حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری

 حقوق املاک واقع در طرح‌های شهرداری 

به همراه نمونه دادخواست و آرای قضایی – چاپ سوم

خرید

فهرست مطالب: 

سخن ناشر
فهرست اختصاری
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهیم و تعاریف
مبحث اوّل: حقوق مالکانه
گفتار اوّل: مفهوم مالکیت در حقوق ایران و انگلستان
گفتار دوم: اوصاف مالکیت
گفتار سوم: مبانی محدودکننده مالکیت
گفتار چهارم: مالکین حقوق مالکانه
بند اوّل: مالکین عرصه و اعیان
بند دوم: صاحبان حقوق منافع
بند سوم: دارندگان حقوق زارعانه
بند چهارم: دارندگان حق اولویت
بند پنجم: دارندگان حق ارتفاق
بند ششم: حقوق موقوفه
بند هفتم: دارندگان حقوق رهنی
بند هشتم: دارندگان حقوق ذهنی
مبحث دوم: شهر و اراضی شهری
گفتار اوّل: تاریخچه تشکیل شهرها و حقوق شهری در ایران و کامن لا
گفتار دوم: شهر و محدوده آن
گفتار سوم: طرح و انواع آن
گفتار چهارم: طرحهای شهرداری در ایران
بند اوّل: طرح هادی
بند دوم: طرح جامع
بند سوم: طرح تفصیلی
بند چهارم: مقایسه طرح جامع و طرح تفصیلی
بند پنجم: پهنه بندی شهر در طرح تفصیلی
گفتار پنجم: طرحهای شهرداری در کشورهای دیگر
بند اوّل: طرح‌های عمرانی در انگلستان
بند دوم: طرح عمرانی در دانمارک
بند سوم: طرح عمرانی در نروژ
فصل دوم: تملّک اراضی توسط شهرداری ها و نحوه ارزیابی آنها
مبحث اوّل: بررسی منابع و مبانی تملّک در حقوق ایران و کامن لا
گفتار اوّل: منابع تملّک
گفتار دوم: مبانی تملّک در ایران و کامن لا
گفتار سوم: تدوین و تغییر قوانین راجع به تملک اراضی توسط شهرداری
مبحث دوم: تشریفات و شرایط لازم برای تملّک
گفتار اوّل: وجود طرح مصوب و نیاز دستگاه اجرایی
گفتار دوم: تأمین اعتبار مالی (مقایسه در حقوق ایران، انگلستان و آمریکا)
گفتار سوم: فقدان اراضی ملّی و دولتی
گفتار چهارم: رعایت مواعد قانونی
گفتار پنجم: اعلام به مالک
مبحث سوم: ارزیابی و پرداخت بهای املاک موضوع طرح شهرداری
گفتار اوّل: ارزیابی
بند اوّل: ارزیابی درصورت توافق
بند دوم: ارزیابی به‌وسیله کارشناس شهرداری
بند سوم: ارزیابی به‌وسیله کارشناس رسمی دادگستری
بند چهارم: ارزیابی درصورت عدم‌ِتوافق
بند پنجم: ارزیابی و مقایسه آن در کشورهای دیگر
گفتار دوم: وسیله پرداخت
بند اوّل: روش پولی
بند دوم: روش غیرپولی
فصل سوم: حقوق و مسئولیتهای مرتبط در اجرای طرح
مبحث اوّل: عدم‌ِاجرای تشریفات تملّک و خسارات ناشی از طرح
گفتار اوّل: آثار عدم‌ِرعایت تشریفات تملّک
گفتار دوم: اثر عدم‌ِپرداخت بهای ملک توافق شده
مبحث دوم: مبانی مسئولیت شهرداری در تصرّف قبل از تملّک و اجرای طرح
مبحث سوم: حقوق مالکین در تصرّف املاک موضوع طرح، قبل از تملّک
گفتار اوّل: اجرت المثل
گفتار دوم: خسارت تأخیر تأدیه
گفتار سوم: خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (مقایسه در حقوق ایران و کامن لا)
گفتار چهارم: خسارت ناشی از کاهش ارزش املاک مجاور
مبحث چهارم: مراجع صالح در طرح دعوی
گفتار اول: طرح دعوای کیفری
گفتار دوم: طرح دعوای مدنی (حقوقی)
گفتار سوم: طرح دعوی در دیوان عدالت اداری
مبحث پنجم: اجرای احکام محکومیت های مالی علیه شهرداری
فصل چهارم: نتیجه گیری
«پیوستها»
پیوست اول: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب 1370/08/28
پیوست دوم: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17
پیوست سوم: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361/12/14 و اصلاحیه مورخ 1389/05/29
«نمونه دادخواست و آرای قضایی»
«دادخواست 1»
«دادخواست 2»
«دادخواست 3»
«رأی شماره 1»
«رأی شماره 2»
«رأی شماره 3»
«رأی شماره 4»
«رأی شماره 5»
«رأی شماره 6»
«رأی شماره 7»
«رأی شماره 8»
«رأی شماره 9»
«رأی شماره 10»
«رأی شماره 11»
«رأی شماره 12»
«رأی شماره 13»
واژگان
منابع و مآخذ

مؤلفین:

شهرام بهرامی و پیام شعبانی

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، سوم

قیمت:

750.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …