تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی

تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیر قراردادی

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر

پیشگفتار

مقدمه

بخش نخست: تعارض قوانین در قراردادها

فصل نخست: مفهوم قرارداد بین المللی و ضوابط تعیین قانون حاکم بر قرارداد

مبحث نخست: مفهوم قرارداد بین المللی و مفهوم ضوابط تعیین قانون حاكم بر قرارداد

گفتار نخست: مفهوم قرارداد بین المللي

گفتار دوم: مفهوم ضوابط تعیین قانون حاكم بر قرارداد

مبحث دوم: سیر تطور تاریخی ضوابط تعیین قانون حاكم بر قرارداد

گفتار نخست: مکتب های دوره قدیم

گفتار دوم: مکتب های دوره جدید

گفتار سوم: ادوار مختلف پیدایش ضابطه عینی

گفتار چهارم: رویکرد جدید كشورها راجع به ضوابط تعیین قانون حاكم بر قرارداد

فصل دوم: مبانی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها و ضرورت های عملی کاربرد ضابطه عینی در تعیین قانون حاکم

مبحث نخست: مباني نظری ضوابط شخصي و عیني در تعیین قانون حاكم بر قرارداد

گفتار نخست: مباني نظری ضابطه شخصي در تعیین قانون حاكم بر قرارداد

گفتار دوم: مباني نظری ضابطه عینی در تعیین قانون حاكم بر قراردادها

مبحث دوم: ضرورت های عملي كاربرد ضابطه عینی در تعیین قانون حاكم بر قراردادها

گفتار نخست: عدم انتخاب قانون حاكم توسط طرفین قرارداد

گفتار دوم: نظم عمومی و قواعد آمره

گفتار سوم: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

گفتار چهارم: فقدان ارتباط بین قرارداد با قانون منتخب طرفین

فصل سوم: قلمرو اعمال قانون حاکم بر قراردادها

مبحث نخست: قلمرو اعمال قانون حاكم بر حوزه های مختلف قرارداد

گفتار نخست: اعتبار شکلي قرارداد

گفتار دوم: تشکیل و اعتبار قرارداد

گفتار سوم: تعهدات قراردادی و مسئله تفسیر مفاد قرارداد

گفتار چهارم: سقوط تعهدات و خسارات قراردادی

مبحث دوم: قلمرو اعمال قانون حاكم در قراردادهای خاص

گفتار نخست: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادهای الکترونیکی

گفتار سوم: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادهای الحاقی و مبنای آن

گفتار چهارم: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت یا شركت های دولتی یا شركت های خصوصی خارجی

گفتار پنجم: قلمرو اعمال قانون حاكم بر قراردادهای داوری

بخش دوم: تعارض قوانین در الزامات غیرقراردادی

فصل نخست: رابطه تعارض قوانین با مبانی و ارکان مسئولیت مدنی

مبحث نخست: مفهوم مسئولیت مدني و مصادیق آن

مبحث دوم: توصیف الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهري)در تعارض قوانین

گفتار نخست: توصیف ماهیت قراردادی یا غیرقراردادی تکلیف به جبران خسارت در موارد مشتبه

گفتار دوم: تعارض بین توصیف قانون مقرّ دادگاه و قانون سبب

گفتار سوم: صلاحیت قانون مقرّ دادگاه درمورد مسائل شکلي (مربوط به آیین دادرسی) دسته ارتباط الزامات خارج از قرارداد

مبحث سوم: مباني مسئولیت مدنی و رابطه آن با تعارض قوانین

گفتار نخست: نظریه تقصیر و رابطه آن با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی

گفتار دوم: نظریه خطر و رابطه آن با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی

گفتار سوم:  نظریه تضمین حق و رابطه آن با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی

مبحث چهارم: اركان مسئولیت مدنی و رابطه آن با تعارض قوانین

گفتار نخست: فعل زیان بار و رابطه آن با تعارض قوانین

گفتار دوم: ضرر و رابطه آن با تعارض قوانین

گفتار سوم: سببیت و رابطه آن با تعارض قوانین

فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر الزامات غیرقراردادی

مبحث نخست: بررسی نظرات موجود در با قانون حاكم بر الزامات غیرقراردادی

گفتار نخست: نظریه حکومت قانون مقرّ دادگاه

گفتار دوم: نظریه حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار

گفتار سوم: نظریه حکومت قانون مناسب الزامات خارج از قرارداد

مبحث دوم: بررسی رویه قضایی و قانون گذاری كشورهای مختلف و پارلمان اروپا درخصوص قانون حاكم بر مسئولیت مدني

گفتار نخست: بررسی قانون حاكم بر مسئولیت مدني در حقوق تطبیقي و آیین نامه رم دو

گفتار دوم: بررسی قانون حاكم بر الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران

فصل سوم: قانون قابل اعمال بر شبه عقدها و رويه کشورهای مختلف در اين خصوص

مبحث نخست: ایفای ناروا و قانون مناسب آن

مبحث دوم: اداره فضولی مال غیر و قانون مناسب آن

مبحث سوم: استیفاء (دارا شدن بلاجهت) و قانون مناسب آن

مبحث چهارم: استیلای نامشروع (غصب و آنچه در حکم غصب است)و قانون مناسب آن

مبحث پنجم: اتلاف و تسبیب و قانون مناسب آن

فصل چهارم: مسئولیت های ويژه و قانون حاکم بر آنها

مبحث نخست: مسئولیت ناشي از مراقبت و حفاظت از محجورین و قانون حاكم بر آن

مبحث دوم: قانون حاكم بر مسئولیت كارفرمایان در برابر خسارات وارده به ثالث و كارگران

گفتار نخست: قانون حاكم بر مسئولیت كارفرمایان درخصوص فعل زیان بار كارگران

گفتار دوم: قانون حاكم بر مسئولیت كارفرمایان در برابر خسارات ناشی از كا ر وارده به كارگرانشان

مبحث سوم: قانون حاكم بر مسئولیت ناشی از حوادث جاده ای

مبحث چهارم: قانون حاكم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدی

نمايه

فهرست منابع

مولف:

دکتر مرضیه افضلی مهر

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، دوم (ویرایش اول)

قیمت:

490.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …