حقوق اتحادیه‌ اروپا

 1. خانه
 2. آرشیو منشورات مؤسسه
 3. حقوق اتحادیه‌ اروپا

حقوق اتحادیه‌ اروپا

 

موجود نیست.

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌ی ناشر

 1. نهادهای جامعه‌ی اروپا

پارلمان اروپایی

روش‌های تصمیم‌گیری

مقام اروپایی مسؤول رسیدگی به شکایات شهروندان

پارلمان اروپایی و کمیسیون اروپایی

پارلمان اروپایی و بودجه‌ی جامعه

شورای وزیران

روش‌های رأی‌گیری

حق وتو

کنترل دموکراتیک

کمیته‌ی نمایندگان دایمی

کمیسیون اروپایی

کمیسیونرها

وظایف کمیسیون

دیوان دادگستری اروپا

قضات

دادستان‌های کل

احکام

کثرت دعاوی

آیین دادرسی

آینده

دادگاه مرحله‌ی بدوی

حوزه‌ی صلاحیت

دیوان محاسبات

نهادهای مشورتی

کمیته‌ی اقتصادی و اجتماعی

کمیته‌ی نواحی

اصلاحات نهادین

اروپایی‌های واقعی

شورای اروپا

 1. منابع حقوق جامعه‌ی اروپا

منابع اولیه و ثانوی حقوق جامعه

معاهدات

مصوّبات اداری موضوع ماده‌‌ی 249 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (189 سابق)

آیین‌نامه‌ها

دستورالعمل‌ها

تصمیمات

انتشار و اعلام آیین‌نامه ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات

آیین‌های قانون‌گذاری بر اساس ماده‌ی 249 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (189) سابق

شیوه‌ی همکاری (ماده‌ی 252 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا ( C18سابق))

آیین تصمیم مشترک (ماده‌ی 251 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (b189سابق))

اصول کلّی حقوق جامعه

تناسب

حمایت از انتظارات مشروع

عدم تبعیض

حمایت از حقوق بنیادین

حقوق شکلی

الف. حقوق اقامه‌ی دعوی

ب. حق دادرسی به نحو مقتضی

احکام دیوان دادگستری اروپا و دادگاه مرحله‌ی بدوی

روش‌های تفسیر

 1. جامعه‌ی اروپا و حقوق ملّی

تفوّق حقوق جامعه

حقوق جامعه بر حقوق ملّی حاکم است

جذب و ادغام حقوق جامعه در حقوق ملّی

رهیافت مونیستی (وحدت‌گرا)

رهیافت دوآلیستی (کثرت‌گرا)

تأثیر مستقیم

تأثیر مستقیم و دولت‌های عضو

شرایط تأثیر مستقیم

تأثیر مستقیم مقررات معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا

تأثیر مستقیم آیین‌نامه‌ها

تأثیر مستقیم تصمیمات

تأثیر مستقیم دستورالعمل‌ها

اصل

تأثیر مستقیم عمودی و افقی

اصل فون کولسون

تأثیر مستقیم و دعاوی جبران خسارت

سقف جبران خسارت

 1. مراجعات مقدماتی

اهداف مراجعات مقدماتی

موضوعات قابل ارجاع به موجب ماده‌ی (1) 234 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا ((1)177 سابق)

تأثیر مستقیم و  ارجاعات موضوع ماده‌ی 234 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (177 سابق)

کدام دادگاه‌ها تحت سیطره‌ی ماده‌ی 234 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا(177 سابق) هستند؟

دادگاه یا دیوان؟

مراجعات مقدماتی و حقوق ملی

ماده‌ی (2) 234 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا ((2) 177 سابق)

احکام قبلی دیوان دادگستری اروپا در مورد مراجعات مقدماتی

ماده‌ی (3) 234 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (3)177 سابق)

الزام به مراجعه

عمل روشن و بدون ابهام

رهمنودها و آیین‌هایی که در دادگاه‌های انگلستان به کار می‌روند

قواعد موضوع قرار شماره‌ی 114 دیوانعالی

آثار قرار مراجعه‌ی مقدماتی

امتناع از پذیرش مراجعه‌ی مقدماتی

احکام مقدماتی راجع به اعتبار مصوّبات جامعه

 1. جبران‌های قضایی و تجدیدنظر از آنها

اقدامت اجرایی کمیسیون اروپایی

نظریه‌ی مستدل

قرارهای موقّت

مرحله‌ی قضایی

اقدامات اجرایی دولت عضو

جبران به موجب ماده‌ی 228 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (171 سابق)

دعوی ابطال طبق ماده‌ی 230 معاهد‌ه‌ی جامعه‌ی اروپا (173 سابق)

کدام اعمال می‌توانند مورد ایراد قرار گیرند؟

خواهان‌های ممتاز

خواهان‌های غیرممتاز

تصمیم به شکل یک آیین‌نامه

ارتباط مستقیم و  انفرادی

الف.ارتباط مستقیم

ب. ارتباط انفرادی

زمینه‌ها و اسباب ابطال

محدودیت‌های زمانی

تأثیر ابطال

دعوی به خاطر قصور در اقدام

دفاعیه‌ی غیرقانونی بودن

جبران‌های قابل حصول در دادگاه‌های ملی

خسارات موضوع ماده‌ی 288 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (215 سابق)

محدودیت زمانی

 1. گردش آزادانه‌ی کالاها

گردش آزادانه‌ی کالاها

حذف عوارض میان دول عضو

هزینه‌هایی که اثری معادل عوارض دارند

ماده‌ی 90معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (95 سابق)

حذف محدودیت کمّی

فرمول داسون ویل

دعوی راجع به شراب انگور سیاه دیژون

عدول بر طبق ماده‌ی 30معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (36 سابق)

اخلاق، نظم و امنیت عمومی

اخلاق عمومی

نظم عمومی

امنیت عمومی

حمایت از بهداشت عمومی

حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و تجاری

 1. سیاست رقابت

نقش رقابت در جامعه‌ی اروپا

ماده‌ی 81 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (85 سابق) و رویّه‌های محدودکننده

ماده‌ی 81 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (85 سابق)

موافقت‌نامه‌ها و رویّه‌های هماهنگ

معافیت‌ها

اعلام قبلی عدم مغایرت توافق‌ها با معاهده‌ی اروپا و اعطاء تأییدیه ماده‌ی 82 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (86 سابق) و سوءاستفاده از موقعیت غالب

ماده‌ی 86 معاهده‌ی جامعه‌ی اقتصادی اروپا

موقعیت غالب

اجراءسیاست رقابت

اختیارات انجام تحقیق

جریمه‌ها و مجازات‌ها

اقدامات موقّت

حقوق رقابت و حقوق مالکیت

رفتار ضدرقابتی دولت‌ها

سیاست ادغام جامعه‌ی اروپا

جبران‌های موجود در دادگاه‌های ملّی

 1. رفت و آمد آزادانه‌ی کارگران

مقررات پیمان اروپا

مفهوم «کارگر»

رفع محدودیت‌ها

حق اقامت

آیین‌نامه‌ی شماره‌ی 1251/70

وابستگان کارگران

موانع رفت و آمد آزادانه‌ی کارگران

استخدام در بخش خدمات عمومی

محدودیت‌های وارد بر رفت و آمد آزادانه‌ی کارگران

 1. آزادی استقرار و آزادی ارایه‌ی خدمات

آزادی استقرار

مواد 43 تا 48 معاهده‌ی جامعه‌ی اروپا (52 تا 58 سابق)

آزادی ارایه‌ی خدمات

مواد 49 تا 55 معاهده‌ی جامعه اروپا (59 تا 66 سابق)

حق دریافت خدمات

آموزش حرفه‌ای

عدول

دستورالعمل شماره‌ی 64/221

شناسایی متقابل

وکلا

شرکت‌ها

 1. تبعیض به لحاظ جنسیت

قاعده‌ی مقرر در پیمان

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل شماره‌ی 75/117

دستورالعمل شماره‌ی 76/207

دستورالعمل شماره‌ی 79/7

دستورالعمل شماره‌ی 86/378

دستورالعمل شماره‌ی 86/613

دستورالعمل شماره‌ی 92/85

اعمال قواعد تبعیض جنسی

 1. پیمان اتّحادیّه‌ی اروپا

پیمان آمستردام

نکات اصلی پیمان اصلاحی اتّحادیّه‌ی اروپا

جامعه‌ی مستقر

صلاحیت تبعی مبتنی بر ضرورت عمل مؤثر

اصلاحات پیمان جامعه‌ی اروپا

شهروند اتحادیه

ستون‌های سه‌گانه

 1. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

ساز و کار حقوق بشر

حق شکایت فردی

سند حقوق بشر مصوب سال 1998

کنوانسیون و اتّحادیّه‌ی اروپا

فهرست راهنما

مؤلف:

مایک کاتبرت

مترجمان:

دکتر بهروز اخلاقی- دکتر وحید اشتیاق- دکتر پرویز پرویزیان

موجودی نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …