تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و معاملات با تمرکز بر معاملات بانکی

تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و معاملات با تمرکز بر معاملات بانکی

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری
۱٫ نظام حقوقی حمایت از ایجاد و انتقال مالکیت
۱-۱- آثار اقتصادی حقوق مالکیت
۲-۲- ماهیت و مفهوم حقوق مالکیت
۳-۱- شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت
۴-۱- معیارهای ارزیابی حقوق مالکیت در نظام اقتصادی نوین
۱-۴-۱- محیط سیاسی و حقوقی
۲-۴-۱- حقوق مالکیت فیزیکی
۳-۴-۱- حقوق مالکیت فکری
۵-۱- موارد محدودکننده حقوق مالکیت
۶-۱- ارتباط تضمین حقوق مالکیت با اقتصاد (رابطه رشد اقتصادی، امنیت معاملاتی و ثبت)
۷-۱- نظام ایجاد و انتقال مالکیت
۱-۷-۱- قرارداد اجتماعی
۲-۷-۱- نظام حقوق قراردادها
۳-۷-۱- ادلّه اثبات دعوی
۴-۷-۱- ثبت رسمی
۱-۴-۷-۱- میزان اعتبار اسناد رسمی
۲-۴-۷-۱- مزایای اسناد رسمی (آثار ثبت رسمی معاملات درمقابل نظام سنتی ادلّه)
۳-۴-۷-۱- چالش‌های اسناد رسمی و موانع آن
۱-۳-۴-۷-۱- محدودیت‌های قانونی
۲-۳-۴-۷-۱- پیچیدگی نظام ثبتی
۴-۴-۷-۱- ثبت اجباری
۱-۴-۴-۷-۱- بررسی مفهوم ثبت اجباری
۲-۴-۴-۷-۱- دلایل اعمال سیستم ثبت اجباری در نظام حقوقی و اقتصادی نوین
۲٫ بررسی حقوقی ثبت اجباری و تحولات اقتصادی
۱-۲- تحول نظام حقوقی و نقش دولت مدرن در ایجاد و حفظ مالکیت
۱-۱-۲- نظام مالکیت در اقتصاد سنتی
۲-۱-۲- ایجاد و انتقال مالکیت در دولت مدرن
۳-۱-۲- دخالت دولت مدرن در ایجاد و حفظ مالکیت
۱-۳-۱-۲- حمایت از طرف ضعیف‌تر
۲-۳-۱-۲- تضعیف جایگاه اسناد رسمی با هدف برقراری عدالت
۲-۲- کاستی بازار و حقوق ادلّه سنتی در تثبیت و تضمین مالکیت
۳-۲- اثرات تشدید دخالت دولت در حقوق مالکیت
۴-۲- رابطه ثبت و حقوق ماهوی
۵-۲- ادلّه سنتی و مدرن اثبات مالکیت
۶-۲- قراردادهای مشمول سیستم ثبت اجباری
۷-۲- تحدید آزادی قراردادی
۸-۲- تفاوت شیوه‌های اجرای اسناد رسمی با اسناد عادی
۹-۲- کارکرد قضایی ثبت اجباری
۳٫ تحلیل و بررسی ثبت اجباری از دید اقتصادی
۱-۳- دلایل بررسی ثبت اجباری از دید اقتصادی
۲-۳- اهداف تحلیل اقتصادی ثبت اجباری
۳-۳- حمایت از معاملات در ثبت اجباری
۴-۳- نظریه بازی و چانه‌زنی در ثبت اجباری
۱-۴-۳- بازی همکارانه و غیرهمکارانه
۲-۴-۳- تعادل نش و معمای زندانی
۵-۳- هزینه ـ فرصت و هزینه ـ فایده عدم‌ثبت اسناد و معاملات
۶-۳- هزینه‌های معاملاتی تثبیت و تأمین مالکیت
۷-۳- کاهش عوارض خارجی
۸-۳- مقتضیات و دلایل لزوم ثبت اجباری ‏
۱-۸-۳- نفع فردی و شخصی
۲‌.۸٫‌۳٫ نفع عمومی و کلّی
۹-۳- کارایی در ثبت اجباری
۱۰-۳- بررسی ضمانت‌اجرای ثبت اجباری
۱-۱۰-۳- ضمانت‌اجرای حقوقی
۲-۱۰-۳- ضمانت‌اجرای کیفری (حمایت کیفری از ثبت اجباری)
۱-۲-۱۰-۳- جرم‌انگاری عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری
۲-۲-۱۰-۳- رویکرد اقتصادی در وضع و تعیین مجازات
۳-۲-۱۰-۳- کارایی و تعیین مجازات بهینه از دید تحلیل اقتصادی
۱۱-۳- جمع‌بندی و پیشنهادات

مؤلفان:

دکتر محمود باقری، مسعود الماسی، سعید رحمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۹، اول

قیمت:

۶۷۰٫۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *