حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر در ايران – چاپ اول

حقوق اقتصادی – اجتماعی بشر در ایران – چاپ اول

 

خرید

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه

بخش اول: تبيين مفهومي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر

مقدمه

فصل اول: رويكرد حقوقي

مقدمه

مبحث اول: حقوق انساني

مبحث دوم: منشور جهاني حقوق بشر

مبحث سوم: نسل‌هاي تاريخي حقوق بشر

مبحث چهارم: حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بشر

مبحث پنجم: كانون محوري ميثاق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي

نتيجه‌گيري

فصل دوم: رويكرد فلسفي

مقدمه

مبحث اول: مباني فلسفي

مبحث دوم: نظريه‌هاي عدالت

۱- مكانيزم تكوين نظريه‌هاي عدالت

۲- مروري بر نظريه‌هاي معاصر عدالت

۱-۲- حقوق مبتني بر عدالت (نظريه جان رالز)

۲-۲- نظريه نوزيك

۳-۲- نظريه آمارتياسن

۴-۲- نقد و ارزيابي تئوري‌هاي عدالت رالز، نوزيك و سن

مبحث سوم: طرح‌واره نظريه تلفيقي عدالت در تبيين فلسفي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر

نتيجه

فصل سوم: رويكرد اقتصاد سياسي

مقدمه

مبحث اول: نظريه «از خود بيگانگي انسان» كارل ماركس

مبحث دوم: دولت و سياست‌هاي اقتصادي

۱- كاركردهاي اقتصادي دولت

۱-۱- تخصيص منابع

۲-۱- توزيع درآمد

۳-۱- ثبات اقتصادي

۲- سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها

۱-۲- دولت رفاهي

۲-۲- دولت نئو ليبرالي

۳- سياست‌هاي رفاه اجتماعي

۱-۳- مدل رفاه «حداقلي» يا «پسماندي» (Residual)

۲-۳- مدل رفاه «نهادي» (Institutional)

۳-۳- مدل رفاه «ساختاري» (Structural)

مبحث سوم: نظريه اقتصاد سياسي حقوق بشر

۱- مدخل

۲- مباني اقتصاد سياسي حقوق بشر

۳- مدل اقتصاد سياسي حقوق بشر

۴- آلترناتيو سرمايه‌داري و ماركسيسم

۵- پويايي مدل اقتصادسياسي حقوق بشر

نتيجه

فصل چهارم: تأثير جهاني‌سازي سرمايه‌داري بر حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر

مقدمه

مبحث اول: تعميق شكاف اقتصادي

مبحث دوم: روند توسعه آموزش عالي در جهان و كشورهاي كم‌توسعه

مبحث سوم: ديدگاه شكاكانه به جهاني شدن اقتصاد

مبحث چهارم: آيا نيروي كار جهاني وجود دارد؟

مبحث پنجم: حق بهداشت و سلامتي

مبحث ششم: تحليل استراتژي جهاني‌سازي: نقد سياست تعديل اقتصادي

مبحث هفتم: دولت رفاهي و جهاني‌سازي

نتيجه

فصل پنجم: دفاعيه از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر (نقد منتقدان)

مقدمه

مبحث اول: تفكر رابرت نوزيك

مبحث دوم: تفكر فون هايك

مبحث سوم: اقتصاددانان نئوكلاسيك (نظريه رقابت كامل)

مبحث چهارم: تفسير ناصحيح از جان لاك

نتيجه

بخش دوم: ارزيابي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

مقدمه

فصل اول: كليات حقوق كار و تأمين اجتماعي

مقدمه

مبحث اول: جامعه‌شناسي كار

مبحث دوم: قلمرو حقوق كار

۱- قرارداد كار

۲- موضوع حقوق كار

۳- جايگاه حقوق كار در علم حقوق و ماهيت آن

۴- فلسفه تحول حقوق كار

مبحث سوم: معيارهاي حقوق بشري كار و تأمين اجتماعي

۱- بين‌المللي شدن قوانين كار

۲- سازمان بين‌المللي كار

۳- حقوق تأمين اجتماعي

۴- تحليل ارتباط حقوق كار و حقوق بشر

۵- اصول و حقوق بنيادين بشردر كار

۶- منشورجهاني حقوق بشر و حقوق كاروتأمين اجتماعي

۷- كار شايسته (Decelent Work) رهيافتي نوين در حقوق كار و تأمين اجتماعي

فصل دوم: ارزيابي نظام حقوقي ايران (حوزه اقتصادي ـ اجتماعي)

مقدمه

مدخل تاريخي

مبحث اول: منابع حقوق كار و تأمين اجتماعي در ايران

۱- قانون اساسي

۲- قوانين عادي

۳- ساير منابع داخلي

۴- منابع بين‌المللي

مبحث دوم: ارزيابي

۱- آزادي سنديكايي و گفتگوي اجتماعي و حق اعتصاب

۱-۱- آزادي سنديكايي

۲-۱- گفتگوي اجتماعي و حق اعتصاب

۲- نفي استثمار

۱-۲- آزادي كار

۲-۲- شرايط منصفانه و عادلانه كار

۳-۲- حداقل مزد شرافتمندانه (ماده ۲۳ اعلاميه و ۷ ميثاق)

۴-۲- حقوق كار كودك

۳- اصل عدم تبعيض و شمول حقوق

۱-۳- تساوي مزد و منع تبعيض در اشتغال

۲-۳- فرصت برابراقتصادي ـ اجتماعي (مقوله ارث)

۴- اشتغال و امنيت شغلي

۱-۴- اشتغال

۲-۴- امنيت شغلي

۵- تأمين اجتماعي

– بيكاري

مبحث سوم: پيش‌نگري تحولات حقوق كار ايران

۱- بررسي پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار در دولت نهم

۲- تحليل اقتصاد سياسي تحولات آتي حقوق كار ايران

نتيجه

فصل سوم: مباني نظري برنامه‌هاي توسعه

مقدمه

مبحث اول: مفهوم توسعه

۱- تعاريف توسعه

۲- توسعه پايدار

۳- سه ارزش اصلي توسعه

۱-۳- معاش زندگي: قدرت تأمين نيازهاي اساسي

۲-۳- اعتماد به نفس

۳-۳- آزادي از قيد بردگي: قدرت انتخاب

۴- هدف‌هاي توسعه

۵- شاخص‌هاي توسعه

۶- اصول هفت‌گانه توسعه

۷- خصوصيات مشترك كشورهاي كمتر توسعه‌يافته

۸- رهيافت‌هاي نوين در توسعه: توسعه به مثابه آزادي

۹- جامعه مدني و توسعه

مبحث دوم: توسعه انساني

۱- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۰: مباني نظري، مفاهيم و رهيافت‌ها

۲- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۱: تأمين منابع مالي براي توسعه انساني

۳- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۲: ابعاد جهاني توسعه

۴- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۳: مشاركت مردم

۵- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۴: امنيت انساني

۶- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۵: موقعيت توسعه انساني

۷- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۶: رابطه رشد اقتصادي و توسعه انساني

۸- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۷: توسعه انساني براي ريشه‌كني فقر

۹- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۸: مصرف كالاها و خدمات

۱۰- گزارش توسعه انساني ۱۹۹۹: جهاني شدن با چهره انساني

۱۱- گزارش توسعه انساني ۲۰۰۰: حقوق بشر و توسعه انساني

نتيجه

فصل چهارم: مدل‌سازي حقوق بشر در برنامه‌هاي توسعه ايران

مبحث اول: مدخلي بر اقتصاد سياسي ايران

مبحث دوم: فرهنگ برنامه‌ريزي در ايران

مبحث سوم: برنامه‌هاي توسعه در جمهوري اسلامي ايران

مبحث چهارم: تئوري تحليل آماري رفاه در خانوار ايران

مبحث پنجم: مدل‌سازي آماري حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر

نتيجه

نتيجه تحقيق و پيشنهاد

نمايه

فهرست منابع

مؤلف:

فرشيد هکی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۸۸، اول

قیمت:

۱۲۰٫۰۰۰ ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *