حقوق بین‌الملل و بنادر

حقوق بین‌الملل و بنادر

 

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست مطالب
بخش ۱: مقدمه
فصل ۱: عدم‌ِتوجه به بندرها در حقوق بین‌الملل و دکترین
فصل ۲: جایگاه بندر در مجموعه حقوق بین‌الملل: دنبالۀ قلمرو زمینی
فصل ۳: جایگاه بندر در حقوق دریاها: وابستگی به مناطق آبی
بخش ۲: بندر پیش از عصر صنعتی
فصل ۴: دکترین حقوقی پائولو سارپی
فصل ۵: کارخانه‌‌های استعماری
بخش ۳: بندر در عصر صنعتی
فصل ۶: تشکل‌های باربران لنگرگاه
فصل ۷:کنوانسیون سال ۱۹۲۳ ژنو در‌خصوص بندر
فصل ۸: بندرها و تأسیسات بندری فراموش‌شده: قضیۀ لوتوس، پروندۀ ویمبلدون و بحران سوئز
فصل ۹: زمانی که نمی‌‌توان بندر را نادیده گرفت: حقوق جنگ از کنوانسیون‌‌های لاهه تا بحران کوبا
فصل ۱۰:کنوانسیون ماردل پلاتا
فصل ۱۱: کنوانسیون مونته‌‌گوبی
بخش ۴: بندر و جهانی شدن
فصل ۱۲: اهمیت بی‌‌سابقۀ اقتصاد و متصدیان چندملیتی پایانه
فصل ۱۳: انحطاط تشکل‌‌های باربران لنگرگاه و مقاومت آنها در اروپا
فصل ۱۴: پرچم‌‌های مصلحتی و کنترل و نظارت دولت صاحب‌بندر
فصل ۱۵: امنیت بندر: قضیۀ شرکت دوبی وورلد و کد بین‌‌المللی ناظر بر امنیت کشتی‌‌ها و تأسیسات بندری
فصل ۱۶:از لنگرگاه سنتی تا بندر دریایی ترکیبی: حق دسترسی
فصل ۱۷: بندرهای دریایی از منظر حقوق تجارت بین‌‌الملل
بخش ۵: ارزیابی و چشم اندازها
فصل ۱۸: ویژگی‌‌های مشترک مقررات بین‌‌المللی ناظر بر بندرها
فصل ۱۹: نقش و تأثیر حقوق بین‌‌الملل خصوصی و برخی از نظام‌‌های حقوقی داخلی
فصل ۲۰: حرکت [پروسه پژوهش] از مفهوم واحد برای بندر

ترجمه و تحقیق:

دکتر حسن سواری

یونس صیدی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۴۰۰، اول

قیمت: 

۷۲۰٫۰۰۰ ریال

حقوق بین الملل و بنادر

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.