توسعه پایدار و مشروعیت نظام حقوق بین الملل

توسعه پایدار و مشروعیت نظام حقوق بین الملل

 

خرید

مولف:

مهشید آجلی

بادیباچه:

سیدقاسم زمانی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۱، اول

قیمت:

۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال

فهرست مطالب

سخن ناشر
فهرست علائم اختصاری
فهرست اختصاری مطالب
دیباچه
مقدمه
فصل اول: شناسایی توسعه پایدار در سیاق حقوق بین‌الملل
مبحث اول: تبیین حق بر توسعه در حقوق بین‌الملل
مبحث دوم: ورود توسعه پایدار به حقوق بین‌الملل
مبحث سوم: مقایسه ارتباط میان آرمان‌‌های توسعه هزاره و توسعه پایدار
فصل دوم: ترمینولوژی مشروعیت در حقوق بین‌الملل
مبحث اول: تبیین مفهوم مشروعیت
مبحث دوم: مشروعیت در حقوق بین‌الملل
مبحث سوم: جوامع ارزیابی‌کننده مشروعیت در حقوق بین‌الملل
فصل سوم: ضرورت تعهد به توسعه پایدار در فضای حقوق بین‌الملل جهت تدبیر مشروعیت
مبحث اول: چالش‌‌های عمیق مشروعیتی در حقوق بین‌‌الملل
مبحث دوم: تحولات ساختاری نظام حقوق بین‌الملل جهت ایجاد زمینه‌‌ ظهور مفهوم توسعه
مبحث سوم: کارکردهای توسعه پایدار در بستر نظم حقوقی موجود
فصل چهارم: الگوهای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بینالملل و مشروعیت توسعه پایدار
مبحث اول: مشروعیت به‌‌مثابه مقبولیت نزد مردمان
گفتار اول: امکان‌‌سنجی ارزیابی مشروعیت در سیاق ترسیم یک ساختار دموکراتیک در حقوق بین‌الملل
گفتار دوم: مقبولیت توسعه پایدار و ارتقای دموکراسی در نظم بین‌‌المللی موجود
گفتار سوم: بحث انتقادی در نارساییهای مفهوم دموکراسی مستقیم در ساختار نظم موجود
مبحث دوم: مشروعیت به‌مثابه رضایت نهادهای قاعده‌‌ساز
گفتار اول: قانونی بودن توسعه پایدار و ارتقای قانونمندی در حقوق بین‌الملل
گفتار دوم: نارسایی‌‌های الگوی قانونی بودن به‌مثابه مشروعیت
بند ۱- بحث انتقادی بر این همانی مشروعیت و قانونی بودن در حقوق بین‌الملل
بند ۲- مشروعیت نهادهای قاعده‌‌ساز در حقوق بین‌الملل
الف: مشروعیت دولت به‌عنوان نهاد قاعدهساز
ب: مشروعیت سازمان بین‌المللی به‌عنوان نهاد قاعدهساز
مبحث سوم: مشروعیت به‌مثابه مطابقت با ارزش‌‌های جامعه جهانی
گفتار اول: پدیدارشناسی ارزش و استقلال ساحت آن از انحصار در چهارچوب مکاتب فکری
گفتار دوم: شناسایی عدالت، صلح و بشریت به‌مثابه ارزش‌‌های نظام حقوق بین‌الملل
گفتار سوم: امکان‌‌سنجی خلق معیار نوین برای ارزیابی مشروعیت بر مبنای «ارزش محوری»
گفتار چهارم: مبانی کارکرد توسعه پایدار در تأمین ارزش‌های نظام حقوق بین‌الملل
فصل پنجم: آسیب‌‌شناسی حقوق بین‌‌الملل امروز: دوری از ارزش‌‌ها
مبحث اول: بی‌‌عدالتی در نظام حقوقی موجود
مبحث دوم: ناکارآمدی در تأمین صلح به‌عنوان کارویژه حقوق بین‌‌الملل
مبحث سوم: ضعف جایگاه بشریت در حقوق بین‌‌الملل
فصل ششم: راهکارهای عملی توسعه پایدار جهت ارتقای مشروعیت نظام حقوق بین‌‌الملل
مبحث اول: توسعه پایدار اقتصادی و تحقق عدالت برای صلح پایدار
گفتار اول: رفع فقر و توسعه اقتصادی در جوامع ملی
بند ۱- نیل به توسعه اقتصادی از طریق رشد اقتصادی در جامعه ملی
بند ۲- رابطه صنعتی شدن با ایجاد شغل و رفع فقر در جوامع
گفتار دوم: ارتقای همکاری‌‌های اقتصادی بین‌المللی
مبحث دوم: توسعه پایدار اجتماعی و ارتقای مشارکت بشریت در توسعه صلح‌‌آمیز
گفتار اول: تقویت صلح به واسطه رفع نابرابری و تبعیض در جامعه
بند ۱- رفع نابرابری در‌‌ میان گروه‌‌های اجتماعی برای وحدت و انسجام اجتماعی
بند ۲- منع تبعیض جنسیتی برای ترویج مشارکت در توسعه صلح‌آمیز
گفتار دوم: توانمندسازی برای صلح از طریق تأمین آموزش و بهداشت
بند ۱- ارتقای بهداشت برای توانمندسازی
بند ۲- ارتقای آموزش برای توانمندسازی
مبحث سوم: حفظ محیط‌زیست و ارتقای جایگاه مفهوم بشریت واحد در حقوق بین‌الملل
گفتار اول: استفاده پایدار از اکوسیستم
بند ۱- استفاده پایدار از دریاها و اقیانوس‌‌ها
بند ۲- استفاده پایدار از جنگل‌‌ها و مبارزه با بیابان‌‌زایی
گفتار دوم: مبارزه با تغییرات اقلیمی
فصل هفتم: تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار (صف‌‌آرایی شمال/ جنوب یا دغدغه بین‌‌المللی؟!)
مبحث اول: تبیین ماهیت توسعه پایدار به‌منزله اصل حقوق بین‌‌الملل
مبحث دوم: شناسایی مسیر حرکت توسعه پایدار بهسوی قاعده عرفی حقوق بین‌‌الملل
گفتار اول: رویه مشترک و هماهنگ تابعان حقوق بین‌‌الملل
گفتار دوم: تکوین و تکامل توسعه پایدار در اسناد بین‌‌المللی (از حقوق نرم تا معاهدات بین‌‌المللی)
گفتار سوم: التزام به توسعه پایدار در رویه نهادهای حل اختلاف بین‌‌المللی
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

 

توسعه پایدار و مشروعیت نظام حقوق ین الملل

 

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.