حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌ نامه‌ های بانکی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌ نامه‌ های بانکی

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی

 

خرید

 

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری
پيشگفتار
مقدمه
بخش اول. منابع مکانیسم‏ های پرداخت و تضمین‌های بازرگانی بین‌المللی
فصل اول ـ مقررات اتاق بین‌المللی بازرگانی (ICC)
فصل دوم ـ رویه و عرف‌های متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی
مبحث اول ـ کاربرد UCP در اعتبار اسنادی تضمینی
مبحث دوم ـ کاربرد UCP در ضمانت‌های عندالمطالبه
فصل سوم ـ متمم رویه و عرف‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی برای ارائه اسناد الکترونیکی
فصل چهارم ـ رویه استاندارد بانکداری بین‌المللی برای بررسی اسناد تحت اعتبارات مستقل
فصل پنجم ـ کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص ضمانت‌نامه ‏های عندالمطالبه و اعتبارنامه‌های تضمینی
بخش دوم. ابزارهای تأمین مالی و بازرگانی
فصل اول ـ روش‌های سنتی
مبحث اول ـ‌ حسابب از یا روش امانی
مبحث دوم ـ روش پیش پرداخت
فصل دوم ـ روش‌های نوین
مبحث اول ـ بروات وصولی
گفتار اول ـ مفاهیم و کاربرد برات
بند اول ـ تعریف برات
بند دوم ـ کاربرد برات
بند سوم ـ صادرات کالا با استفاده از بروات اسنادی صادراتی
بند چهارم ـ اصطلاحات کاربردی در روش بروات وصولی
گفتار دوم ـ مراحل انجام کار واردات کالا و کالا ـ خدمت از طریق ثبت سفارش برات اسنادی دیداری ـ مدت دار
بند اول ـ انجام مراحل الزامی و مقدماتی
بند دوم ـ‌ انجام مراحل اجرایی کار
گفتار سوم ـ انواع بروات وصولی
بند اول ـ برات وصولی ساده
بند دوم ـ برات وصولی اسنادی
گفتار چهارم ـ نحوه دریافت وجه برات اسنادی
بند اول ـ پرداخت دیداری (“D/P” & “C.A.D”)
بند دوم ـ پرداخت مدت‌دار: تحویل اسناد درمقابل‌ قبولی خریدار “D/A”
مبحث دوم ـ اعتبارات اسنادی تجاری
گفتار اول ـ کلیات و مزایای اعتبارات اسنادی
بند اول ـ شناخت اعتبارات اسنادی
بند دوم ـ تعریف اعتبارات اسنادی
بند سوم ـ مزایای روش پرداخت به طریق اعتبارات اسنادی
گفتار دوم ـ تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده اعتبارات اسنادی
بند اول ـ متقاضی
بند دوم ـ ذی‌نفع اعتبار
بند سوم ـ بانک گشایش‌کننده اعتبار
بند چهارم ـ بانک کارگزار
بند پنجم ـ بانک تعیین شده
بند ششم ـ بانک ابلاغ کننده
بند هفتم ـ بانک معامله کننده
بند هشتم ـ بانک برات‌گیر
بند نهم ـ بانک پوشش‌دهنده
بند دهم ـ بانک تأییدکننده
بند یازدهم ـ بانک انتقال‌دهنده
بند دوازدهم ـ سایر مراجع و سازمان‌ها
گفتار سوم ـ نحوه شکل‌گیری اعتبارات اسنادی و اجرای اعتبار و تسویه در ایران
بند اول ـ آشنایی با منابع تجارت خارجی در ایران
بند دوم ـ توجه به ابزارهای منبع‌یابی خرید خارجی
بند سوم ـ پیش‌بینی قیمت تمام شده در واردات
بند چهارم ـ داشتن کارت بازرگانی
بند پنجم ـ اخذ پیش فاکتور
بند ششم ـ توافق بین خریدار و فروشنده
بند هفتم ـ ثبت سفارش
بند هشتم ـ بیمه
بند نهم ـ مراحل تخصیص ارز در بانک
بند دهم ـ رعایت مقررات UCP600 «اعم از هنگام گشایش اعتبار اسنادی یا اصلاحات»
بند یازدهم ـ تقاضای گشایش اعتبار
بند دوازدهم ـ تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار
بند سیزدهم ـ تعیین سررسید اعتبار اسنادی
بند چهاردهم ـ اخذ کارمزد خدمات بانکی
بند پانزدهم ـ ارسال اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش یافته به بانک مرکزی
بند شانزدهم ـ پیش‌پرداخت ارزی
بند هفدهم ـ ابلاغ اعتبار گشایش یافته
بند هجدهم ـ دریافت اعتبار توسط فروشنده
بند نوزدهم ـ صدور ضمانت‌نامه بانکی از سوی فروشنده و فعال نمودن اعتبار از سوی خریدار
بند بیستم ـ اخذ مجوز صادرات و حمل کالا توسط فروشنده و تنظیم اسناد
بند بیستویکم ـ تأیید اسناد (سیاهه تجاری، گواهی مبدأ، گواهی بازرسی و سیاهه کرایه حمل) توسط اتاق بازرگانی
بند بیستودوم ـ تسجیل اسناد
بند بیستوسوم ـ بررسی اسناد وصولی اعتبار اسنادی گشایش یافته
بند بیستوچهارم ـ معامله اسناد
بند بیستوپنجم ـ اصلاحیه اعتبار
بند بیستوششم ـ تمدید سررسید اعتبار اسنادی گشایش شده
بند بیستوهفتم ـ واریز موقت در اعتبارات اسنادی
بند بیستوهشتم ـ پرداخت وجه اسناد توسط خریدار به بانک گشاینده
بند بیستونهم ـ ظهرنویسی اسناد توسط بانک گشایش‌کننده اعتبار و تسلیم اسناد به خریدار
بند سی‌ام ـ ارائه اسناد جهت ترخیص کالا
بند سی ویکم ـ ترخیص کالا از گمرک مقصد توسط خریدار
بند سیودوم ـ تسلیم پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش‌کننده جهت رفع تعهد ارزی
بند سیوسوم ـ تعیین تکلیف درمورد وثائق و ضمانت‌نامه فروشنده
گفتار چهارم ـ تعهدات بانک‌ها در اعتبارات اسنادی
بند اول ـ تعهدات بانک گشاینده
بند دوم ـ تعهدات بانک تأییدکننده
بند سوم ـ تعهد بانک ابلاغ کننده
بند چهارم ـ تعهدات بانک تعیین شده
بند پنجم ـ تعهدات بانک پوشش‌دهنده
گفتار پنجم ـ انواع اعتبار اسنادی
بند اول ـ اعتبار اسنادی از نقطه‌نظر خریدار و فروشنده
الف ـ اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی
ب ـ اعتبار اسنادی ارزی
بند دوم ـ اعتبار اسنادی از نقطه‌نظر اختیارات خریدار و فروشنده
بند سوم ـ اعتبار اسنادی از لحاظ تأیید و تعهد تضامنی بانک ابلاغ‌کننده اعتبار درمقابل ذی‌نفع
بند چهارم ـ اعتبار اسنادی از لحاظ قابلیت انتقال از ذی‌نفع به شخص ثالث
بند پنجم ـ اعتبار اسنادی از لحاظ قابلیت تقسیم
فصل سوم ـ اعتبار اسنادی از لحاظ امکان تجدید اعتبار
بند هفتم ـ اعتبار اسنادی از نظر شرط پرداخت
گفتار ششم ـ اسناد
بند اول ـ اسناد قابل‌ارائه در اعتبارات اسنادی
بند دوم ـ مقررات کلّی اسناد و الزاماتی که هنگام نگارش اسناد می‌بایست رعایت گردد
بند هفتم ـ ارائه اسناد توسط فروشنده به بانک معامله کننده
بخش سوم. مکانیسم‌های تضمین
فصل اول ـ اعتبارنامه‌های تضمینی
مبحث اول: کلیات، مبانی و کارکرد اعتبارنامه‌های تضمینی
گفتار اول: تعریف، ویژگی ها و کاربردهای اعتبارنامه‌های تضمینی
بند اول ـ تعریف اعتبارنامه‌های تضمینی
بند دوم ـ ویژگی‌های اعتبارات اسنادی ضمانتی
بند سوم ـ کاربردهای اعتبارات اسنادی ضمانتی
گفتار دوم ـ مقایسه اعتبارنامه‌های تضمینی با اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی
بند اول ـ مقایسه اعتبارنامه‌های تضمینی و اعتبارات اسنادی
بند دوم ـ مقایسه اعتبارنامه‌های تضمینی و ضمانت‌نامه‌های بانکی
بند سوم ـ مقایسه مقررات ISP98 و UCP600
بند چهارم ـ وجوه افتراق اعتبارنامه‌های تضمینی و تجاری با ضمانت‌نامه های فرعی (تبعی)
فصل دوم ـ ضمانت‌نامه‌ها
مبحث اول ـ مبانی، اهداف و کاربرد ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه
گفتار اول ـ کلیات، مفاهیم و کارکرد ضمانت‌نامه ها
بند اول ـ تعریف ضمانت‌نامه بانکی
بند دوم ـ اهداف و کاربردهای کلاسیک ضمانت‌نامه های عندالمطالبه
بند سوم ـ اصطلاحات پرکاربرد در ضمانت های عندالمطالبه
گفتار دوم ـ مدارک موردنیاز جهت صدور ضمانت‌نامه
بند اول ـ اشخاص حقیقی
بند دوم ـ اشخاص حقوقی
گفتار سوم ـ شرح گردش عملیات تصویب و انعقاد قرارداد ضمانت‌نامه و صدور آن
گفتار چهارم ـ مندرجات ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه
بند اول ـ شرایط الزامی ضمانت‌نامه
بند دوم ـ شرایط اختیاری ضمانت‌نامه
گفتار پنجم ـ انواع ضمانت‌نامه
بند اول ـ انواع ضمانت نامه از نظر نحوه صدور
بند دوم ـ انواع ضمانت نامه از نظر موضوع
گفتار ششم ـ مزایای صدور ضمانت‌نامه برای طرف‌های ضمانت‌نامه
بند اول ـ مزایای ضمانت‌نامه برای ذی‌نفع
بند دوم ـ مزایای ضمانت‌نامه برای ضامن و ضامن متقابل
بند سوم ـ مزایای ضمانت‌نامه برای درخواست کننده
گفتار هفتم ـ مسائل متفرقه ضمانت‌نامه
بند اول ـ کارمزد صدور ضمانت‌نامه
بند دوم ـ برگشت کارمزد
بند سوم ـ پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌های مطالبه شده
بند چهارم ـ نوع ارز
بند پنجم ـ دوره بررسی جهت پرداخت وجه‌الضمان
بند ششم ـ عملکرد بانک در حالت عدم مطابقت درخواست مطالبه با شرایط ضمانت‌نامه
بند هفتم ـ آدرس و مکان مطالبه
بند هشتم ـ دوره سررسید
بند نهم ـ موارد ابطال ضمانت‌نامه
بند دهم ـ قانون حاکم
گفتار هشتم ـ جایگاه ضمانت‌نامه‌های بانکی در رویه بانکداری ایران
بند اول ـ اعتبارسنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پول شویی
بند دوم ـ مدیریت مطالبات بانکی
بند سوم ـ پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی
بند چهارم ـ مدیریت زمان ارائه درخواست ها
بند پنجم ـ استقلال ضمانت‌نامه
بند ششم ـ سامانه سپام
بند هفتم ـ مقابله با جعل ضمانت‌نامه
بند هشتم ـ مشکلات موجود در رابطه با صدور ضمانت‌نامه به نفع واردکنندگان کالا و خدمات

بند نهم ـ مشکلات موجود در رابطه با صدور ضمانت‌نامه به درخواست طرف‌های ایرانی
فصل سوم ـ مقررات مشترک ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارنامه های تجاری و تضمینی
مبحث اول ـ بررسی اصل استقلال ضمانت‌نامه ها و اعتبارنامه ها در مقررات URDG758، UCP600، ISP98، UCC و کنوانسیون سازمان ملل
گفتار اول ـ اصل استقلال و روابط حقوقی طرف‌های ضمانت‌نامه بانکی
بند اول ـ رابطه بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع در قرارداد اصلی
بند دوم ـ رابطه بین شخص ضمانت خواه و بانک
بند سوم ـ رابطه بین بانک و ذی‌نفع
گفتار دوم ـ ویژگی اسنادی ضمانت‌نامه ها و اعتبارنامه‌ها
بند اول ـ شروط غیراسنادی
بند دوم ـ تطبیق اسناد با شرایط ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌ها (اصل انطباق دقیق اسناد)
گفتار سوم ـ قاعده تقلب در مقررات و رویه ضمانت‌نامه های بانکی عندالمطالبه
بند اول ـ مفاهیم و کلیات
بند دوم ـ ریسک مطالبه ناروا و متقلبانه ضمانت‌نامه عندالمطالبه
بند سوم ـ اثبات کلاهبرداری
بند چهارم ـ انواع مختلف کلاهبرداری
بند پنجم ـ دستور موقت مبنی بر منع پرداخت
بند ششم ـ حقوق ایران
واژه‏ نامه
منابع

 

 مولف: 

دکتر حسین قربانیان

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، اول

قیمت: 

1150.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …