کتاب حقوق بیع بین‌المللی: شرح کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا در پرتو دکترین و رویه قضایی

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. کتاب حقوق بیع بین‌المللی: شرح کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا در پرتو دکترین و رویه قضایی

کتاب حقوق بیع بین‌المللی: شرح کنوانسیون بیع بین‌الملل کالا در پرتو دکترین و رویه قضایی ( مطالعه تطبیقی با اسناد بین‌المللی و حقوق ایران) – چاپ سوم

 

خرید

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

بخش اول: قلمرو اعمال و مقررات کلی

فصل اول: قلمرو اعمال

ماده 1 (قلمرو شخصی)

ماده 2 (بیع‌های استثناءشده)

ماده 3 (قراردادهای تأمین کالا و خدمات)

ماده 4 (قلمرو ماهوی)

ماده 5 (استثنای مسئولیت خسارت شخصی)

ماده 6 (استثنای کنوانسیون، تعدیل یا تغییر آن)

فصل دوم: مقررات کلی

ماده 7 (تفسیر کنوانسیون)

ماده 8 (تفسیر اظهارات و رفتار طرفین)

ماده 9 (عرف و رویه تجاری)

ماده 10 (تعدد محل تجارت یا فقدان آن)

ماده 11 (اصل رضایی بودن قرارداد)

ماده 12 (آثار اعلامیه موضوع ماده 96 کنوانسیون)

ماده 13 (مفهوم مکتوب)

بخش دوم: انعقاد قرارداد

ماده 14 (شرایط ایجاب)

ماده 15 (زمان نفوذ ایجاب و انصراف از آن)

ماده 16 (رجوع از ایجاب)

ماده 17 (رد ایجاب)

ماده 18 (قبول ایجاب و نفوذ آن و اثر سکوت)

ماده 19 (عدم انطباق کامل قبول با ایجاب و نبرد فرمها)

ماده 20 (مهلت قبول ایجاب)

ماده 21 (قبول همراه با تأخیر)

ماده 22 (انصراف از قبول)

ماده 23 (زمان انعقاد قرارداد)

ماده 24 (مفهوم وصول)

بخش سوم: بیع کالا

فصل اول: مقررات کل

ماده 25 (مفهوم نقض اساسی قرارداد و شرایط آن)

ماده 26 (اخطار فسخ قرارداد)

ماده 27 (اختلال در انتقال اخطار یا سایر طرق اعلام اراده)

ماده 28 (امکان درخواست اجرای عین تعهد)

ماده 29 (شرایط تعدیل و اقاله قرارداد)

ماده 30 (تعهدات فروشنده به طور کلی)

ماده 31 (محل تسلیم کالا)

ماده 32 (تعهدات مرتبط با تسلیم کالا)

ماده 33 (زمان تسلیم کالا)

ماده 34 (زمان و مکان تسلیم اسناد مرتبط با کالا)

ماده 35 (مفهوم انطباق کالا)

ماده 36 (زمان ارزیابی انطباق کالا با قرارداد)

ماده 37 (رفع عدم انطباق کالای تسلیمی پیش از موعد)

ماده 38 (بازرسی کالا)

ماده 39 (ارسال اخطار عدم انطباق)

ماده 40 (اثر آگاهی فروشنده از عدم انطباق)

ماده 41 (عدم انطباق حقوقی)

ماده 42 (عدم انطباق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی)

ماده 43 (شرایط استناد به عدم انطباق حقوقی)

ماده 44 (عذر موجه برای عدم ارسال اخطار عدم انطباق)

ماده 45 (اقسام ضمانت‌ اجراهای موجود برای خریدار)

ماده 46 (درخواست اجرای عین تعهد فروشنده)

ماده 47 (تعیین مهلت اضافی برای فروشنده)

ماده 48 (رفع عدم انطباق قرارداد)

ماده 49 (فسخ قرارداد توسط خریدار)

ماده 50 (تقلیل ثمن)

ماده 51 (اثر عدم انطباق جزئی کالا یا عدم تسلیم بخشی از کالا)

ماده 52 (آثار تسلیم پیش از موعد و اضافی)

فصل سوم: تعهدات خریدار

ماده 53 (تعهدات خریدار به طور کلی)

ماده 54 (پرداخت ثمن)

ماده 55 (ارزیابی ثمن به قیمت رایج)

ماده 56 (تعیین ثمن بر اساس وزن کالا)

ماده 57 (مکان پرداخت ثمن)

ماده 58 (زمان پرداخت ثمن)

ماده 59 (عدم وابستگی پرداخت ثمن به مطالبه)

ماده 60 (مفهوم قبض کالا)

ماده 61 (اقسام ضمانت‌ اجراهای موجود برای فروشنده)

ماده 62 (درخواست اجرای عین تعهد خریدار)

ماده 63 (تعیین مهلت اضافی برای اجرای تعهدات خریدار)

ماده 64 (فسخ قرارداد توسط فروشنده)

ماده 65 (تعیین مشخصات کالا توسط فروشنده)

فصل چهارم: انتقال ضمان معاوضی

ماده 66 (اثر انتقال ضمان معاوضی)

ماده 67 (انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا)

ماده 68 (انتقال ضمان معاوضی در کالاهای فروخته شده در جریان حمل)

ماده 69 (انتقال ضمان معاوضی در سایر موارد)

ماده 70 (اثر نقض اساسی توسط فروشنده بر انتقال ضمان معاوضی)

فصل پنجم: مقررات مشترک ناظر بر تعهدات فروشنده و خریدار

قسمت اول: نقض قابل پیش‌بینی و قراردادهای اقساطی

ماده 71 (تعلیق اجرای تعهد)

ماده 72 (فسخ پیش از موعد)

ماده 73 (نقض قراردادهای اقساطی و فسخ آن)

قسمت دوم: خسارت

ماده 74 (شرایط مطالبه خسارت و میزان آن)

ماده 75 (خسارت ناشی از قرارداد جایگزین)

ماده 76 (محاسبه خسارت به روش قیمت رایج)

ماده 77 (تکلیف به تقلیل خسارت)

فصل سوم: بهره

ماده 78 (مطالبه بهره)

قسمت چهارم: معافیت‌ها

ماده 79 (عدم اجرای ناشی از موانع خارجی و شخص ثالث)

ماده 80 (عدم اجرای ناشی از اقدام متعهدله)

قسمت پنجم: آثار فسخ

ماده 81 (پایان تعهدات و استرداد تعهدات اجراء شده)

ماده 82 (از دست دادن حق فسخ یا درخواست کالای جایگزین)

ماده 83 (بقای ضمانت‌ اجراهای دیگر برای خریدار)

ماده 84 (پرداخت بهره و استرداد منافع ناشی از تعهدات اجراء شده)

قسمت ششم: محافظت کالا

ماده 85 (تکلیف به محافظت از کالا توسط فروشنده)

ماده 86 (تکلیف خریدار به تصرف و محافظت از کالا)

ماده 87 (محافظت کالا از طریق ثالث)

ماده 88 (بازفروش کالا)

بخش پنجم: مقررات نهایی

ماده 89 (امین کنوانسیون)

ماده 90 (ارتباط کنوانسیون با موافقتنامه‌های بین‌المللی دیگر)

ماده 91 (امضاء و تصویب کنوانسیون و الحاق به آن)

ماده 92 (الحاق جزئی)

ماده 93 (اعمال کنوانسیون در کشورهای متشکل از ایالات مختلف)

ماده 94 (اعمال کنوانسیون در کشورهای با نظام حقوقی یکسان یا مشابه)

ماده 95 (استثنای بند ب ماده 1 کنوانسیون)

ماده 96 (محدودیت اصل رضایی بودن قرارداد)

ماده 97 (اعلامیه‌ها و نفوذ آنها)

ماده 98 (قلمرو رزرو)

ماده 99 (زمان نفوذ کنوانسیون)

ماده 100 (قلمرو زمانی)

ماده 101 (رد کنوانسیون)

فهرست منابع

 

مؤلفان:

دکتر ابراهیم شعاریان، فرشاد رحیمی

تاریخ و نوبت چاپ:

1400، سوم

قیمت:

2500.000 ریال

حقوق بیع بین المللی- چاپ سوم

 

خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …