اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (۲۰۱۰)

اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي (۲۰۱۰) – چاپ ششم

 

خرید

 

فهرست مطالب:

ديباچه ويرايش ۲۰۱۰

پيش‌گفتار ويرايش ۲۰۱۰

شوراي اجرايي يونيدُروا (۲۰۱۳-۲۰۰۹)

اعضاي گروه كاري براي آماده كردن اصول يونيدُروا ۲۰۱۰

سخن ناشر

گواهي ترجمه و انتشار اصول يونيدروا ۱۹۹۴

خوشامدگويي به ترجمه فارسي

پيش‌گفتار مترجمان در چاپ اول

موافقت‌نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول يونيدُروا ۲۰۰۴ به زبان فارسي

پيش‌گفتار مترجمان در ويرايش دوم

گواهي ترجمه و انتشار اصول يونيدروا ۲۰۱۰

موافقت‌نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول يونيدُروا ۲۰۱۰ به زبان فارسي

پيش‌گفتار مترجمان بر چاپ و ويرايش سوم

دستاوردهاي اخير مؤسسه بين‌المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي: اصول

قراردادهاي تجاري بين‌المللي مؤسسه

جدول مقايسه و تطبيق مواد ويرايش‌هاي ۱۹۹۴، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ اصول يونيدُروا

مقدمه   (هدف از اين اصول)

فصل ۱ :        مقررات عمومي

ماده ۱-۱        (اصل آزادي قراردادها)

ماده ۲-۱        (نيازمند نبودن به شكلي خاص)

ماده ۳-۱        (مشخصه الزام‌آور قرارداد)

ماده ۴-۱        (قواعد امري)

ماده ۵-۱        (مستثنا كردن يا اصلاح كردن از سوي طرفين)

ماده ۶-۱        (تفسير و تكميل اصول)

ماده ۷-۱        (حسن نيت و معامله منصفانه)

ماده ۸-۱        (رفتار ناهماهنگ)

ماده ۹-۱        (عرفهاي تجاري و رويه‌ها)

ماده ۱۰-۱      (اخطاريه)

ماده ۱۱-۱      (تعاريف)

ماده ۱۲-۱      (محاسبه زمان مقرر شده توسط طرفين)

فصل ۲ :        تشكيل قرارداد و اختيارات نمايندگان

قسمت ۱:        تشكيل قرارداد

ماده ۱-۱-۲     (نحوه تشكيل قرارداد)

ماده ۲-۱-۲     (تعريف ايجاب)

ماده ۳-۱-۲     (پس گرفتن ايجاب)

ماده ۴-۱-۲     (رجوع از ايجاب)

ماده ۵-۱-۲     (رد ايجاب)

ماده ۶-۱-۲     (نحوه قبول)

ماده ۷-۱-۲     (زمان قبولي)

ماده ۸-۱-۲     (قبول در مهلت مشخص)

ماده ۹-۱-۲     (قبول پس از موعد – تأخير در انتقال)

ماده ۱۰-۱-۲  (پس گرفتن قبول)

ماده ۱۱-۱-۲  (قبولي اصلاح شده)

ماده ۱۲-۱-۲  (نوشته‌هاي تأييد كننده قرارداد)

ماده ۱۳-۱-۲  (انعقاد قرارداد منوط به توافق بر موضوعات مشخص يا توافق

به شكلي مشخص)

ماده ۱۴-۱-۲  (قرارداد حاوي شروطي است كه به عمد باز و غيرقطعي باقي مانده‌اند)

ماده ۱۵-۱-۲  (مذاكرات همراه با سوءنيت)

ماده ۱۶-۱-۲  (وظيفه محرمانه نگاه داشتن [اطلاعات])

ماده ۱۷-۱-۲  (قيود ادغام)

ماده ۱۸-۱-۲  (اصلاحات به شكلي مشخص)

ماده ۱۹-۱-۲  (انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد)

ماده ۲۰-۱-۲  (شروط غيرمنتظره)

ماده ۲۱-۱-۲  (تعارض بين شروط استاندارد و غيراستاندارد)

ماده ۲۲-۱-۲  (نبرد فرم ها)

قسمت ۲:        اختيارات نمايندگان

ماده ۱-۲-۲     (قلمرو اين قسمت)

ماده ۲-۲-۲     (تحقق يافتن اختيارات نماينده و محدوده آن)

ماده ۳-۲-۲     (نمايندگي افشا شده)

ماده ۴-۲-۲     (نمايندگي افشا نشده)

ماده ۵-۲-۲     (اقدام نماينده بدون داشتن اختيارات يا فراتر از محدوده اختيارات)

ماده ۶-۲-۲     (مسؤوليت نماينده‌اي كه بدون  داشتن اختيارات يا فراتر از محدوده

اختياراتش اقدام مي‌كند)

ماده ۷-۲-۲     (تعارض منافع)

ماده ۸-۲-۲     (نمايندگي فرعي)

ماده ۹-۲-۲     (تنفيذ)

ماده ۱۰-۲-۲  (خاتمه يافتن اختيارات)

فصل ۳ :        اعتبار

قسمت ۱:        مقررات عمومي

ماده ۱-۱-۳     (موضوعات غيرمشمول)

ماده ۲-۱-۳     (اعتبارِ صرفِ توافق)

ماده ۳-۱-۳     (عدم امكان ابتدايي)

ماده ۴-۱-۳     (مشخصه امري مقررات)

قسمت ۲:        مباني ابطال قرارداد

مادۀ ۱-۲-۳     (تعريف اشتباه)

ماده ۲-۲-۳     (اشتباه مؤثر)

ماده ۳-۲-۳     (اشتباه در بيان يا انتقال مطلب ديگري)

ماده ۴-۲-۳     (طرق جبران عدم اجراي تعهد)

ماده ۵-۲-۳     (فريب)

ماده ۶-۲-۳     (تهديد)

ماده ۷-۲-۳     (اختلاف فاحش)

ماده ۸-۲-۳     (اشخاص ثالث)

ماده ۹-۲-۳     (تنفيذ)

ماده ۱۰-۲-۳  (از دست دادن حق ابطال)

ماده ۱۱-۲-۳  (اخطار ابطال)

ماده ۱۲-۲-۳  (مواعد)

ماده ۱۳-۲-۳  (ابطال جزئي)

ماده ۱۴-۲-۳  (اثر عطف بماسبق شونده ابطال)

ماده ۱۵-۲-۳  (استرداد)

ماده ۱۶-۲-۳  (خسارات)

ماده ۱۷-۲-۳  (اعلا م‌هاي يكجانبه)

قسمت ۳:        عدم مشروعيت

مادۀ ۱-۳-۳     (قراردادهاي ناقض قواعد امري)

مادۀ ۲-۳-۳     (استرداد)

فصل ۴ :        تفسير

ماده ۱-۴        (قصد طرفين)

ماده ۲-۴        (تفسير اظهارات و رفتارهاي ديگر)

ماده ۳-۴        (اوضاع و احوال مرتبط)

ماده ۴-۴        (ارجاع به قرارداد يا به يك عبارت در كليتش)

ماده ۵-۴        (اثر حقوقي دادن به تمامي شروط)

ماده ۶-۴        (قاعده تقدم تفسير به زيان تنظيم كننده قرارداد)

ماده ۷-۴        (ناهماهنگي‌هاي زباني)

ماده ۸-۴        (فراهم آوردن يك شرط مسكوت مانده)

فصل ۵ :        محتواي قرارداد، حقوق طرف‌هاي ثالث و شروط قراردادي

قسمت ۱:        محتواي قرارداد

ماده ۱-۱-۵     (تعهدات صريح و ضمني)

ماده ۲-۱-۵     (تعهدات ضمني)

ماده ۳-۱-۵     (همكاري بين طرفين)

ماده ۴-۱-۵     (وظيفه دستيابي به نتيجه‌اي مشخص- وظيفه انجام حداكثر كوشش)

ماده ۵-۱-۵     (تعيين نوع وظيفه ذي مدخل)

ماده ۶-۱-۵     (تعيين كيفيت اجراي تعهد)

ماده ۷-۱-۵     (تعيين مبلغ قرارداد)

ماده ۸-۱-۵     (قرارداد براي يك مدت نامعين)

ماده ۹-۱-۵     (ابراء به وسيله توافق)

قسمت ۲:        حقوق طرف‌هاي ثالث

ماده ۱-۲-۵     (قراردادهاي به نفع طرف‌هاي ثالث)

ماده ۲-۲-۵     (طرف ثالثِ قابل تعيين)

ماده ۳-۲-۵     (قيود رفع يا محدود ساختن مسؤوليت)

ماده ۴-۲-۵     (ايرادها)

ماده ۵-۲-۵     (لغو حق)

ماده ۶-۲-۵     (اعراض)

قسمت ۳:        شروط

ماده ۱-۳-۵     (انواع شروط)

ماده ۲-۳-۵     (آثار شروط)

ماده ۳-۳-۵     (مداخله در شروط)

ماده ۴-۳-۵     (وظيفه حفظ و مراقبت از حقوق)

ماده ۵-۳-۵     (استرداد در صورت تحقق يك شرط فاسخ)

فصل ۶ :        اجراي تعهدات

قسمت ۱:        اجراي تعهدات به طور كلي

ماده ۱-۱-۶     (زمان اجراي تعهد)

ماده ۲-۱-۶     (اجراي تعهد در زماني واحد يا به دفعات)

ماده ۳-۱-۶     (اجراي جزئي تعهدات)

ماده ۴-۱-۶     (ترتيب اجراي تعهدات)

ماده ۵-۱-۶     (اجراي پيش از موعد تعهدات)

ماده ۶-۱-۶     (محل اجراي تعهد)

ماده ۷-۱-۶     (پرداخت با چك يا سند ديگر)

ماده ۸-۱-۶     (پرداخت از طريق انتقال وجوه)

ماده ۹-۱-۶     (پول پرداخت)

ماده ۱۰-۱-۶  (پول تصريح نشده)

ماده ۱۱-۱-۶  (هزينه‌هاي اجراي تعهد)

ماده ۱۲-۱-۶  (انتساب پرداخت ها)

ماده ۱۳-۱-۶  (انتساب [اجراي] تعهدات غيرپولي)

ماده ۱۴-۱-۶  (درخواست مجوز عمومي)

ماده ۱۵-۱-۶  (روال درخواست مجوز)

ماده ۱۶-۱-۶  (عدم اعطا يا عدم رد اعطاي مجوز)

ماده ۱۷-۱-۶  (رد اعطاي مجوز)

قسمت ۲:        عسر و حرج

ماده ۱-۲-۶     (قراردادي كه رعايت آن الزامي است)

ماده ۲-۲-۶     (تعريف عسر و حرج)

ماده ۳-۲-۶     (آثار عسر و حرج)

فصل ۷ :        عدم اجراي تعهدات

قسمت ۱:        عدم اجراي تعهد به طور كلي

ماده ۱-۱-۷     (عدم اجراي تعريف شده)

ماده ۲-۱-۷     (مداخله طرف ديگر)

ماده ۳-۱-۷     (خودداري از اجراي تعهد [حق حبس])

ماده ۴-۱-۷     (جبران [عدم اجراي تعهد] از سوي طرف مسؤول عدم اجرا)

ماده ۵-۱-۷     (مدت زمان اضافي براي اجراي تعهد)

ماده ۶-۱-۷     (قيود معافيت)

ماده ۷-۱-۷     (قوه قهريه)

قسمت۲ :        حق الزام اجراي تعهد

ماده ۱-۲-۷     (اجراي تعهد پولي)

ماده ۲-۲-۷     (اجراي تعهدات غيرپولي)

ماده ۳-۲-۷     (برطرف كردن عيب و نقص و جايگزين كردن براي اجراي معيوب و ناقص)

ماده ۴-۲-۷     (جريمه قضايي)

ماده ۵-۲-۷     (تغيير طريق جبران)

قسمت ۳:        خاتمه يافتن

ماده ۱-۳-۷     (حق خاتمه دادن به قرارداد)

ماده ۲-۳-۷     (اخطارخاتمه دادن به قرارداد)

ماده ۳-۳-۷     (عدم اجراي پيش‌بيني شده)

ماده ۴-۳-۷     (تضمين مناسب اجراي مقرر شده)

ماده ۵-۳-۷     (آثار كلي خاتمه دادن به قرارداد)

ماده ۶-۳-۷     (استرداد در قراردادهايي كه به صورت آني اجرا مي‌شوند)

ماده ۷-۳-۷     (استرداد در قراردادهايي كه اجراي آن‌ها براي مدت زماني ادامه مي‌يابد)

قسمت ۴:        خسارات

ماده ۱-۴-۷     (حق مطالبه خسارات)

ماده ۲-۴-۷     (غرامت كامل)

ماده ۳-۴-۷     (قطعيت صدمه)

ماده ۴-۴-۷     (قابل پيش‌بيني بودن صدمه)

ماده ۵-۴-۷     (اثبات صدمه در مورد معامله جايگزين)

ماده ۶-۴-۷     (اثبات ميزان صدمه به مبلغ رايج)

ماده ۷-۴-۷     (صدمه‌اي كه جزئاً ناشي از طرف زيانديده باشد)

ماده ۸-۴-۷     (تقليل صدمه)

ماده ۹-۴-۷     (بهره كوتاهي در پرداخت پول)

ماده ۱۰-۴-۷  (بهره خسارات)

ماده ۱۱-۴-۷  (نحوه جبران پولي)

ماده ۱۲-۴-۷  (پولي كه خسارات به آن محاسبه مي‌شود)

ماده ۱۳-۴-۷  (پرداخت توافق شده براي عدم اجراي تعهد)

فصل ۸ :        تهاتر

ماده ۱-۸        (شرايط تهاتر)

ماده ۲-۸        (تهاتر ارزي)

ماده ۳-۸        (تهاتر با ارسال اخطار)

ماده ۴-۸        (محتواي اخطار)

ماده ۵-۸        (اثر تهاتر)

فصل ۹ :        واگذاري حقوق، انتقال تعهدات، واگذاري قراردادها

قسمت ۱:        واگذاري حقوق

ماده ۱-۱-۹     (تعاريف)

ماده ۲-۱-۹     (مستثنيات)

ماده ۳-۱-۹     (قابليت واگذاري حقوق غيرپولي)

ماده ۴-۱-۹     (واگذاري جزئي)

ماده ۵-۱-۹     (حقوق مؤجل)

ماده ۶-۱-۹     (حقوق واگذار شده بدون مشخص كردن يك به يك آن‌ها)

ماده ۷-۱-۹     (توافق بين واگذارنده و طرف واگذاري كافي است)

ماده ۸-۱-۹     (هزينه‌هاي اضافي متعهد)

ماده ۹-۱-۹     (شروط عدم واگذاري)

ماده ۱۰-۱-۹  (اخطار به متعهد)

ماده ۱۱-۱-۹  (واگذار ي‌هاي متوالي)

ماده ۱۲-۱-۹  (دليل اثباتي مناسب براي واگذاري)

ماده ۱۳-۱-۹  (ايرادها و حقوق تهاتر)

ماده ۱۴-۱-۹  (حقوق مرتبط با حق واگذار شده)

ماده ۱۵-۱-۹  (تعهدات واگذارنده)

قسمت ۲:        انتقال تعهدات

ماده ۱-۲-۹     (طرق انتقال)

ماده ۲-۲-۹     (مورد استثنا شده)

ماده ۳-۲-۹     (نياز به رضايت ذينفع تعهد براي انتقال)

ماده ۴-۲-۹     (رضايت پيشاپيش ذينفع تعهد)

ماده ۵-۲-۹     (بري شدن متعهد ابتدايي از تعهدش)

ماده ۶-۲-۹     (اجراي تعهد توسط طرف ثالث)

ماده ۷-۲-۹     (ايرادها و حقوق تهاتر)

ماده ۸-۲-۹     (حقوق مرتبط با تعهد انتقال يافته)

قسمت ۳:        واگذاري قراردادها

ماده ۱-۳-۹     (تعاريف)

ماده ۲-۳-۹     (مورد استثنا شده)

ماده ۳-۳-۹     (نياز به رضايت طرف ديگر)

ماده ۴-۳-۹     (رضايت پيشاپيش طرف ديگر)

ماده ۵-۳-۹     (بري شدن واگذارنده)

ماده ۶-۳-۹     (ايرادها و حقوق تهاتر)

ماده ۷-۳-۹     (حقوق انتقال يافته همراه با انتقال قرارداد)

فصل ۱۰ :      مدت‌هاي مرور زمان

ماده ۱-۱۰      (محدوده اين فصل)

ماده ۲-۱۰      (مدت‌هاي مرور زمان)

ماده ۳-۱۰      (تغيير مدت‌هاي مرور زمان توسط طرفين)

ماده ۴-۱۰      (مرور زمان جديد به خاطر اقرار به آگاهي از حق)

ماده ۵-۱۰      (تعليق مدت مرور زمان به وسيله جريان رسيدگي قضايي)

ماده ۶-۱۰      (تعليق مدت مرور زمان به وسيله جريان رسيدگي داوري)

ماده ۷-۱۰      (طرق جايگزين حل‌وفصل دعوا)

ماده ۸-۱۰      (تعليق مدت مرور زمان در مورد قوه قهريه، فوت يا از دست دادن اهليت)

ماده ۹-۱۰      (آثار منقضي شدن مدت مرور زمان)

ماده ۱۰-۱۰    (حق تهاتر)

ماده ۱۱-۱۰    (بازگشت به وضعيت پيشين)

فصل ۱۱ :      تعدد طرف‌هاي متعهد و ذينفع تعهد

قسمت ۱:        تعدد طرف‌هاي متعهد

ماده ۱-۱-۱۱  (تعريف‌ها)

ماده ۲-۱-۱۱  (امارۀ تعهد تضامني)

ماده ۳-۱-۱۱  (حقوق ذينفع تعهد در مقابل متعهدين تضامني)

ماده ۴-۱-۱۱  (در دسترس بودن ايرادها و حق تهاتر)

ماده ۵-۱-۱۱  (اثر اجراي تعهد يا تهاتر)

ماده ۶-۱-۱۱  (اثر ابراي ذمه يا صلح)

ماده ۷-۱-۱۱  (اثر منقضي شدن يا تعليق مدت مرور زمان)

ماده ۸-۱-۱۱  (اثر حكم قضايي)

ماده ۹-۱-۱۱  (تسهيم بين متعهدين تضامني)

ماده ۱۰-۱-۱۱ (ميزان طلبِ پرداختِ سهم دين)

ماده ۱۱-۱-۱۱ (حقوق ذينفع تعهد)

ماده ۱۲-۱-۱۱ (ايرادهاي قابل طرح نسبت به طلب‌هاي پرداختِ سهم دين)

ماده ۱۳-۱-۱۱ (عدم توانايي در وصول )

قسمت ۲:        تعدد اشخاص ذينفع تعهد

ماده ۱-۲-۱۱  (تعريف‌ها)

ماده ۲-۲-۱۱  (آثار طلب‌هاي تضامني)

ماده ۳-۲-۱۱  (در دسترس بودن ايرادها عليه ذينفع‌هاي تضامني تعهد)

ماده ۴-۲-۱۱  (تعيين سهم ذينفع‌هاي تضامني تعهد)

ضمائم

پي‌نوشت‌ها

متن مواد اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي به فارسي و انگليسي

فهرست راهنما

فهرست منابع پي‌نوشت‌ها

مؤلف: 

مؤسسه بين‌المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي (يونيدُروا)

ترجمه و تحقیق:

دكتر بهروز اخلاقي ـ فرهاد امام

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، ششم (ویراست ۴)

قیمت:

۸۵۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *