حقوق بشر در جهان معاصر: دفتردوم: جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها – چاپ سوم

حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها – چاپ سوم

 

موجود نداریم.

فهرست مطالب:

پیش‌درآمد (از آقای دکتر هدایت‌الله فلسفی)

مقدمه

 

بخش یکم: حق‌ها و آزادی‌های عام در حقوق بشر معاصر

فصل یکم: حق حیات

پیش‌گفتار

گفتار یکم: تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم: حق حیات در اسناد حقوق بشری

 

فصل دوم: منع شکنجه، مجازات و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ منع شکنجه، مجازات و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در اسناد حقوق بشری

 

فصل سوم: حق مشارکت سیاسی

پیش‌گفتار

گفتار یکم: تحلیل مفهومی و مبنای نظری

گفتار دوم: حق مشارکت سیاسی در اسناد حقوق بشری

 

فصل چهارم: آزادی بیان

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ آزادی بیان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تحلیل محتوایی

 

فصل پنجم: آزادی مذهب

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ آزادی عقیده و مذهب در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

 

فصل ششم: حق‌ها و تضمینات رویه‌ای

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ حقوق رویه‌ای در اسناد حقوق بشری

 

فصل هفتم: حق‌های رفاهی

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ حق رفاهی در اسناد حقوق بشری

 

بخش دوم: حمایت‌های ویژه

فصل یکم: حقوق زنان

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

کفتار دوم ـ حقوق زنان در اسناد حقوق بشری

 

فصل دوم: حقوق کودکان

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ حقوق کودکان در اسناد حقوق بشری

 

فصل سوم: حقوق معلولان

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و مبانی نظری

گفتار دوم ـ مبانی نظری

گفتار سوم ـ محتوای حق‌ها و آزادی‌ها

 

فصل چهارم: حقوق اقلیت‌ها

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و تبیین ماهوی

گفتار دوم ـ حق‌ها و آزادی‌های اقلیت‌ها در اسناد حقوق بشری

 

فصل پنجم: حقوق پناهندگان

گفتار یکم ـ تحلیل مفهومی و تفکیک ماهوی

گفتار دوم ـ حقوق و تکالیف پناهندگان در اسناد حقوق بشری

 

فصل ششم: حقوق بشردوستانه و اموال فرهنگی در آیینه حقوق بشر معاصر

پیش‌گفتار

گفتار یکم ـ حقوق بشردوستانه

گفتار دوم ـ حقوق بشردوستانه و مسأله حفاظت از میراث فرهنگی

 

فهرست راهنما

 

نمایه

 

اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای

 

فهرست منابع

 

مؤلف:

دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی

 

موجود نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *