‌های حمایتی مندرج در اعلامیه ملل متحد درخصوص حذف خشونت علیه زنان
۳- اعطای مفهوم جهان‌شمولی به اصول و آزادی‌‌های مرتبط با حقوق زنان
۴- تدوین تعریفی جامع از خشونت علیه زنان
۵- رفع انحصارگرایی و توسعه حقوق و آزادی‌‌های زنان
۶- بسترسازی برای اقدامات آتی بین‌‌المللی
گفتار چهارم ـ گزارشگری ویژه ملل متحد در زمینه خشونت علیه زنان
بند نخست ـ شکل‌گیری گزارشگر ویژه
بند دوم ـ صدور گزارش‌‌های تخصصی
۱٫ اجلاس شصت و پنجم (سال ۲۰۲۱)
۲٫ اجلاس شصت و ششم (سال ۲۰۲۲)
۳٫ اجلاس شصت و هفتم (سال ۲۰۲۳)
۴٫ اجلاس شصت و هشتم (سال ۲۰۲۴)
نتیجه‌گیری فصل نخست
فصل دوم: در ستایش پیشگامی: حمایت از زنان در برابر خشونت در کنوانسیون بین آمریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان
گفتار اول ـ حقوق بشر و موضوع خشونت علیه زنان
گفتار دوم ـ معرفی کلی کنوانسیون بِلِم دو پارا: پیشینه، دامنه و حقوق تحت حمایت
بند اول ـ پیشینه و دامنه
بند دوم ـ حقوق تحت حمایت
گفتار سوم ـ تکالیف دولت‌‌ها در زمینه پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان در کنوانسیون بِلِم دو پارا
بند اول ـ تعهد به پیشگیری، مجازات و ریشه‌کنی خشونت علیه زنان
بند دوم ـ تعهد به اتخاذ تدابیر قانونی و اداری
بند سوم ـ تعهد به آموزش و آگاهی افزایی
گفتار چهارم ـ سازِکارهای نظارتی در زمینه منع خشونت علیه زنان در چهارچوب کنوانسیون بلم دو پارا
بند اول ـ سازکارهای ملی
بند دوم ـ سازکارهای بین‌المللی و جهانی
بند سوم ـ سازکارهای منطقه‌‌ای
گفتار پنجم ـ کمیسیون بین‌‌آمریکایی زنان و سازکار پیگیری اجرای کنوانسیون بلم دو پارا
گفتار ششم ـ کمیسیون و دیوان بین‌‌آمریکایی حقوق بشر
نتیجه‌‌گیری فصل دوم
فصل سوم: در جستجوی روزهای سفید برای قاره سیاه: حمایت از زنان در برابر خشونت در پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌‌ها راجع به حقوق زنان در آفریقا
گفتار اول ـ نگاهی به جایگاه حقوق زنان و مسئلۀ خشونت علیه بانوان در آفریقا
گفتار دوم ـ الزامِات حمایتی دولت‌‌های عضو
بند اول ـ از جنبه نظارتی
بند دوم ـ حمایت‌‌های تقنینی
۱- در قوانین اساسی کشورهای عضو
۲- در قوانین جزایی
بند سوم ـ حمایت از زنان دچار بیماری ایدز
بند چهارم ـ حمایت از آزادی‌‌های اجتماعی زنان
بند پنجم ـ دستیابی به اشتغال زنان
بند ششم ـ دسترسی به دادگستری و عدالت
گفتار سوم ـ ملزم ساختنِ دولت‌‌های عضو به پیگرد و مجازات مرتکبین
بند اول ـ شناسایی حق بر کرامت ذاتی زنان
بند دوم ـ مقابله با اقدامات آسیب‌زا
الف ـ مقابله با سنت‌‌ها و عرف‌‌های نادرست
ب ـ ازدواج با رضایت کامل
ج ـ جرم انگاری ختنه زنان
گفتار چهارم ـ نقش دادگاه آفریقای حقوق بشر و خلق‌‌ها
گفتار پنجم ـ توسعۀ دامنۀ حمایت از زنان در برابر خشونت به مخاصمات مسلحانه
بند اول ـ خشونت جنسی در جنگ
بند دوم ـ حمایت از زنان پناهنده
نتیجه‌گیری فصل سوم
فصل چهارم: سندی اروپایی، سودایی جهانی: حمایت از زنان در برابر خشونت در کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول
گفتار اول ـ مقابله با خشونت علیه زنان در اروپا
گفتار دوم ـ کنوانسیون استانبول و دستاوردهای آن
بند اول ـ اتخاذ رهیافتی چندوجهی در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان
الف ـ نابرابری و کلیشه‌‌های جنسیتی
ب ـ پیشگیری
ج ـ مبارزه
بند دوم ـ تعریف فراگیر و تفسیر موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن‌‌
الف ـ تعریف فراگیر
ب ـ مفهوم تبعیض علیه زنان
ج ـ مفهوم خشونت علیه زنان
بند سوم ـ اتخاذ رویکردی جامع در قبال اَشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم‌‌انگاری آنها
الف ـ الزام به جرم انگاری
ب ـ اشکال متنوع خشونت
بند چهارم ـ تعمیم و توسعۀ دامنه تعهدات دولت‌‌ها به وضعیت‌‌های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه
نتیجـه‌‌گیری فصل چهارم
فصل پنجم: حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو عملکرد اتحادیه‌‌ مللِ آسیای جنوب شرقی
گفتار اول ـ خشونت علیه زنان در جنوب شرق آسیا
گفتار دوم ـ گذری کوتاه بر سیر تحول حقوق زنان و مسئلۀ منع خشونت علیه ایشان در آسه‌‌آن: از تأسیس تا برنامه‌‌ اقدام ۲۰۱۵
بند اول ـ توجه به حقوق بشر و موضوع زنان
بند دوم ـ مهم‌ترین تلاش‌‌ها و اسناد
الف ـ اعلامیه برنامه اقدام وین
ب ـ اعلامیه پیشرفت زنان
ج ـ اعلامیه محو خشونت علیه زنان
د ـ اعلامیه ضدقاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان
هـ ـ اعلامیه محو خشونت علیه زنان و کودکان
گفتار سوم ـ حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو برنامۀ اقدام منطقه‌‌ای محو خشونت علیه زنان سال ۲۰۱۵
بند اول ـ اصول راهنمایِ اجرا و توسعۀ برنامۀ اقدام
الف ـ الزام به اتخاذ رویکرد حقوق بشری
ب ـ ضرورت اتخاذ رهیافتی چندبخشی و چندحوزه‌‌ای
ج ـ لزوم رعایت اصل مساعی مقتضی
بند دوم ـ اهمِ اقدامات و راهبردهایِ کلیدیِ برنامۀ اقدام منطقه‌‌ای محو خشونت علیه زنان
الف ـ پیشگیری از خشونت علیه زنان
ب ـ حمایت و ارائۀ خدماتِ حمایتی برای قربانیان خشونت
ج ـ پیگرد و مجازات مرتکبین
نتیجه‌‌گیری فصل پنجم
فصل ششم: حمایت از زنان در برابر خشونت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاراتی به رویکرد نظام حقوقی ایران
گفتار اول ـ مفهوم‌‌شناسی مصطلحات
بند اول ـ خشونت علیه زنان
بند دوم ـ تبعیض علیه زنان
گفتار دوم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابه نقض حق حیات
بند اول ـ حق حیات به‌مثابه ترجمان حقوق بشری ارزش حیات
بند دوم ـ نقض حق حیات از طریق خشونت علیه زنان
گفتار سوم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابه نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز
بند اول ـ شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز به‌مثابه هتک کرامت انسانی
بند دوم ـ خشونت‌‌ورزی علیه زن به‌سانِ نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی
گفتار چهارم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابه نقض اصل منع تبعیض
بند اول ـ منع تبعیض به‌سانِ مؤلفه‌‌ای بنیادین در گفتمان حقوق بشر
بند دوم ـ نقض اصل منع تبعیض از رهگذر خشونت علیه زنان
نتیجه‌‌گیری فصل ششم
فصل هفتم: خشونت علیه زیبایی؛ اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین‌‌المللی حقوق بشر
گفتار اول ـ عمــل اسیـدپاشی در ترازوی فقــه
بند اول ـ اسیدپاشی از منظر محاربه و افساد فیالأرض در فقه اسلامی
الف ـ چیستی محاربه در فقه
۱- مفهوم سلاح
۲- سلاح بی‌واسطه
۳- سلاح باواسطه
ب ـ چیستی افساد فی الأرض در فقه
بند دوم ـ اسیدپاشی به‌مثابه محاربه
بند سوم ـ اسیدپاشی به‌مثابه افساد فی الأرض
گفتار دوم ـ اسیـدپاشی از چـشم‌‌انـداز نظـام بیـن‌‌المـللی حقـوق بشـر
بند اول ـ خشونت اسیدی به‌مثابه خشونتی علیه زنان
بند دوم ـ تعهدات اصلی دولت‌‌ها در قبال خشونت اسیدی علیه زنان
نتیـجـه‌‌گـیری فصل هفتم
فصل هشتم: همه‌‌جا ناامن است: خشونت برخط (آنلاین) علیه زنان از منظر حقوق بین‌‌الملل بشر
گفتار اول ـ خشونت برخط علیه زنان در آیینه موازین نظام بین‌‌الملل حقوق بشر
بند اول ـ اقدامات اولیه
بند دوم ـ حق‌‌ها و آزادی‌ها حقوق بشری مرتبط با خشونت برخط
الف ـ حق بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات
ب ـ حق بر خلوت و حمایت از حریم خصوصی
گفتار دوم ـ پیامدهای خشونت علیه زنان در بستر فضای سایبر
بند اول ـ آسیب به سلامت جسمانی و روانی
بند دوم ـ تقویت تبعیض و نابرابریِ مبتنی بر جنسیت
گفتار سوم ـ راهکارهای مقابله با خشونت برخط علیه زنان
بند اول ـ تعهدات حقوق بشری دولت‌‌ها
بند دوم ـ رویکرد خودانتظامی
نتیجه‌‌گیری فصل هشتم
فصل نهم: قلب‌‌های شکسته، بدن‌‌های کبود؛ ازدواج اجباری از منظر حقوق بین‌الملل بشر
گفتار اول ـ ازدواج اجباری؛ تحلیل مفهومی، انواع و آثار
گفتار دوم ـ ازدواج اجباری در نظام بین‌المللی حقوق بشر
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین
۲- کنوانسیون رضایت به ازدواج ۱۹۶۲
۳- معاهده ۱۹۵۶ درباره الغای بردگی
۴- در اتحادیه اروپا
نتیجه‌گیری فصل نهم
فصل دهم: خشونت اکولوژیک علیه زنان: تأثیر تخریب محیط‌زیست برافزایش خشونت علیه زنان
گفتار اول ـ زنان و حفاظت محیط‌زیست
بند اول ـ نقش متفاوت زنان در حفاظت از محیط‌زیست
بند دوم ـ زنان و محیط‌زیست در اسناد بین‌المللی
گفتار دوم ـ تأثیر تخریب محیط‌زیست بر افزایش خشونت علیه زنان
نتیجه‌‌گیری فصل دهم
فهرست منابع و مآخذ
الف ـ منابع فارسی
ب ـ منابع عربی
ج ـ انگلیسی
د ـ فرانسه
ه ـ سایت‌‌ها و اسناد
SITES
نمایه واژگان

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.