حقوق بین‌الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت – چاپ دوم

حقوق بین‌الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت – چاپ دوم

 

خرید

فهرست مطالب:

ديباچه آقاي دكتر سيّدقاسم زماني

مقدمه تحليلي

منبع و مبنا در حقوق بين‌الملل

تقسيم‌بندي منابع حقوق بين‌الملل در دكترين

بخش اول حقوق طبيعي: حقوق بين‌الملل به عنوان نظامي ارزشي

مبحث اول حقوق بين‌الملل در آئينه تاريخ

بند اول: رويكرد تاريخي به حقوق بين‌الملل

بند دوم: حقوق طبيعي و بحران هويت حقوق بين‌الملل

مبحث دوم حقوق بين‌الملل از منظر فلاسفه حقوق طبيعي

بند اول: گروسيوس

بند دوم: پافندورف

بند سوم: كريستين ولف

بند چهارم: آلفرد وردروس

بند پنجم: تري ناردين

نتيجه‌گيري

بخش دوم حقوق وضعي: حقوق بين‌الملل، تجلي واقعيتهاي موجود

مبحث اول دورنماي تاريخي بحث

مبحث دوم پيوند تاريخ و حقوق وضعي

مبحث سوم حقوق بين‌الملل در انديشه صاحبنظران حقوق وضعي

بند اول: آنزيلوتي

بند دوم: كلسن

بند سوم: روبرتو آگو

بند چهارم: هارت

نتيجه‌گيري

بخش سوم ديالكتيك ارزش و واقعيت در حقوق بين‌الملل

مبحث اول تجلي انديشه كانت در حقوق بين‌الملل

مبحث دوم محكمه كيفري نورمبرگ

مبحث سوم رأي قاضي ويرامانتري در قضيه مشروعيت تهديد يا كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي

نتيجه‌گيري

فرجام سخن

نمايه

فهرست منابع

الف: منابع فارسي

ب: منابع خارجي

مؤلف:

دکتر آرامش شهبازی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۴، دوم

قیمت:

۱۸۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *