حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر در ايران – چاپ اول

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر در ايران – چاپ اول

حقوق اقتصادی – اجتماعی بشر در ایران – چاپ اول

 

خرید

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه

بخش اول: تبيين مفهومي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر

مقدمه

فصل اول: رويكرد حقوقي

مقدمه

مبحث اول: حقوق انساني

مبحث دوم: منشور جهاني حقوق بشر

مبحث سوم: نسل‌هاي تاريخي حقوق بشر

مبحث چهارم: حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بشر

مبحث پنجم: كانون محوري ميثاق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي

نتيجه‌گيري

فصل دوم: رويكرد فلسفي

مقدمه

مبحث اول: مباني فلسفي

مبحث دوم: نظريه‌هاي عدالت

1- مكانيزم تكوين نظريه‌هاي عدالت

2- مروري بر نظريه‌هاي معاصر عدالت

1-2- حقوق مبتني بر عدالت (نظريه جان رالز)

2-2- نظريه نوزيك

3-2- نظريه آمارتياسن

4-2- نقد و ارزيابي تئوري‌هاي عدالت رالز، نوزيك و سن

مبحث سوم: طرح‌واره نظريه تلفيقي عدالت در تبيين فلسفي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر

نتيجه

فصل سوم: رويكرد اقتصاد سياسي

مقدمه

مبحث اول: نظريه «از خود بيگانگي انسان» كارل ماركس

مبحث دوم: دولت و سياست‌هاي اقتصادي

1- كاركردهاي اقتصادي دولت

1-1- تخصيص منابع

2-1- توزيع درآمد

3-1- ثبات اقتصادي

2- سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها

1-2- دولت رفاهي

2-2- دولت نئو ليبرالي

3- سياست‌هاي رفاه اجتماعي

1-3- مدل رفاه «حداقلي» يا «پسماندي» (Residual)

2-3- مدل رفاه «نهادي» (Institutional)

3-3- مدل رفاه «ساختاري» (Structural)

مبحث سوم: نظريه اقتصاد سياسي حقوق بشر

1- مدخل

2- مباني اقتصاد سياسي حقوق بشر

3- مدل اقتصاد سياسي حقوق بشر

4- آلترناتيو سرمايه‌داري و ماركسيسم

5- پويايي مدل اقتصادسياسي حقوق بشر

نتيجه

فصل چهارم: تأثير جهاني‌سازي سرمايه‌داري بر حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر

مقدمه

مبحث اول: تعميق شكاف اقتصادي

مبحث دوم: روند توسعه آموزش عالي در جهان و كشورهاي كم‌توسعه

مبحث سوم: ديدگاه شكاكانه به جهاني شدن اقتصاد

مبحث چهارم: آيا نيروي كار جهاني وجود دارد؟

مبحث پنجم: حق بهداشت و سلامتي

مبحث ششم: تحليل استراتژي جهاني‌سازي: نقد سياست تعديل اقتصادي

مبحث هفتم: دولت رفاهي و جهاني‌سازي

نتيجه

فصل پنجم: دفاعيه از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر (نقد منتقدان)

مقدمه

مبحث اول: تفكر رابرت نوزيك

مبحث دوم: تفكر فون هايك

مبحث سوم: اقتصاددانان نئوكلاسيك (نظريه رقابت كامل)

مبحث چهارم: تفسير ناصحيح از جان لاك

نتيجه

بخش دوم: ارزيابي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

مقدمه

فصل اول: كليات حقوق كار و تأمين اجتماعي

مقدمه

مبحث اول: جامعه‌شناسي كار

مبحث دوم: قلمرو حقوق كار

1- قرارداد كار

2- موضوع حقوق كار

3- جايگاه حقوق كار در علم حقوق و ماهيت آن

4- فلسفه تحول حقوق كار

مبحث سوم: معيارهاي حقوق بشري كار و تأمين اجتماعي

1- بين‌المللي شدن قوانين كار

2- سازمان بين‌المللي كار

3- حقوق تأمين اجتماعي

4- تحليل ارتباط حقوق كار و حقوق بشر

5- اصول و حقوق بنيادين بشردر كار

6- منشورجهاني حقوق بشر و حقوق كاروتأمين اجتماعي

7- كار شايسته (Decelent Work) رهيافتي نوين در حقوق كار و تأمين اجتماعي

فصل دوم: ارزيابي نظام حقوقي ايران (حوزه اقتصادي ـ اجتماعي)

مقدمه

مدخل تاريخي

مبحث اول: منابع حقوق كار و تأمين اجتماعي در ايران

1- قانون اساسي

2- قوانين عادي

3- ساير منابع داخلي

4- منابع بين‌المللي

مبحث دوم: ارزيابي

1- آزادي سنديكايي و گفتگوي اجتماعي و حق اعتصاب

1-1- آزادي سنديكايي

2-1- گفتگوي اجتماعي و حق اعتصاب

2- نفي استثمار

1-2- آزادي كار

2-2- شرايط منصفانه و عادلانه كار

3-2- حداقل مزد شرافتمندانه (ماده 23 اعلاميه و 7 ميثاق)

4-2- حقوق كار كودك

3- اصل عدم تبعيض و شمول حقوق

1-3- تساوي مزد و منع تبعيض در اشتغال

2-3- فرصت برابراقتصادي ـ اجتماعي (مقوله ارث)

4- اشتغال و امنيت شغلي

1-4- اشتغال

2-4- امنيت شغلي

5- تأمين اجتماعي

– بيكاري

مبحث سوم: پيش‌نگري تحولات حقوق كار ايران

1- بررسي پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار در دولت نهم

2- تحليل اقتصاد سياسي تحولات آتي حقوق كار ايران

نتيجه

فصل سوم: مباني نظري برنامه‌هاي توسعه

مقدمه

مبحث اول: مفهوم توسعه

1- تعاريف توسعه

2- توسعه پايدار

3- سه ارزش اصلي توسعه

1-3- معاش زندگي: قدرت تأمين نيازهاي اساسي

2-3- اعتماد به نفس

3-3- آزادي از قيد بردگي: قدرت انتخاب

4- هدف‌هاي توسعه

5- شاخص‌هاي توسعه

6- اصول هفت‌گانه توسعه

7- خصوصيات مشترك كشورهاي كمتر توسعه‌يافته

8- رهيافت‌هاي نوين در توسعه: توسعه به مثابه آزادي

9- جامعه مدني و توسعه

مبحث دوم: توسعه انساني

1- گزارش توسعه انساني 1990: مباني نظري، مفاهيم و رهيافت‌ها

2- گزارش توسعه انساني 1991: تأمين منابع مالي براي توسعه انساني

3- گزارش توسعه انساني 1992: ابعاد جهاني توسعه

4- گزارش توسعه انساني 1993: مشاركت مردم

5- گزارش توسعه انساني 1994: امنيت انساني

6- گزارش توسعه انساني 1995: موقعيت توسعه انساني

7- گزارش توسعه انساني 1996: رابطه رشد اقتصادي و توسعه انساني

8- گزارش توسعه انساني 1997: توسعه انساني براي ريشه‌كني فقر

9- گزارش توسعه انساني 1998: مصرف كالاها و خدمات

10- گزارش توسعه انساني 1999: جهاني شدن با چهره انساني

11- گزارش توسعه انساني 2000: حقوق بشر و توسعه انساني

نتيجه

فصل چهارم: مدل‌سازي حقوق بشر در برنامه‌هاي توسعه ايران

مبحث اول: مدخلي بر اقتصاد سياسي ايران

مبحث دوم: فرهنگ برنامه‌ريزي در ايران

مبحث سوم: برنامه‌هاي توسعه در جمهوري اسلامي ايران

مبحث چهارم: تئوري تحليل آماري رفاه در خانوار ايران

مبحث پنجم: مدل‌سازي آماري حقوق اقتصادي ـ اجتماعي بشر

نتيجه

نتيجه تحقيق و پيشنهاد

نمايه

فهرست منابع

مؤلف:

فرشيد هکی

تاریخ و نوبت چاپ:

1388، اول

قیمت:

120.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …