اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (2010)

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (2010)

اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي (2010) – چاپ ششم

 

خرید

 

فهرست مطالب:

ديباچه ويرايش 2010

پيش‌گفتار ويرايش 2010

شوراي اجرايي يونيدُروا (2013-2009)

اعضاي گروه كاري براي آماده كردن اصول يونيدُروا 2010

سخن ناشر

گواهي ترجمه و انتشار اصول يونيدروا 1994

خوشامدگويي به ترجمه فارسي

پيش‌گفتار مترجمان در چاپ اول

موافقت‌نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول يونيدُروا 2004 به زبان فارسي

پيش‌گفتار مترجمان در ويرايش دوم

گواهي ترجمه و انتشار اصول يونيدروا 2010

موافقت‌نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول يونيدُروا 2010 به زبان فارسي

پيش‌گفتار مترجمان بر چاپ و ويرايش سوم

دستاوردهاي اخير مؤسسه بين‌المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي: اصول

قراردادهاي تجاري بين‌المللي مؤسسه

جدول مقايسه و تطبيق مواد ويرايش‌هاي 1994، 2004 و 2010 اصول يونيدُروا

مقدمه   (هدف از اين اصول)

فصل 1 :        مقررات عمومي

ماده 1-1        (اصل آزادي قراردادها)

ماده 2-1        (نيازمند نبودن به شكلي خاص)

ماده 3-1        (مشخصه الزام‌آور قرارداد)

ماده 4-1        (قواعد امري)

ماده 5-1        (مستثنا كردن يا اصلاح كردن از سوي طرفين)

ماده 6-1        (تفسير و تكميل اصول)

ماده 7-1        (حسن نيت و معامله منصفانه)

ماده 8-1        (رفتار ناهماهنگ)

ماده 9-1        (عرفهاي تجاري و رويه‌ها)

ماده 10-1      (اخطاريه)

ماده 11-1      (تعاريف)

ماده 12-1      (محاسبه زمان مقرر شده توسط طرفين)

فصل 2 :        تشكيل قرارداد و اختيارات نمايندگان

قسمت 1:        تشكيل قرارداد

ماده 1-1-2     (نحوه تشكيل قرارداد)

ماده 2-1-2     (تعريف ايجاب)

ماده 3-1-2     (پس گرفتن ايجاب)

ماده 4-1-2     (رجوع از ايجاب)

ماده 5-1-2     (رد ايجاب)

ماده 6-1-2     (نحوه قبول)

ماده 7-1-2     (زمان قبولي)

ماده 8-1-2     (قبول در مهلت مشخص)

ماده 9-1-2     (قبول پس از موعد – تأخير در انتقال)

ماده 10-1-2  (پس گرفتن قبول)

ماده 11-1-2  (قبولي اصلاح شده)

ماده 12-1-2  (نوشته‌هاي تأييد كننده قرارداد)

ماده 13-1-2  (انعقاد قرارداد منوط به توافق بر موضوعات مشخص يا توافق

به شكلي مشخص)

ماده 14-1-2  (قرارداد حاوي شروطي است كه به عمد باز و غيرقطعي باقي مانده‌اند)

ماده 15-1-2  (مذاكرات همراه با سوءنيت)

ماده 16-1-2  (وظيفه محرمانه نگاه داشتن [اطلاعات])

ماده 17-1-2  (قيود ادغام)

ماده 18-1-2  (اصلاحات به شكلي مشخص)

ماده 19-1-2  (انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد)

ماده 20-1-2  (شروط غيرمنتظره)

ماده 21-1-2  (تعارض بين شروط استاندارد و غيراستاندارد)

ماده 22-1-2  (نبرد فرم ها)

قسمت 2:        اختيارات نمايندگان

ماده 1-2-2     (قلمرو اين قسمت)

ماده 2-2-2     (تحقق يافتن اختيارات نماينده و محدوده آن)

ماده 3-2-2     (نمايندگي افشا شده)

ماده 4-2-2     (نمايندگي افشا نشده)

ماده 5-2-2     (اقدام نماينده بدون داشتن اختيارات يا فراتر از محدوده اختيارات)

ماده 6-2-2     (مسؤوليت نماينده‌اي كه بدون  داشتن اختيارات يا فراتر از محدوده

اختياراتش اقدام مي‌كند)

ماده 7-2-2     (تعارض منافع)

ماده 8-2-2     (نمايندگي فرعي)

ماده 9-2-2     (تنفيذ)

ماده 10-2-2  (خاتمه يافتن اختيارات)

فصل 3 :        اعتبار

قسمت 1:        مقررات عمومي

ماده 1-1-3     (موضوعات غيرمشمول)

ماده 2-1-3     (اعتبارِ صرفِ توافق)

ماده 3-1-3     (عدم امكان ابتدايي)

ماده 4-1-3     (مشخصه امري مقررات)

قسمت 2:        مباني ابطال قرارداد

مادۀ 1-2-3     (تعريف اشتباه)

ماده 2-2-3     (اشتباه مؤثر)

ماده 3-2-3     (اشتباه در بيان يا انتقال مطلب ديگري)

ماده 4-2-3     (طرق جبران عدم اجراي تعهد)

ماده 5-2-3     (فريب)

ماده 6-2-3     (تهديد)

ماده 7-2-3     (اختلاف فاحش)

ماده 8-2-3     (اشخاص ثالث)

ماده 9-2-3     (تنفيذ)

ماده 10-2-3  (از دست دادن حق ابطال)

ماده 11-2-3  (اخطار ابطال)

ماده 12-2-3  (مواعد)

ماده 13-2-3  (ابطال جزئي)

ماده 14-2-3  (اثر عطف بماسبق شونده ابطال)

ماده 15-2-3  (استرداد)

ماده 16-2-3  (خسارات)

ماده 17-2-3  (اعلا م‌هاي يكجانبه)

قسمت 3:        عدم مشروعيت

مادۀ 1-3-3     (قراردادهاي ناقض قواعد امري)

مادۀ 2-3-3     (استرداد)

فصل 4 :        تفسير

ماده 1-4        (قصد طرفين)

ماده 2-4        (تفسير اظهارات و رفتارهاي ديگر)

ماده 3-4        (اوضاع و احوال مرتبط)

ماده 4-4        (ارجاع به قرارداد يا به يك عبارت در كليتش)

ماده 5-4        (اثر حقوقي دادن به تمامي شروط)

ماده 6-4        (قاعده تقدم تفسير به زيان تنظيم كننده قرارداد)

ماده 7-4        (ناهماهنگي‌هاي زباني)

ماده 8-4        (فراهم آوردن يك شرط مسكوت مانده)

فصل 5 :        محتواي قرارداد، حقوق طرف‌هاي ثالث و شروط قراردادي

قسمت 1:        محتواي قرارداد

ماده 1-1-5     (تعهدات صريح و ضمني)

ماده 2-1-5     (تعهدات ضمني)

ماده 3-1-5     (همكاري بين طرفين)

ماده 4-1-5     (وظيفه دستيابي به نتيجه‌اي مشخص- وظيفه انجام حداكثر كوشش)

ماده 5-1-5     (تعيين نوع وظيفه ذي مدخل)

ماده 6-1-5     (تعيين كيفيت اجراي تعهد)

ماده 7-1-5     (تعيين مبلغ قرارداد)

ماده 8-1-5     (قرارداد براي يك مدت نامعين)

ماده 9-1-5     (ابراء به وسيله توافق)

قسمت 2:        حقوق طرف‌هاي ثالث

ماده 1-2-5     (قراردادهاي به نفع طرف‌هاي ثالث)

ماده 2-2-5     (طرف ثالثِ قابل تعيين)

ماده 3-2-5     (قيود رفع يا محدود ساختن مسؤوليت)

ماده 4-2-5     (ايرادها)

ماده 5-2-5     (لغو حق)

ماده 6-2-5     (اعراض)

قسمت 3:        شروط

ماده 1-3-5     (انواع شروط)

ماده 2-3-5     (آثار شروط)

ماده 3-3-5     (مداخله در شروط)

ماده 4-3-5     (وظيفه حفظ و مراقبت از حقوق)

ماده 5-3-5     (استرداد در صورت تحقق يك شرط فاسخ)

فصل 6 :        اجراي تعهدات

قسمت 1:        اجراي تعهدات به طور كلي

ماده 1-1-6     (زمان اجراي تعهد)

ماده 2-1-6     (اجراي تعهد در زماني واحد يا به دفعات)

ماده 3-1-6     (اجراي جزئي تعهدات)

ماده 4-1-6     (ترتيب اجراي تعهدات)

ماده 5-1-6     (اجراي پيش از موعد تعهدات)

ماده 6-1-6     (محل اجراي تعهد)

ماده 7-1-6     (پرداخت با چك يا سند ديگر)

ماده 8-1-6     (پرداخت از طريق انتقال وجوه)

ماده 9-1-6     (پول پرداخت)

ماده 10-1-6  (پول تصريح نشده)

ماده 11-1-6  (هزينه‌هاي اجراي تعهد)

ماده 12-1-6  (انتساب پرداخت ها)

ماده 13-1-6  (انتساب [اجراي] تعهدات غيرپولي)

ماده 14-1-6  (درخواست مجوز عمومي)

ماده 15-1-6  (روال درخواست مجوز)

ماده 16-1-6  (عدم اعطا يا عدم رد اعطاي مجوز)

ماده 17-1-6  (رد اعطاي مجوز)

قسمت 2:        عسر و حرج

ماده 1-2-6     (قراردادي كه رعايت آن الزامي است)

ماده 2-2-6     (تعريف عسر و حرج)

ماده 3-2-6     (آثار عسر و حرج)

فصل 7 :        عدم اجراي تعهدات

قسمت 1:        عدم اجراي تعهد به طور كلي

ماده 1-1-7     (عدم اجراي تعريف شده)

ماده 2-1-7     (مداخله طرف ديگر)

ماده 3-1-7     (خودداري از اجراي تعهد [حق حبس])

ماده 4-1-7     (جبران [عدم اجراي تعهد] از سوي طرف مسؤول عدم اجرا)

ماده 5-1-7     (مدت زمان اضافي براي اجراي تعهد)

ماده 6-1-7     (قيود معافيت)

ماده 7-1-7     (قوه قهريه)

قسمت2 :        حق الزام اجراي تعهد

ماده 1-2-7     (اجراي تعهد پولي)

ماده 2-2-7     (اجراي تعهدات غيرپولي)

ماده 3-2-7     (برطرف كردن عيب و نقص و جايگزين كردن براي اجراي معيوب و ناقص)

ماده 4-2-7     (جريمه قضايي)

ماده 5-2-7     (تغيير طريق جبران)

قسمت 3:        خاتمه يافتن

ماده 1-3-7     (حق خاتمه دادن به قرارداد)

ماده 2-3-7     (اخطارخاتمه دادن به قرارداد)

ماده 3-3-7     (عدم اجراي پيش‌بيني شده)

ماده 4-3-7     (تضمين مناسب اجراي مقرر شده)

ماده 5-3-7     (آثار كلي خاتمه دادن به قرارداد)

ماده 6-3-7     (استرداد در قراردادهايي كه به صورت آني اجرا مي‌شوند)

ماده 7-3-7     (استرداد در قراردادهايي كه اجراي آن‌ها براي مدت زماني ادامه مي‌يابد)

قسمت 4:        خسارات

ماده 1-4-7     (حق مطالبه خسارات)

ماده 2-4-7     (غرامت كامل)

ماده 3-4-7     (قطعيت صدمه)

ماده 4-4-7     (قابل پيش‌بيني بودن صدمه)

ماده 5-4-7     (اثبات صدمه در مورد معامله جايگزين)

ماده 6-4-7     (اثبات ميزان صدمه به مبلغ رايج)

ماده 7-4-7     (صدمه‌اي كه جزئاً ناشي از طرف زيانديده باشد)

ماده 8-4-7     (تقليل صدمه)

ماده 9-4-7     (بهره كوتاهي در پرداخت پول)

ماده 10-4-7  (بهره خسارات)

ماده 11-4-7  (نحوه جبران پولي)

ماده 12-4-7  (پولي كه خسارات به آن محاسبه مي‌شود)

ماده 13-4-7  (پرداخت توافق شده براي عدم اجراي تعهد)

فصل 8 :        تهاتر

ماده 1-8        (شرايط تهاتر)

ماده 2-8        (تهاتر ارزي)

ماده 3-8        (تهاتر با ارسال اخطار)

ماده 4-8        (محتواي اخطار)

ماده 5-8        (اثر تهاتر)

فصل 9 :        واگذاري حقوق، انتقال تعهدات، واگذاري قراردادها

قسمت 1:        واگذاري حقوق

ماده 1-1-9     (تعاريف)

ماده 2-1-9     (مستثنيات)

ماده 3-1-9     (قابليت واگذاري حقوق غيرپولي)

ماده 4-1-9     (واگذاري جزئي)

ماده 5-1-9     (حقوق مؤجل)

ماده 6-1-9     (حقوق واگذار شده بدون مشخص كردن يك به يك آن‌ها)

ماده 7-1-9     (توافق بين واگذارنده و طرف واگذاري كافي است)

ماده 8-1-9     (هزينه‌هاي اضافي متعهد)

ماده 9-1-9     (شروط عدم واگذاري)

ماده 10-1-9  (اخطار به متعهد)

ماده 11-1-9  (واگذار ي‌هاي متوالي)

ماده 12-1-9  (دليل اثباتي مناسب براي واگذاري)

ماده 13-1-9  (ايرادها و حقوق تهاتر)

ماده 14-1-9  (حقوق مرتبط با حق واگذار شده)

ماده 15-1-9  (تعهدات واگذارنده)

قسمت 2:        انتقال تعهدات

ماده 1-2-9     (طرق انتقال)

ماده 2-2-9     (مورد استثنا شده)

ماده 3-2-9     (نياز به رضايت ذينفع تعهد براي انتقال)

ماده 4-2-9     (رضايت پيشاپيش ذينفع تعهد)

ماده 5-2-9     (بري شدن متعهد ابتدايي از تعهدش)

ماده 6-2-9     (اجراي تعهد توسط طرف ثالث)

ماده 7-2-9     (ايرادها و حقوق تهاتر)

ماده 8-2-9     (حقوق مرتبط با تعهد انتقال يافته)

قسمت 3:        واگذاري قراردادها

ماده 1-3-9     (تعاريف)

ماده 2-3-9     (مورد استثنا شده)

ماده 3-3-9     (نياز به رضايت طرف ديگر)

ماده 4-3-9     (رضايت پيشاپيش طرف ديگر)

ماده 5-3-9     (بري شدن واگذارنده)

ماده 6-3-9     (ايرادها و حقوق تهاتر)

ماده 7-3-9     (حقوق انتقال يافته همراه با انتقال قرارداد)

فصل 10 :      مدت‌هاي مرور زمان

ماده 1-10      (محدوده اين فصل)

ماده 2-10      (مدت‌هاي مرور زمان)

ماده 3-10      (تغيير مدت‌هاي مرور زمان توسط طرفين)

ماده 4-10      (مرور زمان جديد به خاطر اقرار به آگاهي از حق)

ماده 5-10      (تعليق مدت مرور زمان به وسيله جريان رسيدگي قضايي)

ماده 6-10      (تعليق مدت مرور زمان به وسيله جريان رسيدگي داوري)

ماده 7-10      (طرق جايگزين حل‌وفصل دعوا)

ماده 8-10      (تعليق مدت مرور زمان در مورد قوه قهريه، فوت يا از دست دادن اهليت)

ماده 9-10      (آثار منقضي شدن مدت مرور زمان)

ماده 10-10    (حق تهاتر)

ماده 11-10    (بازگشت به وضعيت پيشين)

فصل 11 :      تعدد طرف‌هاي متعهد و ذينفع تعهد

قسمت 1:        تعدد طرف‌هاي متعهد

ماده 1-1-11  (تعريف‌ها)

ماده 2-1-11  (امارۀ تعهد تضامني)

ماده 3-1-11  (حقوق ذينفع تعهد در مقابل متعهدين تضامني)

ماده 4-1-11  (در دسترس بودن ايرادها و حق تهاتر)

ماده 5-1-11  (اثر اجراي تعهد يا تهاتر)

ماده 6-1-11  (اثر ابراي ذمه يا صلح)

ماده 7-1-11  (اثر منقضي شدن يا تعليق مدت مرور زمان)

ماده 8-1-11  (اثر حكم قضايي)

ماده 9-1-11  (تسهيم بين متعهدين تضامني)

ماده 10-1-11 (ميزان طلبِ پرداختِ سهم دين)

ماده 11-1-11 (حقوق ذينفع تعهد)

ماده 12-1-11 (ايرادهاي قابل طرح نسبت به طلب‌هاي پرداختِ سهم دين)

ماده 13-1-11 (عدم توانايي در وصول )

قسمت 2:        تعدد اشخاص ذينفع تعهد

ماده 1-2-11  (تعريف‌ها)

ماده 2-2-11  (آثار طلب‌هاي تضامني)

ماده 3-2-11  (در دسترس بودن ايرادها عليه ذينفع‌هاي تضامني تعهد)

ماده 4-2-11  (تعيين سهم ذينفع‌هاي تضامني تعهد)

ضمائم

پي‌نوشت‌ها

متن مواد اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي به فارسي و انگليسي

فهرست راهنما

فهرست منابع پي‌نوشت‌ها

مؤلف: 

مؤسسه بين‌المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي (يونيدُروا)

ترجمه و تحقیق:

دكتر بهروز اخلاقي ـ فرهاد امام

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، ششم (ویراست 4)

قیمت:

850.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …