تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه – چاپ اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه – چاپ اول

تروریسم: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه – چاپ اول

موجودی نداریم.

فهرست مطالب:

دیباچه

مقدمه

فصل اول شناخت تروريسم در نظام حقوق بين‌الملل

گفتار‌ اول‌ ـ مفهوم و انواع تروريسم بين‌المللي

مبحث اول ترمینولوژی و تاریخچه

مبحث دوم انواع و جایگاه تروریسم در حقوق بین‌الملل

الف) تفکيک تروريسم‌ داخلي‌ از تروريسم‌ بين‌المللي

ب‌) تفکيک تروريسم‌ فردي‌ از تروريسم‌ دولتي

ج) تروريسم فاجعه‌بار

مبحث سوم ـ عدم موفقيت جامعه بين‌المللي در تعريف جامع تروريسم

الف) فعاليت‌ اركان‌ و نهادهاي‌ ملل‌ متحد در تعريف تروريسم‌

ب) معيارهاي سه‌گانه در تعريف‌ تروريسم

ج) استخراج رهيافت‌هاي موجود در تعريف تروريسم

گفتار دوم ـ تروريسم به‌عنوان يك جنايت بين‌المللي

مبحث اول ‌ـ چيستي جنايت بين‌المللي

الف) مفهوم جنايت بين‌المللي

ب) آثار جنايت بين‌المللي

مبحث دوم ـ جنايت بودن تروريسم در حقوق هنجاري

الف) هدف تروريسم بين‌المللي

ب) علت وجودي تروريسم بين‌المللي

ج) محور ساخت تروريسم

مبحث سوم ـ ابهام در جنايت بودن تروريسم بين‌المللي در حقوق بين‌الملل

الف) لزوم مبارزه كيفري به‌عنوان هنجار بين‌المللي در مبارزه با تروريسم

ب) عدم توفيق جامعه بين‌المللي در نهادينه‌سازي جرم‌انگاري تروريسم

ج) ضعف سازوكار‌هاي حقوق بين‌الملل براي مبارزه كيفري با تروريسم

د) تعامل شکننده نهاد جرم انگاري تروريسم با ديگر اجزاي نظام حقوق

گفتار سوم ـ رويكردهاي حقوقي جامعه بين‌المللي در مقابله با تروريسم

مبحث اول ـ رويكردهاي خرد در مقابله با تروريسم

الف) رويكرد سنتي: مبارزه كيفري با اعمال مجرمانه تروريستي

ب) رويكرد پيشگيرانه نسبت به اعمال كيفري تروريستي

ج) رويكرد مالي: خشكانيدن منابع مالي تروريسم

د) رويكرد نظامي از طريق توسل به زور يك جانبه

ه‍‌) رويكرد نظامي از طريق توسل به زور چندجانبه

مبحث دوم ـ دو رويكرد كلان در مقابله با تروريسم

الف) رويكرد اجراي قانون

ب) امكان توسل به رويكرد نظامي

فصل دوم اعمال حقوق بشر در رويكرد اجراي قانون

گفتار اول ـ قابليت محدود تروريسم در ايجاد وضعيت‌‌هاي اضطراري

مبحث اول ـ مباني و مفهوم وضعيت اضطراري در حقوق بين‌الملل

مبحث دوم ـ منابع وضعيت اضطراري در حقوق بين‌الملل

مبحث سوم ـ شرايط اعلام وضعيت اضطراري ناشي از تروريسم

الف) ضرورت اعلام وضعيت اضطراري

ب) تناسب اقدامات تعليقي با وضعيت اضطراري

ج) تبعيض‌آميز نبودن اقدامات تعليقي

د) عدم مغايرت اقدامات تعليقي با ديگر تعهدات بين‌المللي

ه‍‌) آيين‌هاي شكلي برقراري نظام تعليق

مبحث چهارم ‌ـ آثار اعلام وضعيت اضطراري ناشي از تروريسم

گفتار دوم ـ نقض قواعد حقوق بشر از رهگذر پايش، بازرسی و پیگرد فعالیت‌های تروریستی

مبحث اول امکان تحديد حق بر حريم خصوصي در اقدامات ضدتروریستی

الف) حق بر حريم خصوصي و نقض آن در اقدامات ضدتروريستي

ب) لزوم قانوني بودن ورود به حريم خصوصي

ج) تناسب اقدامات محدودکننده حریم خصوصی

مبحث دوم رعايت اصل عدم تبعيض در اقدامات ضدتروريستي

الف) اطلاق قاعده عدم‌تبعيض در نظام حقوق بشر

ب) ممنوعيت تبعيض در اقدامات ضدتروريستي

مبحث سوم ـ نقض گسترده حق بر دادرسي عادلانه و ديگر تضمينات قضایی در پیگرد متهمین به فعالیت‌های تروریستی

الف) اصل قانوني بودن جرايم

ب) اصل برائت

ج) ممنوعيت استفاده از محاكم اختصاصي يا نظامي براي محاكمه غیرنظامیان

د) حق بر علني بودن محاكمات

ه‍‌) حق بر دسترسي به وكيل، ادله و مدارك و شهود

و) حق بر تجديدنظرخواهي

گفتار سوم ـ نقض قواعد نظام حقوق بشر در توسل به زور عليه مظنونين به فعالیت‌های تروریستی

مبحث اول ـ قواعد حقوقي بازداشت و سلب آزادي تروريست‌ها در عملیات و اقدامات ضدتروریستی

الف) حق بر آزادي و جواز بازداشت مظنونين به فعاليت‌هاي تروريستي

ب) طول مدت بازداشت‌هاي ضدتروريستي: بازداشت‌هاي تحت‌نظر

ج) اطلاق حق بر بازبيني قضايي مشروعيت بازداشت مظنونين جرایم تروریستی

مبحث دوم ـ اصول و قواعد حقوقي توسل به زور مرگبار عليه تروریست‌ها در عملیات اجرای قانون

الف) لزوم احترام به حق حيات در اقدامات ضدتروريستي

ب) شرايط توسل به زور مرگبار عليه تروريست‌ها توسط مأمورين اجرای قانون

ج) محدوديت‌هاي اعدام محكومين به ارتكاب جرايم تروريستي

فصل سوم قابليت اعمال حقوق بشردوستانه در رويكرد نظامي مبارزه با تروریسم

گفتار اول ـ تروريسم و درگيري‌هاي مسلحانه بين‌المللي

مبحث اول ـ ممنوعيت اعمال و روش‌هاي تروريستي در درگيري‌هاي مسلحانه بین‌المللی

الف) ممنوعيت مجازات هاي رعب‌آور در كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو

ب) ممنوعيت تروريسم در پروتكل‌هاي الحاقي سال 1977

مبحث دوم ـ تروريسم منجر به درگيري‌هاي مسلحانه بين‌المللي

الف) امكان توصيف حملات تروريستي به‌عنوان حمله مسلحانه

ب) لزوم انتساب حملات تروريستي به يك دولت خارجي

مبحث سوم ـ تروريسم جهاني تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي: امنیت جمعی به جای دفاع مشروع فردی

گفتار دوم ـ جايگاه حقوقي تروريست‌ها در حقوق بشردوستانه بين‌المللي

مبحث اول ـ وضعيت حقوقي تروريست‌ها: رزمنده يا غيرنظامي متخاصم

الف) رزمنده كيست؟

ب) تروريست‌ها به‌عنوان غيرنظاميان متخاصم

مبحث دوم ـ نظام حقوقي سلب حيات و بازداشت تروريست‌ها در درگیری های مسلحانه بین‌المللی

الف) امکان سلب قانونی حیات تروریست‌ها در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی

ب) وضعيت حقوقي بازداشت تروريست‌ها در درگيري‌هاي مسلحانه بین‌المللی

گفتار سوم ـ تروريسم و درگيري‌هاي مسلحانه غير بين‌المللي

مبحث اول ـ تفكيك عمليات‌ تروريستي پراكنده از عمليات‌ تروريستي منجر به درگیری مسلحانه داخلی

الف) درگيري مسلحانه دولت با گروه‌هاي تروريستي سازمان يافته: اعمال ماده 3 مشترک

ب) درگيري مسلحانه دولت با گروه‌هاي تروريستي سازمان يافته مستقر: اعمال پروتکل دوم الحاقی

مبحث دوم ـ درگيري مسلحانه فراملي دولت با گروه‌هاي تروريستي سازمان یافته فراملی

الف) قابليت اعمال حداقل‌هاي ماده سه مشترك

ب) بين‌المللي شدن درگيري مسلحانه فراملي دولت با تروريست‌ها

ج) لزوم بازنگری حقوق درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی

مبحث سوم ـ حقوق و امتيازات تروريست‌ها در درگيري‌هاي مسلحانه غیر بین‌المللی

الف) سلب حيات و فقدان امتياز رزمندگي در درگيري‌هاي مسلحانه غیر بین‌المللی

ب) سلب آزادي و گرايش به اعطاي حقوق اسير جنگي در درگيري‌های مسلحانه غیر بین‌المللی

برآيند

ضمائم

نمایه               

منابع و مآخذ

مؤلف:

دکتر محسن عبدالهی

تاریخ و نوبت چاپ:

1388، اول

قیمت:

200.000 ریال

موجودی نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …