تأملاتی پیرامون آزادی بیان؛ حمایت از حق آزادی بیان …

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تأملاتی پیرامون آزادی بیان؛ حمایت از حق آزادی بیان …

تأملاتی پیرامون آزادی بیان؛

حمایت از حق آزادی بیان در رویه کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری
کوته نوشت‌ها
بخش یکم: تأملاتی پیرامون آزادی و آزادی بیان (دیباچه تفصیلی برگردانندگان)
سرآغاز: در هوای آزادی، از برای آزادی
مبحث یکم: آزادی و مفهوم آن از نگاه ادیان و در فلسفه سیاسی
گفتار یکم: معنای لغوی و اصطلاحیِ آزادی
گفتار دوم: آزادی در اسلام، مسیحیت و زرتشتی گری
گفتار سوم: آزادی در فلسفه سیاسی با نگاهی به دیدگاه آیزایا برلین
مبحث دوم: حق آزادی بیان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر
گفتار یکم: مفهوم آزادی بیان و جایگاه آن در میان حق های بشری
گفتار دوم: شناسایی و حمایت از آزادی بیان در اسناد بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشر
مبحث سوم: محدودیت های وارد بر آزادی بیان
گفتار یکم: امنیت ملی
گفتار دوم: نظم عمومی
گفتار سوم: امنیت عمومی
گفتار چهارم: اخلاق عمومی یا اخلاق حسنه
گفتار پنجم: حقوق و آزادی های دیگران
مبحث چهارم: انکار هولوکاست؛ جرم یا آزادی؟
گفتار یکم: چیستی و مراد از هولوکاست
گفتار دوم: جرم ‌انگاری انکار هولوکاست و موازین حقوق بشری: سازگاری یا ناسازگاری؟
مبحث پنجم: پیشینه، ساختار و صلاحیت های دیوان اروپایی حقوق بشر
گفتار یکم: برپایی دیوان اروپایی حقوق بشر به ‌مثابه نقبی بر قلعه حاکمیت
گفتار دوم: ساختار و قلمرو صلاحیتی دیوان اروپایی حقوق بشر
گفتار سوم: شرایط قضات دیوان و چگونگی بررسی قابلیت استماع و شرایط آن
گفتار چهارم: آیین مربوط به طرح دعوی و رویه ابلاغ احکام در دیوان

سرانجام: درباره بخش ترجمه و تحقیق و اهداف و انگیزه ‌های انجام آن

بخش دوم: حمایت از آزادی بیان در رویه کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر (ترجمه و تحقیق)
درباره نگارنده
متن ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
آزادی بیان
مقدمه
مبحث یکم: ملاحظات کلی راجع به ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
گفتار یکم: آزادی داشتن نظر
گفتار دوم: آزادی انتشار اطلاعات و عقاید
گفتار چهارم: انواع بیان تحت حمایت
مبحث دوم: تکالیف ذیل ماده 10
مبحث سوم: بیان خارج از دایره حمایت؛ سخنان تنفرآمیز و تحریک به خشونت
گفتار یکم: تحریک به خشونت
گفتار دوم: سخنان تنفرآمیز و نژادپرستی
گفتار سوم: انکار هولوکاست و اشاره به ایدئولوژی نازیسم
مبحث چهارم: نظام محدودیت ها در اِعمال حق بر آزادی بیان؛ بند دوم ماده 10
گفتار یکم: محدودیت های مجاز
گفتار دوم: سنجه سه ‌بخشی
گفتار سوم: مداخله در اِعمال حق آزادی بیان
گفتار چهارم: تجویزشده به‌وسیله قانون
گفتار پنجم: هدف مشروع
گفتار ششم: ضرورت در یک جامعه دموکراتیک
مبحث پنجم: محدودیت های معمول بر آزادی بیان به علت های «عمومی»
گفتار یکم: آزادی بیان و امنیت ملی
گفتار دوم: آزادی بیان و یکپارچگی سرزمینی
گفتار سوم: آزادی بیان و پیشگیری از بی نظمی یا جرم
گفتار چهارم: آزادی بیان و اخلاقیات
مبحث ششم: آزادی بیان و حیثیت
گفتار یکم: حیثیت شخصیت های عمومی
گفتار دوم: انتقاد از سیاستمداران
گفتار سوم: مقامات عالی رتبه و کارکنان دولتی
گفتار چهارم: انتقاد از مؤسسات بازرگانی
گفتار پنجم: حمایت از صغار
گفتار ششم: اقتدار و بیطرفی قوه قضائیه
گفتار هفتم: ماهیت بیان
گفتار هشتم: تفکیک میان وقایع و نظرات
گفتار نهم: حسن نیت و مساعی مقتضی
گفتار دهم: مجازاتها
مبحث هفتم: حقوق دیگران
مبحث هشتم: آزادی بیان و رسانه ها
گفتار یکم: آزادی مطبوعات
گفتار دوم: تعهدات ایجابیِ دولت و حمایت از روزنامه نگاران
گفتار سوم: آزادی پخش رادیویی و تلویزیونی
گفتار چهارم: وظایف و مسئولیت های روزنامه نگاران
گفتار پنجم: حمایت از منابع [اطلاعاتی] روزنامه نگاری
گفتار ششم: حمایت از افشاءگران
مبحث نهم: آزادی بیان و فناوری ‌های نوین
گفتار یکم: پایش الکترونیک
گفتار دوم: ملاحظات کلّی راجع به آزادی بیان و اینترنت
گفتار سوم: مسدودسازیِ دسترسی
گفتار چهارم: حق دسترسی به اینترنت
گفتار پنجم: بایگانی های اینترنتی
گفتار ششم: مسئولیت در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربران
فهرست تفصیلی
منابع و مآخذ
منابع به کاررفته از سوی نویسنده
منابع به کاررفته از سوی مترجمان

مؤلفان: 

دومینیکا بایچاوسکا ـ سینیارسکا

دیباچه تفصیلی، برگردان و پژوهش:

دکتر مصطفی فضائلی، آقای موسی کرمی

تاریخ و نوبت چاپ: 

1399، اول

قیمت: 

1500.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …