توسعه پایدار و مشروعیت نظام حقوق بین الملل

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. توسعه پایدار و مشروعیت نظام حقوق بین الملل

توسعه پایدار و مشروعیت نظام حقوق بین الملل

 

خرید

مولف:

مهشید آجلی

بادیباچه:

سیدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1401، اول

قیمت:

1000.000 ریال

فهرست مطالب

سخن ناشر
فهرست علائم اختصاری
فهرست اختصاری مطالب
دیباچه
مقدمه
فصل اول: شناسایی توسعه پایدار در سیاق حقوق بین‌الملل
مبحث اول: تبیین حق بر توسعه در حقوق بین‌الملل
مبحث دوم: ورود توسعه پایدار به حقوق بین‌الملل
مبحث سوم: مقایسه ارتباط میان آرمان‌‌های توسعه هزاره و توسعه پایدار
فصل دوم: ترمینولوژی مشروعیت در حقوق بین‌الملل
مبحث اول: تبیین مفهوم مشروعیت
مبحث دوم: مشروعیت در حقوق بین‌الملل
مبحث سوم: جوامع ارزیابی‌کننده مشروعیت در حقوق بین‌الملل
فصل سوم: ضرورت تعهد به توسعه پایدار در فضای حقوق بین‌الملل جهت تدبیر مشروعیت
مبحث اول: چالش‌‌های عمیق مشروعیتی در حقوق بین‌‌الملل
مبحث دوم: تحولات ساختاری نظام حقوق بین‌الملل جهت ایجاد زمینه‌‌ ظهور مفهوم توسعه
مبحث سوم: کارکردهای توسعه پایدار در بستر نظم حقوقی موجود
فصل چهارم: الگوهای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بینالملل و مشروعیت توسعه پایدار
مبحث اول: مشروعیت به‌‌مثابه مقبولیت نزد مردمان
گفتار اول: امکان‌‌سنجی ارزیابی مشروعیت در سیاق ترسیم یک ساختار دموکراتیک در حقوق بین‌الملل
گفتار دوم: مقبولیت توسعه پایدار و ارتقای دموکراسی در نظم بین‌‌المللی موجود
گفتار سوم: بحث انتقادی در نارساییهای مفهوم دموکراسی مستقیم در ساختار نظم موجود
مبحث دوم: مشروعیت به‌مثابه رضایت نهادهای قاعده‌‌ساز
گفتار اول: قانونی بودن توسعه پایدار و ارتقای قانونمندی در حقوق بین‌الملل
گفتار دوم: نارسایی‌‌های الگوی قانونی بودن به‌مثابه مشروعیت
بند 1- بحث انتقادی بر این همانی مشروعیت و قانونی بودن در حقوق بین‌الملل
بند 2- مشروعیت نهادهای قاعده‌‌ساز در حقوق بین‌الملل
الف: مشروعیت دولت به‌عنوان نهاد قاعدهساز
ب: مشروعیت سازمان بین‌المللی به‌عنوان نهاد قاعدهساز
مبحث سوم: مشروعیت به‌مثابه مطابقت با ارزش‌‌های جامعه جهانی
گفتار اول: پدیدارشناسی ارزش و استقلال ساحت آن از انحصار در چهارچوب مکاتب فکری
گفتار دوم: شناسایی عدالت، صلح و بشریت به‌مثابه ارزش‌‌های نظام حقوق بین‌الملل
گفتار سوم: امکان‌‌سنجی خلق معیار نوین برای ارزیابی مشروعیت بر مبنای «ارزش محوری»
گفتار چهارم: مبانی کارکرد توسعه پایدار در تأمین ارزش‌های نظام حقوق بین‌الملل
فصل پنجم: آسیب‌‌شناسی حقوق بین‌‌الملل امروز: دوری از ارزش‌‌ها
مبحث اول: بی‌‌عدالتی در نظام حقوقی موجود
مبحث دوم: ناکارآمدی در تأمین صلح به‌عنوان کارویژه حقوق بین‌‌الملل
مبحث سوم: ضعف جایگاه بشریت در حقوق بین‌‌الملل
فصل ششم: راهکارهای عملی توسعه پایدار جهت ارتقای مشروعیت نظام حقوق بین‌‌الملل
مبحث اول: توسعه پایدار اقتصادی و تحقق عدالت برای صلح پایدار
گفتار اول: رفع فقر و توسعه اقتصادی در جوامع ملی
بند 1- نیل به توسعه اقتصادی از طریق رشد اقتصادی در جامعه ملی
بند 2- رابطه صنعتی شدن با ایجاد شغل و رفع فقر در جوامع
گفتار دوم: ارتقای همکاری‌‌های اقتصادی بین‌المللی
مبحث دوم: توسعه پایدار اجتماعی و ارتقای مشارکت بشریت در توسعه صلح‌‌آمیز
گفتار اول: تقویت صلح به واسطه رفع نابرابری و تبعیض در جامعه
بند 1- رفع نابرابری در‌‌ میان گروه‌‌های اجتماعی برای وحدت و انسجام اجتماعی
بند 2- منع تبعیض جنسیتی برای ترویج مشارکت در توسعه صلح‌آمیز
گفتار دوم: توانمندسازی برای صلح از طریق تأمین آموزش و بهداشت
بند 1- ارتقای بهداشت برای توانمندسازی
بند 2- ارتقای آموزش برای توانمندسازی
مبحث سوم: حفظ محیط‌زیست و ارتقای جایگاه مفهوم بشریت واحد در حقوق بین‌الملل
گفتار اول: استفاده پایدار از اکوسیستم
بند 1- استفاده پایدار از دریاها و اقیانوس‌‌ها
بند 2- استفاده پایدار از جنگل‌‌ها و مبارزه با بیابان‌‌زایی
گفتار دوم: مبارزه با تغییرات اقلیمی
فصل هفتم: تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار (صف‌‌آرایی شمال/ جنوب یا دغدغه بین‌‌المللی؟!)
مبحث اول: تبیین ماهیت توسعه پایدار به‌منزله اصل حقوق بین‌‌الملل
مبحث دوم: شناسایی مسیر حرکت توسعه پایدار بهسوی قاعده عرفی حقوق بین‌‌الملل
گفتار اول: رویه مشترک و هماهنگ تابعان حقوق بین‌‌الملل
گفتار دوم: تکوین و تکامل توسعه پایدار در اسناد بین‌‌المللی (از حقوق نرم تا معاهدات بین‌‌المللی)
گفتار سوم: التزام به توسعه پایدار در رویه نهادهای حل اختلاف بین‌‌المللی
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

 

توسعه پایدار و مشروعیت نظام حقوق ین الملل

 

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …