جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل – چاپ ششم

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3. جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل – چاپ ششم

جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل – چاپ ششم

 

خرید

 

فهرست مطالب:

پيشگفتار

پيشگفتار چاپ پنجم

بخش اول: قلمرو صلاحيت قوانين و مراجع كيفري

گفتار اول: مقدمه‌اي بر مطالعه اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل

مقدمه

مبحث اول: صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل

بند اول: تعريف

بند دوم: پيوستگي صلاحيت‌هاي قضائي و تقنيني

بند سوم: تقدم صلاحيت تقنيني بر صلاحيت قضائي

بند چهارم: تعدّد اصول حاكم بر صلاحيت كيفري

بند پنجم: تعارض اصول حاكم بر صلاحيت كيفري

مبحث دوم: مهمترين اصول تعيين كننده صلاحيت كيفري

بند اول: اصل صلاحيت سرزميني

بند دوم: اصل صلاحيت شخصي

بند سوم: اصل صلاحيت واقعي

بند چهارم: اصل صلاحيت جهاني

بند پنجم: صلاحيت‌هاي تكميلي

نتيجه

گفتار دوم: صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي ايران نسبت به جرائم مأموران و مستخدمان دولت

مقدمه

مبحث اول: تحقق صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي ايران

بند اول: محل وقوع جرم

بند دوم: اشخاص مشمول صلاحيت

الف: اتباع بيگانه در خدمت دولت

 1. تبعه بيگانه
 2. در خدمت دولت

ب: مستخدمان دولت

ج: مأموران سياسي، كنسولي و فرهنگي ايران

 1. مرتكب، مأمور سياسي، كنسولي يا فرهنگي باشد
 2. مأمورين مزبور، مصونيت سياسي داشته و از آن استفاده كرده باشند

بند سوم: عمل مرتكب

الف ـ جرم بودن عمل

ب ـ ارتكاب جرم به مناسبت شغل و وظيفه

مبحث دوم: ارزيابي صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي ايران

بند اول: مبناي صلاحيت

بند دوم: ضرورت صلاحيت

نتيجه

گفتار سوم: حمايت كيفري از اتباع: جنبه فراموش شده اصل صلاحيت شخصي در حقوق ايران

مقدمه

مبحث اول: جايگاه اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه در حقوق ايران

بند اول: مفهوم و عناصر اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه

الف: مفهوم صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه

1 ـ تعريف

2 ـ توجيه

ب: عناصر صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه

1 ـ ارتكاب جرم در خارج از كشور

2 ـ تابعيت خاص مجني‌عليه

1ـ1. تابعيت

2ـ1. مجني‌عليه

بند دوم: بازتاب اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه در حقوق ايران

الف: قانون مجازات اسلامي

ب: ساير قوانين

مبحث دوم: موقعيت اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه در اسناد بين‌المللي و قوانين خارجي

بند اول: اسناد بين‌المللي

الف ـ كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تصويب نشده توسط ايران

 1. كنوانسيون بين‌المللي بر ضد گروگان‌گيري
 2. كنوانسيون منع شكنجه و ديگر مجازات‌ها يا رفتارهاي بي‌رحمانه
 3. كنوانسيون مربوط به مجازات اعمال غيرقانوني بر ضد امنيت دريانوردي
 4. كنوانسيون بين‌المللي مجازات سوءقصدهاي تروريستي به وسيله مواد منفجره

ب ـ اسناد بين‌المللي تصويب شده توسط ايران

 1. كنوانسيون مربوط به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما

2 ـ موافقتنامه كشتيراني تجاري ميان ايران و بلغارستان

 1. موافقتنامه كشتيراني تجاري ميان ايران و اكراين

بند دوم: قوانين ساير كشورها

نتيجه

گفتار چهارم: محاكمه «صدام» و مسأله صلاحيت دادگاه از منظر حقوق داخلي و بين‌المللي

مقدمه

مبحث اول: بررسي صلاحيت دادگاه‌هاي ايران براي محاكمه صدام

بند اول: جرائم ارتكابي در قلمرو حاكميت ايران

بند دوم: جرائم ارتكابي در خارج از كشور

الف ـ اصل صلاحيت واقعي

ب ـ اصل صلاحيت شخصي

ج ـ اصل صلاحيت جهاني

مبحث دوم: مراجع كيفري بين‌المللي و محاكمه صدام

بند اول: گذشته و حال

الف ـ دادگاه‌هاي نظامي بين‌المللي نورمبرگ و توكيو

ب ـ دادگاه كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق

ج ـ دادگاه كيفري بين‌المللي براي رواندا

د ـ ديوان كيفري بين‌المللي

بند دوم: چشم‌انداز آينده

نتيجه

گفتار پنجم : بلژيك و پايان ده سال رؤياي صلاحيت جهاني در جرائم بين‌المللي

مقدمه

مبحث اول: از تثبيت تا توسعه صلاحيت جهاني

بند اول: قانون مصوب

بند دوم: قانون مصوب

بند سوم: قانون جديد و دلايل توسعه دامنه اجراي آن

الف ـ امكان طرح مستقيم شكايت توسط شاكي خصوصي نزد بازپرس

ب ـ عدم لزوم حضور مرتكب در بلژيك

ج ـ محدود نبودن جرائم جنگي به جرائم ارتكابي در حين مخاصمات مسلحانه بين‌المللي

د ـ عدم شناسايي مصونيت براي مقامات عالي‌رتبه سياسي

مبحث دوم: از تحديد تا حذف صلاحيت جهاني

بند اول: موانع حقوقي و مشكلات سياسي

بند دوم: محدوديت‌هاي اعمال شده توسط قضات و قانونگذار بلژيكي

بند سوم: انصراف از اعمال صلاحيت جهاني

نتيجه

گفتار ششم : حقوق جزاي بين‌الملل : موضوع فراموش شده در لايحه آيين دادرسي كيفري

مقدمه

بند اول: صلاحيت محلي دادگاه براي رسيدگي به جرائم ارتكابي در قلمرو فرضي

بند دوم: نيابت قضايي بين‌المللي

بند سوم: استرداد متهمان و محكومان

بند چهارم: انتقال محكومان

بند پنجم: همكاري با ديوان كيفري بين‌المللي

نتيجه

گفتار هفتم : تحليلي بر صلاحيت دادگاههاي ايران در رسيدگي به جرم دزدي دريايي

مقدمه

مبحث اول: تاملي بر پديده دزدي دريايي در عصر حاضر

مبحث دوم: دادگاههاي ايران و صلاحيت رسيدگي به جرم دزدي دريايي

بند اول: محاکم ايران و موضوع اعمال صلاحيت جهاني

الف ـ انعکاس اصل صلاحيت جهاني در قوانين کيفري ايران

ب ـ اعمال صلاحيت جهاني بر دزدي دريايي توسط محاکم ايران

بند دوم: صلاحيت محاکم ايران بر اساس ديگر اصول صلاحيتي

الف ـ اصل صلاحيت سرزميني

ب ـ اصل صلاحيت شخصي

 1. صلاحيت شخصي مثبت یا فعال
 2. صلاحيت شخصي منفی یا منفعل

نتيجه

گفتار هشتم : تحولات قلمرو مکانی صلاحیت دادگاههای ایران در قانون مجازات اسلامی 1392

مقدمه

مبحث اول: قلمرو صلاحیت دادگاهها بر اساس معیار تابعیت

بند اول: تابعیت مرتکب

بند دوم: تابعیت مجنی‌علیه

مبحث دوم: قلمرو صلاحیت دادگاهها بر اساس ماهیت جرم

بند اول: جرم علیه منافع اساسی حاکمیت

بند دوم: جرم علیه منافع اساسی جهانی

مبحث سوم: شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه

بند اول: اصل عدم اعتبار و تعدیل آن

بند دوم: شناسایی محدود اعتبار در قانون جدید

مبحث چهارم: قلمرو زمانیِ اجرای قانون جدید

بند اول: طرح قواعد حل تعارض

بند دوم: اِعمالِ قواعد حل تعارض

نتیجه

بخش دوم : دادرسي و جرائم

گفتار اول : علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي

مقدمه

مبحث اول: علني بودن دادرسي در اسناد بين‌المللي

بند اول: اسناد جهاني

الف ـ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

ب ـ اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي

بند دوم: اسناد منطقه‌اي

الف ـ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

ب ـ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر

مبحث دوم: علني بودن دادرسي در حقوق ايران

بند اول: شناسايي اصل علني بودن دادرسي

الف ـ موقعيت ممتاز اصل در سلسله مراتب قوانين

ب ـ مبنا و محتواي اصل

بند دوم: اجراي اصل علني بودن دادرسي

الف ـ مقتضيات دادرسي علني

ب ـ مستثنيات دادرسي علني

نتيجه

گفتار دوم : قاچاق كودكان از منظر اسناد بين‌المللي و حقوق ايران

مقدمه

مبحث اول : قاچاق كودكان، پديده‌اي با ابعاد بين‌المللي

بند اول : رايج‌ترين اشكال بهره‌كشي و نحوه توزيع جغرافيايي آن

بند دوم: مهمترين علل قاچاق كودكان

مبحث دوم : قاچاق كودكان، پديده‌اي مستلزم مبارزه همگاني

بند اول : پيكار با قاچاق كودكان در اسناد بين‌المللي

بند دوم: مبارزه با قاچاق كودكان در حقوق ايران

نتيجه

بخش سوم : آثار برون مرزي احكام كيفري

گفتار اول : مبنا و محتواي قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين‌الملل و حقوق ايران

مقدمه

مبحث اول: مبنا و شرايط اعمال قاعده منع محاكمه مجدد

بند اول: مبناي قاعده

بند دوم: شرايط قاعده

الف ـ شرايط عمومي

 1. وحدت موضوع
 2. وحدت سبب
 3. وحدت اصحاب دعوي

ب ـ شرايط اختصاصي

 1. شرط مربوط به دادگاه صادركننده رأي
 2. شرط مربوط به رأي اول
 3. شرط مربوط به مجازات

مبحث دوم: بازتاب قاعده در اسناد بين‌المللي و حقوق ايران

بند اول: اسناد بين‌المللي

الف ـ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

ب ـ كنوانسيون‌هاي اروپائي

ج ـ اساسنامه‌هاي دادگاه‌هاي بين‌المللي

بند دوم: حقوق ايران

الف ـ قبل از پيروزي انقلاب اسلامي

ب ـ پس از پيروزي انقلاب اسلامي

ج ـ زمينه‌هاي اجراي قاعده منع محاكمه مجدد در خارج از قانون مجازات اسلامي

نتيجه

گفتار دوم: انتقال محكومان: تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران

مقدمه

مبحث اول: انتقال محكومان، ابزاري براي همكاري بين‌المللي در امور كيفري

بند اول: شرايط و تشريفات انتقال محكومان

الف ـ شرايط انتقال

 1. جرم بودن عمل مرتكب در كشور اجراء كننده
 2. قطعي بودن حكم محكوميت در كشور صادر كننده
 3. باقي ماندن حداقل شش ماه از مدت مجازات
 4. محكوم‌عليه از اتباع كشور اجراء كننده باشد
 5. موافقت محكوم‌عليه با انتقال خود

ب ـ تشريفات انتقال

بند دوم: آثار انتقال محكومان

الف ـ آثار انتقال در كشور صادر كننده حكم

ب ـ آثار انتقال در كشور اجراء كننده حكم

مبحث دوم: تأثير انتقال محكومان در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي

بند اول: از نظر اعتبار مثبت يا ايجابي احكام كيفري خارجي

الف ـ اجراي احكام كيفري خارجي

ب ـ آثار احكام كيفري خارجي

بند دوم: از نظر اعتبار منفي يا سلبي احكام كيفري خارجي

نتيجه

گفتار سوم: اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاههای کیفری بیگانه در قلمروی ایران

مقدمه

مبحث اول: مبانی نظری

بند اول: عدم اعتبار با تکیه بر موازین شرعی

الف ـ نظام دادرسی متکی بر موازین شرعی

ب ـ نظام تقنینیِ متکی بر موازین شرعی

بند دوم ـ اعتبار بهعنوان جلوهای از مصلحت

مبحث دوم: اجرا و قبول آثار به‌عنوان شناسایی

بند اول: شناسایی اعتبار از طریق اجرای حکم

الف ـ اجرای مجازات

 1. اجرای مجازات سالب آزادی
 2. اجرای مجازاتهای غیر سالب آزادی

ب ـ اجرای سایر تدابیر مقرر در حکم

بند دوم: شناسایی آثار ناشی از حکم

الف ـ آثار مستقیم یا بلاواسطه

ب ـ آثار غیرمستقیم یا باواسطه

نتیجه گیری

بخش چهارم: همكاري پليسي و قضايي دولتها در امور كيفري

گفتار اول: قرار جلب اروپايي و تأثير آن بر حقوق استرداد مجرمين در اتحاديه اروپا

مقدمه

مبحث اول: استرداد مجرمين در اروپا و محدوديت‌هاي آن

بند اول: ممنوعيت استرداد اتباع

بند دوم: شرط مجرميت مضاعف

بند سوم: اصل اختصاصي بودن استرداد

بند چهارم: دخالت مقامات اجرايي

بند پنجم: طولاني بودن تشريفات و عدم پيش‌بيني مهلت

مبحث دوم: قرار جلب اروپايي و رفع برخي موانع استرداد

بند اول: امكان تحويل اتباع

بند دوم: امكان تحويل بدون رعايت شرط مجرميت مضاعف

بند سوم: تعديل اصل اختصاصي بودن

بند چهارم: ساز و كاري صرفاً قضايي

بند پنجم: كوتاه شدن مدت زمان تحويل

نتيجه

گفتار دوم: پليس اروپا (يوروپُل)

 1. اعضاء و اهداف
 2. وظايف و صلاحيت‌ها
 3. اركان و تشكيلات

گفتار سوم: دادگستري اروپا (يوروجاست)

 1. زمينه تأسيس
 2. اهداف و تشكيلات
 3. صلاحيت

نمايه

مؤلف:

دکتر علی خالقی

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، ششم

قیمت:

500.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …