از رنجی که می بریم: خشونت علیه زنان در نظام بین‌ المللی حقوق بشر

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. از رنجی که می بریم: خشونت علیه زنان در نظام بین‌ المللی حقوق بشر

کتاب از رنجی که میبریم در زمینه خشونت زنان در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد.

از رنجی که می بریم: خشونت علیه زنان در نظام بین‌ المللی حقوق بشر

 

خرید

 

مولفان:          دکتر علی مشهدی، موسی کرمی، احسان شکیب نژاد

نوبت چاپ:        اول

تاريخ چاپ:       1401

شمارگان:         200

شابك:            5-157-475-600-978   

بهاء:              170.000 تومان

فهرست مطالب:

فصل نخست: سیاه، سفید، خاکستری: مبارزه با خشونت علیه زنان در نظام ملل متحد
گفتار اول ـ پیش‌زمینه‌ها
گفتار دوم ـ اقدامات انجام‌‌گرفته در چهارچوب ملل متحد برای مبارزه با خشونت علیه زنان
بند نخست ـ نگاهی گذرا به حقوق زنان پیش از سازمان ملل متحد
1- میثاق جامعه ملل
2- اساسنامه سازمان بین‌المللی کار
3- کنوانسیون بازداری از قاچاق زنان و کودکان
4- کنوانسیون مقابله با معامله نسوان کبیره
بند دوم ـ از برپایی سازمان ملل متحد تا کنفرانس‌‌های جهانی ملل متحد
1- تشکیل کمیسیون مقام زن
2- اعلامیه جهانی حقوق بشر
3- کنوانسیون بازداری از قاچاق اشخاص و بهره‌برداری از روسپی‌‌گری دیگران
4- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان
5- تحولات دهه هفتاد
بند سوم ـ خشونت علیه زنان در کنفرانس‌‌های جهانی ملل متحد
1- شکل‌گیری کنفرانس‌‌های جهانی زنان
2- کنفرانس مکزیکوسیتی (1975)
3- کنفرانس کپنهاک (1980)
4- کنفرانس نایروبی (1985)
5- کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993)
6- کنفرانس پکن (1995)
گفتار سوم ـ خشونت علیه زنان در کنوانسیون 1979 و اعلامیه 1993 ملل متحد
بند نخست ـ خشونت علیه زنان و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979
1- معرفیِ مختصر کنوانسیون و پروتکلِ اختیاری آن
2- هدف، دامنه‌‌ و قابلیتِ اِعمال کنوانسیون
3- کنوانسیون و مسئله‌‌ خشونت علیه زنان
بند دوم ـ خشونت علیه زنان و اعلامیه 1993 ملل متحد درخصوص محو خشونت علیه زنان
1- معرفی مختصر اعلامیه
2- جنبه‌‌های حمایتی مندرج در اعلامیه ملل متحد درخصوص حذف خشونت علیه زنان
3- اعطای مفهوم جهان‌شمولی به اصول و آزادی‌‌های مرتبط با حقوق زنان
4- تدوین تعریفی جامع از خشونت علیه زنان
5- رفع انحصارگرایی و توسعه حقوق و آزادی‌‌های زنان
6- بسترسازی برای اقدامات آتی بین‌‌المللی
گفتار چهارم ـ گزارشگری ویژه ملل متحد در زمینه خشونت علیه زنان
بند نخست ـ شکل‌گیری گزارشگر ویژه
بند دوم ـ صدور گزارش‌‌های تخصصی
1. اجلاس شصت و پنجم (سال 2021)
2. اجلاس شصت و ششم (سال 2022)
3. اجلاس شصت و هفتم (سال 2023)
4. اجلاس شصت و هشتم (سال 2024)
نتیجه‌گیری فصل نخست
فصل دوم: در ستایش پیشگامی: حمایت از زنان در برابر خشونت در کنوانسیون بین آمریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان
گفتار اول ـ حقوق بشر و موضوع خشونت علیه زنان
گفتار دوم ـ معرفی کلی کنوانسیون بِلِم دو پارا: پیشینه، دامنه و حقوق تحت حمایت
بند اول ـ پیشینه و دامنه
بند دوم ـ حقوق تحت حمایت
گفتار سوم ـ تکالیف دولت‌‌ها در زمینه پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان در کنوانسیون بِلِم دو پارا
بند اول ـ تعهد به پیشگیری، مجازات و ریشه‌کنی خشونت علیه زنان
بند دوم ـ تعهد به اتخاذ تدابیر قانونی و اداری
بند سوم ـ تعهد به آموزش و آگاهی افزایی
گفتار چهارم ـ سازِکارهای نظارتی در زمینه منع خشونت علیه زنان در چهارچوب کنوانسیون بلم دو پارا
بند اول ـ سازکارهای ملی
بند دوم ـ سازکارهای بین‌المللی و جهانی
بند سوم ـ سازکارهای منطقه‌‌ای
گفتار پنجم ـ کمیسیون بین‌‌آمریکایی زنان و سازکار پیگیری اجرای کنوانسیون بلم دو پارا
گفتار ششم ـ کمیسیون و دیوان بین‌‌آمریکایی حقوق بشر
نتیجه‌‌گیری فصل دوم
فصل سوم: در جستجوی روزهای سفید برای قاره سیاه: حمایت از زنان در برابر خشونت در پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق‌‌ها راجع به حقوق زنان در آفریقا
گفتار اول ـ نگاهی به جایگاه حقوق زنان و مسئلۀ خشونت علیه بانوان در آفریقا
گفتار دوم ـ الزامِات حمایتی دولت‌‌های عضو
بند اول ـ از جنبه نظارتی
بند دوم ـ حمایت‌‌های تقنینی
1- در قوانین اساسی کشورهای عضو
2- در قوانین جزایی
بند سوم ـ حمایت از زنان دچار بیماری ایدز
بند چهارم ـ حمایت از آزادی‌‌های اجتماعی زنان
بند پنجم ـ دستیابی به اشتغال زنان
بند ششم ـ دسترسی به دادگستری و عدالت
گفتار سوم ـ ملزم ساختنِ دولت‌‌های عضو به پیگرد و مجازات مرتکبین
بند اول ـ شناسایی حق بر کرامت ذاتی زنان
بند دوم ـ مقابله با اقدامات آسیب‌زا
الف ـ مقابله با سنت‌‌ها و عرف‌‌های نادرست
ب ـ ازدواج با رضایت کامل
ج ـ جرم انگاری ختنه زنان
گفتار چهارم ـ نقش دادگاه آفریقای حقوق بشر و خلق‌‌ها
گفتار پنجم ـ توسعۀ دامنۀ حمایت از زنان در برابر خشونت به مخاصمات مسلحانه
بند اول ـ خشونت جنسی در جنگ
بند دوم ـ حمایت از زنان پناهنده
نتیجه‌گیری فصل سوم
فصل چهارم: سندی اروپایی، سودایی جهانی: حمایت از زنان در برابر خشونت در کنوانسیون 2011 استانبول
گفتار اول ـ مقابله با خشونت علیه زنان در اروپا
گفتار دوم ـ کنوانسیون استانبول و دستاوردهای آن
بند اول ـ اتخاذ رهیافتی چندوجهی در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان
الف ـ نابرابری و کلیشه‌‌های جنسیتی
ب ـ پیشگیری
ج ـ مبارزه
بند دوم ـ تعریف فراگیر و تفسیر موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن‌‌
الف ـ تعریف فراگیر
ب ـ مفهوم تبعیض علیه زنان
ج ـ مفهوم خشونت علیه زنان
بند سوم ـ اتخاذ رویکردی جامع در قبال اَشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم‌‌انگاری آنها
الف ـ الزام به جرم انگاری
ب ـ اشکال متنوع خشونت
بند چهارم ـ تعمیم و توسعۀ دامنه تعهدات دولت‌‌ها به وضعیت‌‌های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه
نتیجـه‌‌گیری فصل چهارم
فصل پنجم: حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو عملکرد اتحادیه‌‌ مللِ آسیای جنوب شرقی
گفتار اول ـ خشونت علیه زنان در جنوب شرق آسیا
گفتار دوم ـ گذری کوتاه بر سیر تحول حقوق زنان و مسئلۀ منع خشونت علیه ایشان در آسه‌‌آن: از تأسیس تا برنامه‌‌ اقدام 2015
بند اول ـ توجه به حقوق بشر و موضوع زنان
بند دوم ـ مهم‌ترین تلاش‌‌ها و اسناد
الف ـ اعلامیه برنامه اقدام وین
ب ـ اعلامیه پیشرفت زنان
ج ـ اعلامیه محو خشونت علیه زنان
د ـ اعلامیه ضدقاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان
هـ ـ اعلامیه محو خشونت علیه زنان و کودکان
گفتار سوم ـ حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو برنامۀ اقدام منطقه‌‌ای محو خشونت علیه زنان سال 2015
بند اول ـ اصول راهنمایِ اجرا و توسعۀ برنامۀ اقدام
الف ـ الزام به اتخاذ رویکرد حقوق بشری
ب ـ ضرورت اتخاذ رهیافتی چندبخشی و چندحوزه‌‌ای
ج ـ لزوم رعایت اصل مساعی مقتضی
بند دوم ـ اهمِ اقدامات و راهبردهایِ کلیدیِ برنامۀ اقدام منطقه‌‌ای محو خشونت علیه زنان
الف ـ پیشگیری از خشونت علیه زنان
ب ـ حمایت و ارائۀ خدماتِ حمایتی برای قربانیان خشونت
ج ـ پیگرد و مجازات مرتکبین
نتیجه‌‌گیری فصل پنجم
فصل ششم: حمایت از زنان در برابر خشونت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاراتی به رویکرد نظام حقوقی ایران
گفتار اول ـ مفهوم‌‌شناسی مصطلحات
بند اول ـ خشونت علیه زنان
بند دوم ـ تبعیض علیه زنان
گفتار دوم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابه نقض حق حیات
بند اول ـ حق حیات به‌مثابه ترجمان حقوق بشری ارزش حیات
بند دوم ـ نقض حق حیات از طریق خشونت علیه زنان
گفتار سوم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابه نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز
بند اول ـ شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز به‌مثابه هتک کرامت انسانی
بند دوم ـ خشونت‌‌ورزی علیه زن به‌سانِ نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی
گفتار چهارم ـ خشونت علیه زنان به‌مثابه نقض اصل منع تبعیض
بند اول ـ منع تبعیض به‌سانِ مؤلفه‌‌ای بنیادین در گفتمان حقوق بشر
بند دوم ـ نقض اصل منع تبعیض از رهگذر خشونت علیه زنان
نتیجه‌‌گیری فصل ششم
فصل هفتم: خشونت علیه زیبایی؛ اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین‌‌المللی حقوق بشر
گفتار اول ـ عمــل اسیـدپاشی در ترازوی فقــه
بند اول ـ اسیدپاشی از منظر محاربه و افساد فیالأرض در فقه اسلامی
الف ـ چیستی محاربه در فقه
1- مفهوم سلاح
2- سلاح بی‌واسطه
3- سلاح باواسطه
ب ـ چیستی افساد فی الأرض در فقه
بند دوم ـ اسیدپاشی به‌مثابه محاربه
بند سوم ـ اسیدپاشی به‌مثابه افساد فی الأرض
گفتار دوم ـ اسیـدپاشی از چـشم‌‌انـداز نظـام بیـن‌‌المـللی حقـوق بشـر
بند اول ـ خشونت اسیدی به‌مثابه خشونتی علیه زنان
بند دوم ـ تعهدات اصلی دولت‌‌ها در قبال خشونت اسیدی علیه زنان
نتیـجـه‌‌گـیری فصل هفتم
فصل هشتم: همه‌‌جا ناامن است: خشونت برخط (آنلاین) علیه زنان از منظر حقوق بین‌‌الملل بشر
گفتار اول ـ خشونت برخط علیه زنان در آیینه موازین نظام بین‌‌الملل حقوق بشر
بند اول ـ اقدامات اولیه
بند دوم ـ حق‌‌ها و آزادی‌ها حقوق بشری مرتبط با خشونت برخط
الف ـ حق بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات
ب ـ حق بر خلوت و حمایت از حریم خصوصی
گفتار دوم ـ پیامدهای خشونت علیه زنان در بستر فضای سایبر
بند اول ـ آسیب به سلامت جسمانی و روانی
بند دوم ـ تقویت تبعیض و نابرابریِ مبتنی بر جنسیت
گفتار سوم ـ راهکارهای مقابله با خشونت برخط علیه زنان
بند اول ـ تعهدات حقوق بشری دولت‌‌ها
بند دوم ـ رویکرد خودانتظامی
نتیجه‌‌گیری فصل هشتم
فصل نهم: قلب‌‌های شکسته، بدن‌‌های کبود؛ ازدواج اجباری از منظر حقوق بین‌الملل بشر
گفتار اول ـ ازدواج اجباری؛ تحلیل مفهومی، انواع و آثار
گفتار دوم ـ ازدواج اجباری در نظام بین‌المللی حقوق بشر
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین
2- کنوانسیون رضایت به ازدواج 1962
3- معاهده 1956 درباره الغای بردگی
4- در اتحادیه اروپا
نتیجه‌گیری فصل نهم
فصل دهم: خشونت اکولوژیک علیه زنان: تأثیر تخریب محیط‌زیست برافزایش خشونت علیه زنان
گفتار اول ـ زنان و حفاظت محیط‌زیست
بند اول ـ نقش متفاوت زنان در حفاظت از محیط‌زیست
بند دوم ـ زنان و محیط‌زیست در اسناد بین‌المللی
گفتار دوم ـ تأثیر تخریب محیط‌زیست بر افزایش خشونت علیه زنان
نتیجه‌‌گیری فصل دهم
فهرست منابع و مآخذ
الف ـ منابع فارسی
ب ـ منابع عربی
ج ـ انگلیسی
د ـ فرانسه
ه ـ سایت‌‌ها و اسناد
SITES
نمایه واژگان

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …