خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین المللی

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین المللی

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین المللی

خرید

فهرست مطالب:

بخش اول: قواعد کلی پرداخت خسارت در داوري تجاري بین المللی

فصل اول: اصل جبران کامل خسارت و شرایط آن

مبحث اول: اصل جبران کامل خسارت

مبحث دوم: شرایط پرداخت خسارت

گفتار اول: مسلم بودن ضرر

بند اول: شرط مسلم بودن ضرر در اسناد بین المللی

الف: شرط مسلم بودن ضرر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

ب: شرط مسلم بودن ضرر در اصول قراردادهاي تجاري بین المللی

بند دوم: اختیار داور در تعیین مسلم بودن ضرر

گفتار دوم: سببیت

بند اول: مفهوم سبب

بند دوم: احراز رابطه سببیت

بند سوم: سبب حائل

الف: حادثه یا فعل ثالث

ب: فعل زیان دیده

گفتار سوم: قابلیت پیش بینی

بند اول: مبناي قاعده قابلیت پیش بینی ضرر

بند دوم:خاستگاه قاعده قابلیت پیش بینی ضرر

بند سوم: قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق تجارت بین الملل

بند چهارم: قلمرو اجراي قاعده

بند پنجم: معیار قابلیت پیش بینی

الف: آگاهی

ب: دیگر عوامل مرتبط

بند ششم: موضوع قابل پیش بینی

بند هفتم: زمان قابلیت پیش بینی

گفتار چهارم: جایگاه تقصیر در مسئولیت قراردادي

مبحث سوم: مقابله با خسارت

گفتار اول: مفهوم قاعده مقابله با خسارت

بند اول: مفهوم قاعده مقابله با خسارت

بند دوم: خاستگاه قاعده مقابله با خسارت

گفتار دوم: مبناي قاعده مقابله با خسارت

گفتار سوم: اقدامات متعارف

بند اول: عدم تسلیم، قبول و یا پرداخت

بند دوم: تأخیر در اجرا یا تسلیم غیرمنطبق

گفتار چهارم: دامنه اعمال مقابله با خسارت

گفتار پنجم: استرداد هزینه هاي ناشی از مقابله با خسارت

گفتار ششم: بار اثبات

فصل دوم: اسباب رافع مسئولیت

مبحث اول: قوه قاهره

گفتار اول: قوه قاهره در حقوق فرانسه و حقوق تجارت بین الملل

بند اول: قوه قاهره در حقوق فرانسه

بند دوم: قوه قاهره در حقوق تجارت بین الملل

گفتار دوم: حدود قوه قاهره

گفتار سوم: شرایط قوه قاهره

الف: خارجی بودن حادثه

ب: اجتناب ناپذیري حادثه

ج: عدم قابلیت پیش بینی حادثه

د: صدور اطلاعیه

ه: عدم تقصیر متعهد

گفتار چهارم:آثار قوه قاهره

بند اول: اثر قوه قاهره بر قرارداد

بند دوم: اثر قوه قاهره بر مسئولیت

مبحث دوم: شرط عدم مسئولیت

بخش دوم: محدوده و ارزیابی خسارات

فصل اول: زیان هاي قابل جبران

مبحث اول: خسارات قطعی

گفتار اول: هزینه هاي تلفشده

گفتار دوم: خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه

بند اول: خسارت ناشی از تغییر ارزش ارز

بند دوم: پرداخت بهره

الف: ماهیت بهره و مبناي آن

  1. ماهیت بهره
  2. مبناي پرداخت بهره

ب: نرخ محاسبه بهره

ج: نحوه محاسبه بهره

مبحث دوم: خسارت مقطوع

گفتار اول:تحلیل مبناي خسارات مقطوع

گفتار دوم: تعدیل خسارت مقطوع

مبحث سوم: خسارات احتمالی

گفتار اول: عدمالنفع

بند اول: مفهوم عدمالنفع

بند دوم: عدم النفع در حقوق تجارت بین الملل

گفتار دوم: تفویت فرصت

بند اول: قابل جبران بودن تفویت فرصت

بند دوم: نحوه جبران

الف:جبران کل خسارت

ب: جبران خسارت مبنی بر درصد احتمال

ج: تعیین خسارت به طور مستقل و مبلغ مقطوع

فصل دوم: ارزیابی خسارت

مبحث اول:شیوه محاسبه خسارت

گفتار اول: رویکرد عینی

بند اول: شرایط اعمال

بند دوم: نحوه اعمال

بند سوم:ارتباط با دیگر خسارات

گفتار دوم: شیوه ذهنی محاسبه خسارت

بند اول: ارتباط بین رویکرد عینی و ذهنی

بند دوم: راه حل

مبحث دوم: مکان، زمان و ارز دخیل در محاسبه

گفتار اول: مکان محاسبه خسارت

گفتار دوم: زمان محاسبه خسارت

بند اول: نقض احتمالی

بند دوم:قراردادهاي بلندمدت

الف: نامعین بودن ثمن

ب: نامعین بودن مقدار موضوع قرارداد

گفتار سوم: ارز مورد محاسبه

نتیجه گیري

فهرست منابع

الف: منابع فارسی

ب:منابع انگلیسی

ج: منابع اینترنتی

د:قوانین و مقررات

International Instruments

مولف:

مسعود رضایی نیا

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، اول

قیمت: 

۱۸۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *