حقوق بین‌الملل از منظر علوم زبان

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. حقوق بین‌الملل از منظر علوم زبان

حقوق بین‌الملل از منظر علوم زبان

《نقش علوم شناختی، زبان شناسی، پراگماتیک و هرمنوتیک

در تولید و تفسیر سند در حقوق بین الملل》

 

خرید

فهرست مطالب:

سخن ناشر
دیباچه
مقدّمه

بخش اول: مفاهیم و پیش زمینه های زبانشناسی و هرمنوتیک

گفتار اوّل: تعریف و تبیین علم زبان‌شناسی
مبحث نخست: ماهیت زبان انسان
ماهیت اجتماعی و ماهیت بیولوژیکی زبان
نظریات مشهور زبان‌شناسی جریانساز قرن بیستم حول محور زبان‌شناسی و مدل‌های ارتباطی انسان
مبحث دوم: مکاتب و جریان‌های مشهور زبان‌شناسی
جمع‌بندی مکاتب ساختارگرای اروپایی در حوزۀ زبان‌شناسی
آندره مارتینت؛ از ساختارگرایی به کاربردگرایی
آرای امیل بنونیسته؛ از نشانه تا گزاره سازی (تشکیل سخن)
نظریات گرامر زایشی ـ گشتاری
زبان‌شناسی متن
گرامر متن
مدل‌های نشانه شناختی، ارتباطی و کاربردشناختی زبان
نظر هالیدی حول محور ارتباط با محوریت نشانه‌ها
کاربردهای کلان زبان از منظر هالیدی
کاربردهای خرد زبان از منظر هالیدی
اقسام و زیرشاخه‌های زبانشناسی ساختاری مستنبط از آراء و نظرات زبانشناسان
مبحث سوم: زبان‌شناسی کاربردی و زیرمجموعه‌های آن
فونتیک و فونولوژی (آواشناسی و واج‌شناسی)
مورفولوژی (تکواژشناسی)
سینتاکسیس یا جمله‌سازی (نحو)
سمانتیک (معناشناسی)
رابطۀ میان عناصر نشانه‌های زبان‌شناختی
نمودار نهایی نظریات ارتباطات و نشانه‌شناسی مرتبط با زبان‌شناسی ساختارگرا
مبحث چهارم: تحوّلات جریانی و رویکردی زبان‌شناسی
زبان‌شناسی انسان ـ متن محور
پراگماتیک (زبان کُنشگر و عمل‌گرا)
معنای سیاقی
مبحث پنجم: تمایلات و رویکردهای شناختی در زبان‌شناسی
سیاق از منظر زبان‌شناسی
نظریۀ کنش‌های گفتاری
نظریه گرایس، دلالت‌های ضمنی متنی و گفتمانی
دلالت‌های ضمنی قراردادی
دلالت‌های ضمنی مکالمه‌ای ـ کلامی
پیش‌فرض
فهم دلالت ضمنی یا تلویحی
روش‌های بیان و چهارچوب‌های آن
محدودکننده‌های نشانه‌های گفتاری
نظریۀ ”ارتباط“ اسپر برو ویلسون
سیاق و نحوۀ برداشت
دلالت تصریحی
گفتار دوم: هرمنوتیک و مفاهیم مترتّب بر آن
مبحث نخست: مبانی عام هرمنوتیک
ریشه‌های لفظی و دلالت‌های اولیۀ واژۀ هرمنوتیک
نظریه‌پردازان مطرح هرمنوتیک و اهمّ آرای آنها
مبحث دوم: هرمنوتیک و متن حقوقی
پیدایش هرمنوتیک یا ”علم تأویل“ در حقوق
تفسیر متن حقوقی از منظر هرمنوتیک
هرمنوتیک و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل
زبان‌شناسی و هرمنوتیک در تفسیر متون حقوقی بین‌المللی؛ ابزارهایی کارآمد

بخش دوم: پیش زمینه های تاریخی و حقوقی پژوهش

مبحث نخست: مسئله تفسیر متن و سند از منظر حقوق بین‌الملل
تاریخچۀ نگاه تفسیری به اسناد و متون در حقوق بین‌الملل
طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در باب تفسیر معاهدات و اسناد
مبحث دوم: مبانی مدوّن تفسیر سند از منظر حقوق بین‌الملل
کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات و مسئلۀ تفسیر در حقوق بین‌الملل
اصول بنیادین تفسیر اسناد و معاهدات از منظر کنوانسیون حقوق معاهدات
مفهوم متداول و طبیعی عبارات
سیاق از منظر کنوانسیون حقوق معاهدات وین
انطباق با موضوع و هدف معاهده
رفتار و رویه‌های متعاقب دولت‌ها
اثر مؤثر یا کاربردی
قواعد تکمیلی تفسیر سند و معاهده در حقوق بین‌الملل
فرایند آماده‌سازی سند
اوضاع‌واحوال ناظر بر انعقاد معاهده
قاعدۀ Indubio Mitius 169
فاصلۀ زمانی (میان‌دوره‌ها)
هم‌عصر بودن (معاصر بودن)

بخش سوم: تلفیق نگاه شناختی ـ زبانشناختی برای تفسیر متن

مبحث نخست: نگرشهای شناختی ـ زبان‌شناختی به تفسیر
تفسیر متون و اسناد حقوقی بین‌المللی از منظر شناختی ـ زبان‌شناختی
تبیین مفهوم ”ابعادشناختی“ تفسیر متن حقوقی
تمایز میان ”زبان با اهداف استراتژیک“ و ”فریم‌های ذهنی“
مبحث دوم: نمونههایی از تأثیر مؤلفه‌های شناختی در تفسیر متن و سند در حقوق بین‌الملل
جامعه‌شناسی حقوق و تفسیر متون حقوق بین‌المللی
مصادیق رویکردهای مطروحه
”دیوار حائل“ یا ”حصار امنیتی“؟
”تکنیک‌های بازجویی“ یا ”شکنجه“؟
”تروریسم“ یا”آزادسازی“؟

بخش چهارم: مصادیق کاربردی اثرگذاری

زبانشناسی و پراگماتیک بر تفسیر متن و سند
مبحث نخست: نسبت میان زبان‌شناسی، پراگماتیک و حقوق بین‌الملل
زبان‌شناسی؛ ابزاری برای دستیابی به تفسیر متن حقوقی بین‌المللی
مبحث دوم: رویکردهای شناختی و غیرشناختی زبان‌شناسی و پراگماتیک
آخرین تحوّلات زبان‌شناسی و پراگماتیک
مبانی و تعاریف اولیه
رویکردهای غیرشناختی در پراگماتیک
اصول گرایس در ذیل پراگماتیک
نظریۀ ارتباط اسپربر و ویلسون و گام‌های متعاقب در حوزۀ علوم شناختی
مبحث سوم: نقش زبان‌شناسی و پراگماتیک در تفسیر سند حقوقی بین‌المللی
تفسیر اسناد و متون حقوقی بین‌المللی؛ رویکردی زبان‌شناختی و پراگماتیکی
نقش کمرنگ نظریات زبان‌شناسی و پراگماتیک در آرای نظریه‌پردازان حقوق بین‌الملل در حوزۀ تفسیر اسناد حقوقی بین‌المللی
زبان و تفسیر متون و اسناد؛ نگاهی زبان‌شناختی، پراگماتیکی و جامعه‌شناختی
مبحث چهارم: ملزومات فهم بهتر متن حقوقی بین‌المللی
تأثیر زبان‌شناسی و پراگماتیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین‌المللی
موضوع جمعی بودن متکلّمین یا نویسندگان در اسناد حقوقی بین‌المللی
ویژگی‌های گفتمان حقوقی
پراگماتیک و متن حقوقی بین‌المللی
مبحث پنجم: نقش پراگماتیک و طلیعه زبان‌شناسی شناختی و نسبت آن با متن و سند در حقوق بین‌الملل
از سمانتیک به پراگماتیک و نظریۀ ارتباط
تکامل دانش پراگماتیک
نظریۀ اسپربر و ویلسون
فرایند فهم از منظر تئوری مزبور:
مفهوم دلالت‌های ضمنی و مصرّح
قواعد مدوّن تفسیر اسناد و معاهدات در حقوق بین‌الملل
تئوریهای پراگماتیک و لحاظ آنها در حقوق بین‌الملل
مصداق مفاهیم مزبور در اسناد حقوقی بین‌المللی
جمع بندی
پیشنهادات
فهرست منابع

مؤلف:

دکتر سیّد محمدحسین میرزاده

با دیباچه:

دکتر علی مشهدی

تاریخ و نوبت چاپ:

1398، اول

قیمت:

700.000 ریال

 

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …