تفاوت تفکر حقوقی در دو سوی آتلانتیک

تفاوت تفکر حقوقی در دو سوی آتلانتیک

 

مقایسه مکتب آمریکایی «حقوق و اقتصاد» با مکتب دکترینالیسم حقوقی آلمان

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری مطالب
دیباچۀ پروفسور مارتین گلتر بر ترجمۀ فارسی
اول. مقدمه
دوم. موقعیت نسبتاً ضعیف جنبش حقوق و اقتصاد در کشورهای آلمانی‌زبان
الف. وضع کنونی استقبال از سبک آمریکایی تحلیل اقتصادی حقوق
ب. مروری اجمالی بر ادبیات و نوشته های موجود
۱٫ تفاوت میان نظام حقوقی کامن لا و نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی
۲٫ پیروزی و شکست پوزیتیویسم حقوقی
۳٫ آموزش حقوق و پیشۀ حقوقی
۴٫ رانت جویی و مشوّق های دانشگاهی
سوم. بررسی اجمالی فرضیۀ مطرح در این مقاله
چهارم. تجربه ایالات متحدۀ آمریکا: مکتب واقع گرایی حقوقی و فایده گرایی
الف. مکتب واقع گرایی حقوقی آمریکا به‌مثابۀ پیشینۀ جنبش حقوق و اقتصاد
ب. مبنای فایده گرایانۀ جنبش حقوق و اقتصاد
ج. خاستگاه ها و تحولات جنبش جدید حقوق و اقتصاد
د. حال‌ و روز امروزی تفکر حقوقی آمریکا و جنبش حقوق و اقتصاد
ﻫ. جنبش حقوق و اقتصاد به عنوان یک برنامه و طرح سیاسی؟
پنجم. سیر تکامل مطالعات حقوق و اقتصاد در اروپای آلمانی ‌زبان
الف. پیوند حقوق و اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم
ب. نگاه درونی به مصلحت و تفسیر
ج. واقع گرایی حقوقی به عنوان یک حلقۀ مفقوده؟
د. بازتولید در «مکتب حقوقی مصلحت گرا» و «مکتب حقوقی هنجار‌بنیاد»
ﻫ. غایت قانون گذاری و مصلحت به مثابۀ جزء و عنصری از علم حقوق
ششم. نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

مؤلفان:  

کریستوفل گریچنیگ، مارتین گلتر

مترجم:

دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۸، اول

قیمت:

۲۹۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *