تکنیک‌های آموزش حقوق

تکنیک‌های آموزش حقوق

 

خرید

 

فهرست مطالب

سخن ناشر

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: آموزش و یادگیری ـ نظریه، تحقیق و کاربردها

۱- یادگیری

۱-۱- روان‌شناسی شناختی

۱-۲-رشد فکری

۱-۳- شیوه‌های یادگیری

۱-۴- ویژگی‌های فراگیران بزرگسال

۲- تدریس

۲-۱- عناصر آموزش مؤثر

۲-۲- هفت اصل عملکرد مناسب در آموزش عالی

۳-ابعاد آموزش نمونه

۳-۱- هیجان فکری

۳-۲- روابط میان‌فردی

فصل دوم: برنامه‌ریزی کلاسی و دورۀ آموزشی

۱- نظریۀ برنامه‌ریزی

۲- موضوع برنامه‌ریزی

۲-۱- اهداف دورۀ آموزشی

۲-۲-سرفصل برنامۀ درسی (سیلابس)

۲-۳- منابع دورۀ آموزشی

۲-۴- روش‌های تدریس ـ یادگیری

۲-۵- معماری کلاس و محیط آن

۲-۶- آغاز و پایان کلاس

۲-۷- تکنیک‌های ارزیابی

۳- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ ایده‌های مشخص برای برنامه‌ریزی کلاس و دورۀ درسی

۳-۱- استفاده از سیلابس پیوندی میان کلاس و دورۀ آموزشی

۳-۲- ده دستورالعمل اولین دورۀ آموزشی مورد انتخاب در سال اول

۳-۳-آموزش تحلیل حقوقی: فهرست مهارت‌ها

۳-۴-برنامۀ آموزشی بر محور حل مسئله

۳-۵- سمینارهای تدارک دیده توسط دانشجویان

۳-۶- سیستم یادگیری Four-Mat

۳-۷- سلیمان و آیین دادرسی

۳-۸- ضرورت هماهنگی روش‌ها با شکل و عملکرد

۳-۹- ارائۀ سخنرانی توسط دانشجویان درمورد آرای محاکم

۳-۱۰- تکریم دانشجویان سال اول دانشکدۀ حقوق

فصل سوم: تکنیک‌های پرسش و مباحثه

۱- ضرورت بحث و پرسش در کلاس

۲- موانع مباحثۀ مؤثر

۳- راهکارهای مباحثه و پرسش و پاسخ مؤثر

۳-۱- گام اول ـ ایجاد جَو و فضای کلاسی مساعد برای مباحثه

۳-۲- گام دوم ـ طرح سؤالات و موضوعاتی که بحث خواهد شد

۳-۳- پرسش سؤالات مؤثر برای شروع بحث

۳-۴- هدایت بحث ـ سؤالات و نظرهای دانشجویان

۴- تجربیات عملی اساتید و تکنیک‌های خاص مباحثه

۴-۱- استفاده از ویدئو در یادگیری اسامی ‌دانشجویان

۴-۲- ایجاد صمیمیت در فضای کلاس

۴-۳- سؤالات متقابل دانشجویان و اساتید

۴-۴- سؤالات برجسته

۴-۵-اسامی ‌و سوابق دانشجویان

۴-۶- گفتگو در محدودۀ مشخص

۴-۷- چیدمان کلاس درس ـ دایره

۴-۸- نکات تدریس در کلاس‌های آرام

فصل چهارم: ابزار دیداری

۱-ابزار دیداری چه نوع ابزاری است؟

۲- ضرورت استفاده از ابزار دیداری

۳- طراحی و استفاده از ابزار دیداری

۳-۱-جزوات

۳-۲-تخته‌سیاه

۳-۳-دستگاه اُوِرهِد

۳-۴- فلیپ‌چارت

۳-۵- اسلاید

۳-۶- نوار ویدئو

۴- تجربیات عملی اساتید حقوق در استفاده از ابزارهاي دیداری خاص

۴-۱- الگوریتم‌ها

۴-۲- استفاده از پروژکتورهای آموزشی سقفی

۴-۳- استفاده از ویدئو در درس ادلۀ اثبات دعوی

۴-۴- روندنما

۴-۵- برش کوتاهی از فیلم

فصلپنجم: فرصت‌های یادگیری در زندگی واقعی

۱-مفهوم یادگیری تجربی

۲- مبانی نظری یادگیری تجربی

۲-۱- یادگیری جامع

۲-۲- مدل چرخ‌های کُلب

۲-۳- انعکاس در عمل

۳- اهداف و مزایای یادگیری تجربی

۴- ارتقای مزایای یادگیری تجربی

۵- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ فرصت‌های یادگیری خاص در زندگی واقعی

۵-۱- اصول اخلاقی در کلینیک حقوقی

۵-۲- استفاده از بخش حوادث مجلات در کلاس حقوق جزا

۵-۳- خسته‌کننده بودن کلاس‌های حقوق

۵-۴- مثال‌هایی از مشکلات تنظیم اسناد حقوقی از روی اسناد واقعی

۵-۵- اتفاقات رایج در کلاس درس

۵-۶- جلسات و مشکلات کانون وکلای ایالتی

۵-۷- استفاده از پزشکان برای تدریس دانشجویان حقوق

۵-۸- بررسی و ارزیابی دعاوی ثبت‌شده در دفتر ثبت دعاوی

فصل ششم: بازسازی کلاس ازطریق یادگیری مشارکتی

۱- معرفی یادگیری مشارکتی

۲- نحوۀ ایجاد تکنیک‌های مشارکتی

۲-۱- گروه‌های اجماعی کلاس

۲-۲- سایر نمونه‌های یادگیری مشارکتی

۳- تجربیات عملی اساتید حقوق؛ نظریات خاص در یادگیری مشارکتی و گروه‌های کوچک

۳-۱- ایجاد تمرین‌های مشارکتی

۳-۲- طرح تمرین‌هایی برای یادگیری مشترک

۳-۳- گروه‌های یادگیری مشارکتی در کلاس پرتعداد

فصل هفتم: کامپیوترها

۱- اهداف آموزش حقوق

۲- مزایا و چالش‌های کامپیوترها در زمینۀ تدریس و یادگیری

۳- استفاده‌های مؤثر از کامپیوتر در دانشکده‌های حقوق

۳-۱- کامپیوتر به‌عنوان ابزار دیداری در کلاس

۳-۲- اینترنت

۳-۳- کتابهای حقوقی الکترونیکی

۴- تجربیات عملی و نظریه‌هاي خاص اساتید حقوق در زمینۀ استفاده از کامپیوترها

فصل هشتم: شبیه‌سازی و ایفای نقش

۱- دلایل به‌کارگیری شبیه‌سازی و ایفای نقش

۲- طراحی تمرینات شبیه‌سازی و ایفای نقش

۲-۱- قالب شبیه‌سازی

۲-۲- اهداف شبیه‌سازی

۲-۳- طراحی و چهارچوب شبیه‌سازی

۳- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظرهاي خاص در مورد شبیه‌سازی

۳-۱- ارائۀ استدلال در دعاوی در کلاس‌های سال اول

۳-۲- آشناسازی اولیه برای اتخاذ تصمیمات قضایی

۳-۳- دانشجویان در نقش قاضی

۳-۴- دانشجویان در نقش وکیل

۳-۵- مذاکره و تنظیم قراردادها

۳-۶- شبیه‌سازی وکالت در موضوعات ادلۀ اثبات دعوی

فصل نهم: تمرینات نگارش

۱- ضرورت تمرین نگارش

۲-انواع تمرین نگارش

۲-۱-نگارش خارج از کلاس

۲-۲- نگارش کلاسی

۳- برنامه‌ریزی برای تکالیف نگارشی

۴- ارائۀ بازخورد برای تکالیف نگارشی دانشجویان

۵- تجربیات عملی اساتید حقوق در تمرین‌های خاص نگارشی

۵-۱- تکالیف نگارشی کوتاه در کلاس‌های پرجمعیت

۵-۲- مسائل ارزیابی: مزایا و مشکلات

۵-۳- نقد کتاب به‌صورت تکلیف درسی: راهنمایی برای نوشتن انتقادات

۵-۴- قادر ساختن دانشجویان به درک مسائل دنیای واقعی و داشتن «دیدي جهانی» از حقوق در دوره‌های آموزشی سال اول

۵-۵- آشکار شدن جهت‌گیری‌ها به‌وسیلۀ یادداشت

فصل دهم: ارزیابی کلاس ـ بازخوردی برای اساتید

۱- مفهوم ارزیابی کلاس

۲- پیش‌فرض‌های ارزیابی کلاس

۳- ویژگی‌های ارزیابی کلاس

۴-گام‌های اولیۀ ارزیابی کلاس

۵- مزایای ارزیابی کلاس

۶- تجربیات عملی اساتید حقوق و تکنیک‌های خاص ارزیابی کلاس

۶-۱- کاهش استرس ازطریق بازخورد

۶-۲- نوشته‌های یک‌دقیقه‌ای

۶-۳- فهم مفاهیم با استفاده از روندنما

۶-۴- راه‌حل مستند مشکلات

۶-۵- اساتید و فرم‌های بازخورد طراحی‌شده

۶-۶- گروه‌های مشاورۀ دانشجویی

فصل یازدهم: ارزیابی دانشجویان

۱- ضرورت انجام ارزیابی دانشجویان

۱-۱- رتبه‌بندی و چینش

۱-۲- بازخورد

۲- ابزار ارزیابی: وسایل و تکنیک‌ها

۳- زمان ارزیابی دانشجویان

۴- موضوع ارزیابی

۵- نحوۀ ارزیابی

۵-۱- معیار روش‌شناختی

۵-۲- طرح‌های مؤثر ارزیابی

۵-۳- برخی بایدها و نبایدهای آزمون‌های دانشکده‌های حقوق

۶- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظریات خاص درمورد ارزیابی

۶-۱- استفاده از «اصول طبقه‌بندی بلوم» در ارائۀ پیش‌نویس آزمون‌ها

۶-۲- ارائۀ سؤالات امتحانی بالقوه به دانشجویان قبل از آزمون

۶-۳- برگزاری آزمون‌ها، انجام تمرینات و توصیه‌های عملی

۶-۴- آزمون‌های چندگزینه‌ای در کلاس‌های پرتعداد

۶-۵- طرح سؤالات چندگزینه‌ای

۶-۶- انتقاد از مهارت‌های وکالتی دانشجویان

۶-۷- امتیاز اضافی

۶-۸- مطابق با یک باور «دانشجویانی که انسان‌های خوبی هستند و در آینده وکلای خوبی می‌شوند، اغلب نمرات بدی کسب می‌کنند.»

فصل دوازدهم: محیط تدریس و یادگیری

۱- محیط فیزیکی

۲- محیط میان‌فردی

۳- تجربیات عملی اساتید حقوق و نظریات خاص درمورد محیط تدریس و یادگیری

۳-۱- خط‌مشی آماده‌سازی کلاس

۳-۲- عدم‌یادداشت‌برداری

۳-۳- آموزش تحلیلی قانونی

۳-۴- روایت تجربیات

۳-۵- نیاز دانشجویان به تبیین ایده‌ها

۳-۶- توجه به مخاطب: استفاده از راهکار نگارشی در بهبود یادگیری حقوق

۳-۷- سمینارهای دانشجویی

مترجمین:

دکتر ابراهیم شعاریان

خانم صنم خدیوزاد

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، اول

قیمت: 

۱٫۰۶۰٫۰۰۰ ریال

 

 

تکنیکهای آموزش حقوق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *